Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2003.(II.28.)  számú rendelete
Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

 


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. /1/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV . törvény 16. §. /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§.

/1/ Az államháztartási törvény 67. §. /3/ bekezdése alapján a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön – külön –a 2. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.

/3/ a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások, valamint az igazgatási kiadás a 3. számú melléklet szerinti felsorolás szerint külön-külön alcímet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

/1/A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és intézmények együttes 2003. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.006.356 ezer Ft-ban állapítja meg.

/2/ Működési célú hitel bevétel összege 52.687 ezer Ft.

/3/ A működési költségvetés 52.687 ezer Ft forráshiánya miatt – a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 6. számú mellékletének előírásai alapján - pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

/4/ A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 18. pontja alapján pályázatot nyújt be bérkiadásokhoz történő kiegészítő támogatásra, mivel a közalkalmazottak és köztisztviselők bérrendezésének éves összegére nem nyújt fedezetet a 2003. évi költségvetés forrásainak növekménye. Kiegészítő bértámogatásként a költségvetésben tervezett 14.000 eFt alapján előleg igénylést nyújt be.

/5/ Felhatalmazza a polgármestert a /3/ és /4/ bekezdés szerint pályázatok előkészítésére, valamint a kiegészítő támogatások terhére történő előleg igénylésre.

4.§.

/1/A képviselő-testület az 1.006.356 ezer Ft bevételi főösszegből
- felhalmozási célú bevételt 529.069 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt 477.287 ezer Ft-ban állapítja meg.
- a működési célú bevételből 8.773 ezer Ft vállalkozási tevékenység bevétele.

/2/ Az 1.006.356 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg.
 

 
Polg. hivatal
Műv. Közp.
Összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
528.489 ezer Ft
580 ezer Ft
529.069 ezer Ft
Előzőből: Beruházás
476.050 ezer Ft
 
476.050 ezer Ft
Intézményi felhalmozás
930 ezer Ft
580 ezer Ft
1.510 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás
2.500 ezer Ft
 
2.500 ezer Ft
Lakásszerzési támogatás
2.000 ezer Ft
 
2000 ezer Ft
Taralék 
47.009 ezer Ft 
 
47.009 ezer Ft
 
Polg. hivatal
Műv. Közp.
Összesen
Működési célú kiadások összesen
432.608 ezer Ft
44.679 ezer Ft
477.287 ezer Ft
Előzőből: Személyi jellegű kiadás
225.125 ezer Ft
19.535 ezer Ft
244.660 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulék 
75.682 ezer Ft
6.835 ezer Ft
82.517 ezer Ft
Dologi kiadás
102.305 ezer Ft
18.309 ezer Ft
120.614 ezer Ft
Szociális ellátás
5.376 ezer Ft
 
5.376 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
23.970 ezer Ft
 
23.970 ezer Ft
Tartalék
150 ezer Ft
 
150 ezer Ft
Előzőkből vállalkozási tevékenység
8.773 ezer Ft
 
8.773 ezer Ft
       

/3/ Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét 128,7 főben állapítja meg, míg a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 17 fő, a közcélú foglalkoztatottak létszáma 4 fő. A létszám intézményenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzata:
 
 
Kisebbségi önkormányzatok
 
Cigány 
Szlovák 
Összesen
Működési célú kiadások összesen
680 ezer Ft
680 ezer Ft
1.360 ezer Ft
Előzőből: Dologi kiadás
290 ezer Ft
230 ezer Ft
390 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
240 ezer Ft
450 ezer Ft
820 ezer Ft
Tartalék
150 ezer Ft
 
150 ezer Ft 
       

Az önkormányzat bevételei

6.§.

A képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1. számú ,2., 2/a., 6., 7., és 9. számú,
- intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú,
- működési és fejlesztési célú megoszlását az 1. számú,
- központi támogatást a 4. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

7.§.

A képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg
- önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait az 1. számú, 3., 6., 7. és 9. számú,
- működési és fejlesztési célú kiadásait az 1. számú,
- költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
8.§.A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kiadások előirányzatát feladatonként, címenként az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9.§.

Az önkormányzati ingatlanok karbantartását a 10. számú melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. Az ÖNHIKI-s pályázat elbírálásáig csak a halaszthatatlan karbantartási feladatok végezhetők el.

10.§.

A 2003. – 2005. évek várható költségvetési bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

Költségvetési tartalék

11.§.

/1/ A fejlesztési célú tartalék összege: 47.009 ezer Ft, mely felhasználásról a szennyvízprogram KAC pályázatának elbírálását követően dönt.

/2/ Cigány kisebbségi önkormányzatok tartaléka 150 ezer Ft.

Költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§.

/1/A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.

/2/ A feladatok és címek közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

13.§.

A képviselő-testület a 8.- 9. §-ban meghatározott felújítási, fejlesztési és karbantartási feladatok lebonyolításával a polgármesteri hivatalt bízza meg.

14.§.

Az éves költségvetés várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tartalmazó előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

15.§.

Az önállóan gazdálkodó Művelődési Központ és Könyvtár nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni, csak a felhalmozási kiadás teljesítése esetén lehet.

15.§.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően, 33.000 Ft-ban állapítja meg.

16.§.

A szervezetek támogatására tervezett 200.000 Ft felhasználásáról a polgármester önállóan dönt. A keret felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell.

17.§.

A 200.000 Ft kulturális alap valamint a nyári ifjúsági programok támogatására tervezett 200.000 Ft felhasználásáról a képviselő-testület által létrehozott kuratórium pályázat alapján dönt. A keretek felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell.

18.§.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében az ÖNHIKI-s és bérkiadások kiegészítő támogatási pályázatának elbírálásáig csak az alapfeladatok ellátásához és intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők.

Záró rendelkezés

19. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.
 

          Mezőfi Zoltán sk.                         Kapecska Ferencné sk.
            polgármester                                        jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-