Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. november 25. napján közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 11 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 6 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Havas Vilmosné képviselő előre jelezte távolmaradását, Mocsári Gergely képviselő és dr. Katona Ernő alpolgármester később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
     Kéri a Képviselő-testületet, hogy szabadsága miatt tekintsenek el a mai ülésen a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató tárgyalásától, az a következő ülésen pótolni fogja. Köszöni a megértést. 
     Tájékoztatja jelenlévőket, hogy közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen, az állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseiket és javaslataikat megtehetik. Megkérdezi a jelenlévő vendégektől, hogy közérdekű kérdést, javaslatot kívánnak-e tenni. 

Napirend előtt:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A 104/2004. sz. határozat Hegedűs Ferenc vállalkozó belterületbe csatolással kapcsolatos kérelmét tartalmazza, ezzel kapcsolatban kérdezné, hogy a vállalkozónak meddig kell nyilatkoznia, vagy esetleg nyilatkozott-e már?
Kapecska Ferencné jegyző: A belterületbe vonással kapcsolatban határidő nem volt megjelölve. Az áthelyezésre vonatkozóan november 30. volt, de mint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló is tartalmazza, az ÉMÁSZ még nem közölte a villanyoszlop áthelyezés lehetőségét és költségét, így a várható költségek ismeretének hiányában a nyilatkozatra még nem kerülhetett sor. A beszámoló elkészülte után, hivatkozási szám nélkül kaptuk meg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a tájékoztatást, hogy a benyújtott vételi igényünk elbírálása folyamban van. Sikerült tisztázni, hogy ez a tájékoztatást, hogy a lakóterület bővítéshez szükséges 34 ha-os területre március 4-én benyújtott kérelemre vonatkozik, tehát a vételi igény elbírálása folyamatban van. Helyszíni vizsgálatot követően döntenek majd erről. Úgy tűnik, hogy a telek alakításhoz szükséges terület az aranykorona érték alapján, remélhetőleg záros határidőn belül megvásárolható lesz. 
Girasek Károly képviselő: Az a véleménye, hogy az önkormányzatnak az általuk javasolt területeket nem kellene belterületbe vonatni, ámbár akkor ismét meg kell kérdezni a tervező véleményét arról, hogy mennyibe kerül a térkép elkészítése, mert az nem úgy van, hogy az 500 ezerből leveszik az önkormányzatot érintő valahány százezer forintot, és annyiért megcsinálják a Hegedűs úrét, hanem az egy másik munka. Nem tudja, Hegedűs úrnak mennyire sürgős a belterületbe csatolás, ha nem égetően fontos, akkor a Tolmács külterületén lévő honvédségi területekkel kapcsolatos munkálatokkal együtt meg lehetne oldani. Lépéseket kell tenni, hogy Tolmács adja át ezeket a területeket, ez alkufolyamat, de ha sikerrel jár a térképeket megint újra kellene csináltatni. Ez nem konkrét javaslat, de meggondolandónak tartja. 
     Örömmel olvassa, hogy november 30-án ünnepélyes keretek között kimondatok a csatornaátadás. Az, hogy a szennyvízprogram befejeződött külön szót érdemel. Olyan beruházás fejeződött be, aminek előmunkálatai évekkel ezelőtt elkezdődtek, jelentősebb összegeket a képviselő-testület már 3 évvel ezelőtt félre tette. A környék településeihez képest lényegesen kulturáltabban, zavarmentesebben készült el. Közreműködőknek ezúton is köszöni a munkát. 

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja a meghívón szereplő napirendeken túl “Földhaszonbérleti díj módosítás” 7. napirendként történő tárgyalását. Az előterjesztést a képviselők a testületi anyaggal együtt megkapták, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta azt. A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja továbbá 9. napirendi pontként tárgyalni a “Belterületbe vonási kérelem” című napirendet, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.
 
 
 

- Napirend Előterjesztő
1./  2004. évi költségvetés időarányos teljesítése Mezőfi Zoltán polgármester
2./ 2005. évi költségvetési koncepció Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Kapecska Ferencné jegyző
4./ Együttműködési megállapodás a Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal Kapecska Ferencné jegyző
5./ Tourinform Iroda támogatási kérelme Kapecska Ferencné jegyző
6./ Támogatási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
7./ Földhaszonbérleti díj módosítás Makrai Piroska aljegyző
8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
9./ Belterületbe vonási kérelem Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
10./ Egyebek
- 0148/5 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke


1./ 2004. évi költségvetés időarányos teljesítéséről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában röviden szó esett a Művelődési ház bevételeinek alakulásáról. A tanfolyamokkal kapcsolatban a bizottság kezdeményezi feladatul adni a polgármester úrnak, hogy a Munkaügyi Központnál járjon el annak érdekében, hogy a Művelődési ház tanfolyamait, illetve a tanfolyami résztvevőket is támogassa, ne csak a Sentryx Kft tanfolyamait. Az előterjesztést a bizottság alaposnak, precíznek, részletesnek tartja, az önkormányzat pénzügyi helyzete a hitelek ellenére is stabil, kiegyensúlyozott. A határozati javaslat szerint elfogadásra javasolják a napirendet.
Girasek Károly képviselő: Alapos, részletes munka van előttük. A Sentryx Kft. hirdeti a tanfolyamokat, de nem tudja azokat beindítani. A művelődési központban nem kevés pénzért kialakított számítógépes terem legyen kihasználva, ennek érdekében indítványa volt, hogy a polgármester járjon el a Munkaügyi Központnál, hogy a művelődési házzal számoljanak, közvetítsen ki embereket a tanfolyamra. A művelődési ház bevételei még mindig elmaradnak a tervezettől, bár Végh úr tájékoztatta, hogy a közeljövőben lesz 2-3 jelentős bevétellel járórendezvény. Elfogadásra javasolja a költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen úgy hangzott el, hogy felkérik a polgármestert, hogy a Munkaügyi Központnál járjon el, határozatot ebben a témában nem kívánnak megfogalmazni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyire csak módjában áll, a lehetőségeihez mérten megteszi a lépéseket a Munkaügyi Központnál.
Szavazásra teszi fel a 2004. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
110/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a kiadások ütemezésével folyamatosan biztosított volt. 
A költségvetésben tervezett feladatok végrehajtását biztosítani kell.
Határidő: 2004. december 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

