Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2010. számú JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. október 18. napján megtartott képviselőtestületi ülésen
-
dr. Szájbely Ernő korelnök: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget, és köszöntöm a televízió nézőit. Ha valakiben felmerül a kérdés, hogy miért én vezetem az ülést elmondom, hogy az önkormányzati törvény rendelkezik arról, hogy az alakuló ülést a korelnöknek kell vezetni. Mielőtt a hivatalos részre rátérnénk, engedjék meg, hogy tisztelettel mondjak köszönetet minden rétsági választópolgárnak, aki elment szavazni. Külön köszönöm azok bizalmát, akik a szavazataikkal bizalmat szavaztak ennek az képviselő-testületnek. Képviselő-társaim nevében ígérem, hogy tudásunkhoz, képességeinkhez mértem igyekszünk megfelelni. A bizalommal élni szeretnénk, és nem visszaélni. Mindannyian Rétságért kívánunk dolgozni! A jövőben döntéseinkkel a város érdekeit kívánjuk szolgálni. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Helyi Választási Bizottság elnökének és tagjainak a Helyi Választási Iroda tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, azért az igen tisztességes és korrekt munkáért, amivel lehetővé tették a választások lebonyolítás városunkban. Köszönöm munkájukat! 

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

dr. Szájbely Ernő korelnök: Átadom a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének Bulejsza János úrnak, a helyhatósági választás eredményeinek ismertetésére.

Bulejsza János HVB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a 2010-es önkormányzati választások győzteseit. Nagyszerű dolognak tartom, hogy ilyen sok jelölt indult, hogy ilyen sokan akarnak a városért, az embertársainkért, a közösségért dolgozni, de még nagyszerűbb dolognak tartom a „választási versenyt megnyerni”. Őszintén gratulálok. Mindannyian tudjuk, a neheze még hátra van. Nem könnyű feladat sokak megelégedésére dolgozni, ezért a nem könnyű munka felvállalásáért elismerésemet fejezem ki.

A munka nehézsége mellett, azért van szépsége is, és talán megbecsülése is lesz, hiszen sokan már többedik ciklusokat kezdik meg. Mondhatom, a képviselői munkában tapasztalt testület állt fel, ehhez kívánok sok sikert és jó egészséget. A Helyi Választási Bizottság jóval a választások előtt kezdte meg munkáját. Fejes Zsolt jegyző úr a választási iroda vezetője és munkatársai minden segítséget megadtak, a választások sikeres lebonyolításáért.

Városunkban két kisebbségi önkormányzat működik, nevezetesen a 4 főből álló Szlovák és a 4 főből álló Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A HVB kisebbségi névjegyzéket 160 fővel átnézte, beazonosította és elfogadta. Választások közeledtével a leadott ajánló szelvények egyenkénti átvizsgálásával folytatta munkáját. Megjegyzem, összességében 15 db formai hibás jelölő szelvényt talált a bizottság. A hibás jelölőszelvények azonban nem akadályozták a jelöltek indulását a választásokon. Minden induló jelölt felkerülhetett a szavazó lapra.

Ennek megfelelően, mint tudjuk 3 fő polgármester jelölt, 27 fő önkormányzati képviselő jelölt, 13 fő cigány kisebbségi önkormányzati képviselő jelölt, 5 fő szlovák kisebbségi önkormányzati képviselő jelölt indult.

A jelölési határidő lejárta után HVB munkája szavazólapok összeállításával folytatódott, tartalmilag mind formailag megfeleltek. Az így összeállított szavazólapokról készülhetett a nyomdában egy kefelevonat, amit a bizottság újra átnézett. Ezen kinyomtatott szavazólapokon formai hibát észleltünk, amit kijavítattunk és ezek után készültek el a végleges szavazólapok.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A választásokat városunkban, két szavazókörben - Iskola, Művelődési Ház,- plusz egy kisebbségi szavazó helységben bonyolítottuk le. A szavazóhelységek bezárása után szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése, valamint választókörökben leadott szavazatok összesítésére került sor. A HVB megállapította, a választások helyi eredményeit, és azokat jegyzőkönyvbe rögzítette. Az önkormányzati és kisebbségi választások rendben és eredményesen végződtek. A helyi választások 59,6% vett részt a szavazáson (1412 fő vett részt). A város polgárai az országos átlag fölött éltek választói jogukkal.

Mint a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatom Önöket, hogy a 2010. október 03-án megtartott helyhatósági választáson 3 polgármester jelölt indult. A leadott és összesített, hitelesített szavazatok alapján a polgármester jelöltek az alábbi szavazatot kapták. 
 
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)  Kapottérv ényes szavazat %
1  Majer Krisztián  FÜGGETLEN 323 23,25
2  Mezőfi Zoltán János FIDESZ - KDNP 704 50,68
3 Pálmai Róbert Henrik CIVIL MOZGALOM 362 26,06

Értelemszerűen a kihirdetett adatok alapján a polgármester választást Mezőfi Zoltán nyerte a szavazatok 50,68 %-ával.

A képviselői megbízásért 27 fő indult a választáson. A választási adatok a következők képen alakultak:

Az önkormányzat létszáma 6 képviselőből áll.
 

Név Jelölő szervezet(ek) szavazatok száma
dr. Katona Ernő Ödön FIDESZ  KDNP 611
Girasek Károly Ede FÜGGETLEN 481
Hegedűs Ferenc FÜGGETLEN 403
Jávorka János FÜGGETLEN 495
dr. Szájbely Ernő Jenő FÜGGETLEN 676
Majnik László MSZP 427

A Cigány kisebbségi önkormányzat tagjai: Horváth Attila,  Horváth Róbert, Szűcs Lászlóné, Fodor Péter Zsolt.

A Szlovák kisebbségi önkormányzat tagjai: Tóth Jánosné, Glückné Salgai Szilvia Katalin, Sztruhár Istvánné, Gyurcsikné Fekete Magdolna.

A megyei közgyűlésre leadott szavazatok eredménye: MSZP 16,9 % ; Munkáspárt 1,7 % ; Civil mozgalom 10 % ; Jobbik 15,3% ; FIDESZ-KDNP 56, 1 %.

