Réság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2003.(IV.18.) rendelete
A közterület használatának szabályairól szóló módosított 13/1995.(VIII. 28.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat szabályairól szóló 13/1995. /VIII. 18./ számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3.§. Nem kell közterület-használati engedély a szállított tüzelő és építőanyag tárolásához, rakodásához, feltéve, ha a közúti és gyalogos közlekedést nem akadályozza és a közterület igénybe vétele a hét napot nem haladja meg. E tevékenységből eredő esetleges károkozás következményeiért a közterületet igénybe vevő a felelős.

2. §.

A rendelet 7. §. (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
7.§.(3) Árusító és egyéb fülke közterület-használatára legfeljebb két évre lehet engedélyt adni, mely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható.
(4) Közterület használatára a (3) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb egy évre lehet engedélyt adni, mely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható.

3.§.

A rendelet 13. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
13. §. (6) Tilos választójogi törvények hatálya alá tartozó választási kampány céljára szolgáló önálló hirdető-berendezést, hirdetést, plakátot stb. önkormányzati intézmények elhelyezésére szolgáló épületen, vagy azon belül elhelyezni.

4. §.

A rendelet 10. §. /2/ bekezdése a következő c. ponttal egészül ki.
10. §. (2) c. közterület engedélytől eltérő használata esetén

5. §.

A rendelet 15. §. utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép.
15. §. Tárolásnak a 10 órát meghaladó, huzamos idejű tartózkodás minősül.

6. §.

Ez a rendelet 2003. május 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 16. §. (2) bekezdése és 18. §-a.
 

      Mezőfi Zoltán                                                                   Kapecska Ferencné
       polgármester                                                                             jegyző
 

 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-