Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. január 25. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 11 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján,  Mezőfi Zoltán polgármester,  Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Üdvözli továbbá Remitzky Zoltánt, Szob polgármesterét. Mocsári Gergely képviselő előre jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Mivel rendkívüli testületi ülésről van szó, egyetlen napirendi javaslata van konkrétan, illetve Katona dr. alpolgármester úr tájékoztatásával kapcsolatban egy rövid Egyebek tárgyalását javasolja. A javasolt napirend a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás létrehozása című napirend, a képviselők megkapták az anyagot. Itt szeretné elmondani, hogy több mint 100 település már  aláírta a megállapodást, csak Réság nem döntött még.  Aki a napirendi pontokkal egyetért, kéri szavazzon. 
Girasek Károly képviselő: Észrevétele van az elmondottakkal kapcsolatban. Azt mondta a polgármester úr, hogy lesz egy Egyebek napirend. Erre lenne az észrevétele.
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen, Katona alpolgármester úr szétosztott egy tájékoztatót. Kéri szavazzanak a napirendekre.  Aki az általa elmondott napirendekkel egyetért, kéri, szavazzon.
Girasek Károly képviselő: Elnézést, de a polgármester úrnak meg kell kérdeznie a szavazás előtt, hogy van-e más javaslat, van-e észrevétel. Kéri, hogy az ülést az SZMSZ szerint vezesse a polgármester. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megköszöni Girasek úr észrevételét, általában a rendkívüli testületi üléseken nagyon sürgető, határidős feladatokat szoktak megtárgyalni. Az aggályaival egyetért.
Girasek Károly képviselő: A polgármester úr azt sem tudja, mi az aggálya, szeretné azt elmondani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Röviden megadja a szót Girasek képviselő úrnak. 
Girasek Károly képviselő: A meghívó egy napirendről szól. Rendkívüli ülésről van szó, tehát nyomatékosan kéri, (elkerülendő a legutóbbi rendkívüli ülésen az Egyebekben történt hosszú vitát) hogy ma Egyebek tárgyalására ne kerüljön sor. Ha valami fontos tárgyalni való van, akkor azt kéri, hogy címmel és a rendkívüliségét indokolva kerüljön javaslattételre. Az, hogy Egyebek alatt előhoznak valamit, amiről sem a lakosságot nem tájékoztatták, hogy ma ülés van, sem bizottság nem tárgyalta, nem tartozhat rendkívüli ülés elé. Ma 11 órakor kaptak egy tájékoztatót, erről tárgyalni ma nem lehet, előkészítése sem volt meg. A rendkívüliség ebben az esetben nem indokolt. Nem tárgyalható. Egyebek címe alatt ne sértsék meg más napirenddel az SZMSZ-t. A meghívó egy napirendről szólt, kéri, hogy csak azt  tárgyalják, és utána zárják be az ülést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezzel együtt felhívja a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy nem napirendi javaslat került kiosztásra, hanem egy rövid tájékoztatás. Sem pénzről, sem egyéb másról nincsen benne szó.  Szeretné kérni, hogy a tájékoztatást hallgassák meg alpolgármester úr saját szavaival. Ehhez viszont joga van a képviselő-testületnek, természetesen. Van más javaslat, ami nem tűr halasztást? Aki egyetért az általa javasolt napirendekkel, kéri most szavazzon. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. 
Girasek Károly képviselő: Elnézést, de mivel négy igen szavazatot kapott a két napirend együtt szavaztatása, így mehetnek is haza, mert nem nyert a két napirendi pont elfogadására tett javaslat. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az SZMSZ értelmében meghívón, vagy munkatervben nem szereplő napirend felvételéről, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel,  vita nélkül dönt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Külön-külön kéri a szavazást a két napirendre. Először javasolja megszavazni a meghívón is szereplő Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás létrehozása című napirendet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. Szavazásra teszi fel továbbá az Egyebek című napirend tárgyalását, amiben Katona alpolgármester úr által kiosztott tájékoztatót tárgyalnák. A javaslatot  a képviselő testület 4 igen szavazattal, 8 tartózkodással nem fogadta el.
