Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2003.(II.28. ) számú rendelete
A 2002. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2002. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

/1/ A képviselő-testület a 2002. évi költségvetés végrehajtását

509.720 eFt bevételi főösszeggel

467.633 eFt kiadási főösszeggel

41.513 eFt számla maradvánnyal jóváhagyja.

/2/ A bevételi főösszegből 15.869 eFt átfutó bevétel, a kiadási főösszegből 12.360 eFt átfutó kiadás.

2.§.

/1/ a 2002. évi költségvetési bevételek teljesítésének

- forrásonkénti megoszlását az 1. számú,

- szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,

- központi támogatások elszámolását a 4. számú melléklet részletezésének

megfelelően jóváhagyja.

3.§.

/1/ A költségvetési kiadások 467.633 eFt-os összegének

- kiadás nemenkénti megoszlását az 1. számú,

- szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását az 3. számú,

- felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 5. számú melléklet

részletezésének megfelelően jóváhagyja.

4.§.

/1/ A költségvetési kiadások 467.633 eFt-os főösszegéből :

1000 Ft-ban
 

 
Polgármesteri
Közműv.
Összesen
 
Hivatal
Intézmény
 
Működési célú kiadás:       
- Személyi jellegű juttatás
184.498
12.666
197.164
- Munkaadót terhelő járulék
66.126
4.718
70.844
- Dologi kiadás
95.069
15.065
110.134
- Szociálpolitikai juttatás
22.736
22.736
- Működési célú pénzeszköz átadások
23.020
-
23.020
Működési jellegű kiadás összesen
391.449
32.449
423.898
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
645
-
645
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
667
-
667
Vállalkozási tevékenység
14.204
-
14.204
Fejlesztési célú kiadás      
- Beruházás
15.692
2.580
18.272
- Felújítás
10.003
-
10.003
- Lakás építés, vásárlás támogatás
1.500
-
1.500
- Felhalmozási jellegű pénzeszk.átadás
1.000
-
1.000
- Fejlesztési célú egyéb kiadás
600
-
60
Fejlesztési célú kiadás összesen
28.795
2.580
31.375
Kiadás összesen
420.244
35.029
455.273
- Átfutó kiadás
12.132
228
12.360
Kiadás mindösszesen
432.376
35.257
467.633

/2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2002. évi bevételének és kiadásának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2002. évi bevételét és kiadását a 6. számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat intézményeinek 2002. évi tényleges állományi létszámát a 8. számú melléklet tartalmazza.

/5/ A működési és fejlesztési célú bevételek, kiadások mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 357.526 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet valamint vagyonleltár szerinti részletezéssel elfogadja.

6. §.

A 2002. évi pénzmaradvány elszámolásról és felhasználásról a képviselő-testület külön dönt.

7.§.

/1/ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése és a pénzügyi fedezettel ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, a folyamatos pénzügyi egyensúly biztosított volt.

/2/ Az önkormányzati feladat ellátásra fordított kiadások szakfeladatos összegét a 6. és 7. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

8. §.

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
 

          Mezőfi Zoltán sk.                         Kapecska Ferencné sk.
            polgármester                                        jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-