Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. december 6. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 8  fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket és vendégeket. Havas Vilmosné, Majnik László, Dr. Katona Ernő  és Jávorka János képviselők az ülésén nem tudnak részt venni.  Megállapítom, hogy a jelenlévő  9 fővel az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

A meghívóval egyezően kettő napirend tárgyalását javaslom. Elsőként az Együttműködési Megállapodás-tervezet a rétsági Általános Iskola és a balassagyarmati Bérczy Károly középiskola között, másodikként  Támogatási kérelem című napirend tárgyalását javasolom. 

A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

.
Napirend
Előterjesztő
1./ Együttműködési Megállapodás-tervezet a rétsági Általános Iskola és a balassagyarmati Bérczy Károly középiskola között Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Támogatási kérelem Mezőfi Zoltán polgármester


1./ Együttműködési Megállapodás-tervezet a rétsági Általános Iskola és a balassagyarmati Bérczy Károly középiskola között
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke:  Az együttműködési megállapodás tervezetet, amely a rétsági Általános Iskola és a balassagyarmati Bérczy Károly középiskola között vár aláírásra, a bizottság tárgyalta. Előzményeként az elmúlt ülésen a képviselő-testület tudomásul vette és támogatta azt, hogy a szakközépiskola az önkormányzati tulajdonú általános iskolában kerüljön elhelyezésre,  abban a határozatban a képviselő-testület felkérte a két iskola igazgatóját, hogy dolgozzák ki az Együttműködési Megállapodás – tervezetet, és azt terjesszék a képviselő-testület elé. Ez a mai napon megtörtént. A bizottság a benyújtott megállapodás tervezetet kiegészítésekkel támogatja annak elfogadását. Az a határozati javaslat, amit a bizottság egyhangúlag támogatott, hogy felhatalmazza a rétsági Általános Iskola igazgatóját, hogy a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást aláírja.      
Girasek Károly képviselő: Kétségtelen, hogy bizottsági ülésen kimerítően tárgyaltuk a témát, erre szükség is volt sajnos, mert azt kell hogy mondjam, a benyújtott szerződés tervezet számtalan pontatlanságot, értelmezési hibát és egyebet tartalmazott. Ezért is húzódott el a bizottsági ülés. Egy képviselőnek egy önkormányzati intézményben való bérbeadásnál (most csupán erről van szó) két lehetősége van, átnézi a tervezetet, és vagy jóváhagyja, vagy nem hagyja jóvá. A szerződést az általános iskola köti. Van viszont a testületnek egy kötelessége, hogy a hibákat, vagy általa vélt jogi ellentmondásokat talál a szerződésben, arra felhívja a figyelmet. Sajnálatosan, annak ellenére, hogy a képviselő-testület utasította a felelősöket, nevezetesen a polgármestert és az iskola igazgatóját, hogy egy héttel később részletesen kidolgozott, precíz szerződés tervezetet nyújtson be, ez nem így történt, mert számtalan pontatlanságot találtunk benne. Számtalan helyen kellett módosítani. Ez a képviselő kötelessége, nem csak lehetősége. Tartható, és betartandó megállapodást kell kötni. A számtalan módosítás után, noha van benne kompromisszum (amivel én magam nem értek egyet), de végül is jobban teljesíthető, számon kérhető, és jogilag betartható.       
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Részt vettem mindkét megbeszélésen, ami a két iskola vezetősége között zajlott le, a megállapodás tárgyában. Kiemelném, és főleg a rétsági iskola igazgatónak mondom, hogy a hozzáállásában, megfogalmazásában, közelítésében olyan szerepet vállalt, ami igazolta, hogy a testületi döntés értelmében, legyen Rétságon középiskola, adjunk helyet ennek. A két fél arra törekszik, hogy ez a megállapodás megszülethessen. Én úgy vélem, Girasek úrral ellentétben, hogy igen alaposan áttárgyalták – nyilvánvalóan ők nem jogi személyek  - a napi teendőket próbálták megfogalmazni. Arra törekedtek, hogy jól együtt tudjanak működni, úgy gondolom, ennek az ő általuk megfogalmazott szerződés tervezet is eleget tett. Minden szerződés adhat menet közben problémákat, de minden évben, először 2007. január 30-ig felül kell vizsgálni a szerződést. Annak sincs akadálya, hogy előbb is megtörténjen a felülvizsgálat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egy mottót szeretnék a figyelmükbe ajánlani, aki iskolát alapít, az a jövőben hisz. Nekünk megadatott ez a lehetőség. Szeretném megköszönni a képviselőknek, valamennyi közreműködő partnernek az együttműködését. A továbbiakban biztosan lesznek gondok, amik napi egyeztetésre fognak szorulni. Még egyszer köszönöm a támogatást ebben a programban.
Szavazásra teszem fel az EMOS bizottság által is felolvasott határozati javaslatot a kiegészítésekkel, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
118/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rétsági Általános Iskola és a Bérczy Károly Középiskola közötti Együttműködési Megállapodást, azt támogatja.
Felhatalmazza a rétsági Általános Iskola Igazgatóját a jegyzőkönyv mellékletét képező  Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Határidő:  december 20.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Holman Ferenc iskola igazgató