2./ 2005. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Több tisztázó kérdés mellett a vita alapvetően akörül zajlott, hogy úgy kell koncepciót alkotni, hogy a jövő évi számokat, lehetőségeket csak részben, vagy egyáltalán nem ismerik, de ehhez már hozzá kellett szokniuk, minden évben így történik. Ami ennek következtében is alapvető gond, hogy ebből a koncepcióból nem derül ki, milyen irányban haladjanak, nem épül rá a – hiányzó – ciklusprogramra. Mindenesetre feladatuk lesz bőven, várhatóan a költségvetés helyzete is jobb lesz a belépő adózó ipari üzemek következtében. A vitában felmerült főbb témák: a gépjármű adónál a katalizátoros kedvezmények várhatóan csökkenni fognak. Törekedni kellene a mutatószámok javítására, pl. akik tartósan itt laknak, de nincsenek bejelentkezve (a 3000 fő alá csökkent lakosságszám növelése érdekében bejelentkeztetni). Prioritásokat kellene megfogalmazni pl. abban, hogy melyik intézményt fejlesztik 2005-ben. A rendezési tervvel kapcsolatos felvetéseket átgondoltan, egy-egy alkalomra csokorba szedve kellene átgondolni és az esetleges módosításokat elvégezni, akár lakótelkek, belterületbe vonás, laktanya benépesítés stb. kérdésekkel összefüggésben. Végül éppen azt figyelembe véve, hogy nincsen elegendő és pontos információnk a jövő évi költségvetés lehetőségeit tekintve, a bizottság a koncepció elfogadását javasolja.

dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre. 

Girasek Károly képviselő: Noha a központi összegek nem ismertek, a költségvetési koncepció a pénz elköltésének koncepciója. Mindig vita van arról, hogy tervezhetnek-e innovatívabban, ő azt mondja úgy kellene tervezni. A jegyző asszony kellő mértéktartással mindig azt mondja, hogy abba gondolkodjanak, ami rendelkezésre áll, illetve még abból sem, mert nem ismertek a mutatószámok. Ezt megérti, de azt, hogy egy ilyen pénzügyi koncepcióból nem bontakozik ki a város fejlesztésének semmiféle iránya, szándéka, nem bontakozik ki a nem létező ciklusprogramhoz rendelhető pénzalap. Ő ezt mindig is sérelmezi. Ugyanakkor fog kelleni három éves pénzügyi koncepciót is készíteni, kíváncsian várja. Általa rossznak ítélt kormányzati magatartást tapasztal, pl. megszünteti a pedagógus tankönyv támogatást, amit betesz a normatívába, és azután elfelejtődik, ez nagyon helytelen. A helyi adóbevétel 126 millió Ft-tal több lesz az idei teljesítésnél, ezt hangsúlyozottan fontosnak tartja. Az ipartelepítés gyümölcse most érik be. Kulturális alap emelésére konkrét indítványa volt. Kíváncsian várja a végleges költségvetést. Elfogadja, hogy a koncepció elsődleges célja, hogy a törvényi előírásnak megfeleljenek. Elfogadásra javasolja a koncepciót. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem feltétlenül ért egyet szakmailag, azzal hogy a polgármester járjon el a Munkaügyi Központban azokért a támogatásokért, hiszen ez egy piaci helyzet. Van egy művelődési intézmény, annak van egy igazgatója, gondolja, hogy őt is meg kell arra kérni, hogy igyekezzen eljárni, hiszen ez neki benne szerepel a munkaköri leírásában, és a művelődési központnak ez egy tevékenységi köre. Sőt OKJ-s képzésre jogosítványa is van. Kicsit “faramuci” volna, ha ezzel a jogosítvánnyal nem rendelkező polgármester járna el a Munkaügyi Központban. Sajnálja, hogy nincs itt a Művelődési Központ részéről senki, el fogja nekik is ezt mondani. Köszöni a Pénzügyi bizottság, és jegyző asszony munkáját. 
Szavazásra teszi fel a 2005. évi költségvetési koncepció határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

111/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, azt elfogadja. A határozat háttérszámításait az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák. 
A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállítása érdekében az alábbi feladatokat határozza meg. 
1./ Önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények működtetése:  - A bizottságok részletesen vizsgálják felül az intézményi költségvetéseket és tegyenek javaslatot a belső tartalékok feltárására, a működéshez még nélkülözhető előirányzat csökkentésre.
- Az intézményi felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására javaslatot kell tenni. 
2./ Kiemelten kell kezelni a lakóterület bővítéshez szükséges 34 ha terület tulajdonjogának megszerzését, az ehhez szükséges fedezetet a költségvetésben ütemezni kell.
3./ A volt laktanya területén kialakítandó telkek vonatkozásában el kell járni az elidegenítési tilalom feloldása érdekében, és ennek függvényében a költségvetésben a telekalakítás költségét és telekár bevételét ütemezni kell. 
4./ A térítésmentesen átvett, illetve a megvásárolt volt honvédségi objektum hasznosítását elő kell készíteni, és az ebből várható bevételt is ütemezni kell. 
5./ Az intézményi eszköz beszerzések és felújítások, út építés és felújítás, telekalakítás pályázati lehetőségeit fel kell mérni, és a pályázathoz szükséges saját erőt a költségvetésben lehetőleg ütemezni kell. 
6./ A fejlesztési célú bevételek növelése érdekében elő kell segíteni az ipartelepítésre alkalmas pusztaszántói földterület értékesítését. 
7./ Meg kell vizsgálni, hogy az előírásoknak megfelelő sportpálya és öltöző a most megvásárolt ingatlanon milyen ráfordítással alakítható ki, illetve a jelenlegi sportpálya területe más célra hasznosítható-e. 
8./A vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, bizottságok által felülvizsgált intézményi költségvetések és egyéb szakfeladatok előirányzatait tartalmazó 2005. évi költségvetést a testület januári ülésén kell előterjeszteni.
Határidő: 1.-7 , pont január 10.
8. pont szöveg szerint
Felelős: 1. pont. Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke
Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke, Intézményvezetők és Kapecska Ferencné jegyző
2. -4. és 6. pont: Mezőfi Zoltán polgármester, Bulejka András főmunkatárs
5. pont: Intézményvezetők, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András főmunkatárs
7. pont: EMOS és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Bulejka András főmunkatárs, Városi Sportegyesület elnöke
8. pont: Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző

3./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Jávorka János Szociális Bizottság elnökhelyettese: 15 támogatási kérelem érkezett, 13-nak tudtak helyt adni a szociális körülményekre figyelemmel, 2 kérelmet sajnos el kellett utasítani, mivel az 1 főre eső jövedelem magasabb. Az idei 34.500 Ft-tal szemben havi 40.000 Ft megállapítást javasolja a bizottság. A bizottság elsődleges feladata volt az anyagi helyzet vizsgálata, a becsatolt igazolások, és a helyismeretük alapján. A sorrend a következőképpen alakul bizottsági döntés alapján: Fejes Balázs 5.000,-Ft, Bányai Erika 4.000,-Ft, Szabó Viktória 4.000,-Ft, Nagy Gabriella 3.500 Ft, Balla László 3.000 Ft, Hajnis Dorottya 3.000 Ft, Novák Szabolcs 3.000 Ft, Hegedűs Péter 3.000 Ft, Puchovszki Martin 3.000 Ft, Benyó Annamária 2.500 Ft, Kovács Elvira Nikoletta 2.000 Ft, Pál Péter 2.000 Ft, Németh Márton 2.000 Ft támogatást kapjon. Berkó Marietta kérelmező esetében a havi egy főre jutó jövedelem több, mint 67.000 Ft, Zsemba Bence esetében pedig 88.000 Ft Őket a magas jövedelmi viszonyok miatt nem javasolja a bizottság támogatásra. 
Girasek Károly képviselő: Nincs egyik évben sem könnyű helyzetben a Szociális Bizottság. A szociális rászorultságot nagyon nehéz vizsgálni, mivel a valós jövedelem sok esetben lényegesen eltér a kimutatottól. Helyesnek tartja, hogy a város támogatja a felsőoktatásban tanulókat, nem minden település teszi ezt. Évi 400 eFt-ot jelent ez a városnak. Korábban nem fordult még elő, hogy nem kapott kérelmező támogatást. Tavaly volt, akinek 1.500 Ft-ot adtak, most a legkisebb összeg is 2.000 Ft, ez helyes. Mivel ehhez más fórumon is tesznek hozzá támogatást, így a tanuló 4-10 eFt támogatást fog kapni, ez már jelentős összeg. Elfogadásra javasolja a Szociális Bizottság javaslatát. 
Jávorka János Szociális Bizottság Elnökhelyettese: Hosszú vita után döntött így a bizottság, igazolások mellékelve vannak, kénytelenek abból kiindulni. Ehhez az önkormányzat által meghatározott összeghez ugyanennyit tesz az Oktatási Minisztérium, és a Közgyűlés Hivatala is kiegészítheti még azt. 
dr. Szájbely Ernő képviselő. Örvendetes, hogy ennyi felsőoktatási intézményben tanuló van Rétságon, és nem is teljes a névsor, hiszen sokan nem is kérték a támogatást. Amióta ez a pályázat él, azóta Rétság önkormányzata minden évben pályázott. A jövőben is ezt az utat kell követni. Aki ismeri a felsőoktatásban a kiadásokat, az tudja, hogy ez szerény támogatás csak, hisz rendkívül drága minden. Bárhol tanul valaki, jelentős megterhelés még a jó anyagi helyzetben lévő családoknál is. A pályázat elbírálásnál egyetlen egy szempont van, a szociális rászorultság. Pont az a szempont, amit a legnehezebb elbírálni. Ezzel a problémával minden évben találkoznak, az a meglátása, hogy a bizottság ezt kellő alapossággal körbejárta, mérlegelte. Elfogadásra javasolja a sorrendet, és a megállapított összegeket. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Tényleg nagyon nehéz volt az összeg szétosztása. Nemcsak az anyagi helyzetet vették figyelembe, hanem a gyermekek számát, betegséget, munkanélküliséget. 
Dr. Tóth Mária képviselő: A szociális körülményeket elsősorban a kereseti igazolások tanúsítják. A bizottság javaslata nem tűnik objektívnek. A havi jövedelmet kell figyelembe venni. Az, hogy valaki elvált szülők gyereke, és az anyagi körülményei hasonlók, mint a nem elvált szülők gyerekeié, nem kellene, hogy befolyásolja a döntést. Számára érthetetlen az 1. pont alatt szereplő gyerek örökös kihangsúlyozása, különösen olyanoktól, akik nem sokat beszélhetnek a jövedelem igazolások vonatkozásában. Nem érti, hogy 2-3000 Ft-os havi jövedelem eltérésnél, miért kellene 1.000 Ft-tal több támogatást adni. Nem érti, hogy egyeseknél miért vonják kétségbe a jövedelem igazolásnak a valóságos alapját, más gyerekeknél meg ugyanez nem történik meg. Ő nem túl nagy jövedelmű, de nem érti, hogy egy 67.000 Ft-os jövedelem miért számít kiugróan magasnak. Szerinte egyáltalán nem az. Az nem ok arra, hogy ahol 67.000 Ft az egy főre eső jövedelem, ott ne adjanak támogatást. Nem hiszi, hogy túl sokan (az asztal körül ülőkre gondol) élnek havi 67.000 Ft-ból, valamennyien többet költenek magukra, és a családjukra. 
Majnik László képviselő: A korábbi években tagja volt a Szociális Bizottságnak, úgy véli a bizottságban minden oldalról alaposan vizsgálták a kérdést, elfogadásra javasolja a bizottsági döntést. 

Mocsári Gergely képviselő megérkezett az ülésre.

