Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. február 9. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 11 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Makrai Piroska aljegyző,  Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. dr. Szabó Mariann képviselő később érkezik az ülésre, dr. Katona Ernő alpolgármester az ülésen nem vett részt. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ismerteti a  napirendi pontot, amit két bizottság is tárgyalt. A javaslatot  képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 

Napirend Előterjesztő

1./ Károly Róbert főiskolával partneri együttműködésre vonatkozó Mezőfi Zoltán polgármester megállapodás 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A Pénzügyi Bizottság annak idején próbálta tárgyalni a témát, csak akkor még hiányos volt az anyag, több oldal nem szerepelt benne. A kérdéseket, amik felmerültek, a teljes anyag olvasása után, nem lehetett kivel tisztázni. dr. Gergely Sándorral, aki ennek a projektnek a menedzsere, sikerült beszélni. A felmerülő kérdésekre választ kapott. Ez a főiskola a jövő hét folyamán mindenképpen be kívánja adni ezt a pályázatot, akár velük, akár nélkülük is. Nem feltétele a pályázat beadásának, hogy Rétság szerepeljen a hét megnevezett település között. Ha Rétság úgy dönt, hogy nem dönt, akkor is beadja a főiskola a pályázatot. A főiskola azért sajnálná, ha nem írnák alá a megállapodást, mert Rétságot nem véletlenül választották ki a kutatási projekt egyik szereplőjeként. Nagyra tartják az elmúlt 10 éves munkahelyteremtő beruházásokat,  amik itt megvalósultak. Nincs megszabva az, hogy hány önkormányzatnak kell társulni, ők hetet választottak ki. Kevesebb településsel ugyanúgy pályázó képesek. Végig mentek azokon a pontokon, kérdéseken, amik felmerültek. A második pontnál volt olyan kérdés, hogy nincs kitöltve a második rész, nincs megnevezne a kedvezményezett. A válasz, hogy azért nincs kitöltve, mert valójában nincs is kedvezményezett. Ők ezt egyedül nyújtják be. A második pont arra szolgálna, hogy ha valakit még bevonnak kedvezményezettként, tehát együtt végzik egy másik főiskolával a kutatást, akkor lenne ott megnevezve valaki. A következő kérdés, ami felmerült, a 16-os pontnál utal támogatási szerződésre, amit ők nem ismernek. Hiszen a támogatási szerződés csak akkor kerül megkötésre, hogyha a pályázatuk sikeres, és nyernek. Erre ugyan van egy brossúra, de kitöltetlenül nem túl sokat mond. Ugyanakkor a 4-es pontban benne van az, hogy bármely tag által elkövetett pénzügyi, vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a támogatási szerződéssel és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért, a főkedvezményezett korlátlanul felel a szerződő hatóság felé. A táblázat szerinti felsorolás értelmében az egész projekt csupán arról szól, hogy ezeket a településeket a megbízott főiskolások felkeresik, és bizonyos paramétereket, kérdőívek alapján kitöltenek, tájékozódnak cégeknél, intézményeknél, alapítványoknál stb. Kérdőíves felmérést készítenek, és ebből születik meg majd egy tanulmány, ami az adott települések különböző szempontok alapján felállított paramétereit lesz hivatva rögzíteni. Itt fel van sorolva, hogy a partnereknek, köztük Rétságnak is mi a feladata ebben a projektben. A főiskola információval történő ellátása a feladat, semminemű feladat nincs. Ezt nem abban a formában csinálják, hogy kiküldik ide a felmérő lapot, és majd valaki kitölti, hanem ők végzik saját maguk a felmérést. Ami még lényeges, hogy ez egy olyan séma, amiből egyes ilyen mondatokat nem lehet kihagyni, mert egyébként nem fogadják el a pályázatot. Az a bizonyos mondat, hogy amennyiben egyes projekt elemeket a partnerségben közösen valósítanak meg, pl. felújítandó ingatlan, de ingatlanokról nincsen szó, csak kutatást csinálnak, és felmérést. Semmiféle ingatlan háttere nincs a dolognak. Az 5-ös pontból ezt a mondatot nem vehetik ki. Ennél a