 

  Napirend Előterjesztő
1./  Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás  létrehozása  Mezőfi Zoltán polgármester


1./   Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Remitzky Zoltán szobi polgármester: Köszöni a képviselő-testületnek a lehetőséget, és hogy  kérésükre a rendkívüli ülés összehívásra kerülhetett. A társulásuk bejegyzését szeretnék megtenni januárban. Ez a pályázatokon való részvétel szempontjából igen fontos. A Közigazgatási Hivatal, az APEH, a Pénzügyminisztérium bejegyzése elkerülhetetlen a pályázatokhoz. Egyetlen kistérség sem igazán alkalmas arra, hogy nagy lélegzetű fejlesztési programokkal megcélozzon lehetőségeket. A társulás nem titkoltan azzal a vállalt, megcélzott programmal jön létre, hogy a szlovák oldalon egy úgymond partnerkapcsolattal, tüköriroda kialakításával fejlesztési programot alakítson ki. Első körben Ipoly kistérséggel kötik meg a megállapodást. Az első pályázatot február 15-ig kell benyújtaniuk. Első lépésben egy inkubátor hálózat kiépítését célozzák meg. A társulásnak nincs tagdíja, ennek a társulásnak vagy lesz anélkül is életképessége, vagy nem. Egyetlen egy aláírás hiányzik, Rétságé. Szeretnék, ha Rétság is az alapító tagok között szerepelhetne. Bíztatná a képviselőket, hogy szavazzák meg, költséget nem jelent. Bármilyen észrevételük, javaslatuk van, kéri tegyék meg. 
Havas Vilmosné képviselő: Rétság szerepe mennyiben befolyásolja a társulás létét, működését? Milyen lehetőségei lennének Rétságnak, Vác, Balassagyarmat, Szob térség mellett? Ha megnézik, a nagyobb városok kicsit elnyomják a kisebb településeket. Hogy működne ez mégis, ha nem is kerül semmibe? A pályázatok elkészíttetése sem olcsó, a pályázatra is lehet-e pályázni? 
Remitzky Zoltán szobi polgármester: Szob kisebb város, mint Rétság. A nagy nem nyomja el a kicsit, éppen a partnerség elvén alapul,, a szerepvállalás mértékén múlik, mekkorát merít ki a dologból. Ha van egy aktív kistérség, annak egy aktív menedzsere,  egy aktív megbízottja, akkor igen hasznos lehet ez a munka. Szob már nyert pályázatot, múlt év szeptemberében. Vác és Balassagyarmat is nyert már. A pályázaton történő nyerés esetén másfél éves működési költség biztosítható lenne.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kaptak az augusztusi ülésre is egy megállapodást, ahhoz képest ez már módosított.  Rögzíti a megállapodás, hogy a belépést követő első naptári évben a társulás tagja a jogviszonyát nem mondhatja fel. Ha jól érti, még nem alakult meg ez a társulás, majd most fog megalakulni. Akkor ez azt jelenti, hogy 2006-ban nem mondhatja fel a jogviszonyt a tag. Folytatva a gondolatot, azt írják, hogy a társulási jogviszony azonnali felmondására van lehetőség, amennyiben a közgyűlés a tagdíj emelésének összegében dönt, és a tag az emelt összegű tagdíj megfizetését nem tudja vállalni. Ellentmondás van, azt mondják ki, hogy azonnali hatállyal felmondhatja, de azt is kimondják, hogy a belépést követő első évben nem mondhatja fel. Ezt jó lenne tisztázni. Az azonnali felmondás az előző mondattal nincs szinkronban. Hiányzik egy kötőszó, úgy lehetne leírni, hogy egy évig nem lehet kilépni, ezt követően pedig azonnali hatállyal, ha a tagdíj emelést nem vállalja a tag. Következő kérdése arra vonatkozna, hogy a polgármester úr mondta, hogy tagdíjat nem kívánnak szedni, ugyanakkor a társulás gazdálkodásánál a bevételeknél az első pontban a társult önkormányzatok tagdíjait említi. Itt is ellentmondás van. Az is szerepel, hogy az alapítás évében 0 Ft a tagdíj. Ha az alapítás éve 2004. volt, akkor ezek szerint a tagdíjjal számol az idén a társulás. 
