Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16. számú
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: 2004. szeptember 30. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné, jegyző, Dósa Lászlóné jkv.vezető, 8 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester:Köszönti a megjelent képviselőket, intézményvezetőket és vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: 77/2004. számú döntéssel partnerként nem vettünk részt az Európa 2000 Alapítvány által benyújtott pályázatban. Most kiderült, hogy Szécsény sem támogatta a pályázatban való részvételt. A tanulsága, hogy a hasonló pályázatok előkészítése során az önkormányzatot tényleges partnernek kell tekinteni, és azonos feltételeket kell biztosítani a partnereknek is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: A tegnapi kistérségi társulás ülésén elhangzottakról szeretne hallani, mivel információi szerint az minősíthetetlen légkörben folyt a tanácskozás.
Kapecska Ferencné jegyző: A többcélú társulási megállapodás napirendjének tárgyalásakor ad tájékoztatást az elfogadás körülményeiről. 
Girasek Károly képviselő: Szeretném tájékoztatni a képviselő-társaimat, hogy Rétság város honlapja megújult. Hivatal, iskola, óvoda is rendelkezik “kis” honlappal. Kéri, hogy az intézményekre vonatkozó adatokat az érintettek nézzék át, azokat ki lehet egészíteni, illetve pontosítani. Szünetben Végh Úr segítésével a honlap megtekinthető. 
Mocsári Gergely képviselő: A nyugdíjas klub tartalmas rendezvényről tájékoztat az előterjesztés. Olyan tevékenységet végeznek, amelyek lényegesen túlmutat a klub keretein. 
Mezőfi Zoltán polgármester:Szavazásra teszi fel a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 

Mezőfi Zoltán polgármester:Girasek úr napirend előtti felszólalásra kér lehetőséget, maximum 5 percet. A napirend előtti felszólalást a képviselő-testület 11 igen és 2 ellen szavazással elfogadta.

Girasek Károly képviselő: Az utóbbi időben a sajtóban Rétság város önkormányzatát és testületét elmarasztaló, de egyoldalú nyilatkozatok, cikkek jelennek meg. Többek között a Művelődési Központ vezetőjét valótlan dolgok állításával támadták, ami kimeríti a személyiségi jogok megsértését is. Pontatlan tájékoztatás volt Szávai Attila részéről a Nógrád című lapban, az augusztusi testületi ülésről is, melyek helyreigazítás nélkül maradnak, pedig ez előírás. A “Rétsági Levél”-ben megjelenő, valótlan adatokat tartalmazó cikkek vonatkozásában nincs lehetőség a helyreigazítás kérésre, mivel a felelős szerkesztő címe sem szerepel a kiadványon, pedig ez előírás. Felelősségünk, és elsősorban a polgármester úr felelőssége, hogy ezt az ocsmánykodó hangnemet megállítsuk. Nem helyálló dolgok esetében azonnal helyreigazítást kell kérni. Másik oldalról is lehetne állítani mindent. Kellő önmérsékletet kér mindkét oldaltól.
Mocsári Gergely képviselő: Megkereste az újságírót aki ezt a cikket írta. A testületi ülés hangulatáról tudósított úgy, hogy azon nem is vett részt. Lincs hangulatot írt le, de nem is volt jelent. Szávai Attila újságíró az újságcikket a jegyzőkönyvből kiragadott néhány téma alapján, valótlanul írta meg. Hazug állítások jelentek meg, amit az egész testületet sért. Ezeknek az állításoknak politikai vetülete van. Ha ez folytatódik akkor igen rossz dolgok fognak történni. A képviselő-testületi ülések szabályozott működése helyreállt, azok rendben mennek.
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testületet meg kell dicsérni, mi tudunk döntéseket hozni. Nem vagyunk rosszabbak a parlamentnél. Nem mindig jól jön le az újságban amit nyilatkoztak. 
Girasek Károly képviselő: A sajtószabadságnak híve, de törvényes keretek között. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A meghívó szerinti napirendek megtárgyalását javasolja azzal, hogy az elismerések adományozása zárt ülés keretében történik. 

A napirendi javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta. 
 

Napirend
Előterjesztő
1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet
Kapecska Ferencné jegyző
2./ Beszámoló a 2003/2004. oktatási évről és 2004/2005. oktatási év indításáról Holman Ferenc igazgató
3./ Rétság Kistérsége Többcélú Társulási megállapodás Kapecska Ferencné jegyző
4./ Állami Számvevőszék ellenőrzés megállapításai Mezőfi Zoltán polgármester
5./ Közalkalmazottakat érintő 2004. évi bérpolitikai intézkedés Kapecska Ferencé
6./ Sport létesítmény fejlesztési koncepció Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Riasztó – tájékoztató rendszer átadása Kapecska Ferencné jegyző
8./ Szelektív papírgyűjtés Mezőfi Zoltán polgármester
9./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
10./Egyebek: .