projektnél ennek jelentősége nincs. A 7-es pontra hívták fel külön a figyelmet, amely kimondja, hogy a partnerség tagjai saját pénzbeni erővel nem járulnak a projekt megvalósításához. Ez a pont kizár minden további olyan dolgot, hogy akármilyen kérdésben a városra anyagi vonatkozású terheket raknának. A kiválás kérdésének túl nagy jelentősége nincs, mivel anyagi terhet nem ró az önkormányzatra a megállapodás aláírása. A támogatási szerződésről itt nyilatkozni kell, hogy részletesen ismeri az önkormányzat, azért nincs jelentősége, mert nyilatkozik a főiskola, hogy egyedül ő felel a szerződő hatóság felé. Úgy gondolja, hogy ezek alapján a megállapodás ebben a formában nyugodtan aláírható. Elképzelhető, hogy valamilyen hasznára is lehet a településnek, ha készül egy ilyen felmérés, ami esetleg példaként állítja Rétságot a többi település elé. Őt a válaszok meggyőzték, és támogatja a megállapodás aláírását. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen döntés nem volt, szavazás sem történt. Az fogalmazódott meg, hogy a településnek ebből erkölcsi haszna lehet. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Még annyit szeretne mondani, hogy a másik hat város már aláírta a megállapodást, Rétságra csak azért várnak, mert szeretnék, ha benne lenne, de semmi probléma nincs akkor sem, ha nem írják alá a megállapodást. 
Girasek Károly képviselő: Jelentős dologról van szó. A polgármester úr, mint előterjesztő ismeri-e a pályázati kiírást? Merthogy arra készülnek, hogy egy pályázatba közösen partnerként indulnak egy céggel. Mivel itt egy megállapodásról van szó, megkérdezi, hogy jogi szakértője az önkormányzatnak látta-e a megállapodás tervezetet? Ők nem jogászok, eléggé talán nem tájékozottak, a jogi szakértő véleménye szükséges lenne. Az, hogy valami le van írva, és valaki megmagyarázza, hogy nem az van leírva, ezt ő nem tudja elfogadni. Mi a benyújtási határidő, polgármester úr? Mennyi pénzt lehet nyerni ezzel a pályázattal? A pályázat során ugyanis ez sehol nincs leírva. Milyen kötelezettségekkel jár az önkormányzat részére? Megállapodást kötni csak olyan felek között lehet, akik jogokat szereznek, és kötelezettségeket vállalnak. 2-es pontban az szerepel, hogy “jelen partnerség tagjait jogosítják, illetve kötelezik.” Mire jogosít, mire kötelez? Mik a kutatási céljai az önkormányzatnak? Ugyanis megfogalmazódik, hogy “ a helyi partner igényei szerint folyik a kutatás”. Milyen kutatásra van nekik igényük? Szó nincs arról, hogy valamit alá kell írni, és több feladat nincs. Meg kell fogalmazni, hogy mit kutassanak Rétságon. Milyen igényt fogalmazott meg a polgármester úr, mikor, és hol van ez leírva? A 5. pontban is ott van, hogy a főiskola információval történő ellátása, engedtessék meg, az információ biztosításon a polgármesternek több időn keresztül dolgoznia kell. Mit nyújt az önkormányzat információ nyújtás kapcsán, ki ebben a partner, mennyibe kerül ez a városnak. A kutatási projekt megvalósításában való együttműködést vállalják. Konkrétan mit vállalnak? 11. pontban szerepel, hogy azt a tagot, akinek a tevékenysége veszélyeztet szakmai szempontból, ki lehet zárni. Ez mit jelent? Ha nem csinálnak semmit, mert semmi dolguk nincs, akkor mit veszélyeztetnek? A 12. pontban a kiváló partner helyettesítéséről a kiváló tagnak kell gondoskodni, az eszközöket hiánytalanul visszaadni. Ezek mit jelentenek? Mire kötnek megállapodást, ha konkrét igények nincsenek? Kik lehetnek partnerek a pályázati kiírás szerint, kérdezi a polgármester úrtól. Gondolja, olyat nem terjeszt a polgármester elő, amit nem ismer. Lehetnek egyáltalán partnerek? Le van írva, hogy nem lehetnek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hol van leírva, hogy nem lehetnek partnerek? Neki nem az a feladata, hogy a pályázati kiírást akár bírálja, akár kérdéseket tegyen fel. Itt konkrétan az együttműködési megállapodásban kell dönteni. Ha támogatják,  támogatják, ha nem, nem. 
