Rétság Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
6./2011. (III.30.) önkormányzati rendelete
a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról

2011.03.31
-
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § és 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 

2. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag költséggel egyezően

óvoda 275 Ft
iskola napközi 335 Ft
csak ebédlő általános iskolai tanulók 230 Ft
(2) Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
Óvoda 
     tízórai 65 Ft
     ebéd 155 Ft
     uzsonna 55 Ft
Összesen:  275 Ft
b) Iskola 
     tízórai 55 Ft
     ebéd 230 Ft
     uzsonna 50 Ft
Összesen: 335 Ft
3. § A felnőtt étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 230 Ft ebéd nyersanyag költség és a 145 %-os rezsi költség alapján 564 Ft/adag

4. § A szociális étkezés intézményi térítési díja napi 336 Ft
Szociális ebéd lakásra szállításának költsége 152 Ft/adag

5. § A gyermekétkeztetésben részt vevők személyi térítési díját e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg. 

6. § (1) Szociális étkeztetés  és  szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési díjat az ellátott havi jövedelmétől függően, e rendelet 4. §-ában  megállapított intézményi térítési díj  áfá-val növelt összegének %-ában, az alábbiak szerint kell megállapítani:
 

Jövedelem kategória Egyedül élő % Családban élő %
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 4.000 Ft-tal alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj
10
20
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj 
20
40
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 1.000 Ft-tal alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj
40
75
Mindenkori öregségi nyugdíjminimummal egyező havi jövedelemig az intézményi térítési díj
60
100
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal magasabb jövedelemtől az intézményi térítési díj 
100
100

Az étkeztetés és szállítás személyi térítési díja az ellátott súlyos betegsége esetén az (1) bekezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapítható, vagy térítésmentes ellátás biztosítható.

7. § A konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybe vevő intézményi dolgozók és külső étkezők személyi térítési díját e rendelet 3. §-ában meghatározott intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének, és az igénybe vett étkezések számának figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.

8. § Ez a rendelet 2011. április 01. napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és személyi térítési díjáról szóló 15/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

 
Rétság, 2011. március 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző

A rendelet 2011. március 30-án kihirdetésre került.      
 

-------
Fejes Zsolt sk.
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-