Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17./2011.(IX.30.) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről szóló 2./2010. (I.29.) ö. rendelet módosításáról

2011.10.02
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások rendjéről szóló többszörösen módosított 2./2010. (I.29.) ö. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A Rendelet 2.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„2. § (1.)  A rendelet hatálya – a (2.) – (3.) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Rétság városban élő és legalább 3 hónapja életvitelszerűen itt tartózkodó 

a)    magyar állampolgárokra
b)    bevándoroltakra és letelepedettekre,
c)    hontalanokra
d)    magyar hatóság által menekült elismert személyekre”

2. § A Rendelet 3. § (3) bekezdés h.) pontja kiegészül:

a)   normatív és helyi lakásfenntartási támogatás”

3. § (1) A Rendelet II. főcím első alcímébe, valamint a 12.§ bekezdéseiben a bérpótló juttatás helyett  „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szöveg kerül. 

(2) A Rendelet 13.§ (5) bekezdése kiegészül:
 „ 13.§ (5.) „Együttműködési kötelezettség két éven belüli ismételt megszegése, vagy súlyos megszegése esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.”

(3) A Rendelet (6) bekezdése helyébe a következő lép:
„13. § (6)  A Rendelet 12.§.(1) bekezdésében foglaltak a rendszeres szociális segélyezés egyéb feltételeiként alkalmazandóak"

4. § A 14. § (3) bekezdéssel egészül ki:
„14. § (3) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a támogatást kifizetni."

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ szerit a jegyző gondoskodik.

Rétság, 2011. szeptember 30.-

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Hutter Jánosné sk.
jegyző
-
A rendelet 2011. szeptember 30-án kihirdetésre került: -
-------
Hutter Jánosné sk.
jegyző
-
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-