Girasek Károly képviselő: A pályázati kiírásban van leírva, hogy nem lehetnek partnerek. Olyan megállapodást akarnak aláírni, amiről nem is tudják, micsoda? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szájbely elnök úr precízen összefoglalta az aggályos kérdésekre a válaszokat. Ezenkívül ő más neuralgikus pontot nem lát a megállapodás tervezetben. Világosan, egyértelműen ide van írva, mik a kötelezettségeik, illetve mi a főkedvezményezett kötelezettsége. Elhangzott elnök úr beszámolójában, hogy igazából mindenféle szempontból a főiskola felelős, mind jogi, mind szakmai értelemben a programért. Egyértelmű kérés feléjük, hogy információval lássák el a főiskolát. Amennyiben elkészül a kutatásokból összeállított program, biztos, hogy a város kap belőle. Ha megjelennek a főiskolások,  számítanak Girasek úr helyismeretére, és szakmai ismereteire. Ő is szívesen részt venne egy ilyen kutatásban. Anyagi értelemben haszonnal nem jár, éppen ezért nem is fogalmazhatnak meg külön a másik 6 önkormányzat mellett kérést, hogy ezt és ezt konkrétan kérik. 
Girasek Károly képviselő: Konkrét kérdéseket tett fel, konkrét válaszokat kér. Ehhez joga van. A válaszok nélkül, hogyan döntsenek. Polgármester úr az előterjesztő, konkrét választ vár tőle. Kéri rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy a polgármester úr a feltett kérdésekre nem adta meg a választ. 
Mezőfi Zoltán polgármester: De adott választ. Joga van Girasek úrnak nem elfogadni azt, de adott választ. 
Girasek Károly képviselő: Konkrét kérdése volt, hogy mekkora a pályázati összeg, mi a benyújtási határidő?
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tárgya  a megállapodás aláírásának a pályázati összeg ismerete. Ez nyilvánvalóan a főiskolára tartozik. Nem baj, ha megosztják az önkormányzattal, de ennek az együttműködésnek nem tárgya.
Girasek Károly képviselő: Ő ezen a témán 10 órát dolgozott, úgy látja, a polgármester úr nem. Nem kis dologról van itt szó. A rendkívüli ülés rendkívüliségéről is szót kell, hogy ejtsen. Nem érti, miért kell már  ebben az évben harmadszor oktalanul összehívni a képviselőket, időt, anyagi ráfordítást kérve tőlük. Ebben az ügyben sem kellett volna rendkívüli ülést összehívni, nem is engedi meg az SZMSZ. Ez a pályázat 2004. áprilisában megjelent, aki pályázni akart, már megtehette volna. Benyújtási határideje nincs, folyamatos, nem a jövő héten kell benyújtani. Ennek a levélnek a keltezése január 19-e, nem tudja mikor ért ide, mivel érkeztetve nincs. A polgármester urat a testület már kétszer figyelmeztette az iratkezelés szabályainak betartására, nincs beiktatva. Ez az irat itt sincs. Súlyos szabálysértés. Nincs leiktatva egy irat, amiért “összerángatja” a polgármester úr a képviselő-testületet? Nem történt meg a testület megfelelő felkészülése. Mód lett volna arra, hogy a következő testületi ülésre, előkészítve bekerüljön napirendként az anyag. Az ugyanis, hogy valakinek nagyon fontos egy dolog, nem kötelezheti őket egy rendkívüli testületi ülés összehívására. Legközelebb ha idejön Mariska néni, és meg akar venni egy telket, de holnap után már, akkor hívjanak össze rendkívüli ülést? Nem, azt fogják mondani, várja meg a következő ülést, és majd akkor döntenek. Hangsúlyozza, hogy a benyújtási határidő folyamatos. Ha az aláírásukra igényt tart ez a szervezet, akkor várják meg, ne ők szabják meg a feltételeket, mikor, és mit mondanak. Felháborító, oktalan és szabálytalan, egy nem is iktatott iratra rendkívüli ülés összehívása. Többedszerre fordul elő, hogy a polgármester olyan pályázatok megnyerését támogatja, amiből a városnak semmi anyagi haszna nincs. Olyan pályázatot, amiből a város nyerhetne, nem igen hoz elő. Mások érdekeiben lobbizik, rendkívüli üléseket hív össze, volt már több ilyen eset. A városnak ebből is lehetne haszna. Ebben lehetnének kedvezményezett partner, le van írva az alapszabályban. Itt pályázható 6 milliótól, 60 millió forintig. Lehet, hogy kapnak 20 milliót, nem kis pénzről van szó. A pályázati kiírás ismertetője 40 oldal, a kiírás pedig 7 oldal, ő végigolvasta mindkettőt. Lehetnének benne támogatott partner, aki a kapott támogatásból részesülhetne.

