Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2008. (II.26.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

-
Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az önkormányzat  2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
-
A rendelet hatálya
-
1. § A rendelet hatálya  a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmé-nyek – külön-külön –  a  3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. 
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a  3. sz. mel-léklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.-

A költségvetés bevételei és kiadásai
-
3.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes  2008. évi költségve-tésének bevételi és kiadási főösszegét  720.072  ezer Ft-ban  állapítja meg.
-
4.§ (1)  A Képviselő-testület   az  720.072 ezer Ft  bevételi főösszegből 
 • a felhalmozási célú  bevételt        92.774 ezer Ft-ban 
 • ezen belül a felhalmozási hitelt  90.000 ezer Ft-ban
 • a működési célú bevételt  629.451 ezer Ft-ban 
 • ezen belül a működési hitelt  52.067 ezer Ft-ban állapítja meg.
 • (2) Az 722.225 ezer Ft kiadási főösszeg  megoszlását önállóan gazdálkodó  költségvetési szer-venként és  kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban)
    Önkormányzat összesen
  Beruházás
  2.950
  Felújítás
  31.055
  Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 
  2.500
  Egyéb fejlesztési kiadás
   
  Fejlesztési hitel törlesztés
  12.400
  Fejlesztési célú tartalék 
  95.000
  Fejlesztési célú kiadás összesen
  143.905
  Személyi jellegű juttatás
  282.689
  Munkaadót terhelő járulékok 
  88.484
  Dologi kiadás
  156.450
  Szociális ellátás
  9.507
  Pénzeszköz átadás
  12.919
  Működési tartalék
  1.118
  Működési hitel visszafizetés 
  25.000
  Működési célú kiadások mindösszesen
  576.167
  Költségvetési kiadások összesen
  720.072
  -
  (3) Az önkormányzat  intézményeinek létszám keretét  a 9. számú melléklet részletezése szerint 127  főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú  foglalkoztatottak létszáma  18 fő. 
  -
  5.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és  kiadási  előirányzata

  -

  -
  6. § Az önkormányzat  költségvetési mérlegét  az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza. 
  -
  Az önkormányzat bevételei
  7. § (1) A  Képviselő-testület a  4. §-ban megállapított bevételi főösszeg 
 • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti  megoszlását   1, 1/A., 1/C, 2., 7. és 8 számú  melléklet,
 • intézményenkénti és címenkénti  megoszlását a 2. számú,
 • működési és fejlesztési célú  megoszlását az 1/A. számú, 
 • központi  támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint  állapítja meg. 
 • (2) A tervezett 52.067 eFt  hiány finanszírozása  hitellel történik. 
  (3) A költségvetési évben  keletkező  bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
  -
  Az önkormányzat kiadásai
  -
  8. § (1) A Képviselő-testület a  4. §-ban  megállapított  kiadási főösszeg 
  - önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C,  3. 4., 7. és 8. számú,
  - működési és fejlesztési célú kiadásait  az 1., 1/A, és  1/C. számú ,
  - az intézményi támogatásokat a   7. és  8. számú  melléklet szerint állapítja meg.
  9. §  A Képviselő-testület a fejlesztési  előirányzatokat feladatonként  a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
  -
  Több éves  kihatással járó feladatok 
  -
  10. § Az  önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitel fajta  szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
  -
  Közvetett támogatások
  -
  11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvez-ményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
  -
  A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
  -
  12. § (1) A  tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület  a költségvetést évközben módosítja. 
  (2) A  kiemelt előirányzatok és  címek  közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskö-rébe tartozik. 
  (3) Az év közben keletkezett többletbételeket elsődlegesen a hitel csökkentésre kell felhasználni. 
  -
  13. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti  költségvetési rendelet  módosításáról  a Képviselő-testület  dönt. 
  -
  14. §    (1) A 4.§ (1.) bekezdésben szereplő 90.000 E Ft  felhalmozási hitelt a volt honvédségi laktanya területén kialakítandó Járóbetegellátó Központ közművesítéséhez és szükség szerint a pá-lyázati önrész biztosítására veszi igénybe. 
  (2) A felhalmozási célú hitel felvételét elő kell készíteni,  a tényleges igénybevételről a Képvi-selő-testület külön dönt.
  - 
  15. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
  -
  16. §  A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamata-it és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
  -
  17. §  A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott  összeggel egyezően, 2008.  évre  38.650 Ft-ban állapítja meg.
  -
  18. § A 14. számú mellékletben kimutatott, a költségvetésben nem  szereplő felújítási és beruházási feladatok  rangsorolt  megvalósításáról  pályázati  lehetőségek és egyéb forrásokból  biztosítható fedezet  megteremtése után  a Képviselő-testület  külön dönt. 
  -
  19. § A költségvetésben tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.  A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról. 
  -
  20. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
  -
  21. §  Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében  a  helyi iparűzési adó bevallások  feldolgozásáig csak  az alapfeladatok ellátásához  és intézmények  szinten tartott  működéséhez nélkülözhetetlen kiadások  teljesíthetők. 
  -
  22. §  A működési hiány csökkentése érdekében az intézmények kötelesek negyedévente tételesen be-számolni a költségvetés időarányos teljesítéséről. Az előirányzatok felhasználása kizárólag a szigorú takarékosság jegyében történhet.
  -
  Záró rendelkezések
  -
  23. §  Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.-
  Mezőfi Zoltán
  polgármester 
  Huszár Zoltán
  jegyző
  -
  A rendelet kihirdetésének napja: 2008. február 26.
  -------
  Huszár Zoltán
  jegyző
  www.retsag.net
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-