Pénzügyi Csoport új dolgozó alkalmazása X.15-től. Majnik László Pű. Biz. elnöke
Képviselői keret felhasználás Majnik László Pü. Biz.elnöke 
Parkoló be- és kijárat kialakítása Girasek Károly képviselő
Szennyvízprogram befejezés ünnepélyes lezárása  Dr. Szájbely Ernő képviselő 
Zárt ülésen: .
Város Szolgálatáért elismerés adományozás Dr. Szájbely Ernő EMOS 
Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozás Bizottság elnöke
Egyebek  .


1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi Bizottság ülésén elfogadatott módosító indítványok a tervezeten át lettek vezetve, azok szövege kiosztásra került.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A pénzügyi bizottság ülésén hangot kapott, hogy a korábbi tervezethez képest, melynek tárgyalását elnapoltuk, már tartalmazza azokat a részeket, amelyek akkor felvetődtek, korrigálási javaslatokat jelentettek. Az egész tervezettel kapcsolatban az az álláspont rajzolódott ki a bizottság ülésén, hogy vagyoni kérdésekben, döntésekben, mivel ez eléggé kényes területnek számít, a képviselő-testület hatásköre legyen a döntő, a meghatározó és csak nagyon indokolt esetekben szabad ezt a hatáskört átadni bizottságnak, vagy polgármesternek. Konkrét javaslatok az előterjesztéshez: A 2. §. tekintetében, melyben a rendelet hatályával kapcsolatos megfogalmazás szerepel, azt javasoljuk, hogy a “..nem lakás céljára szolgáló forgalomképes helyiségek…” szövegrész maradjon ki, mivel bizonyos gondot okozott a bérleti díjakról szóló rendeletünkkel való összefüggése ennek a tervezetnek. Azaz azt javasoljuk, hogy erre a rendelet terjedjen ki. A 10. §. tekintetében: a bizottság a vita alapján a B. változatot támogatjuk, tehát a 10. §. így maradjon ki, a 18. §. (2) bekezdés értelemszerűen változik. Ez a javaslat is a képviselő-testület hatáskörének érvényesülését szolgálja. A 11. §. tekintetében azt javasoljuk, hogy legyenek nevesítve azok az esetek, amelyek automatikus intézkedést kívánnak, pl. letelik a szerződés, megszűnik a teher, meg kell szüntetni a korlátozást stb. – ez esetekben a polgármesteri hatáskörbe adást célszerűnek tartjuk: azokban viszont, ahol tényleges döntési helyzet van, a testület hatáskörébe utalnánk. A 13. §. tekintetében a (2) bekezdéssel kapcsolatban alakultak ki többség által támogatott módosító javaslatok. Az a.) pontot egyöntetűen javasoljuk kihagyni, tehát erre terjedjen ki a pályázati rendszer: a g.) ponttal kapcsolatban volt javaslat, amely szintén a kihagyására vonatkozott, de ez döntetlen szavazást hozott, tehát végül nem módosító javaslat: A 15. §. tekintetében: az (1) bekezdésben az alternatívák közül a B. változatot támogatjuk. A (2) bekezdést javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a visszavásárlási jogot kössük ki. Mert igazából ezzel tudjuk érvényesíteni a városi, önkormányzati érdekeket ez jelenthet szankciót abban az esetben, ha nem teljesülne a beépítési kötelezettség. Ezen hosszadalmas vita folyt, végül a központi szabályozás szövegét hívtuk segítségül, és ez alapján jogszerűen kiköthető az önkormányzatnak ez a joga. A 18. §. tehát automatikusan a B. változat szerinti, ha a 10. §-nál a B. változatot fogadjuk el. A 29. §. (1) bekezdésében szintén a B. változat elfogadását javasoljuk. Amennyiben a 2. §.-hoz tett módosító javaslatot a testület elfogadja, úgy a záró rendelkezések között természetesen meg kell fogalmazni az érintett rendelettel való összefüggést, érvény vesztést stb. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a bizottság a képviselő-testület, illetve a jelzett 2 esetben a pénzügyi bizottság, az automatikus intézkedéseket kívánó esetekben a polgármesteri hatáskört tartja támogatandónak a vagyonnal összefüggő döntésekben. Ezekkel a módosításokkal a rendelet elfogadását javasoljuk. 
Girasek Károly képviselő: A módosítás 11. §.-ában az átruházott hatáskör részletezésre került. Javasolja, hogy a d./ pont maradjon ki, a korábban eladott telkek elidegenítési tilalmának feloldásáról is a testület és ne a polgármester döntsön. Javasolja, hogy a 13. §. /2/ bekezdéséből kerüljön ki a lakótelek értékesítés, vagyis telek eladásra is pályázati úton kerüljön sor.
