Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 8/2003.(IV.18.) rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított
9/1995. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv. /1.§. /6/ bekezdése, 9.§. /3/ bekezdése, valamint 16.§. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Szervezeti és M?ködési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

A rendelet 7.§-a a következ?  francia bekezdéssel egészül ki.
7. §. - a települési képvisel?, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, az Ötv. 33/A. §. (2) bekezdésének b. pontjában meghatározott hozzájárulással valamint a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés.

2. §.

A rendelet 10. §.(3) bekezdésének i. / pontja kiegészül a következ? rendelkezéssel.
10. §.(3) i./ valamint megbeszéléshez, tanácskozáshoz szükséges  helyiség biztosítását.

3. §.

A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
11. §. (3) A képvisel?-testület önkormányzati feladatait a polgármester, bizottságai, a képvisel?-testület hivatala útján, valamint a települései képvisel?k közrem?ködésével látja el.

4. §.

A rendelt 16. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
16. §. (1) A képvisel?-testület ülését össze kell hívni, ha azt napirend megjelölésével 4 települési képvisel? vagy bármely bizottság  kezdeményezi.

5. §.

A rendelet 19. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és az (5) bekezdés a következ? i. ponttal egészül ki.
19. §. (3) A képvisel?-testület azonnali döntését igényl? ügyekben a rendkívüli testületi ülés egyéb módon, bármely id?pontban  is összehívható.
19. §. (5) i./ Város Díszpolgárát

6. §.

A rendelet 21. §. f. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a §. kiegészül a következ? k. ponttal.
21. §. f./ a képvisel?k és tanácskozási joggal rendelkez?k részére megadja a szót
21.§. k./ napirendek tárgyalásának lezárása után közérdek? ügyben megadja a szót az ülésen megjelent állampolgároknak.

7. §.

A rendelet 22. §. a helyébe a következ? rendelkezés lép.
22.§.(1) Az ülés napirendjére az ülésvezet? tesz javaslatot, mely elfogadásáról a képvisel? testület vita nélkül, egyszer? szótöbbséggel dönt.
(2) Az ülésvezet? köteles napirendi javaslatként a testület elé terjeszteni az SZMSZ el?írásainak megfelel?en benyújtott el?terjesztéseket, továbbá a megel?z? ülés után érkezett törvényességi észrevételt.

(3) Meghívón nem szerepl? napirend felvételér?l, illet?leg meghívón, munkatervben szerepl? napirend levételér?l a napirendek elfogadása el?tt a képvisel?-testület egyszer? szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
(4) A napirend felvételére vonatkozó javaslat el?terjesztésekor jelezni kell, hogy azt a bizottságok tárgyalták-e, illet?leg írásbeli vagy szóbeli el?terjesztésre vonatkozik.
(5) A (3) bekezdés szerinti javaslat legfeljebb 2 perces indoklással terjeszthet? el?.

8. §.

A rendelet 33. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül a következ? (3) bekezdéssel, egyidej?leg a jelenlegi (3) –(5) bekezdés számozása (4) - (6) bekezdésre módosul.
33. §. (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az el?terjeszt?höz a képvisel?k és tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek.
33. §. (3) A bizottsági véleménynyilvánítás után el?ször a képvisel?knek a jelentkezés sorrendjében, azt követ?en a tanácskozási joggal megjelenteknek kell megadni szót.

9. §.

A rendelet 39. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
39. §. (1) A nyílt szavazás számszer?sített  eredményét az ülésvezet? állapítja meg, illet?leg a szavazatok téves összeszámlálása miatt elrendelheti a szavazás megismétlését.

10. §.

A rendelete 48. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul.
48.§. (4) Az önkormányzat rendeleteit a város internetes honlapján a kihirdetést követ? 15 napon belül el kell helyezni

11. §.

A rendelet 51. §.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
51. §. (1) a képvisel?-testület  ülésér?l készített  hangfelvételt (magnókazettát) öt évig meg kell ?rizni, majd azt követ?en évente átadni a helytörténeti múzeum részére.

12. §.

A rendelet 52. §. (1) bekezdése a következ? g. ponttal egészül ki, valamint a (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, és jelenlegi (7)-(8) bekezdés számozása (8)-(9) bekezdésre módosul.
52. §. (1) g./ a testületi ülés fontosabb eseményit
52. §. (7) A nyilvános testületi ülésr?l készült jegyz?könyvet a város internetes honlapján közzé kell tenni.

13 §.

A rendelet 54. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
54. §. (3) A bizottság elnökének, valamint küls? tagjainak megválasztására a képvisel?k tesznek javaslatot.

14. §.

A rendelet 65. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
65.§. (4) Az alpolgármester minden hó utolsó csütörtökén 16 óra 30 perct?l – 17 óra 30 percig fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatal épületében.

15. §.

A rendelet 69. §. (3) bekezdése helyébe a következ? rendelkezés lép.
69. §. (3) A közmeghallgatáson felmerült kérdésre a polgármester, a jegyz? az ülésen érdemi választ ad. Azonnal nem megválaszolható, vizsgálatot igényl? ügyben a választ 15 napon belül írásban meg kell küldeni a kérdez?nek.

16. §.

A rendelet – képvisel?-testületi hatáskörök átruházásáról szóló – 2. számú melléklet I. Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 5. pontja helyébe, valamint II. Polgármesterre átruházott hatáskörök 2. pontja helyében az alábbi rendelkezés lép.
I, Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök: 5. Megállapítja a közszolgáltatási szemétdíj támogatást
II. Polgármesterre átruházott hatáskörök: 2. Megállapítja, módosítja, szünetelteti, megszünteti az aktív korúak rendszeres szociális segélyét

17. §.

A rendelet – Polgármesteri Hivatal ügyrendjér?l szóló – 5. számú mellékletének 1. §. (4) bekezdés c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.
4. §. (4) c. építésügyi hatósági jogkör a 220/1997. /XII. 5./ Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján - kiterjed Berkenye, Diósjen?, Hont, Kétbodony, Nézsa, Nógrád, Szátok, Szente, Tereske és Tolmács településekre is.

18. §.

A rendelet – Polgármesteri Hivatal ügyrendjér?l szóló –  5. számú mellékletének 4. § (2) bekezdésben meghatározott gépkocsi vezet?i létszám 0,5 f?re az okmányirodai ügyintéz? száma 5 f?re, igazgatási tevékenység létszáma 22 f?re, köztisztvisel?i létszám 19,5 f?re, Polgármesteri Hivatal összes létszáma 29,5 f?re módosul.

19. §.

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybelépésével egyidej?leg hatályát veszti a képvisel?-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 2. számú melléklet III. Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök 5. pontja.
(2) A rendelet 12. §-ával megállapított 52. §. (7) bekezdése 2003. július 1-én lép hatályba.
 

          Mezőfi Zoltán                                                         Kapecska Ferencné
          polgármester                                                                   jegyző
 
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-