Patterman Józsefné képviselő: A Szociális Bizottság tagja. Nagyon megfontoltan osztották szét ezt az összeget. Valójában a szociális rászorultság kell, hogy domináljon a döntésnél. Az indoklásban szereplő indokokon kívül sok mindent fel lehetne még sorolni. Rétságon mindenkit ismernek, felmerült benne, hogy nagyobb városokban ezt a kérdést hogyan oldják meg. Elsősorban szociális rászorultságot kell figyelembe venni, ők vizsgálták továbbá, hogy hány gyermek van a családban, hány gyermek tanul még a családban. Van olyan család, ahol két gyermek is tanul, de csak egy adta be a kérelmet. A betegséget sem szabad figyelmen kívül hagyni. Sokat emlegetik a vállalkozókat, ő nem bántaná őket. Mindenki előtt meg van a lehetőség, hogy vállalkozó legyen. Évek óta Balla Lászlóékról van szó, három gyermekük van, nagyon tisztességesen nevelik őket. Az apának most olyanok a jövedelmi viszonyai, amit igazolt, mivel a nyugati autók nem gyakran romlanak el, arról nem tehet. Nincs annyi munkája, de mindent elkövetnek a gyerekekért, plusz a két szülő is támogatja őket, úgy az anyai nagyszülők, mint az apai nagyszülők is. Az összegnél látszódik is. Az egyedülálló anyának nagyobb teher a gyereknevelés is, és a ház körül is minden, hisz minden lépésért fizetni kell. Viszonyítás alapján nagyobb a két kérelmező egy főre jutó jövedelme, nem azért, hogy olyan nagyon magas. A Szociális Bizottság igyekezett jól dönteni, elfogadásra javasolja döntésüket.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöni a bizottság munkáját. Támogatja a bizottsági javaslatot. Gesztusokat szeretne azonban kérni a képviselőktől. Minden esztendőben minden kérelmezőt támogattak, javasolja 1.000-1.000 Ft-tal támogatni a viszonylag magasabb jövedelmű két családot. Ez évi 20 Ft-ot jelentene.
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testület az első évtől kezdve csatlakozott a pályázati felhíváshoz. A felhívás tartalmazza, hogy kizárólag szociális rászorultság alapján állapítja meg a támogatást az önkormányzat. Ettől jóval többen tanulnak felsőfokú intézményben, de több kis jövedelmű sem adta be kérelmét, éppen a szociális rászorultságuk miatt, attól tartva, hogy nem felelnek meg a felhívásban szereplő feltételnek, a szociális rászorultságnak. Nincs meghatározva, kit kell rászorulónak tekinteni. Kétségtelen, hogy figyelembe kell venni a betegséget, munkanélküliséget, több eltartottat, stb. Korábbi években 60-80 Ft/fő havi jövedelemmel rendelkező nem adott be pályázatot, tavaly a legmagasabb jövedelem is 50.000 Ft alatt volt. Joga a testületnek megállapítani a támogatást, elfogadni a polgármester javaslatát, de a szociális rászorultságot a többi pályázóhoz viszonyítva indokolni nehéz. Méltánytalan azokkal szemben, akik a felhívásban szereplő szociális rászorultság feltételt komolyan véve, nem adták be pályázatukat. Oktatási Minisztérium a testület által megállapított összeggel megemeli az ösztöndíjat, míg a Megyei Közgyűlés is adhat hozzá. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Neki nem az évi 20 eFt okoz gondot, hanem elvi gondokat okozna a polgármester felvetésének elfogadása. Ő is azt gondolja, ha megnézik a jövedelmi viszonyokat, a bizottság kb. 50 eFt 1 főre jutó jövedelemig állapított meg támogatást. Ott húzott meg egy határt. Ha ez a kiírás úgy hangzik, hogy szociális rászorultság alapján adható a támogatás, ezt kell figyelembe venni. Biztos benne, hogy azok között a tanulók között, akik nem nyújtottak be kérelmet, többnek a jövedelmi viszonya alatta marad az 50-60 eFt-nak. Azokkal szemben lenne ez igazságtalanság, akik most nem adták be kérelmüket, és gyakorlatilag belefértek volna ezekbe a kategóriákba. Számára sokkal szimpatikusabb az a megoldás, hogy kövessenek egy olyan utat, hogy aki felsőoktatási tanulmányokat végez, mindenkit támogat a város, és akkor nincs ilyen, hogy most pl. kimarad harminc gyerek, aki nem adott be kérelmet. Itt elvi kérdésről van szó, nem az évi 20 eFt-ról. Továbbra is elfogadja a Szociális Bizottság véleményét. 
Girasek Károly képviselő: A véleménye megegyezik Szájbely Ernő képviselő úréval. Nem lenne helyes gyakorlat, mivel a felhívás is tartalmazza, hogy szociális rászorultság alapján kell a kérelmezőket támogatni. Aki szégyenlős, és úgy gondolja, hogy 50 eFt egy főre jutó jövedelemmel rendelkezik, és nem meri beadni, mert azt gondolja, hogy ez nem szociális rászorultság. Év eleji tanév kezdési támogatásként minden felsőfokú tanulmányokat folytató tanulót is lehetne támogatni, ez is egy megoldás lehetne. Fel kell mérni, és fel kell őket szólítani, hogy pályázzanak. Objektív döntést kell hozni. Nem azt kell csinálni, hogy aki kéri, de nem szorul rá, az kap, aki szégyenlős az nem kap. Dr.Tóth Mária képviselő megengedett egy megjegyzést, adóbevallással kapcsolatban, nem tudja, hogy célzott-e valakire, az adóbevallás magántitok. Ilyenre nem kell célozni. Nem helyes ilyet mondani. Ez képviselőhöz méltatlan. Nem szabad gyanúsítani senkit azzal, hogy nem vallja be a jövedelmét. Nem ért egyet a polgármester indítványával.
Dr. Tóth Mária képviselő: Emlékezete szerint az 1. pontban jelölt gyerek jövedelméről beszélt. Aki kételkedik abban, hogy a kérelmezők nem helyesen vallották be jövedelmüket, az nem Ő. Átnézte az adatokat, számokat. Megdöbbent, hogy a 9. pont alatt szereplő személy közel 54.000 Ft a jövedelem, és 3.500 Ft-ot javasolt neki a bizottság. Van olyan gyerek, ahol kisebb a jövedelem, közel 20 eFt-tal, annak a bizottság 3.000 Ft-ot javasolt. Van olyan eset, ahol 1 eFt az eltérés, az egyik kap 3 eFt-ot, a másik 2 eFt-ot. Szerinte ez elfogadhatatlan, és indokolatlan. 
Patterman Józsefné képviselő: Nincsenek kidomborítva a szociális rászorultság indokai. A 9. sorszám alatti családot ismerik, elvált szülők vannak, 67 %-os rokkant az anya, az apa nem dolgozik. A gyámhivatal előlegezi meg a gyerektartás díjat, ami nem is biztos, hogy hosszú távon menni fog, és még 1 eltartott van, aki középiskolás. A 11. sorszám alatti gyerek azért kapott 2 eFt-ot, mert tudják, hogy az apa plusz bevételért is dolgozik. Ilyen indokok alapján alakultak így az összegek. 
Kapecska Ferencné jegyző: A pályázóknak meg kellett jelölni a szociális rászorultság indokát, ez került az előterjesztésbe is. Az üresen lévő rublikák esetén a pályázó semmi indokot nem jelölt meg. A bizottság nem csak a pályázók által megjelölt indokok, hanem a családok körülményeinek ismeretében hozta meg döntését. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Áthidalandó a problémát, a bizottság a jövőben előre határozza meg a határt, hogy hány forint 1 főre jutó jövedelemig lehessen pályázni.
Jávorka János képviselő: Az összeghatár megállapítása elfogadható javaslat. A polgármester javaslatával nem tud egyet érteni, hogy a jövedelemtől függetlenül, minden kérelmező kaphasson támogatást.
Kapecska Ferencné jegyző: Hirdetmény formájában közzé kell tenni a megállapított ösztöndíj összegét, a nevet és a lakcímet, az egy főre eső jövedelmet nem kell közzé tenni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét javaslata volt, hogy a két elutasított kérelmező is kapjon támogatást, 1.000-1.000 Ft-ot.
A képviselő-testület a polgármester javaslatát 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem fogadta el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatos Szociális Bizottsági javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