Remitzky Zoltán szobi polgármester: A Társasági Törvény írja elő a tagdíjat, meg kell említeni, de nem fognak megállapítani, és szedni. Jogi követelmény miatt került bele a tagdíj a megállapodásba.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az úgy elfogadható, hogy a megállapodásban szerepel az, hogy megalakuláskor 0 forint, és a közgyűlés pedig kimondhatja, hogy nem emeli a tagdíjat. 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Ha a tagok 75 %-a kéri, össze kell hívni a közgyűlést. Egyszeri szótöbbséggel hozzák a határozataikat, ha az ülésen nincs jelen, csak 50 önkormányzat képviselője, akkor 26 önkormányzat el tudja dönteni azon a közgyűlésen, azokat a fontos dolgokat, amik a 100 önkormányzatra vonatkoznak. 
Remitzky Zoltán polgármester: Rendkívüli ülésekről van szó abban az esetben, ha 75 % kezdeményezi a közgyűlést. Vélhetően az a 75 % ott is lesz. Lehet vitatni, hogy vigyék lejjebb a %-ot, akár 50-re, napirendre lehet tűzni. Véleménye, ha kisebb számra teszik, éppen a kisebbségnek lehet torzító megmozdulása. A 75 %-ra azért gondoltak, hogy tényleg komoly ügyben legyen összehívva a közgyűlés. Egyébként a közgyűlés munkaterv szerint működik. 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Azt olvashatják, hogy egy elnöke, és egy alelnöke van a társulásnak, viszont azt is írják,  az elnök feladatkörénél, hogy  “az egyik alelnök”- kel együtt hitelesítik a jegyzőkönyvet. Akkor hány alelnök van? 
Remitzky Zoltán polgármester: Egy alelnök van, valóban  hiba van a megfogalmazásban. 
Girasek Károly képviselő: Több észrevétele van. Az egyik maga a rendkívüli ülés kitűzése a jelen napirend miatt. Eléggé furcsállja, mert  ezt a napirendet a képviselő-testület már tárgyalta, akkor nem nyert a beadott indítvány. A vendégek érvelését érti, de ez a téma nem most derült ki, már a decemberi ülés előtt is tudott volt. Januárban már másodszor hívták össze a rendkívüli ülést. Gyakorlatilag ebben az esetben nem kell azonnali döntés. Ez a társulás Rétság aláírása nélkül is életképes. Nem mondja ki egyetlen törvény sem, hogy a társulás csak akkor létezik, ha minden érintett önkormányzat aláírja. Sőt azt mondja ki, hogy később is csatlakozhatnak a társuláshoz. Ha úgy döntenek márciusban, hogy csatlakoznak, meg lett volna a joguk. A kezdeményezőknek nem jogvesztő az, ha Rétság nem írja alá a nyilatkozatot.  Minden ésszerű, gondosan előkészített kezdeményezést, önkormányzatok összefogásával, társulással kapcsolatban szokott támogatni. De fontosnak tartja a pontosan megfogalmazott kezdeményezéseket, jogilag hibátlan megállapodásokat. Itt csak az előttük lévő megállapodásról beszélhetnek, nincs joguk kijavítani. Ami nincs leírva, de elhangzott, azt  nem vitatják. Nem vitatja az előterjesztők jóhiszeműségét, de csapdát rejt a megállapodás. Csak arról beszélhetnek, ami le van írva. Nagyon pozitív, dicséretes dolog, hogy a társulásra vonatkozó kezdeményezés elindult. Számukra az előkészítés nem egészen világos, korábban is lehetett volna az egyeztetésre módot találni. Rétság kistérsége egyedül az, ami nem szomszédos Szlovákiával. Bár kapcsolódási pontok vannak, az kétségtelen. 