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy a 38 /2002. /IV.25./ számú határozat megadta a felhatalmazást a polgármesternek a korábban értékesített telkek vonatkozásában az elidegenítési tilalom törlésére. A testületi döntés alapján tartalmazza a tervezet a hatáskör átruházást. A tervezet 15. §-a a telkek eladását a testület által meghatározott feltételek szerint tenné lehetővé, ez alapján akár előírhatja a pályáztatást is. Amennyiben a 13. §-ban nem lesz nevesítve, hogy a telek eladásra nem vonatkozik a pályázat, csak pályázat útján lehet majd eladni. 
Girasek Károly képviselő: A második javaslatát visszavonja, elfogadja, hogy ne vonatkozzon a kötelező pályáztatás a telek eladásra. 
Dr. Tóth Mária képviselő: A 15. §-ban előírt visszavásárlási jog kikötésével a bizottsági ülésen sem értett egyet, mivel az a tulajdonjogot korlátozza. Egyoldalú jognyilatkozattal a visszavásárlási jog érvényesíthető 5 éven belül. Ilyen korlátozással a kölcsön felvétel is nehezebb lehet. A visszavásárlási joggal kapcsolatban az Alkotmánybíróság is hozott már megsemmisítő döntést. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az ingatlan-nyilvántartásban a 4 éves beépítési kötelezettség és ennek biztosításaként a visszavásárlási jog bejegyeztethető, ami kizárólag a beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén léphet csak életbe. 
Dr. Szájbely Ernő EMOS bizottság elnöke: Valóban vita volt a bizottsági ülésen. Csak a beépítési kötelezettség biztosítékaként lehet a visszavásárlási jogot kikötni. Ez nem korlátozza a tulajdonjogot. Beépítési kötelezettség megvalósulást szolgálja. 
Girasek Károly képviselő: Visszavásárlási jog kikötése szükséges. Csak a beépítési kötelezettségre előírt idő után lehet ezzel élni, ha nem építette azt be. 
Mocsári Gergely képviselő: Kérjünk külső szakértői véleményt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottsági és képviselői módosító javaslatokat szavazásra bocsátja:
2. §. módosítását, miszerint a rendelt hatály kiterjed a nem lakás céljára szolgáló forgalomképes helyiségekre is, a testület 13 igen szavazattal elfogadta. 
10. § kihagyását, mely alapján a földterületek bérleti díját a képviselő-testület és nem a bizottság állapítja meg, a testület 13 igen szavazattal elfogadta.
11. §. d.) pontjának kihagyását, miszerint a 2002. január 1. előtt értékesített lakótelkekre kikötött elidegenítési tilalom feloldásáról a képviselő-testület döntsön, a testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 
13. §. /2/ bekezdés a.) pontjának kihagyását, miszerint a pályázati rendszer nem terjed ki a bérlemények bérlő számára történő elidegenítésére és bérletére, a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta. 
15. §. /1/ bekezdés B. változatát, miszerint az értékesítésre kijelölt lakótelkek meghatározott feltételek szerinti eladásáról a Pénzügyi Bizottság dönt, a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta. 
15. §. /2/ bekezdést, miszerint az építési telek értékesítésnél 4 éves beépítési kötelezettséget, és ennek biztosítékaként visszavásárlási jogot kell kikötni, a testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.
18.§. /2/ bekezdés B változatát, miszerint a haszonbérleti díjak mértékéről a képviselő-testület november 30-ig dönt, a testület 13 igen szavazattal elfogadta. 
29. §. /1/ bekezdés a.) pont B. változatát, miszerint a behajthatatlan követelések leírásának jogát a kis összegű egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság gyakorolja, a testület 13 igen szavazattal elfogadta. 
A fenti módosításokkal együtt a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta a tervezetet, és megalkotta alábbi rendeletét.
 

2./Beszámoló a 2003/2004. oktatási évről és a 2004/2005. oktatási év indításáról.
Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Kérdések: Minek tulajdonítják a beruházások magas számát, illetve optimálisnak tartják-e az arányt a bukott illetve a kitűnő és jeles tanulók vonatkozásában? A napközis csoportok miért nem szerepel a beruházásban illetve mi az akadálya annak, hogy összevonjanak gyerekeket különböző évfolyamokból egy napközis csoportba? Volt-e újabb csökkenés a tanulólétszám tekintetében? A Számítástechnikai teremben történt rongálások milyen mértékűek? Az országos szakmai felkérés eredményeit hogyan értékeli a nevelőtestület? Mit jelent az, hogy az ellátandó órákat csak a költségvetésben engedélyezett túlóraszám túllépésével tudják biztosítani? Jogos–e ez a lépés a képviselő-testület engedélye nélkül? Miért nem veszik igénybe a megyei pályázatok benyújtása előtt a kuratórium rétsági tagjainak segítségét? Pontos–e a megadott %-os adat a szakos ellátottság vonatkozásában, illetve amelyek azok a tárgyak, amelyeket nem szakos nevelő tanít? Rendelkezik-e minden pedagógus a tanított tantárgyak megfelelő végzettséggel? A pótlékok elosztásánál történt-e differenciális? Szakkörök szervezésénél milyen elvek szerint döntöttek ?A könyvtár órakerete hogy, minek a kerete alapján lett megállapítva? Iskolatej akció eddigi tapasztalatai milyenek? Gyógytestnevelésnél hogyan alakul a csoportok létszáma? Képességek, készségek fejlesztését hogyan kezelik megvalósítani? Milyenek az első tapasztalatai az új vezetőnek, hogy értékeli a nevelőtestület hozzáállását, tettrekészségét, milyen nehézségek adódtak?

Válaszok: A beruházásokról azt a választ kaptuk, hogy bár a nevelők mindent elkövettek, de voltak olyan tanulók, ahol ez is kevésnek bizonyult. A kitűnők és jelesek száma a nevelők munkáját is dicsérik. (Zárójelben hangzott el, hogy nem biztos, hogy jó irány-e a buktatások korlátozásra illetve tiltása, ennek következményei bizony lehetnek nem kívánatosak is.) A napközis csoportok létszámát ismertette az igazgató úr, jelenleg 125 gyerek napközis és van egy tanulószobai csoport is a felsőben (12 fő ) különböző évfolyamra járó gyerekek összevonása sem a munkaközösség vezetők, sem a szülők nem tartják jónak. Tanulói létszám tavaly 324 volt, idén 322 jelenleg, tehát stagnál. Itt került említésre, hogy 3 tanulót visszahoztak a szülők Balassagyarmatról. A számítástechnikai teremben gépfüzetek rendszeresítve lettek, melybe bejegyzik, hogy kik használták az adott gépet. A rongálások nem voltak értékükben jelentősek. Az országos felmérés eredményeit a nevelők értékelik, a tanulságokat elemzik majd - ez a 2oo3 – as felmérésre vonatkozik, a 2oo4-es felmérés eredményei még nem ismertek. A túlórák növekedését főleg két tényező okozza, egyrészt a választható órák száma megnőtt, másrészt ugyanez a helyzet a szakkörök tekintetében is. Ezt a kérdést újragondolják és egyeztetik majd az önkormányzattal. A megyei pályázatok benyújtás előtti egyeztetését a jövőben szorgalmazni fogja az iskola vezetése, élni kíván a lehetőséggel. Nem szakos tanítja jelenleg a számítástechnikát, illetve részben egyik idegen nyelvet, a megadott %-nál valamivel alacsonyabb a szakos ellátottság. A napköziben van egy fő, akinek nincs meg a megfelelő végzettsége, csak pedagógiai asszisztensi végzettséggel rendelkezik. A pótlékok közül az osztályfőnök esetében nem differenciáltak, míg a minőségi bérpótléknál történt differenciálás. Szakkörök szervezésénél a tanulói igényeket, a nevelők véleményét és a külsős segítők rendelkezésre állását vették figyelembe. A könyvtár esetében tartós helyettesítés történik a könyvtáros nevelő betegsége miatt, az órakeretet törvényi rendelkezés alapján számolták ki, lehet, hogy a módosítás elkerülte a figyelmüket. Az iskolatejet sajnos a kért időpontnál előbb szállítják, már az első óra előtt megérkezik, így az első szünetben kerül kiosztásra. Eleinte szinte teljesen elfogyott, most már előfordul viszont, hogy megmarad egy része. Volt olyan is, hogy sérülten érkezett a szállítmány egy része. Gyógytestnevelésen 83 tanuló vesz részt, az egyes csoportok létszáma kb. 16 fő. A képességek, készségek fejlesztések mikéntjét a munkaközösség vezetőknek kell kidolgozniuk.