A Helyi Választási Bizottság üléseinek száma 8 alkalom volt, a bizottság 60 db számozott határozatot hozott. Ennyit szerettem volna a választásokról röviden elmondani. Köszönöm szépen.

Megbízólevelek átadása

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönjük a HVB elnökének beszámolóját és megkérem Elnök urat a képviselő és polgármesteri megbízólevelek átadására!

Bulejsza János HVB elnöke: Tisztelt Képviselők! Tisztelt Polgármester úr! A megbízólevelek átvételére szólítom Önöket név szerint! 

 ( A HVB elnöke átadja a megbízóleveleket)

Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

dr. Szájbely Ernő korelnök: Ezek után az eskütételre kerül sor. Az alakuló ülés kötelező napirendje. Az 1993.évi LXXVII. törvény 67.§-a alapján felkérem Önöket az eskü letételére. Az önkormányzati képviselő a választást követően a megbízólevél átvétele után esküt tesz. A képviselő ameddig esküjét le nem tette, nem gyakorolhatja képviselői jogait. Megkérem Fejes Zsolt jegyző urat, hogy az esküszövegét mondja elő. Képviselő-társaimat kérem, álljanak fel az eskütételhez és azt követően írják alá az okmányokat.

Fejes Zsolt jegyző: Kérem a tisztelt képviselő urakat, hogy az „én” elhangzása után, mindenki érthetően mondja saját nevét, utána mindenki mondja utánam az eskü szövegét! Az „Isten engem úgy segéljen” mondatot, pedig mindenki meggyőződése szerint!

A megválasztott képviselők az alábbi esküt teszik:

„Én ……………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos  jogszabályokat megtartom: az állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel  RÉTSÁG város javát szolgálom.”
„Isten engem úgy segéljen”
Fejes Zsolt jegyző: Felkérem Mezőfi Zoltán polgármester urat az eskü letételére.

Mezőfi Zoltán polgármester az alábbi esküt teszi:

„Én, Mezőfi Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat RÉTSÁG város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
„Isten engem úgy segéljen!”
Polgármesteri program ismertetése

dr. Szájbely Ernő korelnök: Felkérem Mezőfi Zoltán polgármester urat, röviden ismertesse polgármesteri programját!

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt rétsági polgárok! Tisztelt vendégek! Csatlakozom a korelnök szavaihoz, egybe fognak csengeni a szavaink! Gratulálok a megválasztott képviselőknek, és nagy tisztelettel megköszönöm a Helyi Választási Bizottság, és a szavazatszámláló bizottságok munkáját. Nem utolsó sorban szeretném megköszönni a két bizottsági elnök Fiam Pál és Fiam Pálné lelkiismeretes munkáját. Köszönöm a rétsági polgárok részvételét, aktivitását és öntudatát. A demokrácia ünnepe a választás! Hiszem és vallom, és gondolom sokan egyet fognak érteni velem, hogy Magyarország és azon belül Rétság városa nem lehet sikeres a megyével és a kormánnyal való együttműködés nélkül. Erre egy újabb lehetősége nyílt Rétságnak. Bízom abban, hogy mindenki tanult az elmúlt évek hibáiból legyen az helyi vagy megyei önkormányzat vagy a kormány. Gyakran kell a tükörbe nézni, és ha nem tetszik, amit látunk, nem a tükröt kell összetörni, hanem el kell gondolkodni, hiszen a tükör nem hazudik. 

Sajnálom, hogy hölgy képviselő nem került a testületbe, de ez a város döntése. Időnként szükség van a női empátiára is.

Kérem képviselő-társaimat, hogy lelkiismeretesen, átgondolva a napi teendőket a legjobb tehetségükhöz mérten gyakorolják! Bízom benne, hogy ez így fog történni. Azt várom a képviselőktől, hogy amikor belépünk az ülésterembe, - legyen az bizottsági vagy képviselő-testületi ülésterem -, akkor ne csak szavakban, hanem tettekben is tegyenek a város érdekében, számtalan kérdésben egyetértünk. Amiben nem, ott meg fogjuk találni a módját, hogy egyezségre jussunk. Az elmúlt időszakban nem csak a helyi, hanem az országos politikában is elharapózott a népre való hivatkozás az érvelésekben, azaz a populizmus. Ezért kérem, hogy a következő időszak közös munkájában inkább ész érvekkel és konstruktív vitákkal és minél jobb előterjesztésekkel győzzük meg egymást. Tisztelt Képviselő-testület! Hogyan gondolom én ezt technikailag? A választás eredményéből következően kötelező nekünk együtt működni. Ezt a testületet választották, a testületnek egyetlen lehetősége van, élnie kell a bizalommal és nem visszaélnie vele. Személyeskedést valamint a pártpolitikai nézeteket mindenki hagyja a küszöbön kívül! Ennek érdekében viszont nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bizottsági előkészítő munkára. Előáll egy olyan helyzet, hogy valamennyi képviselő tagja lesz a bizottságnak, így a képviselők kellő információval érkezhetnek a képviselő-testületi ülésre. A bizottság egy konstruktív meggyőző érvelésű műhely legyen. Amiben viszont megegyeztünk, az legyen tabu a későbbi munkába. Én ezt be fogom tartani, cserébe elvárom ugyan ezt. Ismerem a hibáimat, Önök is ismerik, elég tapasztalt képviselő-testület áll fenn. Ezért elvárom a megfelelő konstruktivitást a munkában. Kérem Önöket, hogy azonnal és bátran hívják fel a hibákra a figyelmemet és tegyék meg a kellő lépéseket. Az Arany Bulla 31. cikkely átfordítva talán így hangzana: „ha a polgármester nem tartaná be azt, amiben megegyeztek, abban az esetben a képviselő-testület ellenállhat anélkül, hogy bármiféle bűnbeesése lenne. Ez a kérésem Önökhöz. 