2./ Támogatási kérelem
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Az EMOS Bizottság tárgyalta a napirendet, elnök úrnak megadom a szót.
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az Oktatási Minisztérium egy pályázati felhívást tett közzé, Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program címén. A pályázaton a településen életvitelszerűen itt lakó tehetséges 8. osztályos, hátrányos helyzetű tanulók vehetnek részt. A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, vagy annak tartott tehetséges diákok továbbtanulását. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek olyan gimnáziumban, kollégiumban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást, és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A pályázat során kiválasztott tanulók Nógrád megyében a Balassi Bálint gimnáziumban speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. Az önkormányzat által benyújtott pályázatokat az Arany János programiroda, és a programhoz tartozó gimnázium közösen bírálja el. Az Arany János tehetséggondozó programban való részvételre településünkről egy kérelem érkezett, Kovács Barbara, Korányi úti tanuló illetve édesanyja kérte, hogy az önkormányzat támogassa gyermeke programban való részvételét. Ennek a napirendnek a tárgyalásánál a bizottságunkban a következő kérdések vetődtek fel. A hátrányos helyzet fogalma mit takar. Ismertetésre került, hogy a felhívásban elsősorban olyan gyermekek továbbtanulását várják, akik tanyán, illetve kis községekben, vagy települések kieső részein élnek, és szociálisan hátrányos helyzetűek. Figyelembe véve, hogy a középiskolások támogatása a településünkön viszonylag szerény összeggel történik, az önkormányzat viszont fontosnak tartotta, hogy támogassa a kislány továbbtanulását, végül is olyan javaslat született, hogy elvileg az önkormányzat támogassa a kislány programban való részvételét, de anyagi hozzájárulását ehhez nem biztosít. Az anyagi hozzájárulás havi 5.000 Ft-ot jelentene, amelyet 5 évig minden hónapban kellene folyósítani. Ezt az önkormányzat jelen helyzetében nem tartja lehetségesnek. 
Mocsári Gergely képviselő: Az erkölcsi támogatás nem kizáró ok, ugyanúgy részt vehet a programban a kislány. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság által javasolt „C” változatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
119/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Arany János Tehetséggondozó Programba való részvételre vonatkozó kérelmet. 
Elvileg támogatja, hogy Kovács Barbara (Rétság, Korányi u. I/D.)  ebben a programban részt vegyen, de a hiányos költségvetésre tekintettel anyagi támogatást nem áll módjában biztosítani. 
Határidő: értesítésre   december  9.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a munkát, az ülést bezárta. 


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.
kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-