A hagyományőrzés, a hagyományok ápolása terén ami eddig jó volt, igyekeznek továbbvinni. Tárgyalásban vannak művészeti iskolákkal is. Az első tapasztalatok a következők: A második igazgatóhelyettes lemondásával nehéz helyzet állt elő. Az iskola állaga rosszabb, mint gondolta, pl. beázás, nyílászárók állapota, tornaterem melegvízellátása, gondot jelentett, hogy a fűtést csak késve tudták beindítani. A változásokat elfogadták a nevelők, a hozzáállás jónak mondható részükről, a tanórán kívüli rendezvényeken is aktívak voltak. A felmerülő gondokat fokozatosan meg kívánják szüntetni. Óralátogatásra még nem került sor. Vélemények: Az elhangzott vélemények egyöntetűen azt hangoztatták, hogy ez a beszámoló hagy kívánnivalót maga után, nem ad teljes képet az iskoláról, az új tanév kezdésével kapcsolatban, hiányosak a statisztikai adatok, ugyanakkor kitér olyan dolgokra is (pl. nevelési alapelvek), amelyek a pedagógiai programba valók. Nem derül ki pl., hogy milyen szakkörök vannak, a tanórán kívüli tevékenységről sem szól. Sokkal konkrétabbnak kellene lennie egy ilyen beszámolónak. Elhangzott, hogy közös cél az, hogy jó legyen az iskola, minőségi oktatást vár el mindenki, ehhez a feltételeket igyekszik az önkormányzat biztosítani, ezt célozza a jelentős önkormányzati támogatás is. Elhangzott az is, hogy a törvényes működést minden tekintetben biztosítani kell, szükséges, hogy jó legyen az együttműködés az iskola és az önkormányzat között, kölcsönös okoskodással lehet jó megoldásokat találni, ezt az utat kell követni. Megfogalmazódott, hogy ilyen osztálylétszámok (átlag tanuló egy osztályban !) mellett adottak a minőségi oktatási feltételei az iskolánál. A saját karbantartó meglétét ki kell használni. Az iskola önkényes nem lépheti túl az engedélyezett órakereteket, ha gondja van, megfelelő indokolással a képviselő-testület elé kell terjesztenie a módosítási igényét. Tisztázni szükséges a könyvtárosi órakeretet, figyelembe véve a törvényi előírásokat. Elhangzott az is, hogy minden kezdet nehéz, továbbá az is, hogy meggondolandó lenne, hogy a hasonló beszámolók elkészítéséhez adjon segítséget a szempontok megadásával a terület. Az EMOS Bizottság javasolja, hogy át kell tekinteni a vitatott óraszámok, órakeretek kérdését, ha szükséges korrigálni kell ezeket. Ugyancsak át kellene tekinteni a túlórák kérdését és ha ez szükséges, az iskola terjessze a képviselő-testület elé költségvetésének módosítási kérelmét, megfelelő indoklással. A beszámolót, a hosszas vita után, egyhangú szavazással elfogadásra ajánlja a bizottság a tisztelt képviselő-testületnek.

Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Országos mérésnek mi volt a konkrét eredménye, az hogy minősíthető? Milyen munkaközösség szűnt meg és milyen döntés alapján? 
Holman Ferenc igazgató: Májusi felmérés eredmény még nem érkezett meg, csak a 2003. évi áll rendelkezésre, de azt nem volt biztató. 2 munkaközösség került megszüntetésre. Megtakarítást jelent ez is. 
Mocsári Gergely képviselő: Igazgató úr továbbra is fontosnak tartja- e az iskolaszék működtetését? Tárgyi feltételek az épület vonatkozásában akadályozzák –e az oktatás színvonalát?. 
Holman Ferenc igazgató: Továbbra is fontosnak tartja az iskolaszéket, sokat javíthat az iskola működésében. Nyílászárók cseréje mindenképpen indokolt lenne. Tornaterem rendbetétele a hétvégére meglesz. Melegvíz ellátás biztosított. Tanári ötöző kifestése is megtörtént. Oktatás színvonalát nem befolyásolja az épület állaga. Eszköz ellátottság elfogadható. A hiányzó videokamera, és digitális fényképezőgép beszerzését pályázattal kívánják megoldani. 
Girasek Károly képviselő: Város legnagyobb intézménye, nem lenne méltó, ha beszámolójukra nem fordítanánk kellő időt. Bőven kapott kritikát az igazgató úr a bizottsági ülésen. Reméli megfogadja a segítőszándékkal elhangzott észrevételeket. Úgy látja, hogy a többször kritizált nevelő testületi légkör javult. Eltérő vélemények hangot kaphatnak egy demokratikus testületben. 