A mai este nem a konkrét fejlesztési irányokról beszéltem inkább az elvi kérdéseket tisztáztam. Mindig voltak ciklusokon átívelő fejlesztések és programok. Arra kérem Önöket, hogy ezeket folytassuk, azokat együtt fejezzük be. Gondolok itt a Járóbeteg Központra, vagy a város rehabilitációs pályázatra, a piactér, az iskola, a Zrínyi, Kossuth utca felújítására, óvoda gépészeti felújítására, vagy az urnafal építésre. Ahogy alpolgármester úr szokta mondani, a kocka el van vetve. A suszterszéknek három lába van. Többször volt már erről szó, úgy kell működni, hogy a képviselő-testület, a polgármester és a Polgármesteri Hivatal közös, jó együttműködése előbbre vigye a várost. Ez mindenképpen megszívlelendő. Negyedik lába széknek Rétság 3000 lakója, hiszen minket arra hatalmaztak fel, hogy Rétság fejlesztéséért küzdjünk. Márai sorait idézném:” Az életnek értéket csak az adhat, hogy szolgálunk, amellyel az emberek ügyei felé fordulunk.” Ezzel a mottóval kívánok a közös munkához jó együttműködést és jó egészséget! Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!


Korelnök szóbeli tájékoztatója a megalakuló képviselő-testület működéséről

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönjük szépen polgármester úr programbeszédjét. Tisztelt Választópolgárok! Engedjék meg, hogy röviden ismertessem azt, hogy a most megalakult képviselő-testület a jövőbeni munkája során mit tart fontosnak, milyen elveket kíván ezen munkája során érvényesíteni.

Ha néhány szóban szeretném összefoglalni az elképzeléseket, akkor azt mondanám, hogy először is rendet szeretnénk tenni nagyon sok kérdésben, több területen is. Jól szabályozott, törvényes és tervszerű munkát szeretnénk, jól előkészített és megalapozott döntésekkel. Nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő nyilvánosság biztosítását. Jelentősen növelni kívánjuk a képviselő-testület ellenőrző szerepét. Elvárásokat és követelményeket fogunk meghatározni és azokat következetesen érvényesítjük mindazokkal szemben, akik az önkormányzati munkában részt vesznek. Akik ezen elvárásoknak, követelményeknek képesek lesznek megfelelni, azokkal nagyon szívesen együtt tudunk dolgozni, akik viszont nem tudnak, vagy nem akarnak megfelelni, ott más megoldást kell keresnünk és találnunk. Röviden ennyit az alapelvekről. A teljesség igénye nélkül azért néhány dologra röviden ugyan, de kitérnék. A képviselő-testületi munkában jelentős változtatásokra van szükség, hogy csak néhány dolgot említsek. A jövőben nem fordulhat elő, hogy úgy kerüljön előterjesztés a testület elé, hogy azt az illetékes bizottság nem tárgyalta, vagy a képviselők nem kapták meg időben, így nem tudtak felkészülni, bármennyire is sürget úgymond az idő. Nem kerülhet aláírásra a jövőben olyan szerződés, melyet a képviselő-testület nem látott, és nem hagyott jóvá. 

Nem fordulhat elő olyan eset, hogy nyilvános testületi ülés bezárása után, már a TV kikapcsolása után rögtön egy új testületi ülés kezdődjön, ahol ugyanabban a témában már másként szavaznak a képviselők. Fontos továbbá, hogy a különböző határozatokat nem elég meghozni, azokat végre is kell hajtani. A döntések ugyan testületi döntések, de a döntések végrehajtásánál a személyes felelősségnek kell érvényesülnie. Minden határozatnál ott kell lenni, hogy ki a felelős a végrehajtásért, hiszen a végrehajtás csak így kérhető számon; és még sorolhatnék nagyon sok mindent, amiben gyökeres változtatások lesznek. A nyilvánosságot, amennyire csak a vonatkozó jogszabályok megengedik, biztosítani kívánjuk a helyi televízión és a most szégyenteljes állapotban lévő városi honlapon, továbbá természetesen a város újságján, a Hangadó című újságon keresztül is. A televízióban fel kívánjuk újítani azt a korábbi gyakorlatot, hogy ne csak eseményekről tudósítson, hanem

Leltárt kell készíteni, rögzíteni szükséges a kiindulási helyzetet, fel kell tárni, hogy mit is örököltünk az előző testülettől. Ennek során megbízható, hiteles és teljes képet kell kapnunk a város költségvetésének helyzetéről, a hitelek kérdéséről, a kötelezettség vállalásokról, azok végrehajtásáról, ill. végre nem hajtásáról. Pontos képet kell kapni a Járóbeteg Szakellátó Központ helyzetéről illetve a Nonprofit Kft. tevékenységéről. Meg kell vizsgálni a Városközpont Rehabilitációs pályázat jelenlegi helyzetét, dönteni kell a „hogyan tovább”-ról. A valós helyzet tisztázása után derül ki a mozgásterünk, hogy reálisan mit tudunk majd kezdeni a minden bizonnyal nem könnyű örökséggel! Természetesen alaposan át kell tekinteni az előző négy évben meghozott különböző döntéseket, szerződéseket, pénzmozgásokat, azok jogszerűségét, szabályszerűségét. Ezt a munkát egy erre a célra létrehozott, szakemberekből álló bizottság fogja elvégezni. Ez igen nagy munka lesz, de nélkülözhetetlen ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk. Azt is tudom ígérni, hogy a feltárt tényekről, megállapításokról megfelelő módon tájékoztatni fogjuk a város lakosságát. Azt érzékeljük, hogy nagy a várakozás az Önök részéről, mi pedig igyekszünk megfelelni majd ezeknek a várakozásoknak.

