Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2003.(I.24.) rendelete
A 2002. évi költségvetésről szóló módosított 2/2002.(I. 28.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §./1/ bekezdése alapján, a 2002. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, meghatározott célra átvett pénzeszköz, többlet bevétel, és testületi kötelezettségvállalás, szennyvízprogram indítás elmaradása, valamint egyéb feladatokkal kapcsolatos előirányzat átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

/1/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2002. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 36.141.000 Ft -tal csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 497.388.000 Ft-ban állapítja meg.
/2/ A 36.141 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenésből
- felhalmozási célú bevétel - 37.550 ezer Ft
- működési célú bevétel 1.409 ezer Ft

2.§.

/1/ A 36.141.000 Ft előirányzat csökkenést önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg.
 
 
Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
       
Fejlesztési célú kiadás összesen
- 36.426 ezer Ft
200 ezer Ft
- 36.226 ezer Ft 
előzőből:      
- intézményi felhalmozás
528 ezer Ft
528 ezer Ft 
- tartalék
- 36.954 ezer Ft
-
- 36.954 ezer Ft 

/2/ A fejlesztési célú tartalék előirányzata 36.954 eFt-tal csökken és 12.007 eFt-ra módosul, melyből lakásprogram tartalék 10.000 eFt .
/3/ A működési célú 85 ezer Ft kiadási pótelőirányzatot önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg.
 

 
Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
       
Működési célú kiadás összesen:
- 574 ezer Ft
659 ezer Ft
85 ezer Ft
előzőből:       
- személyi jellegű kiadás
- 60 ezer Ft
-
60 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
107 ezer Ft
-
107 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás
- 706 ezer Ft
659 ezer Ft
- 47 ezer Ft
- szociálpolitikai juttatás
- 309 ezer Ft
-
- 609 ezer Ft
- működési célú tartalék
394 ezer Ft
-
394 ezer Ft
Kiadási pótelőirányzat mindössz.
- 37.000 ezer Ft
859 ezerFt
- 36.141ezer Ft

/4/ A működési célú tartalék 65 eFt-os módosított előirányzata 394 eFt-tal növekszik és 459 eFt-ra módosul. A 459 eFt-os tartalékból 79 eFt a szlovák kisebbségi önkormányzat, 14 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat tartaléka.

3.§.

Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési célú bevételek megoszlását az 1. számú,
- intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változása
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési célú kiadások megoszlását az 1. számú,
- költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza

5.§.

Fejlesztési kiadások előirányzat változását feladatonként /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

          Mezőfi Zoltán sk.                         Kapecska Ferencné sk.
            polgármester                                         jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-