dr. Szabó Mariann képviselő megérkezett az ülésre. 

Girasek Károly képviselő: Azt az álláspontot, hogy a papíron szerepel valami, szóban meg ezt és ezt a tájékoztatást kap valaki, nem támogatja. Egy megállapodásban azt írják alá, ami oda van írva, nem amit szóban elmondanak. Rajtuk a minisztérium nem kérne semmit számon, de a főiskola számon kérheti, mert vele jön létre jogviszony. Az, hogy a főszerződő fél és a főtámogató között mi az elszámolás rendje, az másik dolog. Ebbe le vannak írva a kötelezettségek, amiket a polgármester úr meg sem tudott fogalmazni. Halvány elképzelése nincs, egyáltalán mit kérnek tőlük. Ennek a szerződésnek konkrét célja, hogy kérnek valamiféle közreműködést, de hogy mit, nem tudni. Valamiféle információ szolgáltatást, de hogy mit, nem tudják. Kötelezettségeik és jogaik vannak, nem tudják, mik a jogaik. Lehetnének támogatásban részesülő partnerek, így fogalmaz a szabály. Avagy nem lehetnének, mert a pályázati kiírás szerint partnerek sem lehetnének. Fel van sorolva, kik lehetnek partnerek, diákönkormányzat is szerepel, települési önkormányzat nincs a felsorolásban. Lehetnek partnerek abban, hogy lehetőséget biztosítanak, de nem lehetnek abban partnerek, hogy szerződést kössenek. A 16-os pont azt tartalmazza, hogy ismerik a szerződés tartalmát, de ez nem így van. Kéri, vegyék ki a 16-os pontot. Nem egyforma az interneten letölthető minta, és az eléjük tett papír, két jelentős pontban eltér. Kihagytak pl. egy olyan helyet, ahol az van, hogy a partnerek milyen eszközt vesznek át használatra, milyen szabályai vannak a használatnak. Nem a kedvezményezett, hanem a “sima partner”, szóval ők vehetnének át eszközöket, akár 1 millió forint értékben. A polgármester azért dolgozik, hogy mindent másnak, a városnak meg semmije se legyen? Videó kamerát, számítógépet, diktafont stb. lehetne kapni, használatra, vagy tulajdonba addig, amíg ez a kutatás tart. A régi polgármester, azért lobbizott, hogy a városnak legyen. Ha aláírt ilyen szerződést legálisan, azért tette, hogy szerezzen pár százezer forintot a településnek. 12-es pont az eredetiben tartalmazza, hogy kötelezettségek vannak. Ez a pályázat ebben a formában megalapozatlan, sérti az önkormányzat jogait, nem kellene rendkívüli testületi ülésre idehozni. Semmiféle dolog nem indokolja a rendkívüliségét. Aki szavaz, úgy szavazzon, hogy a leírt szövegre, ne arról, ami szóban elhangzott. Ha mégis megszavazza a testület a megállapodás aláírását, legalább a kutatás eredményét kérjék a város részére, és a könyvtárba helyezzék el.

Mocsári Gergely képviselő : Támogatja a megállapodás aláírását. Távozott az ülésről.
Havas Vilmosné képviselő: Erkölcsileg a városnak jót tenne a jövőre nézve a kutatás eredménye. Anyagi vonzata nincs a dolognak. Nagy városok aláírták, bizonyára jogásszal is megnézették. A hiányzó láncszemeket a főorvos úr megkérdezte, és a válaszok alapján tisztán látja, miről is van szó. Úgy érzi, ez nem okozna kárt Rétságnak, hogy ki mennyit nyer pályázaton, őt nem érdekli, csak a városnak hátránya ne származzék belőle.