Nagyon röviden ennyiben szerettem volna tájékoztatást adni az új képviselő-testület legfontosabb elképzeléseiről a jövőbeni munkát illetően. Jó munkát kívánok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, 7 fővel az alakuló ülés határozatképes.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvi hitelesítőnek javaslom Girasek Károly képviselő urat és Hegedűs Ferenc képviselő urat. Megkérdezem, van-e más javaslata valakinek? Ha nincs, akkor aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek Girasek Károly képviselő urat és Hegedűs Ferenc képviselő urat jelölik ki. 

dr. Szájbely Ernő korelnök: A mai alakuló ülés témáját a következő napirendek képezik 
 

1.) Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
2.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
3.)  A polgármester illetményének megállapítása, költségátalánya
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
4.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségátalánya
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
5.) Képviselői tiszteletdíjak és természetbeni juttatások
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
6.)  Képviselő-testület bizottságainak, tanácsnokainak megválasztása, a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
7.)  Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és módosítása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
8.) Egyebek (szóbeli tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségi nyilatkozatról)
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök

Amennyiben egyéb napirendi kiegészítés nincs, kérem a napirend elfogadásáról szavazni szíveskedjenek.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
 

1.) Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
2.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
3.)  A polgármester illetményének megállapítása, költségátalánya
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
4.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségátalánya
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
5.) Képviselői tiszteletdíjak és természetbeni juttatások
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
6.)  Képviselő-testület bizottságainak, tanácsnokainak megválasztása, a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
7.)  Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és módosítása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök
8.) Egyebek (szóbeli tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségi nyilatkozatról)
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő korelnök1.    számú napirend
Szavazatszámláló bizottság megválasztása

dr. Szájbely Ernő korelnök: Felhívom a figyelmet, hogy minősített többségű szavazás szükséges. A törvény szerint az alpolgármester választás titkos szavazással történő lebonyolítására az SZMSZ szabályai szerint a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításáért. A szavazás eredményéről jegyzőkönyv készül, amelyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A bizottság a ciklus során ugyanebben az összetételben fog működni, és bonyolítja a titkos szavazásokat. Javaslom a bizottság elnökéül Majnik László képviselő urat. Megkérdezem van-e más javaslat? Ha nincs, aki egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

221./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testült megbízatásának időtartamára megválasztotta – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.§ (4.) bekezdésében és 34.§ (1.) bekezdésében rögzített – titkos szavazások lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságot. A bizottság elnökéül Majnik László képviselő urat megválasztja. Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal
dr. Szájbely Ernő korelnök: A bizottság tagjául Girasek Károly és Jávorka János képviselő urakat javaslom megválasztani. Megkérdezem van-e más javaslat? Ha nincs, aki egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

222./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testült megbízatásának időtartamára megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjául Girasek Károly és Jávorka János képviselő urakat megválasztja. Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal


2.    számú napirend
Alpolgármester megválasztása, eskütétele

dr. Szájbely Ernő korelnök: Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára - titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, egy vagy több alpolgármestert választhat. A szabály az, hogy a képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.

Időközben törvénymódosítás történt, és ma már lehetőség van a külsős alpolgármester választására is, akire eltérő szabályok érvényesek. Előzetes egyeztetésünk alapján jelen pillanatban a képviselő-testület nem látja indokoltnak a külsős alpolgármester alkalmazását, ez költségvetési és egyéb szempontok miatt sem kívánatos. Viszont a másik szabály, hogy a 3000-nél kisebb településen csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható. A szavazás titkos szavazással történik. Megkérem Polgármester urat, hogy tegyen javaslatot az alpolgármester személyére.

Mezőfi Zoltán polgármester: Dr. Katona Ernő képviselő urat javaslom alpolgármesternek megválasztani.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm szépen, tehát polgármester úr dr. Katona Ernő képviselő úr megválasztására tett javaslatot.

Rövid technikai szünet fog következni. A titkos szavazás lebonyolítására felkérem a frissen megválasztott szavazatszámláló bizottságot!

TECHNIKAI SZÜNET

Dr. Szájbely Ernő korelnök: Megkérem Majnik László elnök urat, ismertesse a szavazás eredményét.

Majnik László képviselő, SZSZB elnöke: Ismertetem a választás eredményét. Összesen 7 szavazólap lett kiosztva, melyen dr. Katona Ernő lett megnevezve. 6 érvényes 1 érvénytelen szavazat születet. A hat érvényes szavazat egyöntetűen dr. Katona Ernő jelölését fogadta el.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 érvénytelen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

223./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára dr.Katona Ernő képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
dr. Szájbely Ernő korelnök: Gratulálok, és egyben felkérem, hogy a jogszabályban előírt  esküt a képviselő-testület előtt tegye le és az esküokmányt írja alá. Felkérem Fejes Zsolt jegyző urat az eskü előmondására!

dr. Katona Ernő alpolgármester az alábbi esküt teszi: 

„Én, dr. Katona Ernő esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat RÉTSÁG város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
„Isten engem úgy segéljen!”


3.    számú napirend
A polgármester illetményének megállapítása, költségátalánya

dr. Szájbely Ernő korelnök: Szintén kötelező napirend a polgármester illetményének megállapítása, illetve költségátalány megállapítása. Egyszerű többséggel kell az illetményt megállapítani. A polgármester illetménye és egyéb juttatásai közérdekű adat, ezért a törvény értelmében nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az illetményt egyszerű többséggel hozott határozatban, összegszerűen kell megállapítani. Hozzátartozik még az is, hogy a polgármester illetményének, a választást követően megállapított összege a megválasztást megelőző polgármesteri illetménye összegénél nem lehet kevesebb. A törvény különböző szorzószámokat állapít meg az illetmény kiszámolásához. 2008-as keltezésű korábbi képviselő-testületi határozat szerint a köztisztviselői illetményalap 12,5-es szorzatával került megállapításra polgármester úr havi bruttó illetménye. Előzetes egyeztetések alapján ez az illetmény most is természetesen meg fogja illetni. A polgármesternek ezen napirend tárgyalásakor be kell jelentenie személyes érintettségét. A kizárásról az érintett vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

Javaslom, hogy ne zárjuk ki. Van-e más javaslat? Nincs más javaslat, kérem szavazzanak! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

224./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület Mezőfi Zoltán polgármester személyes érintettségének bejelentését tudomásul veszi. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról szóló napirend határozatainak szavazásából Mezőfi Zoltán polgármestert nem kívánja kizárni.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! A határozati javaslat úgy szólna, hogy Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, módosított 1994.évi LXIV. törvény 3.§ (1.) és (2.) bekezdése valamint 18.§ (2.) bekezdése alapján 2010.október 03. napjától a köztisztviselői illetményalap 12,5-szörös szorzatában, havi bruttó 483.100,- Ft-ban állapítja meg az illetményét. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? Nincs, akkor ezt teszem fel szavazásra!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

225./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, módosított 1994.évi LXIV. törvény 3.§ (1.) és (2.) bekezdése valamint 18.§ (2.) bekezdése alapján – Mezőfi Zoltán polgármester illetményét 2010.október 03. napjától a köztisztviselői illetményalap 12,5-szörös szorzatában, havi bruttó 483.100,- Ft-ban állapítja meg.
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé intézkedni kell.
Felelős: jegyző
Határidő: 2010.október 30.

dr. Szájbely Ernő korelnök: A költségátalány, amit szintén törvény szabályoz. A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestert, választása szerint fentiektől eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetményének 20-30%-ának megfelelő összeg. 

