Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2003.(IX.26.) számú rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított
9/1995.(VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ bekezdése, valamint 16.§. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet 24. §. / 1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a §. kiegészül a következő /2/ bekezdéssel, és a jelenlegi /2/ bekezdés számozása /3/ bekezdésre módosul.

24.§. /1/ A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót a képviselő-testület a napirend előtti témák  között tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

          /2/ A képviselők az /1/ bekezdés szerinti tájékoztatót és beszámolót érintően  kérdést intézhetnek a polgármesterhez, amire az ülésen tárgyszerű választ kell adnia. A képviselőknek témánként egy alkalommal, maximum 3 perc, több téma esetén maximum 10 perc hozzászólási lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére.

2.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-