2006-ig nem mondhatják fel a megállapodást, ha most lépnek be, hiába, hogy 2004. augusztusában alakult meg a társulás. A tagdíj mentességgel is vannak gondjai. Meggyőződése, hogy szükség lesz rá. Támogatási bevételt nem lehet működésre fordítani. Forrást kell megjelölni a működéshez. A társulásban az önkormányzatot a polgármester, vagy az általa megbízott személy képviselheti. Furcsa, hogy a közgyűlés a polgármesterekből tevődik össze, és ők határozzák meg a tagdíjat. Ez hatáskör elvonás. Ha a polgármester megszavaz x összeg tagdíjat, az önkormányzat nem mondhatja, hogy nem fizeti? És közben kilépni sem tudnak 2006-ig. Azt írják, az alapítás évében nincs tagdíj, most már nem az alapítás éve van. A megállapodás szerint erre az évre már kötelező tagdíjat megállapítani. Nem az van megírva, hogy amikor belépnek abban az évben nem kell tagdíjat fizetni, és nem is úgy van írva, hogy 2005-ben nincs tagdíj. Az alapítás éve 2004. Semmi elképzelés nincs, hogy mennyi lesz, mennyi lehet ez a tagdíj.  A közgyűlésen a polgármesterek esetleg eldöntik, hogy 50 Ft/fő/év, és ez teljesen törvényes is lenne, de az önkormányzat már a döntés ellen nem tehetne semmit. A 75 % sok, a Nógrád megyei kistérségek nem elegek ahhoz, - ha érdeksérelem érné őket -  hogy összehívják a közgyűlést. A 75 %-ot lejjebb vinné, garanciális jogként még a 30 %-ot is soknak tartja, de azt inkább el tudná fogadni. Becsüli a szándékot, de ezeknél az okoknál fogva, ilyen formai és tartalmi hibák miatt nem tudja most támogatni a társulásba történő belépést. Ügyrendi észrevétele, hogy a határozati javaslat megint “A”, “B” változatot, igen-nem választ tartalmaz csak. 
Kapecska Ferencné jegyző: Augusztusban a testület nem elutasította a társulásba való belépést, hanem nem hozott érdemi döntést. Legnagyobb vita valóban a tagdíjjal kapcsolatban volt. Nem tudni, mire lehet számítani. Valószínű, hogy más helyről is tehettek módosító indítványokat, azért kerülhetett be a megállapodásba az azonnali felmondási lehetőség. Az ő olvasatában nincs ellentmondás, mert   rögzítik, mennyi a felmondási idő, ugyanakkor biztosítják azt, hogy azonnal is ki lehet lépni. A társulási megállapodás a társulási törvényen alapul, tehát sem ügyészségi, sem cégbírósági bejegyzés nem szükséges. A Közigazgatási Hivatalnak kell felülvizsgálni a társulási megállapodást, törvényességi szempontból, ő adja ki az erre vonatkozó igazolást. A megalakulás időpontja vitatható, ha a Közigazgatási Hivatalnak még nem nyújtották be a megállapodást. Nem kötelező belépni, egyértelmű az is, amit Girasek képviselő úr mondott, hogy attól, ha Rétság nem lép be, a társulás működhet. Köszönet illeti a társulást, hogy megkérdezik Rétságot, kíván-e alapító tag lenni. Testület joga eldönteni, hogy igen, vagy nem. Minden társulásnál úgy működik, hogy a polgármester képviseli a települést. Ha a társulás olyan tagdíjat állapít meg, amit a képviselő-testület nem tud elfogadni, meg van a lehetősége, hogy kilépjen. A megállapodásban a társulási törvény alapján kell rendelkezni a tagdíj összegéről.