A korábbiakban 2008-as illetmény megállapításnál a képviselő-testület a költségátalány összegét 20 %-ban állapította meg. Ez összegszerűen 96.620 Ft. Előzetes egyeztetések alapján ez a költségátalány most is megállapításra kerülne. Megkérdezem van-e valakinek más javaslata? Nincs, akkor 96.620 Ft költségátalány megállapítását terjesztem szavazásra!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

226./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, módosított 1994.évi LXIV. törvény 3.§ (1.) és (2.) bekezdése valamint 18.§ (2.) bekezdése alapján – Mezőfi Zoltán polgármester költségátalányát illetményének 20 %-ában, összegszerűen 96.620 Ft-ban állapítja meg. 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé intézkedni kell.
Határidő: október 31.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző4.   számú napirend
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségátalánya

dr. Szájbely Ernő korelnök: A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg összegszerűen úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 1000-2999 lakosú település esetén 4,5- 6,5. 

Az alpolgármesternek ezen napirend tárgyalásakor be kell jelentenie személyes érintettségét. A kizárásról az érintett vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt. Javaslom, hogy ne zárjuk ki a szavazásból. Van esetleg másik javaslat? Nincs, akkor kérem, szavazzanak!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

227./2010.(X.18.) kt.határozat
A képviselő-testület dr. Katona Ernő alpolgármester személyes érintettségének bejelentését tudomásul veszi. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról szóló napirend határozatainak szavazásából dr. Katona Ernő alpolgármestert nem kívánja kizárni.

dr. Szájbely Ernő korelnök: A korábbi tiszteletdíja havi bruttó 55.000 Ft volt az alpolgármester úrnak. Előzetes egyeztetés alapján ez az összeg maradna változatlanul. Megkérdezem, van-e más javaslat? Ha nincs, akkor aki dr. Katona Ernő alpolgármester úr havi tiszteletdíját bruttó 55.000 Ft-ban kívánja megállapítani, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

228./2010.(X.18.) kt.  határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Katona Ernő alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 03. napjától havi bruttó 55.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: október 31.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző

dr. Szájbely Ernő korelnök: A költségátalány a korábbiakban a tiszteletdíj 10 %-ában 5.500 Ft-ban volt megállapítva. Előzetes megbeszélés alapján ez az összeg maradna. Más javaslata van-e esetleg valakinek? Nincs, akkor ezt terjesztem szavazásra!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

229./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Katona Ernő alpolgármester költségátalányát tiszteletdíjának 10 %- ában, összegszerűen 5.500 Ft-ban állapítja meg. 
Határidő: október 31.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző5.  számú napirend
Képviselői tiszteletdíjak és természetbeni juttatások

dr. Szájbely Ernő korelnök: A képviselő-testület az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok részére – megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig – tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg. 

Van egy alapdíj és azon felül bizottsági tagságra, elnöki posztra, ami 45 %-tól egészen 95 %-ig növelhető. Előző rendelet, mégpedig a 4/2010.(II.12.) szabályozta a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját, ami úgy szólt, hogy az alapdíj havi 40.000 Ft volt, elnököknek pedig havi 50.000 Ft volt a tiszteletdíja. Ez tartalmazza a képviselői illetve a bizottsági tagság anyagi elismerését is.

Természetbeni juttatás nem volt korábban sem. A törvény olyanokra ad lehetőséget például: az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybe vételére jogosító utazási bérlet, vagy önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes igénybevétele, vagy a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése.

Ezekkel korábban nem éltek, itt sem merült fel ilyen javaslat, hogy természetbeni juttatást kívánna a testület adni a képviselőknek. Végül is javaslatunk a következő lenne. Van ez a korábbi előző képviselő-testületi rendelet a 4/2010-es, amelyben képviselőknek havi 40.000 Ft alapdíj, illetve elnököknek 50.000 Ft van megállapítva. A határozati javaslat úgy szólna, képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakra vonatkozó előterjesztést megismerte, és a tiszteletdíjak összegét módosítani nem kívánja. Ez is, előzetes egyeztetés alapján itt sem tartjuk indokoltnak a tiszteletdíjak növelését. Van esetleg más vélemény is?

Hegedűs Ferenc képviselő: Én javasoltam, négy éve is, és a megbeszélésen is, hogy ajánljuk fel a városnak, csináljuk ingyen!

dr. Szájbely Ernő korelnök: Ezzel szemben állt egy érv, és előző ciklusban is számtalan példa volt erre, hogy mindenki segítette a különböző egyesületeket, és a többség emellett foglalt állást. Ha kéred, kezelem módosító javaslatként!

Hegedűs Ferenc képviselő: Felesleges, nem kell!

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Tehát aki egyetért azzal, hogy maradjon változatlanul a tiszteletdíj úgy, ahogy az előző ciklusban volt, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

230./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakra vonatkozó előterjesztést megismerte, és a tiszteletdíjak összegét módosítani nem kívánja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedjék a tiszteletdíjak folyósításáról.
Határidő: október 31.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző

dr. Szájbely Ernő korelnök: A rendeletet ki kellene egészíteni a 2.§-t egy 5.) bekezdéssel, mivel tanácsnoki rendszert kívánunk bevezetni, és a javaslat úgy szól, hogy a tanácsnoki tisztséget betöltő külön tiszteletdíjra nem jogosult. Előzetes egyeztetés alapján jutottunk erre a javaslatra. Van-e más javaslat?

Girasek Károly képviselő: Akkor ez rendeletmódosítás?