112/2004. számú képviselő-testületi határozat: >>>

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat, és az alábbiak szerint döntött.
Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató pályázók közül, az együtt élő családtagok egy főre eső alacsony jövedelmét, valamint tartós betegséget figyelembe véve, 2005. március 1-től, 2006. február 28-ig, 10 hónap időtartamra

Az együtt élő családtagok egy főre eső jövedelme miatt Berkó Marietta Rétság, Mező u. 43. szám alatti lakos, és Zsemba Bence Rétság, Madách u. 15. szám alatti lakos pályázatát a képviselő-testület elutasítja.
Az ösztöndíj pályázatokra vonatkozó bírálati lapokat november 26-ig a Nógrád Megyei Önkormányzat részére meg kell küldeni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

4./ Együttműködési megállapodás a Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság vita nélkül a megállapodás elfogadását javasolja, a régi helyett az ÁSZ vizsgálat alapján kellett elkészíteni. 
Girasek Károly képviselő: A kisebbségi önkormányzatok ismerik-e a részletes szöveget? Precíz és pontos munka, az ÁSZ jelentés alapján. De ennél fontosabb, hogy mindkét kisebbségi önkormányzat kapjon ösztönzést arra, hogy tartsák is be a leírtakat. Elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodást.
Kapecska Ferencné jegyző: Mindkét kisebbségi önkormányzat kapott a megállapodásból.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodással kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 113/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a részben önállóan gazdálkodó kisebbségi önkormányzatokkal megkötendő együttműködési megállapodást, azt jóváhagyja.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat vezetőivel az együttműködési megállapodást meg kell kötni, az abban foglaltak betartását biztosítani kell.
Határidő: 2004. november 30.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Tourinform Iroda támogatási kérelme
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita alapján az az álláspont alakult ki, hogy maga az összeg nem jelentős, de az iroda eredményességéről, egyáltalán a munkájáról, a hatásairól Rétság és a környék tekintetében nem tudnak semmit. A művelődési ház igazgatója, de az új rétsági honlap is többet tesz a város népszerűsítése érdekében, mint a Tourinform Iroda. Nem szimpatikus ez a kéregető stílus, el kellene tartania magát egy ilyen irodának. Több információra lenne szükség. Elhangzott ugyan, hogy érdeklődtek a többi önkormányzatnál és a hozzájárulásokat meg fogják szavazni, de a bizottság azt javasolja a testületnek, hogy kérjenek tájékoztatót az iroda munkájáról és a döntést majd annak tükrében hozzák meg.
Girasek Károly képviselő: Fontos érdeke a városnak, hogy turisztikai információs iroda legyen. A Művelődési Központ alapító okiratában is van erre utaló tevékenység megjelölve. Végh József Pro Urbe díjas helytörténész sokat tesz a város megismertetésében. A várostól sokat kap az iroda, pl. a Hangadóban való közlésekért sem kell fizetniük. Rétság város honlapján is ott vannak, ha forintosítanák évi 200-300 eFt-ba kerülne. Annak idején pályázati összegekből indultak, majd két év után önfenntartó lesz. Ez nem következett be. Nem is tudja, miből lennének önfenntartók, mert jegy árusítástól kezdve sok mindent lehetne csinálni, amit jelenleg nem tesznek meg. Nem mondja, hogy nem dolgoznak, sőt arra jutott, hogy valamit tesznek, de a város nem tud róla. Azért is szükség van erre a beszámolóra, tájékoztatóra. Magyar televízió hirdetésében megjelent az Itthon otthon van műsorban Rétság, ezt a Tourinform iroda adta le. Tudnia kell a testületnek, ha támogatást szavaz meg, azt miért szavazza meg. Lebegtetnek olyat, hogy a következő évben már támogatás nélkül működnek, de gyanítja, hogy a következő évben ugyanígy kérni fognak. Az iroda jelenleg a művelődési központi elhelyezéséért nem fizet, megállapodás alapján. Berendezést kialakították maguknak, de sem fűtésért, sem világításért nem fizetnek. Így is kedvezményeket kapnak. Lehetne mondani, hogy Rétság ezekkel támogatja az irodát, a többi település támogassa anyagilag. Ha a tájékoztató alapján indokoltnak tartják, ő is megszavazza az iroda támogatását. A jövő kilátásairól is szeretne hallani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a Tourinform Iroda adjon tájékoztatót az eddigi tevékenységéről, és ennek tükrében a december 22-i ülésen dönt a támogatásról a képviselő-testület. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 114/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Turizmusáért Egyesület rétsági Tourinform iroda működtetésének támogatására benyújtott kérelmet. 
A képviselő-testület a Tourinform Iroda működését, a térség és Rétság város érdekében végzett tevékenységet tartalmazó tájékoztató alapján, december 22-i ülésén dönt a támogatási kérelemről. 
Határidő: értesítésre november 30.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

