Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 /2005. (IV.5.)  rendelete 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított 
9/1995. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény ( továbbiakban Ötv.)  1.§. (6)  bekezdésében, valamint   9.§ (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet 5.§-a  a következő (2)  bekezdéssel egészül ki.
5. §. (2) Az önkormányzat honlapja:  www.retsag.hu

2. §

A rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
19.§(1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A meghívó mellé csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket is.
(2)A testületi ülésre szóló meghívót  a képviselő-testület ülésének napját  megelőzően 6 nappal előbb ki kell  kézbesíteni.
(3) A képviselő-testület azonnali döntését igénylő ügyekben a rendkívüli  testületi ülés egyéb módon, bármely időpontban is összehívható. 
(4) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a.)  a jegyzőt, 
b.) azoknak  a bizottságoknak a nem képviselő tagjait amely bizottságokat a napirend  érint,
c.) a kisebbségi önkormányzatok  elnökeit,
d.) a közvetlenül megválasztott  országgyűlési  képviselőt,
e.) a napirendi pontok előadóit,
f.) Város Díszpolgárát. 
(5) A tanácskozási joggal  meghívottak részére a meghívóval együtt  azokat az előterjesztéseket kell megküldeni, melyhez a meghívás kapcsolódik. 
(6)  A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a.)  az önkormányzat intézményeinek vezetőit
b.) akiket a polgármester indokoltnak tart
(7)  A képviselő-testület  ülésének időpontjáról  a nyilvánosságot 
a.) a meghívó  hirdetőtáblákon történő kifüggesztésével,
b.) a Hangadó  című újságban  és 
c.) az önkormányzat  honlapján  történő közzététellel értesíteni kell.

3. §

A rendelet 24. § (1) bekezdése  helyébe  az alábbi rendelkezés lép.
24.§ (1) A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről,  az önkormányzat érdekében  és képviseletében végzett   munkáról szóló   polgármesteri tájékoztatót a képviselő-testület  a napirend előtti témák között tudomásul veszi, valamint  dönt a lejárt határidejű határozatok  végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

4. §.

A rendelet  33. § (1) – (3) bekezdése helyébe  az alábbi  rendelkezés lép.   
33. § (1) A napirend tárgyalása során először a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét a 
kisebbségi véleménnyel együtt kell ismertetni. 
(2) A bizottsági vélemény ismertetése után a képviselők és tanácskozási joggal meghívottak az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek.
(3) A bizottsági vélemény nyilvánítás és kérdések után először a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében, azt követően a tanácskozási joggal megjelenteknek kell megadni a szót. 

5. §.

A rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép.
37. § (1) Az ülés elnöke a napirend tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokat az elhangzás sorrendjében, majd  az előterjesztésben szereplő eredeti javaslatot kell szavazásra bocsátani.  

6. § 

A rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
39. § (1) A nyílt szavazás  számszerűsített eredményét  az ülésvezető állapítja meg, hangosan kimondva  az igen, nem szavazatok és tartózkodók számát.
(2) A javaslat elfogadásához  -  minősített többséget igénylő  döntés kivételével- a jelenlévő  képviselők több mint a felének igen szavazata  szükséges.

7. §.

A rendelet 47. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép.
47. § A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./20... ( 20…. ..hó…nap) (kihirdetés dátuma)  rendelete a rendelet tárgyának feltüntetésével.

8. §

A rendelet 48. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép, 
48. §. (1) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni.
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláirt rendelet önkormányzat hirdetőtáblán való elhelyezéssel történik. 
(3) A rendelet kihirdetésének időpontja a közszemlére tétel – a rendelet   a polgármesteri hivatal  hirdetőtábláján történő kifüggesztésének – napja. 
(4) A hirdetőtáblán el nem helyezhető  nagy terjedelmű rendeletek  esetében a rendelet első oldalait kell kifüggeszteni, utalva arra, hogy a rendelet teljes szövege  a Polgármesteri Hivatal 23. számú irodájában, illetőleg a város honlapján megtekinthető. 
(5) Az önkormányzati  rendeleteket a város internetes honlapján, legkésőbb a kihirdetés napját követő napon  el kell helyezni
(6) A HANGADÓ-ban a rendelet kivonatosan is megjelentethető.
(7) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról  a jegyző gondoskodik.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A hatálybalépéssel  egyidejűleg hatályát veszti  a rendelet  21. §. b.  és k. pontja, 41. §-a valamint a  44. §. (2) bekezdés m. pontja. 
 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

A rendelet kihirdetésének  napja: 2005. április 5.

-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-