Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2005. (IV. 1.) rendelete
A 2004. évi  költségvetés végrehajtásáról 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a  2004. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 2004. évi költségvetés  végrehajtását

853.811 eFt bevételi főösszeggel
845.022 eFt kiadási főösszeggel
8.317 eFt módosított pénzmaradvánnyal  jóváhagyja. 
(2)  Az átfutó bevétel összege  –5.637 eFt, az átfutó kiadás összege –7.658 eFt. 

2. §  A 2004. évi  költségvetési bevételek  teljesítésének 

 • forrásonkénti és  költségvetési szervenkénti megoszlását  az 1. és 1/A., 7.  és 8.  számú, 
 • kisebbségi önkormányzatok bevételeit  az 1/B számú, 
 • szakfeladatonkénti  és forrásonkénti  megoszlását a 2. számú,
 • központi  támogatások elszámolását a 4. számú, 
 • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. számú 
melléklet részletezésének  megfelelően  jóváhagyja. 

3. §. A  2004. évi  költségvetési kiadások teljesítésének 

 • kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó  költségvetési szervenkénti megoszlását az  1. és 1/A., 7. és 8. számú,
 • kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú, 
 • szakfeladatonkénti  és kiemelt előirányzatonkénti  megoszlását  az 3. számú,
 • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. számú 
 • felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 5. számú  melléklet 
részletezésének  megfelelően jóváhagyja.

4. §. (1) A költségvetési kiadások  845.022 eFt-os főösszegéből:
 

1000 Ft-ban
 megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Központ
 Összesen
Működési célú kiadás: 
- Személyi jellegű juttatás
234.569
18.043
252.612
- Munkaadót terhelő járulék
77.716
6.151
83.867
- Dologi kiadás
121.440
20.893
142.333
- Szociálpolitikai juttatás
25.250
-
25.250
- Működési célú pénzeszköz átadások
12.144
-
12.144
Működési jellegű kiadás összesen
471.119
45.087
516.206
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.099
 -
1.099
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
947
 -
947
Fejlesztési célú kiadás
- Intézmények felhalmozási kiadása
2.312
906
3.218
- Beruházás
297.644
-
297.644
- Felújítás
24.601
2.158
26.759
- Felhalmozási célú pénzeszk.átadás
1.195
-
1.195
Fejlesztési célú kiadás összesen
325.752
3.064
328.816
Kiadás összesen
796.871
48.151
845.022

(2) Az önkormányzat intézményeinek  2004. évi tényleges átlaglétszámát a 9. számú melléklet szerint  elfogadja. 

5. § Az önkormányzat  mérleg szerinti  vagyonának 2.826.344 eFt -os nettó értékét  a 10. számú melléklet,  valamint  a vagyonleltárt a 11. számú melléklet  szerinti részletezéssel  elfogadja. 

6.§  Az önkormányzat  2004. évi 

 • egyszerűsített  mérlegét a 12. számú, 
 • egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 13. számú, 
 • egyszerűsített  pénzmaradvány-kimutatását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. § A 2004. évi pénzmaradvány elszámolást 8.317 eFt-tal, a 15/A és 15/B. számú melléklet szerint jóváhagyja. A  pénzmaradványból  a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa  169 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 32 eFt. 

8. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények  működtetése,  a módosított költségvetésben  ütemezett fejlesztési  feladatok megvalósítása, a folyamatos pénzügyi egyensúly  biztosított volt.

9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

A rendelet kihirdetésének  napja: 2005. április 1.

-------
Kapecska Ferencné
jegyző
Melléklet innen letölthetők Excell frmátumban
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-