6./ Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott a vitában, hogy hallani bizonyos hangokat egyes támogatások hova kerüléséről, az ilyenekre alapot adható eseteket el kellene kerülni. A kérelem alapja végül is az, hogy 3 család útiköltségéhez tudnak a támogatással hozzájárulni, akik vállalták a résztvevő családtagok (gyerekek) és a kísérők szállítását. A bizottság egyetért a támogatással.
Girasek Károly képviselő: Előzőleg is tisztes helyezést értek el a rétságiak, egyetért a határozati javaslattal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a támogatási kérelemmel kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 115/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “Palóc városok versenye” támogatására benyújtott kérelmet.
A Salgótarjánban megrendezésre kerülő “Palóc városok versenye” sportvetélkedőn résztvevő 3 család útiköltségéhez elszámolási kötelezettséggel összesen 15.000 Ft támogatást biztosít a költségvetésben programok támogatására tervezett előirányzat terhére.
Határidő: értesítésre november 26.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

7./ Földhaszonbérleti díj módosítás
Előterjesztő: Makrai Piroska aljegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a földhaszonbérleti díj módosítással kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 116/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fölhaszonbérleti díj módosításával kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja.
A földhaszonbérleti díjat 10,-Ft/m2/évben állapítja meg.
A 2005. évi földhaszonbérleti szerződéseket a megállapított díjtétel alapján kell megkötni.
Határidő: folyamatos
Felelős : Makrai Piroska aljegyző

8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Konkrét indítványa, hogy a csatornával kapcsolatban a jövőben a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatóban ne kelljen beszámolni, mivel hogy a beruházás befejeződött. Köszöni a tájékoztatót.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A laktanyával kapcsolatos projekt kiosztásra került. Valamilyen módon el kellene kezdeni a munkát. Kötetlenül pár képviselőnek össze kellene ülnie. Véleményegyeztetésre van szükség, utána pedig elvi állásfoglalást kell kialakítani a cégek felé. Akkor derülne ki a szándék komoly –e a cégek részéről. Jó lenne, ha dúskálhatnának különböző javaslatokban, kérelmekben, de sajnos csak egy anyag van jelenleg. Az anyag átnézése után egyeztessenek időpontot, mikor tudnának összeülni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van érdeklődés a laktanya iránt. Ismertek a körülmények, amik a tilalmakra vonatkoznak. Az előttük lévő projektet átíratták az ajánlattevővel az alpolgármester úr közreműködésével. Garancia keresésre van szükség. Nem is annyira a vételár, bérleti díj a fontos, hanem a garancia a megvalósulás érdekében. 
Girasek Károly képviselő: A testület jól előkészített anyagot tud csak tárgyalni. Ezeket a város vezetésnek kellene letennie, de ismerve az akadályokat, ő szívesen vállal szerepet benne. Kellene egy elvi állásfoglalás. Legyen egy laktanya koncepció. Ez akkor érhet be, amikor a testület elé kerül. Meg kell fogalmazni, mit akar az önkormányzat, hogy minél előbb testületi tárgyalásra kerülhessen sor. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Konkrét ajánlat kapcsán könnyebb felépíteni a kiajánlást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jómaga ezt az ajánlatot nem tartja előterjesztésre érettnek. A befektető szociális otthont kíván létrehozni. Tekintettel erre, 50 éves bérleti konstrukcióban gondolkodnak. Ennek a díjnak az összegszerűsége nem kidolgozott, bár elhangzik egy szám, de erre a pénzügyi bizottság mond igent, vagy nemet. Kb. 450 főt tudnának magas komfortfokozatú garzon lakásban elhelyezni. Garanciális tényezőként a következőt javasolják beépíteni, hogy amennyiben a testület pozitív döntést hoz, úgy ők 90 napon belül leteszik az 50 éves bérleti díjat, (ami alku tárgyát fogja képezni természetesen) és amennyiben mégsem valósulna meg az általa ígért program, úgy a letett bérleti díj itt marad a városnak. Egy közös álláspont szükséges az önkormányzat részéről, amit a befektető felé kiajánlhatnak. 
Két három héten belül üljenek le és tárgyaljanak, ha konkrétan nem is ezzel a projekttel kapcsolatban, hanem a kiajánlási konstrukcióval összefüggésben. A képviselők az értesítést az időpontról meg fogják kapni.
Szavazásra bocsátja a konkrét indítványt, miszerint a jövőben a csatornázással kapcsolatban nem kell a polgármesternek beszámolnia. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta alábbi határozatát. 117/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt feladatokról szóló rendszeres polgármesteri tájékoztatóra vonatkozó 77/2003. / VIII.28./ számú határozatának első francia bekezdését hatályon kívül helyezi, mivel a szennyvízprogram kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. 
Határidő: azonnal 