Dr. Szabó Mariann képviselő távozott az ülésről.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Köszöni Szob képviselőinek, hogy  Rétság Kistérségre is gondoltak, és felkérték Rétságot, hogy alapító tagként szerepeljen a társulásban. Egyetért a céllal. A hibákat elemezve, nem olyan hibákról van szó, hogy ne lehetne korrigálni őket. Ez a társulási megállapodás alapnak jó, az első közgyűlésen lehet rajta javítani. 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az augusztusi ülésen ő pontosan azért nem szavazta meg a társulásba történő belépést, mert a tagdíj körüli dolgok teljesen rendezetlenek voltak. Nem mindegy, milyen anyagi konzekvenciákat von maga után a társulásba történő belépés. Az önkormányzatok többsége nincs úgy elengedve, hogy komoly tagdíjakat fizessen ki. Igaza van a polgármester úrnak, hogy a társulás életképességét az elkövetkezendő másfél év fogja bebizonyítani. Kívánja, hogy sikeres legyen. Minden társulásban rejlenek olyan dolgok is, amik jót is hozhatnak az önkormányzatnak. Ha valóban tagdíj nincs, Rétság is beléphetne. A jegyző asszony érvelése számára nem meggyőző,  a felmondással kapcsolatban. Le van írva, hogy a  belépést követő első naptári évben nem mondhatja fel a megállapodást a tag. A másik mondat pedig kimond egy azonnali felmondási lehetőséget. Bár nem jogász, de ez a két megfogalmazás üti egymást. Véleménye szerint a belépés éve 2005., a belépést követő év pedig 2006. Tehát 2006. évben sem lehet felmondani, még akkor sem, ha tagdíjat állapít meg a közgyűlés. Úgy gondolja, a majdani közgyűlésnek lesz joga ezt a megállapodást kijavítani.  Tisztelettel indítványozza, hogy tegyék egyértelművé a felmondással kapcsolatos pontot. A két alelnök vagy egy alelnök, csak elírás lehet, nem képez vitát. De a kilépési lehetőség pontosítására szükség van. Ha ez kijavításra kerül, nyugodtan társulhat az önkormányzat. 
Girasek Károly képviselő: Minden szónak súlya van. Az is belekerült a megállapodásba, hogy akkor léphet ki azonnal, ha a tagdíj felemelésével nem ért egyet. A tagdíj megállapítása első évben nem megemelés. Ilyeneken ügyeket, pereket el lehet veszíteni. A tagdíj megállapítása miatt nem lehet kilépni. Tárják ezeket a dilemmákat a közgyűlés elé, és ezek alapján módosítsák a megállapodást. Minősített többségi szavazásra kellene tenni a megállapodás elfogadását. Nemes a szándék, de így elfogadni nem tudja a megállapodást, ha azt módosítják, utólag megszavazza a belépést. 
Remitzky Zoltán szobi polgármester: 0 Ft-ban megállapították a tagdíjat. A 0 ugyanolyan, mint az 1, vagy bármelyik másik szám. Gondja lesz rá, hogy az első taggyűlésen módosítják a megállapodást, azokkal az ésszerű észrevételekkel, amik itt elhangzottak. Valóban szerepelnek aggályos dolgok is.  Szeretnék ha hiánytalanul, az öt kistérség tag lenne. Lehet később is társulni. Ha a 75 %-ot soknak tartják, javasolni fogja 50 %-ra csökkenteni a garanciális jogot. A több település egyébként a nógrádi oldalon van, a 98-ból 65 település. Kéri méltányolni, hogy alapító önkormányzatként szeretnék Rétságot üdvözölni. Ami itt elhangzott, az első közgyűlésen beépítik a megállapodásba. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Duna – Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásba való belépést, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

3/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás létrehozására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A Balassagyarmat, Rétság, Szécsény, Szob, Vác kistérség területére kiterjedő, Szob székhelyű Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásba belép.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást aláírja.
Határidő: értesítésre 2005. január 26.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-