Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2003.(I.24.) számú rendelete
A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és személyi térítési díjáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§.-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtásra terjed ki.

I. Intézményi térítési díjak

2.§.

/1/ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 480 Ft/óra
/2/ A házi segítségnyújtás keretében biztosított ebédkihordás intézményi térítési díja:120 Ft/adag

3.§.

/1/A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag költséggel egyezően,
 
- óvoda 186 Ft  
- iskola napközi 236 Ft  
- csak ebédelő általános iskolai tanulók  160 Ft  

/2/ Az óvodai és napközis élelmezési költség megoszlása:
 

a./ óvoda: tízórai 40 Ft  
ebéd 106 Ft  
uzsonna 40 Ft  
összesen: 186 Ft  
b./ általános iskola napközi: tízórai 38 Ft  
ebéd 160 Ft  
uzsonna 38 Ft  
összesen: 236 Ft  

4.§.

/1/ Az étkezés igénybevételére kötelezett konyhai dolgozók és étel kiszolgálásával foglalkozó alkalmazottak intézményi térítési díja az ellátottak napi élelmezési nyersanyag költsége.
/2/ A napközis konyha alkalmazottainak intézményi térítési díja a napközisek részére megállapított napi 236 Ft élelmezési költséggel egyező.
/3/ Az óvodai alkalmazottak intézményi térítési díja az óvodások részére megállapított napi 186 Ft 194 élelmezési költséggel egyező.

5.§.

A konyhákról biztosított szociális étkezés valamint a konyhák szolgáltatásait igénybevevő intézményi dolgozók és külső étkezők intézményi térítési díja a napi 160 Ft élelmezési költség és 100 %-os, áthárított rezsi költség alapján 320 Ft/adag.

II. Személyi térítési díjak

6.§.

/1/ A házi segítségnyújtás, ebéd kihordás és szociális étkezés után fizetendő személyi térítési díjat, a szociális ellátások helyi rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelmi kategóriák alapján,
a./ házi segítségnyújtás: 480 Ft/óra térítési díj %-ában kell megállapítani
b./ ebédkihordás: 100 Ft/adag térítési díj %-ában kell megállapítani
c./ szociális étkezés: 320 Ft/adag térítési díj %-ában kell megállapítani
/2/ Az ebédhordás költségéből adagonként 20 Ft-ot, az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére átvállal.
/3/ A szociális étkezés térítési díja után a 12 %-os általános forgalmi adót az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére fizeti be.

7.§.

/1/ A gyermekétkeztetésben részesülők napi személyi térítési díja az intézményi térítési díj 12 % áfá-val növelt összege, az alábbiak szerint:
 
- óvodai ellátottak 208,30 Ft  
- iskola napközi 264,30 Ft  
- csak ebédelő általános iskolai tanulók  179,20 Ft  

/2/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek, a három és többgyermekes családok gyermekei valamint a tartósan fogyatékos gyermekek a 3. §. /1/ bekezdésében meghatározott intézményi térítési díj 50 %-ával egyező normatív kedvezményre jogosultak.
/3/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek az intézményi térítési díj további 50 %-ával egyező normatív kedvezményre jogosultak.
/4/ A gyermekétkeztetés / 1/ bekezdés szerinti napi személyi térítési díjából
 

- óvodai ellátottak 20,30 Ft-ot  
- napközi otthoni ellátottaknál 41,30 Ft-ot  
- csak ebédelő általános iskolai tanulóknál  12,30 Ft-ot  

az önkormányzat a segély keret terhére átvállal.
/5/ A normatív kedvezményre nem jogosult ellátottak az /1/ bekezdésben rögzített személyi térítési díj önkormányzati támogatással csökkentett összegét fizetik.

8.§.

/1/ A 4. §. /1/bekezdésben meghatározott, étkezés igénybevételére kötelezett alkalmazottak napi személyi térítési díja az intézményi térítési díj 63 %-ának 12 % áfá-val növelt összege:
 
- óvodai alkalmazottak 131,20 Ft  
- konyhai alkalmazottak 166,50 Ft  

9.§.

A konyhák szolgáltatásait igénybevevő intézményi dolgozók és külső étkezők ebéd térítési díja 12 % áfá-val : 358 Ft.

10.§.

/1/ Ez a rendelet - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - 2003. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és személyi térítési díjáról szóló 13/2001./XII.28./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
/2/ A rendelet 7. §. /3/ bekezdése 2003. szeptember 1-én lép hatályba.
 

          Mezőfi Zoltán sk.                         Kapecska Ferencné sk.
            polgármester                                         jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-