Mocsári Gergely képviselő : Bizottsági ülésen az előterjesztés tárgyalás másként zajlott mint korábban, a válaszok tekintetében lényegesen jobb volt a helyzet. Nem elutasítók voltak a válaszok, hanem nyitott fülekre talált a kérdés és a válasz is. Pozitív kép az együttműködésre való törekvésben is megnyilvánult. Iskolaszék létrehozása elsősorban az igazgatón múlik. Tárgyi feltételekre adott válasz megnyugtató, valóban az ablakok szükséges cseréje nem akadályozza a szakmai munkát. Optimális tanulólétszám stagnálása. Alapvetően jó színvonalú a tantestület munkája. Lehetett volna több a szakmai munkát jobban bemutató kimutatást is csatolni a beszámolóhoz, pl. szakkör, tanulmányi verseny stb. Biztosítékot lát arra, hogy nem lesz mutogatás egymásra. Igazgató, nevelőtestület, képviselő-testület tegye a dolgát és működjön együtt. A költségvetés előirányzatainak betartása az ÁSZ vizsgálat szerint is az intézmény felelőssége. A módosítás indokolt esetben intézményi kezdeményezésre a testület elé terjeszthető. Szó került a pályázatokról is. Az iskolának nem csak saját eszközeire kell támaszkodnia, más intézmény eszközeit is igénybe veheti. A Művelődési Központ igen jó eszközállománnyal rendelkezik, az eszközök közös hasznosítására nyitott. A képviselő-testület biztosította a működési feltételeket. Az alapítványi pénzeszközök nem biztos, hogy a legcélszerűbben lettek felhasználva, bár ez nem a mi kompetenciánk. Oktatás eszköz szükséglete változó, új tárgyak, pl. média oktatás bevezetése új eszközök beszerzését igényli. 
Havas Vilmosné képviselő: 2003/2004. év értékelésénél biztos segített Sztavrovné, jó lett volna ha a bizottsági ülésen is ott lett volna. Meg kellett volna Sztavrovnénak köszönni a vezetői munkát és az új igazgatónak adott segítéségét. Egy igazgató helyettesi állás megszűnése biztosan nehezíti az új igazgató munkáját, de a helyettes megmaradó béréből a segítő tanárok többlet feladatait lehet honorálni. Osztálylétszámok megfelelőek a minőségi munkára, a felzárkóztatásra és a középiskolai előkészítésre. Kuratóriumnak tagja, de ne a kuratórium döntse el, hogy milyen eszközökre van szüksége az iskolának, ők kezdeményezzék a beszerzéseket. Erőt, egészséget és kitartást kíván a az színvonalas oktató munkához a nevelőtestületnek és az igazgatónak is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel az általános iskola beszámolóját, amit a Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodással elfogad.

85/2004. /IX.30./ számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 2003/2004. oktatási évről és a 2004/2005. oktatási év indításáról szóló beszámolót, azt, elfogadja. 
Megállapítja, hogy a tanév indításának tárgyi és személyi feltételei összességében biztosítottak, de a szakos ellátás továbbra is elmarad a 100 %-tól. 
Pedagógiai Programban meghatározott feladatok színvonalas ellátását valamint az intézményi beszámolóban a 2004/2005. tanévre meghatározott feladatok végrehajtását biztosítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Holman Ferenc igazgató 
.
3./ Rétság Kistérség Többcélú Társulási megállapodás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencé jegyző: A kistérséghez tartozó települések polgármesterei szeptember 29-én már harmadik alkalommal tárgyalták a többcélú társulás létrehozását. A tárgyalás menete egyes megnyilvánulások formája méltatlan volt a polgármesterekhez. Az önkormányzati érdekeket, önállóságot sértő hozzászólások is elhangzottak a társulással kapcsolatban. Több órás vita után a polgármesterek egységesen a társulás létrehozása mellett foglaltak állást. A kiküldött társulási megállapodás tervezet vonatkozásában három módosítást kezdeményeztek. Minden településnek egy szavazata legyen, de ezzel egyezően, a tagdíj nem lakosságarányosan kerül megállapításra, hanem valamennyi önkormányzat egységesen 100.000 Ft-ot fizet. A megállapodás a vállalt feladatok lehetőségektől függő fokozatos bevezetését tartalmazza, de beépítésre kerül, hogy ez az önkormányzati testületek külön-külön döntése alapján történhet meg. A tervezet a társulásból történő kilépést 6 hónappal korábbi bejelentéshez köti, de bekerül, hogy ettől rövidebb időtartamot a Társulási Tanács egyhangú szavazattal elfogadhat. A jelenlévő polgármesterek kinyilvánították, hogy a társulás lássa el a módosított területfejlesztési törvény szerinti fejlesztési tanács feladatait, ezért az erre vonatkozó rendelkezésekkel a megállapodást ki kellett egészíteni, illetőleg módosítani. A polgármesterek által megtárgyalt, módosított megállapodás tervezet kiadásra került, ennek megfelelően kell nekünk is tárgyalni, illetőleg jóváhagyni. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy a kérdéskörről nem kaptunk előzetesen megfelelően részletes tájékoztatást. A társulást már júniusban létre kellett volna hozni, a polgármesterek többségének hozzáállása miatt ez nem valósult meg Sok benne a kérdés, a dilemma, van, aki visszakörzetesítést sejt mögötte, de fontos és nagy pénzek dőlnek el, és nem tehetjük meg, hogy ilyen lehetőséget kihagyjunk. Elsősorban közös pályázati lehetőségeket jelent. Az is lehet azonban, hogy mire elfogadjuk, meg is változik. Alkotmánybíróság mondta ki, hogy csak önként lehet létrehozni, előírt feladatként nem Ugyanakkor mégis célszerű. A szöveget el kell fogadnunk, abban nem módosíthatunk, mert más önkormányzatoknak is el kell fogadni. nem ismertek még a szervezet létrehozásának részletei, csak az, hogy a körzet központja Rétság lesz, a kistérségi központhoz van rendelve a feladat, a mi költségvetésünkbe fog beépülni. Miután újabb anyagi lehetőségek bevonását jelenti, másképpen ezek a források nemigen érhetők el, a társulási megállapodás elfogadását javasoljuk.