Fejes Zsolt jegyző: Igen, rendeletmódosítás!

dr. Szájbely Ernő korelnök: Akkor kérem szavazni a rendelet ilyen irányú kiegészítéséről.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 15./2010.(X.  .) rendeletét a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló a 4./2010. (II.12.) ö. rendelet kiegészítéséről az alábbiak szerint megalkotta.
A rendelet itt megnyitható >>>


6.    számú napirend
Képviselő-testület bizottságainak, tanácsnokainak megválasztása 

dr. Szájbely Ernő korelnök: A döntéshez minősített többség szükséges. A képviselő-testület bizottságainak működését és összetételét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Amennyiben a képviselő-testület a korábbi bizottsági struktúrának megfelelő bizottságokat kíván létrehozni, úgy a hatályos SZMSZ alapján megteheti. Eltérő bizottsági struktúra esetén pedig szükséges az SZMSZ módosítása. Áttekintettük, hogy milyen lehetőségek adódnak. A korábbi ciklushoz képes 1/3-al csökkent a létszám, korábban 3 bizottság működött, ez meghaladja a 6 főre csökkent testület lehetőségeit. A következőben gondolkozunk. Két bizottságot célszerű létrehozni, az egyik a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság. Egyébként pénzügyi bizottságot kötelező létrehozni, ez elől nem is tudunk kitérni. A másik a Szociális Bizottság lenne. A feladatkörökről később. Az előzetes megbeszélés alapján ezt javasoljuk a testületnek. Megkérdezem, ehhez képest van e más javaslat? Ha nincs, aki egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

231./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságot kíván létrehozni.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

232./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Képviselő-testülete Szociális Bizottságot kíván létrehozni.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Mi tartozna a hatáskörébe? A későbbi módosítással ezt szabályozni kell, de előzetes elképzelések szerint a Szociális Bizottság kizárólag szociális ügyekkel fog foglalkozni, más nem fog hozzá tartozni. Szociális segélyezés, gyermekvédelmi támogatás, lakhatási támogatás stb., illetve a képviselő-testület elé kerülő szociális tárgyú rendeletek véleményezése tartozna a bizottság hatáskörébe.

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tulajdonképpen igen széles feladatkörrel fog rendelkezni, minden más ide fog tartozni a pénzügyek, költségvetéstől kezdve az összes intézmény, minden más a mi nem tartozik a Szociális Bizottságba, ide kerül. Emiatt előzetes egyeztetések alapján azt látjuk célszerűnek, hogy ebben a bizottságban valamennyi képviselő, aki bizottsági tag lehet, részt venne. Polgármester úr és alpolgármester úr nem lehet tagja a bizottságnak, de az összes többi képviselő igen.

Lenne öt képviselő, aki ebben a bizottságban részt venne. Név szerint Girasek Károly, Hegedűs Ferenc, Jávorka János, Majnik László, dr. Szájbely Ernő. Jegyző úr jelzi, hogy mivel ebben a kérdésben zárt ülés is elrendelhető, kérdezem, van-e valaki, aki zárt ülést illetve titkos szavazást kíván tartani. Nincs! Akkor erről az összetételről kérek szavazni! Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságban a felsorolt 5 képviselő vegyen részt, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

233./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Képviselő-testülete a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjául Girasek Károly, Hegedűs Ferenc, Jávorka János, Majnik László, dr. Szájbely Ernő képviselőket megválasztotta.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: A másik a Szociális Bizottság előzetes egyeztetések alapján három képviselő lenne a szociális bizottságban Jávorka János, Majnik László és Girasek Károly. Van-e más vélemény? Nincsen. Akkor kérem, szavazzanak a bizottság összetételéről.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

234./2010.(X.18.) kt. határozat
Rétság Város Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjául Girasek Károly, Jávorka János, Majnik László képviselőket megválasztotta.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: A bizottsági elnökök megválasztása következik. Erre az a szabály érvényes, hogy a bizottság elnökeit csak a megválasztott bizottság képviselő tagjaiból lehet megválasztani. Előzetes egyeztetés alapján a Szociális Bizottság elnökének Jávorka János urat javasoltuk. Megkérdezem van-e más javaslat? Ha nincsen, aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon.!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

235./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Szociális Bizottság elnökéül Jávorka János képviselőt megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöki posztjára dr. Szájbely Ernő képviselő kapott jelölést. Megkérdezem van-e más javaslat? Ha nincsen, aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

236./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökéül dr. Szájbely Ernő képviselőt megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása következik. Főszabály az, hogy minden bizottságban a képviselő tagok száma meg kell haladja a nem képviselő tagok számát. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak öt képviselő tagja van, így négy nem képviselő tag választható. A Szociális Bizottságban három a képviselők száma, így nem képviselő tagnak két fő választható meg. Az előzetes egyeztetések alapján kialakult egy névsor, akiket javasolnánk. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnál Bulejka András, Horváthné Moldvay Ilona, Kapecska Ferencné, és Szabó Klára. Természetesen mindenkivel beszéltünk, és vállalják a feladatot. Megkérdezem, van-e valakinek más javaslata?

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Korelnök Úr! Ahogy az előzetes egyeztetésen is jeleztem, teljesen más szempont szerinti külsős tag választását javasoltam. A törvénymódosulás következtében 1/3-dal csökkent a testület létszáma, kevesebben kerülhettek be a testületbe, ezért javasoltam, hogy a sorrendben következő legtöbb szavazatot kapott képviselő jelöltek kerüljenek be a bizottságok mellé. Ezek egyébként tartalmaznak szakembereket is. Összesen hat tagra történik javaslat. Én javaslom a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságba Ludányi Ákos, Lengyel László, Móricz Tamás és Pfaff László urak behívását. Nem kívánok vitát nyitni, kérem, szavaztassa! Az elv az, hogy a sorrendben legtöbb szavazatott kapott képviselő-jelöltek kerüljenek külső tagnak a bizottságokba.

Hegedűs Ferenc képviselő: Csatlakozom, én is ezt javasoltam.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Van-e más javaslat. Nincs. Akkor elmondanám, hogy szinte mindenben meg tudtunk egyezni az előzetes megbeszéléseken. Ez az egy vitatott kérdés volt. Következő az álláspontunk. A választások során képviselőket választottak és nem bizottsági tagokat. A megválasztott képviselők a bizalom mellett felelősséget is kaptak.

