Rétság Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
7/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 14/2001 (XII.28. ) önkormányzati rendelet módosításáról

2011.04.04
-

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

1.)  A képviselő-testület a 2011.évben a hulladékszállítás közszolgáltatási díjának lakossági befizetéseinek mérséklésére a 2011. évi költségvetésében biztosított kerete terhére, az abban meghatározott mértékéig 15.000 Ft támogatást nyújt a közszolgáltatást folyamatosan igénybe vevők részére. 

2.) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak negyedévente a számlázást követően utalja át az erről szóló külön megállapodás szerint.

3.) A szolgáltató a megállapodás szerint a támogatás összegét befizetőnként jóváírja.

4.) A hulladékszállítás közszolgáltatási díjának adott évi támogatásáról a képviselő-testület minden évben költségvetési rendeletében rendelkezik.

5.)  A támogatásban kizárólag azok a lakosok részesülhetnek, akik a megelőző negyedév befizetési kötelezettségét a szolgáltató igazolása alapján teljesítették.

2. § A rendelet 2011. április 01-én lép hatályba.
 

Rétság, 2011. március 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző

A rendelet 2011. április 04-én kihirdetésre került. 
 

-------
Fejes Zsolt sk.
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-