Jávorka János képviselő: Múltkor tartózkodott, de most, hogy a főorvos úr a felmerült kérdésekre a választ elmondta, úgy látja, hogy x időn belül valamilyen elméleti hasznot is hozhat a városnak.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Több dologban osztja Girasek képviselő úr véleményét. Például, az ülés rendkívüliségének kérdésében, mert ha elő lett volna készítve, a múlt heti rendes ülésen tudták volna tárgyalni, és dönteni. Azt, hogy az önkormányzat lehet partner, a pályázati feltételeknél a római 2-es pont kimondja. Alaptevékenységben benne van, hogy önkormányzat is lehet partner. Az önkormányzat nem veszíthet ebben a dologban, ezért tudja támogatni a megállapodás aláírását. 
Patterman Józsefné képviselő: Más megyében készségesen foglalkoznak a kutatást végző főiskolásokkal, még ebédet is biztosítanak számukra, sőt megajándékozzák őket. Természetesen a kutatás eredményét átadják a polgármestereknek. A polgármesterek örülnek, ha ilyen fajta kutatásokat végeznek településükön. Köszönettel tartoznak a főiskolának, hogy Rétságra is gondoltak. Ebből hátrányuk nem lesz, milliók sem lesznek, de az biztos, ha Rétságot kiválasztották, annak oka van. Megtiszteltetésnek tartja. 
Girasek Károly képviselő: Teljes egészében el tudja fogadni, amit a képviselő asszony mondott. Minden kutatásban szokott segíteni, de nem arról szól a megállapodás. Kéri az aljegyzőt, nyilatkozzon, törvényességi észrevételt tegyen, hogy  joguk van-e olyan szerződésben dönteni, aminek a tartalmát az előterjesztő sem ismeri. Mert nem tudja elmondani, hogy az itt leírt kötelezettség mit jelent. A leírttól eltérő magyarázatot kapnak. Az együttműködési megállapodás tartalmát szerette volna megismerni. Kérdi az aljegyzőtől, lehet-e olyanban szavazni, aminek a tartalmát nem ismerik? Írják le tételesen mit kérnek. Ez ilyen formában nem megszavazható. A célnak megfelelően lehetne belőle hasznuk. 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Lejárt a képviselő úr hozzászólási ideje. 
Girasek Károly képviselő: Egy mondata lenne még. Vállalkozók partnerségi viszonyára épül, de nem megállapodásra. Más dolog a partnerségi viszony, vállalkozó ugyanis nem lehet benne. Másféle fogalomban használják, nem lehetnek pályázók. Kéri a képviselőket, hogy a kutatást fogadják el, a megállapodást ne, mert abban félre vannak vezetve.  
dr. Tóth Mária képviselő: Ezt Girasek úr már legalább ötször elmondta, kéri a polgármester urat vonja meg a szót a képviselőtől.
Mezőfi Zoltán polgármester.: Határozati javaslat kiosztásra került. Szavazásra teszi fel a megállapodással kapcsolatos határozati javaslatot.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, volt egy kérése, hogy az aljegyző tegyen törvényességi észrevételt, hogy szabad szavazniuk, vagy nem szabad. 
Makrai Piroska aljegyző: Véleménye szerint minden további nélkül szavazhatnak. A határozati javaslat mindenki előtt ott van. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismét szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
11/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola által benyújtandó, “A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése” pályázathoz kapcsolódó partnerségi megállapodásra vonatkozó megkeresését, azt támogatja.
A Képviselő-testület “A versenyképesség kulcstényezői az Észak-Magyarországi régió hét prosperáló kisvárosában, hatásuk a kistérségi, megyei és regionális környezetre, a hatásnövelés stratégiája” címen benyújtandó, az önkormányzat részére anyagi kötelezettség vállalást nem jelentő pályázatban partnerként részt vesz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat partnerségi megállapodását aláírja.
Határidő: 2005. február 11.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Itt jelenti be, hogy ezt a döntést ő meg fogja támadni a Közigazgatási Hivatalnál, addig ez nem jogerős, és nem aláírható. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Makrai Piroska
aljegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-