Így természetes hogy olyanokat szeretnénk látni, akinek ismerjük tudását, képességeit. Lehet mondani, hogy új seprő jól seper ismerem én is ezt amondást, de lehet folytatni, hogy a régi meg tudja hol van a szemét. Akiket javaslatba hoztunk azok olyan szakemberek, akik hosszú évtizedeken keresztül megismertük a munkájukat, nem hiszem bármelyiket is be kellene mutatni. Elvek voltak, hogy szakemberekből válasszunk és nem abban a sorrendben, amit polgármester úr javasol. Semmilyen előítélet nincs senkivel szemben, de ezeket az elveket kívántuk követni a bizottságok nem képviselő tagjainak javaslatánál. Jegyző úr súgja, hogy a nem képviselő tagoknak is lehetőségük van zárt ülést kérni. Kérdezem, hogy kíván-e élni ezzel valaki? Nem. Köszönöm. Ha nincs más javaslat, akkor Először a polgármester úr javaslatát módosító indítványként kezelem, ezt teszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjai a polgármester úr által felsorolt négy személy legyen, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

237./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület a polgármester úr módosító indítványát miszerint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külső bizottsági tagjainak a helyhatósági választásokon sorrendben következő képviselő jelöltek – név szerint Ludányi Ákos, Lengyel László, Móricz Tamás és Pfaff László urak - legyenek delegálva, elutasítja.


dr. Szájbely Ernő korelnök: Tehát a javaslat elvetésre került. Aki egyetért azzal, – és itt név szerint szeretnék szavaztatni - hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külső bizottsági tagjának Bulejka András urat megválasszuk , kérem kézfeltartással szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

238./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjául Bulejka András rétsági lakost megválasztotta. 
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külső bizottsági tagjának Horváthné Moldvay Ilona rétsági lakost megválasszuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
239./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjaiul Horváthné Moldvay Ilona rétsági lakost megválasztotta. 
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal
dr. Szájbely Ernő korelnök: Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külső bizottsági tagjának Kapecska Ferencné rétsági lakost megválasszuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

240./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjául Kapecska Ferencné rétsági lakost megválasztotta. 
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külső bizottsági tagjának Szabó Klára rétsági lakost megválasszuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
241./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjául Szabó Klára rétsági lakost megválasztotta. 
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal
dr. Szájbely Ernő korelnök: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság teljes létszámmal összeállt. Szociális Bizottság külső tagjának javasoltuk Kotroczóné Somosi Éva és Laczkó Mária rétsági lakosokat. Bizonyára polgármester úr is megteszi javaslatát.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szintén ugyanazon sorrenden tovább haladva két személyre maradt lehetőségem. Dr.Tóth Mária és Lami Annamária módosításként kérem, és nem kívánok vitát nyitni! Köszönöm!

dr. Szájbely Ernő korelnök: Aki egyetért polgármester úr módosító javaslatával, kérem kézfeltartással szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

242./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület a polgármester úr módosító indítványát miszerint a Szociális Bizottság külső bizottsági tagjainak a helyhatósági választásokon sorrendben következő képviselő jelöltek – név szerint Dr.Tóth Mária és Lami Annamária - legyenek delegálva, elutasítja.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Tehát marad az eredeti javaslat. Aki egyetért Kotroczóné Somosi Éva megválasztásával kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

243./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Szociális Bizottság nem képviselő tagjául Kotroczóné Somosi Éva rétsági lakost megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Aki egyetért Laczkó Mária megválasztásával kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

244./2010.(X.18.) kt. határozat
A Képviselő-testület a Szociális Bizottság nem képviselő tagjául Laczkó Mária rétsági lakost megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Ebben a formában a Szociális Bizottság is megválasztásra került.. Egyúttal megkérem Önöket, fáradjanak előre az eskütételhez. Felkérem Jegyző urat az eskü kivételére.

A megválasztott nem képviselő bizottsági tagok az alábbi esküt teszik:

„Én ……………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos  jogszabályokat megtartom: az állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel  RÉTSÁG város javát szolgálom.”
Az eskütevő meggyőződése szerint:  „Isten engem úgy segéljen”
dr. Szájbely Ernő korelnök: Megkérem a megválasztott tagokat az eskü okmányok aláírására! 

dr. Szájbely Ernő korelnök: A megválasztott tagoknak nagyon jó munkát kívánok, számítunk szakértelmükre és munkájukra Szabó Klára nem tartózkodik jelenleg Rétságon, így a következő képviselő-testületi ülésen tesz esküt, addig jogait nem gyakorolhatja.

Dr. Katona Ernő alpolgármester távozik az ülésről. 
A képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Következik a tanácsnokok megválasztása. Az önkormányzati törvény 21.§-a rendelkezik erről. A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. Amikor a képviselőtestület működési alapelveit próbáltam összefoglalni említettem, hogy szeretném a képviselő-testület ellenőrző szerepét megerősíteni.

A tanácsnoki rendszer a képviselő-testület ellenőrző szerepét erősíti, hogy a képviselő-testület ne csak havonta egyszer az ülésen találkozzon a dolgokkal, hanem folyamatában tudja az eseményeket követni. Ezért akarjuk ezt bevezetni. A tanácsnokok bizonyos területek felügyeletét kapják meg, döntési jogosítványuk nincs, tiszteletdíjat külön nem kapnak. Ez kifejezetten egy munka, és segítségadás az adott területen a két testületi ülés között. Szeretnénk a két ülés közötti időszakban is a tanácsnokok segítségével az egyes részterületek működését nyomon követni. Ennek megfelelően négy tanácsnokot javaslunk. Lenne egy tanácsnoka a költségvetés, pénzügyeknek, lenne egy tanácsnoka az oktatási, kulturális, sport, helyi média, civil kapcsolatoknak, lenne egy tanácsnoka az egészségügynek, szociális ügyeknek, lenne egy tanácsnoka a közbiztonságnak, városgazdálkodásnak. 

