Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. december 06. napján megtartott ülésen. 

Jelen vannak: 5 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelent van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javasolom a Közösségi busz beszerzés pályázata című napirend tárgyalását. A napirendi javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

.
Napirend
Előterjesztő
1./  Közösségi busz beszerzés pályázata Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Egyebek .


1./ Közösségi busz beszerzés pályázata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Délután társulási ülésen tárgyaltuk a témát. Maximum 25 millió forint összegig lehet beadni a pályázatot. A kistérség adja azt be. De az abban közreműködő önkormányzatok, gesztor önkormányzatok, akik vállalják a busz üzemeltetését. 20 % önrésszel kell rendelkezni hozzá. Különböző viták folytak arról, hogy egy, kettő, három, vagy akár négy buszt is lehet ebből pályázni. Téma volt, hogy minimum 15 személyes buszról lehet szó, de inkább afölötti. A társulási tanács azt szavazta meg, hogy a mikrotérségi centrumok, Nőtincs, Rétság és Romhány nyújtsák be társulásban a pályázatot. Összességében 31.250.000 Ft-ról beszélünk. Közbeszerzés szükséges majd hozzá. A mai napon arra kell határozatot hoznunk, hogy az éves költségvetésünkben ezt tervezzük, vállaljuk a 20 %-os önrészt és működési kiadásokat. Nem esélytelen a pályázat. Azt előre nem tudni, hogy mekkora összeget nyerhetünk, ha több buszt pályázunk meg. Többféle verzió is lehetséges. Azt is mondhatják, hogy megadjuk a maximális támogatást, de ismerve a különböző lakossági, óvodás, iskolás stb. adatokat, kikötik, hogy 2 db busz lehet, és nem 15 személyes, hanem 25 személyes. Én úgy gondolom, inkább adjunk be több buszra pályázatot. 
Kapecska Ferencné jegyző: A honlapról került letöltésre a pályázatra vonatkozó rendelet tervezet, ami még nem került kihirdetésre, de a pályázat december 7-ig nyújtható be, hiánypótlásra 3 nap áll rendelkezésre. A november 30-i testületi ülésen még a kiírás nem volt ismert, így azon az ülésünkön még nem lehetett róla tárgyalni. A társulásokat értesítették, és internetről lehetett letölteni a kormányrendeletet. A döntés december 19-ébn várható. Ha a pályázat eredményes lesz, a 2007. évi költségvetésben ennek megfelelően kell ütemezni a saját részt. A határozati javaslat az optimális lehetőséget tartalmazza, tekintettel arra, hogy 20 % saját erőt kell biztosítani. Előnyt élveznek azok a területek, ahol intézményfenntartó társulások működnek. A társulási tanács által támogatott három mikrotérségi központ megfelel ezeknek a kritériumoknak. Elsősorban közoktatási célra van biztosítva a busz, de más téren is használható. Ezt megfelelően dokumentálni kell majd. A lényeg az, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás nyújtja be a pályázatot. A megállapodást is a Társulásnak kell majd megkötni, illetőleg neki kell gondoskodni a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról is. 2007. augusztus 31-ig a közbeszerzési eljárást le kell folytatni, a buszt úgymond be kell szerezni. 5 évig a jármű bizonyos kivételekkel eltekintve nem idegeníthető el. Ilyen jellegű meghatározások más pályázatok esetében is fennállnak. A működtetés költségéről egyenlőre nyilatkozni nem tudunk. Hivatásos gépkocsivezető alkalmazása kötelező egy 20 személyes buszra. Nyilván lesz olyan, hogy valami bevételt is el lehet vele érni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Társulási ülésen elég nagy harc volt. 9 buszról indult a beszélgetés. Nem fog segíteni, hogy tavaly Rétság Kistérség már nyert egy ilyen buszt, de nem is kizáró ok. Kétbodonyi polgármester úr bejelentette, hogy külön intézményfenntartó társulást hoztak létre tegnap előtt, Kisecsettel és Szentével. 
Szavazásra teszem fel a közösségi busz beszerzésével kapcsolatos pályázat határozati javaslatának A változatát, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 97/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás által benyújtható, a Társulás mikrotérségi központjait érintő közösségi autóbuszok pályázati úton történő beszerzésére vonatkozó megkeresését, azt támogatja.
Egyetért azzal, hogy Rétság Kistérség Többcélú Társulása Nőtincs, Rétság és Romhány mikrotérségi központok részére összesen három db 20 személyes közösségi autóbusz beszerzésére nyújtson be pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Támogatja, hogy a Társulás nyújtson be pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Támogatja, hogy a Társulás az autóbuszok együttes 31.250.000 Ft-os beszerzési költségéhez szükséges 20 %-os saját erőt, összesen 6.250.000 Ft-ot az érintett mikrotérség központi települések önkormányzata által átadott pénzeszköz terhére biztosítsa.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Rétság mikrotérségi központ részére beszerzésre kerülő 1 db 20 személyes közösségi autóbusz 10.417.000 Ft-os költségének 20 %-át, 2.083.400 Ft-ot sikeres pályázat esetén Rétság Többcélú Kistérségi Társulás számlájára 2007. I. félévben a közbeszerzési eljárás lebonyolításáig átutalja.
Eredményes pályázat esetén az autóbusz beszerzéséhez szükséges 2.083.400 Ft saját erőt, valamint az autóbusz várható üzemeltetési és fenntartási költségeit a 2007. évi költségvetésben ütemezni kell.
Határidő: értesítésre azonnal és szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Egyebek: 
Mezőfi Zoltán polgármester: A munkaterv szerint a következő ülés december 21-én lenne, melynek módosítását kezdeményezem. Javaslom, hogy egy héttel később, december 28-án csütörtökön kerüljön megtartásra az ülés. A november 30-án elfogadott költségvetési koncepció több, intézményekkel egyeztetendő feladatot írt elő, melyeket a decemberi ülésen kell előterjeszteni, ez időt igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette, hogy a képviselő-testület következő ülése december 28-án, csütörtökön kerül megtartásra. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-