Rétság Város Önkormányzata képviselő–testületének
16./2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról

2011.10.02
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 44/A.(2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. örvény 1.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, 1982.évi 17.sz.törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, és mindezek esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Rétság Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény)


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezése

2. §

(1) Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali helyiségén (továbbiakban: hivatali helyiség) kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1.sz. melléklete szerinti igénylő lapon lehet kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.
(2) A kérelemről az anyakönyvvezető véleményének figyelembe vételével a jegyző dönt.

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 2651 Rétság Rákóczi u.20.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(5) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon hivatali munkaidőben, valamint pénteken 14.00 és 19.00 óra, szombaton 9.00 óra és 19.00 óra között lehet.

(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

Az anyakönyvi esemény díjazása
3. § (1) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben külön szolgáltatás nélkül lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen kívül  lebonyolított  anyakönyvi esemény a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel szolgáltatási díj köteles, melynek mértéke: 25.000 Ft +áfa.

(3) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben történő lebonyolítása díjmentes, amennyiben az eseményen résztvevő legalább egyik fél állandó rétsági lakos, és legalább 1 éve életvitelszerűen Rétságon él.

(4) Rendkívüli körülmény esetében, a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(5) A szolgáltatási díjat Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala házipénztárában kell megfizetni. A megfizetés tényét az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 10. munkanapig az anyakönyvvezetőnél igazolni kell.

4. § (1) A 3. §-ban rögzített szolgáltatási díj nem tartalmazza az ünnepélyes szertartáshoz igényelt különszolgáltatások díját.

(2) Amennyiben az anyakönyvi szolgáltatást igénybevevők a rendezvény ünnepélyesebbé tétele érdekében különszolgáltatásokra tartanak igényt, azt az anyakönyvvezetővel történt előzetes egyeztetést követően, saját szervezésükben rendezhetik. (Pl.: egyedi terem és asztaldíszítés, virágcsokrok, pezsgős koccintás, foto- video dokumentálás, egyedi emléklapok, stb.)

Az anyakönyvvezető díjazása
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy az 5.§ (2) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

(2)  A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott anyakönyvi esemény lebonyolításának kivételével az anyakönyvvezető díjazásának mértéke az (1) bekezdésben foglalt választás esetén 15.000 Ft. bruttó munkabér.


Hatálybalépés

6. § (1) Jelen rendelet 2011.október 03. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ szerint gondoskodik.

Rétság, 2011. szeptember 30.
-
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Hutter Jánosné sk.
jegyző
-
A rendelet 2011. szeptember 30-án kihirdetésre került:
-
-------
Hutter Jánosné sk.
jegyző
-


1. sz. melléklet


Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről  szóló   …/2011.( …. …) rendelethez

Rétság Város Jegyzője                                                                     Illeték: 2.200 Ft.

Rétság
Rákóczi u.20.

Alulírottak kérjük házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.

Név: …………………………..

Lakcím: ……………………………………..

Kézbesítési cím: ……………………………………

Név: …………………………..

Lakcím: ……………………………………..

Kézbesítési cím: ……………………………………

A házasságkötés helyszíne: ………………………………………………………………………….

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díjak befizetését vállaljuk.

Tudomásul vesszük, hogy engedélyezés esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre , ha

a.) a tanúk (szükség esetén tolmács, vagy jeltolmács) jelenlétét biztosítjuk

b.) gondoskodunk a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről

c.) gondoskodunk az anyakönyvvezető (szükség esetén technikai személyzet) helyszínre való szállításáról és a szertartást követően a Hivatalba történő visszaszállításáról

d.) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Rétság, 20………………………

…………………………………….                                 …………………………………………
         aláírás                                                                         aláírás

Az engedély megadását javaslom/nem javaslom

…………………………………………..
közreműködő anyakönyvvezető


INDOKLÁS

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
16./2011.(IX.30.) rendelethez

A 2010. évi CXLVIII. törvénnyel módosításra került az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. sz. törvényerejű rendelet. A törvényerejű rendelet 15. §-ában foglaltak értelmében a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.
A törvényerejű rendelet  42/A § (4) bekezdésében  felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, 

b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

Sajnálatos módon a rendelet megalkotására nem került sor, annak ellenére, hogy egyes rendelkezések 2011. januárjától, illetve 2011. június 01-től hatályba léptek. A jogalkotó a rendelet alkotást kötelezővé teszi. A rendelet alkotás abban az esetben is kötelező, amennyiben a képviselő-testület nem kíván szolgáltatási díjat meghatározni.


Hutter Jánosné sk.
jegyző

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-