Mielőtt a személyi javaslatokat megteszem, kérdezem van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért, hogy ezekre a területekre egy-egy tanácsnokot válasszunk, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

245./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület az önkormányzati munka segítésére tanácsnoki rendszert kíván kialakítani 
a.)    a költségvetés, pénzügyek, 
b.)    az oktatási, kulturális, sport, helyi média, civil kapcsolatok, 
c.)    az egészségügy, szociális ügyek, 
d.)    a közbiztonság, városgazdálkodás területeire
Felkéri a jegyzőt az SZMSZ aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! A személyi javaslatok a következők. a Költségvetés, pénzügyek tanácsnokának javasoljuk Majnik László képviselő urat. Egyéb javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért kérem szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

246./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület a Költségvetés, pénzügyek tanácsnokának Majnik László képviselőt megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Az oktatási, kulturális, sport, helyi média., civil kapcsolatok tanácsnokának javasoljuk megválasztani Girasek Károly képviselő urat. Van-e más javaslat? Nincs! Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

247./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület az oktatási, kulturális, sport, helyi média., civil kapcsolatok tanácsnokának Girasek Károly képviselőt megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Egészségügy, szociális ügyek tanácsnokának dr. Szájbely Ernőt javasolták. Van-e más javaslat? Nincs! Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

248./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület Egészségügy, szociális ügyek tanácsnokának Dr.Szájbely Ernő képviselőt megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Közbiztonság, városgazdálkodás tanácsnokának javasoljuk Jávorka János képviselő urat. Van-e más javaslat? Nincs! Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

249./2010.(X.18.) kt. határozat
A képviselő-testület Közbiztonság, városgazdálkodás tanácsnokának Jávorka János képviselőt megválasztotta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Határidő: azonnal


7.   számú napirend
Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és módosítása

dr. Szájbely Ernő korelnök: Az önkormányzat működésének legfontosabb jogszabályi alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat. A bekövetkezett törvényi változások, vagy szervezeti módosítások szükségessé tehetik az SzMSz módosítását, kiegészítését. Mivel esetünkben új bizottságok, illetve tanácsnokok lettek választva, és a képviselő-testület létszáma is változott, ezek indokolttá teszik már az alakuló ülésen a módosítást. Elkészült egy rendelet tervezet, ahhoz képest volt egy módosítás és most ki lett osztva egy végleges változat, ami összesen 10 §-t tartalmaz, minden területre kiterjed, amit itt már ma határozatokkal megerősítettünk és tartalmaz minden változást és SzMSz-en történő átvezetését. Minden módosítás a mai döntéseken alapszik. Van-e valakinek kiegészítése vagy javaslata?

Girasek Károly képviselő: Mellékletre vonatkozóan javaslom, hogy az e-mail cím is legyen megjelölve. A mai korban ez logikus. Illetve egy észrevétel, ez a feleségem telefonszáma, és nem az enyém, ami szerepel. Mivel ez melléklet, lehet a későbbiekben is kiegészíteni, javaslom, hogy folyamatosan kerüljön kiegészítésre.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Mostani módosítás nem pótolja az SZMSZ teljes körű felülvizsgálatát, erre a képviselő-testületnek hat hónap áll rendelkezésére. Ez csak a most elfogadott módosításokat tartalmazza. Kérem tehát, szavazzanak a rendelet módosításáról!

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal 16./2010.(X.  .) rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többszörösen módosított 16 ./2006. (XII.29.) ö. rendelet módosításáról megalkotta.
A rendelet itt megnyitható >>>


8.    számú napirend
Egyebek

dr. Szájbely Ernő korelnök: Köszönöm! Ezzel az érdemi napirendjeink közül már csak egy tájékoztató van hátra, melyre felkérem Fejes Zsolt jegyző urat, szíveskedjék megtartani!

Fejes Zsolt jegyző: Köszönöm! Tisztelt Képviselő-testület! Néhány szóban szeretnék információt adni. Az önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvény tartalmazza, hogy minden képviselőnek és bizottsági tagnak a megbízólevél átvételét követő 30napon belül vagonnyilatkozatot kell tenni. A nyomtatványokat az ülés elején kiosztottuk. Fontos még a képviselő-testület tagjai és a megválasztott bizottsági tagok tekintetében az összeférhetetlenséget folyamatosan vizsgálni kell. Számtalan jogszabály szabályozza, az a kérésem, ha bárkinek kérdése vagy aggálya merül fel, forduljon hozzám, vagy a Belügyminisztérium honlapján megtalálja a közel 50 oldalas tájékoztatót.

Az aljegyző asszony jelezte, hogy tájékoztassam a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat kötelezettsége az SZMSZ-hez hasonlóan 6 hónapon belül a gazdasági programját is megalkossa. Úgy gondolom, hogy a polgármester úr elsődleges feladata az ezzel kapcsolatos javaslatok összegyűjtése és a program formába öntése, természetesen jómagam és a Hivatal segít ennek elkészítésében. Köszönöm.

dr. Katona Ernő alpolgármester visszatér az ülésre, 
a képviselő-testület 7 fő jelenlétével határozatképes

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem kívánok javaslatot tenni most a gazdasági programra, ez egy ünnepélyes ülés. Viszont azt kérem, hogy a képviselők a következőkben adják le javaslataikat mind a gazdasági programra mind a ciklusprogramra vonatkozóan is.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Mivel a napirendek végére értünk, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom!

Mezőfi Zoltán polgármester: Még egyszer gratulálok a külső bizottsági tagoknak! Köszönöm korelnök úr kiszámítható, korrekt ülésvezetését. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az rendben és kellő alapossággal hangzott el a mai ülésen. Köszönöm szépen!

Fejes Zsolt jegyző: A jelenlévő intézményvezetők írják alá a jelenléti ívet.

dr. Szájbely Ernő korelnök: Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk munkáját és megjelenését. Az igazi munka most fog kezdődni! A képviselő-testület alakuló ülését bezárom!

kmf.


Mezőfi Zoltán 
polgármester
Fejes Zsolt
jegyző
 

Girasek Károly 
jegyzőkönyvi hitelesítő
 

Hegedűs Ferenc
jegyzőkönyvi hitelesítő
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-