Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 16/2003.(X.31.) rendelete
 A 2003. évi költségvetésről szóló 5/2003.(II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §./1/ bekezdése alapján, a 2003. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, meghatározott célra átvett pénzeszköz, többlet bevétel, pénzmaradvány elszámolás, valamint egyéb feladatokkal kapcsolatos előirányzat átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. /1/ A képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatal és az  intézmények együttes 2003. évi

            költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét:                          70.111.000 Ft-tal

            csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát          955.685.000 Ft-ban

            állapítja meg.

       /2/ A 70.111.000 ezer Ft bevételei előirányzat  csökkenésből

            - felhalmozási célú bevétel csökkenése       68.327 ezer Ft

            - működési célú bevétel csökkenése             1.784 ezer Ft

2.§. /1/  A 70.111 ezer  Ft előirányzat csökkenést   önállóan gazdálkodó  költségvetési szervenként

             az alábbiak szerint állapítja meg.

Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
  -69.508 ezer Ft
600 ezer Ft
-68.908 ezer Ft 
előzőből:
- intézményi felhalmozás
547 ezer Ft
600 ezer Ft
1.147 ezer Ft
- beruházás
- 28.522 ezer Ft
- 28.522 ezer Ft
- fejlesztési célú átadás
210 ezer Ft
210 ezer Ft
- tartalék
- 41.743 ezer Ft 
-
- 41.743 ezer Ft 

          /2/ A fejlesztési célú tartalék előirányzata 41.743 eFt-tal csökken és 7.715 ezer Ft-ra módosul.

          /3/ A működési célú 1.203 ezer Ft kiadási előirányzat csökkenést önállóan gazdálkodó

               költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg.

Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
Működési célú kiadás összesen:
- 2.228 ezer Ft
1.025 ezer Ft
- 1.203 ezer Ft
előzőből:
- személyi jellegű kiadás
- 749 ezer Ft
101 ezer Ft
- 648 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
    - 158  ezer Ft
32 ezer Ft
- 126 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás
330 ezer Ft
892 ezer Ft
1.222 ezer Ft
- szociálpolitikai juttatás
5.398 ezer Ft
-
5.398 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
-7.049 ezer Ft
-
- 7.049 ezer Ft
Kiadási pótelőirányzat mindössz.
-71.736 ezer Ft
1.625 ezer Ft
- 70.111 ezer Ft

          /4/ A működési célú tartalék előirányzata 287 ezer Ft, melyből 174 ezer Ft a cigány kisebbségi

               önkormányzat, 113 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka.

3.§. Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás

       - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési célú

         bevételek  megoszlását az 1. számú,

      - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú

      - központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§. Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változása

       - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési

         célú kiadások megoszlását az 1. számú,

       - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait a

          3. számú melléklet  tartalmazza

5.§. Fejlesztési kiadások előirányzat változását feladatonként /címenként/ az 5. számú melléklet

       tartalmazza.

6.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-