Mezőfi Zoltán polgármester : Közmegállapodással létrejött a társulás. 
Dr. Szabó Marianna képviselő: Orvosi ügyelet hogy fog működni? Keszeg most nem tartozik ide?
Girasek Károly képviselő: Fontos dolgok nem kerültek kimondásra. Információk szerint minősíthetetlen volt a kistérségi ülés hangulata. A megállapodás szerint az önkormányzatok közös feladat ellátásra társulnak, de új kötelezettséget ez nem ró a testületre, csak a lehetőségét adja meg a közös feladatellátásnak. Még nem állapítható meg, hogy van-e értelme a társulásnak. Az ellátandó feladatok költségeit arányosan fizetik majd. 
Kapecska Ferencné jegyző: Réság térsége jelentős pályázati támogatástól esett el idén, mivel nem tudta korábban létrehozni a társulást. A megyében rajtunk kívül valamennyi kistérség jelentős összegű pályázati támogatásban részesült. Az ügyeleti ellátás körzete nem igazodik a kistérség körzetéhez. Amennyiben az érintett önkormányzatok továbbra is a másik körzethez kívánnak tartozni, nem előírás a módosítás. 
Mocsári Gergely képviselő: Az iskolákban a kevés óraszámok miatt a szakos ellátás nem biztosítható. Jó lenne minél előbb megoldani a megállapodásban is rögzített hiány szakok vonatkozásában a több iskolát ellátó szakos tanár alkalmazását. 
Jávorka János képviselő: Örül, hogy megalakult. Ki lett az elnök? 
Dr. Tóth Mária képviselő: Bízzunk abban, hogy olyan főnököt választanak aki összefogja a polgármestereket. Szomorú, hogy nem tudtunk előbb lépni. Ha a választópolgárok tudnák ezt, biztosan felháborodnának. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás a kiadott módosítással együtt, amit képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. A Társulás Alapító Okiratát a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghoztat alábbi határozatát. 86/2004. (IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodását és alapító okiratát, azt elfogadja. 
A többcélú kistérségi társulás létrehozására vonatkozó 50/2004. /V.27./ számú döntését megerősítve kinyilvánítja, hogy a Rétság Kistérség Többcélú társulásba tagként belép, a társulási megállapodást elfogadja. 
Rétság Kistérség Többcélú társulás, mint önálló jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv alapító okiratát jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást és alapító okiratot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
.
4./ Állami Számvevőszéki ellenőrzés megállapításai
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az ÁSZ jelentésre mondhatnánk, hogy GYÁSZ jelentés. De aki ismeri az itt folyó munka tartalmát, az nem annyira borúlátó mint ez a jelentés. Persze az ÁSZ-nak ez a dolga. Országgyűléstől kormányzati hivatalokon, megyéken, önkormányzatokon keresztül mindenütt rengeteg hiányosságot, törvényellenességet tárnak fel. Ez persze minket nem ment attól, hogy a leírtak kiküszöbölésére megfelelő intézkedéseket hozzunk. Ez viszont nehéz akkor, mikor egyes megoldásokra nincsenek sem iránymutatók, sem különféle segédanyagok. Saját magunknak kell pl. kialakítani a kötelezettség vállalás nyilvántartási rendszerét, amelyről, esetleg később megállapíthatják azt is, hogy nem jó. Sajnos egyes esetekben túlszabályozás van, más esetekben hiányzanak a megfelelő szabályok. A megállapítások szerint történtek törvénysértések, ha nem is szándékosan és nem is olyan súllyal, amiért valakit el kellene marasztalni, tehát egy esetben sem vetődhetett fel a személyes felelősség kérdése. Pl. az is törvénysértés, ha e költségvetési koncepciót nem határidőre, december 15-ig, hanem az utána való napokban tárgyaljuk. Nyilvánvaló, hogy a törvényesség betartása, a szabályozásoknak megfelelő tevékenységre odafigyelés elsőrendű fontosságú feladat. Minden tiszteletünk azoké, akik ebben a jogszabálydzsungelben valamelyest el tudnak igazodni! Az ellenőrzéseknek tulajdonképpen örülhetünk, mert ráirányítja a figyelmet a hibákra, hiányosságokra. A bizottság úgy véli, hogy az intézkedési terv a leírtak tekintetében jól fogalmazza meg a teendőket, ezért elfogadásra javasolja.