9./ Belterületbe vonási kérelem
Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kiderült, hogy a belterületbe vonás költsége (temető és a Vízmű) 592 eFt, amiből 233 Ft-ot vállal a vállalkozó (Hegedűs Ferenc). Az a javaslat hangzott el, hogy ezeket a területeket – a költségeket tekintve – kezeljék együtt majdan a laktanyai, lakóparki területekkel, most ne áldozzon erre az önkormányzat. Nyilvánvalóan a vállalkozót érintő kérdésekben a november 30-ig esedékes nyilatkozata tükrében fog eljárni az önkormányzat. Határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a belterületbe vonással kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 118/2004. számú képviselő-testületi határozat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 105/2004. (X.28.) számú testületi határozaton alapuló belterületbe vonás önkormányzatot terhelő várható költségére vonatkozó tájékoztatót.
Az önkormányzat költségvetési lehetőségei alapján, a belterületbe vonás önkormányzatot terhelő, nem tervezett 359 eFt-os költségét figyelembe véve, a 105/2004. (X.28.) számú testületi határozat temető és vízmű belterületbe vonásának előkészítésére vonatkozó rendelkezésének végrehajtását felfüggeszti, annak időpontjáról később dönt.
A kérelmezett 09/24, 09/26 és 029/27 hrsz-ú ingatlanok belterületbe- csatolási eljárása a 105/2004. (X.28.) számú határozat szerint megindítható. 
Határidő: azonnal
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
Hegedűs Ferenc rétsági vállalkozó: Köszöni a testület pozitív hozzáállását. A belterületbe vonással kapcsolatos költségeket magára vállalja. 


Egyebek 
10./ 0148/5 hrsz-ú terület elővásárlási joga
Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke
Majnik László képviselő: Misik Imre által bérelt terület a 34 hektáros területen fekszik. Meg lett hirdetve az ÁPV Rt. részéről, egy licitáló alapáron megvette azt. Korábbi döntés értelmében elővásárlási jogot jegyeztetnek be erre a területre, így most dönteni kell annak megvásárlásáról. Javasolja, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A határozati javaslat kiosztásra került.
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő – testület most is dönthet, hogy az elővásárlási joggal élni akar, 60 nap rendelkezésre áll a nyilatkozattételre. A határozati javaslat a határidőket is tartalmazza. Dönthet úgy is a testület, hogy a decemberi ülésre hozzuk vissza az anyagot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja, ha már itt van a testület előtt az anyag, és a határozati javaslat, döntsenek a mai ülésen.
Szavazásra teszi fel a 0148/5 hrsz-ú telephely elővásárlási jogával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 119/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 35/503 ÁPV/2004. számú, 0148/5 hrsz-ú telephely művelési ágú ingatlan önkormányzati elővásárlási jogával kapcsolatos megkeresését.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a lakóterület bővítéséhez szükséges terület részét képező, a rétsági ingatlan-nyilvántartásban 0148/5 hrsz. alatt bejegyzett 5603 m2 nagyságú kivett telephely művelési ágú terület elővásárlási jogával él, azt a november 2-án megtartott árverésen kialakult vételárért, 6 millió Ft-ért megvásárolja.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó nyilatkozatot 2005. január 15-ig küldje meg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-nek, és ezzel egyidejűleg gondoskodjon a 600.000 Ft bánatpénzt átutalásáról.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0148/5 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződését 6 millió Ft-os vételárral Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-vel megkösse, és a bánatpénzzel csökkentett vételár hátralékot a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalja.
A terület 6 millió Ft-os vételárát a 2005. évi költségvetésben ütemezni kell.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: nyilatkozat megküldésére 2005. január 15., majd szöveg szerint. 
 
Girasek Károly képviselő: Egyetlen felvetése van, ami fontos. A legutóbbi rendkívüli képviselő-testületi ülésen a polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat, ami természetesen joga. Azon túl tett nagyon határozott kijelentéseket, amit ő egyrészt üdvözölt is, de a kijelentésekbe kerültek olyan megfogalmazások, amiket nem tart helyesnek, sőt többen sértve érezték magukat a testületben. Polgármester úr elvárásokat fogalmazott meg, hogy elvárásokat támaszt az apparátussal szemben, ami helyénvaló is. De megfogalmazta elég szigorú szavakkal, hogy elvárásokat támaszt a képviselő-testülettel szemben is, hogy tegyenek a laktanya hasznosítás ügyében. Ez így nem helyénvaló, mert a képviselő-testülettel szemben olyan elvárást lehet csak támasztani, hogy egy eléjük került, jól kidolgozott anyagot véleményezzen, és szavazzon róla. A polgármester nem főnöke a testületnek, ez fordítva van, a testület a munkáltatója a polgármesternek. Tehát feladatokat a testület adhat. Az önkormányzati törvény szerint egy döntés előkészítő véleményezési szerv a testület, ha akarnának sem tehetnének nagyon többet. Önálló képviselői indítvánnyal élhetnek, de ilyen nagy horderejű dologban ez sem elképzelhető. Nem volt helyes ez a kijelentés, már beszélt is ez ügyben a polgármester úrral. Ugyanekkor hangzott el, a nagy összegű vásárlással kapcsolatban, hogy “egyik szeme sír, a másik nevet” ki-ki a véleményét elmondhatja. A politika kompromisszumok szüleménye, a helyi politika is. Ebben a kérdésben is megfogalmazott a polgármester egy olyan állítást, hogy véleménye szerint a testületnek erre nem volt felhatalmazása a lakosságtól, hogy ekkora összeg felett döntsön. Ez messzemenően nem egyezik az önkormányzati törvénnyel, mert egyedül a testületnek van erre joga. A polgármester ilyen megfogalmazása félretájékoztatta a jelenlévőket, mert hogy a választáskor a képviselők kapnak egyedül jogot arra, hogy ebben a kérdésben döntsenek. Ilyen kérdésre külön felhatalmazást nem lehet adni, tilos is helyi népszavazást kiírni arra nézve, hogy a testület költségvetési ügyben így, vagy úgy döntsön. Tehát egyedül a képviselő-testület joga volt a döntés. Ez a kijelentés sem volt megalapozott, és helyes. Őt főként a testület felé tett elvárásokkal kapcsolatos megjegyzés sértette. Olyan elvárásokat lehet támasztani, ami a vezetői példára épül. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Girasek képviselő úr által elmondottakra reagál, főleg a mondandója második részéhez, ami a nagy összegű vásárlással kapcsolatos. Képviseleti demokrácia van Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a testület hoz döntéseket, természetesen nem a lakosság külön felhatalmazása alapján. A választás kapcsán kaptak felhatalmazást. A költségvetés más kérdéseihez sem kell lakossági felhatalmazás. Ebben még népszavazás sem tartható. 

