Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2003.(VI.20.) rendelete
A 2003. évi költségvetésről szóló 5/2003.(II. 28.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §./1/ bekezdése alapján, a 2003. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, meghatározott célra átvett pénzeszköz, többletbevétel, pénzmaradvány elszámolás, valamint egyéb feladatokkal kapcsolatos előirányzat átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

(1)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2003. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 19.440.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1.025.796.000 Ft-ban állapítja meg.

(2)A 19.440 ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből 

- felhalmozási célú bevétel        4.641 ezer Ft

- működési célú bevétel          14.799 ezer Ft

2.§.

(1)A 19.440 ezer Ft előirányzat növekedést önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
3.449 ezer Ft
1.192 ezer Ft
4.641 ezer Ft 
előzőből:
- felújítások
1.000 ezer Ft
1.192 ezer Ft
2.192 ezer Ft
- tartalék
2.449 ezer Ft
-
2.449 ezer Ft 

(2)A fejlesztési célú tartalék előirányzata 2.449 eFt-tal növekszik  és 49.458 ezer Ft-ra módosul.

(3)A működési célú 16.751 ezer Ft kiadási pótelőirányzatot  önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg.


 

Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
Működési célú kiadás összesen:
14.799 ezer Ft
14.799 ezer Ft
előzőből: 
- személyi jellegű kiadás
- 301 ezer Ft
-
- 301 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
- 57  ezer Ft
-
- 57 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás
1.165 ezer Ft
-
1.165 ezer Ft
- szociálpolitikai juttatás
10.658 ezer Ft
-
10.658 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
3.197 ezer Ft
-
3.197 ezer Ft
- költségvetési tartalék
137 ezer Ft
-
137 ezer Ft
Kiadási pótelőirányzat mindössz.
18.248 ezer Ft
1.192 ezerFt
19.440 ezer Ft

(4)A működési célú tartalék előirányzata 137 ezer Ft-tal emelkedik és 287 ezer Ft-ra módosul, melyből  174 ezer Ft a cigány kisebbségi önkormányzat, 113 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka.

3.§.

Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési célú 
bevételek megoszlását az 1. számú,

- intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú

- központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változása

- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési 
célú kiadások megoszlását az 1. számú,

- költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

Fejlesztési kiadások előirányzat változását feladatonként (címenként) az 5. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

A képviselő-testület a 8 fő képviselő tisztelet díjáról történő lemondása alapján a tiszteletdíj és járuléka előirányzat átcsoportosítással létrehozott képviselői keret összegét 696.600 Ft-ban jóváhagyja. A képviselői keret felhasználásáról a létrehozott bizottság önállóan dönt. A keret felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell.

7.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

                          Mezőfi Zoltán sk                  Kapecska Ferencné sk.

                             polgármester                                 jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-