Ezenkívül szeretné bejelenteni, hogy ismételten két féléves bérleti szerződést kötött az intézmény rehabilitációs központjában. Hetente 1 órában működő életmód klub, illetve heti 5 órában az egyik gyógymasszőr bérel helyiséget. Így már 4 bérleti szerződés van, a befolyt összegekre szükség van, mivel a kórház sincs túl jó helyzetben. 

Jávorka János képviselő: Itt a tél, hogyan sikerül megoldani majd a hó eltakarítást?
Kapecska Ferencné jegyző: Vállalkozói szerződés nem tudtak kötni a hó eltakarításra. Sem az URÁNUSZ, sem a Bédi üzem, sem a Signó Kft-vel, illetve Gáspár Csabával sem, egyikük sem vállalta. Lehetőség van arra, hogy a magánszemélytől a téli időszakra hóeltakarításra alkalmas gépet béreljünk, összesen 80 eFt-ért. A hóeltakarítást végző személyt közhasznú, illetve közcélú munkavégzés keretében tudjuk alkalmazni, ami az önkormányzat részére meglehetősen kedvező. A gép óránkénti fogyasztása 7-8 liter, ezt az önkormányzat fizeti. A gépre a bérleti szerződés a héten aláírásra kerül, ezen az alapon az üzemanyag elszámolható. Reméli nem lesz gond, a bérleti díj adott, azt akkor is ki kell fizetni, ha nem lesz hó. Az üzemanyag összege abból fog alakulni, hány üzemórát kell a gépnek végeznie. A takarítási fontossági sorrend úgy lesz, mint a tavalyi évben, Mentőállomás, orvosi ügyelet, meredek utcák, ahol a közlekedés nagyobb gondot okoz.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez tűnik eddig a legjobb megoldásnak a téli időszakra, remélve, hogy működni is fog. 
Girasek Károly képviselő: Nem biztos, hogy csak hónál kell szórni, jegesedésnél is kell. A Zrínyi utcában is feltörések vannak, a Lomen boltnál sincs az út vízelvezetése megoldva, kátyúk vannak, a jegesedés veszélyessé válhat. Javasolja a kátyúk felmérését, és homokkal történő szórását. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Hangadó legutóbbi számában szó van a Spektiva Kft. 8 millió támogatásáról. Kéri Girasek úrtól baráti jó tanáccsal, az hogy a polgármesterre milyen fényt vet, az ő magánügye is lehet, azt majd ő kezeli. Mindazonáltal azt gondolja, hogy ez a cikk rossz fényt vet, és nem szerencsés a város és az ipari parkban lévő üzemekre nézve. Ugyanis konkrétan utalás van arra, hogy a város új vezetésével nem alakult ki az a kapcsolat, amelyben megfelelőképpen működne az addig kialakult folyamat. Természetesen ő megkérdezte az üzemek vezetőit, mi a véleményük ezzel kapcsolatban. Sokat változott az ipari parkban lévő üzemek vezetősége. Nagyjából két évente cserélődik, ez természetesen az ő ügyük. Mindazonáltal nem tesz jót, ha olyan nyilatkozatokat tesznek, hogy a város mostani vezetése (mert ez akár lehet a képviselő-testület, és a jegyző is) nem megfelelő kapcsolatokat tart fenn. Javasolja, hogy köszönjék meg a Tredegár 1,1 millió forintos támogatását is. Az adományozottak kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatják az adományozót, mire használták fel a támogatási összeget. Ügyeljenek jobban az ipari park és a város kapcsolatát tartalmazó közlésekre.
Girasek Károly képviselő: Természetes, hogy a támogatásokat meg kell köszönni, írni kell róluk. Kétségtelen, hogy az előző ülésen a város díszpolgára tett egy bejelentést, a Hangadóban leírt cikk az elhangzottakról tudósít. Ez a cikk objektív is. A hír szent, a vélemény szabad, ez volt egy hír, a polgármesternek is lehet véleménye, és közzé is teheti egy saját maga által írt cikkben a következő Hangadóban. Érti a kritikát, de ő az itteni eseményekről tájékoztatott, amit vállal is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Örül a kritikáknak, senkit nem akart megsérteni. A gondolatoknak egy kicsit “lopója” is. Amikor azt mondta, a laktanya telephelyének hasznosításával kapcsolatban, hogy ezt az összeget kölcsönkapták, nem magától találta ki, hanem Széchenyi Ferenc mondta annak idején, bár nem pontosan hangzik el, kicsit átfogalmazta azt. Ezt az összeget kölcsönkapták Rétság város polgáraitól, éppen ezért halmozottan felelősségük, és kötelességük mihamarabb azt visszajuttatni hozzájuk. 

Sirkó Jánosné rétsági lakos: Az ő olvasatában úgy hangzott a Hangadóban megjelent cikk a Spektíva 8 millió forintos támogatásával kapcsolatban, hogy a képviselő-testület és a polgármester úr is le lett járatva. Jó dolog, hogy megkapták a 8 millió forintot, de Rétságon egy “fekete folt” is megjelent a képviselő-testületben, van egy olyan képviselő akinek a családtagja a liciten ott volt, és licitált. Még akkor is, ha vállalkozó, ez az ő családjában nem történhetett volna meg, hisz Rétság érdekeit szem előtt tartja. Girasek úron keresztül ragaszkodik ahhoz, hogy a honlapon és a Hangadóban is jelenjen meg ez a cikk, ha nem, akkor lefénymásolja, és több újságnak is elküldi. Tudni kell Rétságon, hogy ilyen ember is van a testületben. A helyében ő felállna. Sajnos Girasek úrnál építő munkát nem lát, a kritikán kívül. 
Girasek Károly képviselő: Nem olvasta a Nógrádi újságot, ha törvényes az újság, akkor a Rólunk írták rovatban idézni fogják, juttassák el a szerkesztőségbe a cikket. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-