Girasek Károly képviselő: ÁSZ vizsgálat tükrében is megállapítható, hogy összességében a hivatal a törvényes keretek betartásával gazdálkodott. Túlszabályozás nem célszerű. Tanulságokat le kell vonni és kifogásolható eljárást, gyakorlatot meg kell szüntetni. 
Mocsári Gergely képviselő : A vizsgálati anyag tartalmazza az adók mértékét is, ez szerint az iparűzési adó kivételével a maximumtól lényegesen elmarad a megállapított adómérték. 
Kapecska Ferencné jegyző: Építmény adó törvény szerint 900 Ft/m2/év, a magánszemélyek kommunális adója 12.000 Ft/m2/év lehetne, ezzel szemben az építményadó a Rákóczi úton 180 Ft/m2/év, a többi helyen ettől alacsonyabb, illetőleg a kommunális adó 2.500 Ft/év. Az adó mérték megállapításnál a testület figyelembe vette a teherbíró képességet is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Állami Számvevőszéki ellenőrzés megállapításaival kapcsolatos határozati javaslatot és intézkedési tervet, amit a képviselő –testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
87/2004.(IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósága - a V-1002-4/2004. számú ellenőrzési programja alapján – végzett ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevői jelentést, azt tudomásul veszi. Számú ellenőrzési programja alapján – végzett elellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevői jelentést, azt tudomásul veszi. 
Az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére, a gazdálkodás törvényességének és szabályszerűségének megteremtésére vonatkozó Intézkedési Tervet jóváhagyja.
Az Intézkedési Tervben foglaltak maradéktalan és határidőre történő végrehajtását biztosítani kell. 
Határidő: intézkedési terv szerint
Felelős: intézkedési terv szerint
.
5./ Közalkalmazottakat érintő 2004. évi bérpolitikai intézkedés
Előterjesztő: Kapecska Ferencé jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Rövid vitában elhangzott, hogy felháborító, ahogyan a kormányzat kezeli a kérdést, hogy az önkormányzatokra hárítja a megoldást, illetve annak nagy hányadát. Ugyanakkor hiba lenne nem élni az 1 % lehetőségével, és hiba lenne, ha a nem érintettek körét nem vennénk figyelembe. Ezért a bizottság többsége az A. változat elfogadását javasolja.
Dr. Tóth Mária képviselő: Hány főt érint a kereset kiegészítés? A háziorvosi szolgálat privatizációja miatt két szakdolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ők megkapják-e a kiegészítést? 
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza a létszámot is. Az egészségügynél figyelembe van véve a két fő. 
Girasek Károly képviselő: Nem kötelező a juttatás, csak arra vonatkozik, ha 5 %-ot ad az önkormányzat az 1 %-ot megadja az állam. Pofátlanság. Differenciál ágazatok között, mivel nem terjed ki mindenkire. Egyszeri kiegészítés, nem jelent tartós juttatást. 
Mocsári Gergely: 1 főre jutó átlag ágazatonként a bérektől függően igen eltérő. Más magyarázat is van. Helyi elhatározás kérdése az alkalmazása, lehet differenciálni. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Egyszeri kereset kiegészítés olyan, mint régen az olajpénz. Véleménye szerint mindenki arányosan, egyforma összeget kapjon, bár arról a vezető dönt. Érthetetlen, hogy miért nem terjed ki az egészségügyi dolgozókra.
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: 2002-ben volt jelentősebb béremelés, de azóta nem volt béremelés ebben az ágazatban. Valamennyi dolgozót érintően meg kell lépni. Fizetések igen eltérőek, de annak okát nem most kell tisztázni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egészen jó üzlet az államnak. Többet fizetünk vissza csak járulékként, mint amit 1 % támogatásként megkapunk. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a települések 90 %-a nem tud élni a lehetőséggel. 
Szavazásra teszi fel, az egyszeri kereset-kiegészítés 1 %-os központi támogatásának igénylését, és 5 %-kal történő kiegészítését, amit a testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott. A központi támogatással nem érintett többi ágazat egységes 6 %-os egyszeri kereset kiegészítését a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 9 tartózkodással nem fogadta el. 
Szavazásra teszi fel a közalkalmazottakat érintő 2004.évi bérpolitikai intézkedés határozati javaslatának A változatát, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott. 
88/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közalkalmazottak és köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
Hozzájárul. hogy a 239/2004. /VIII.16./ Korm. rendelet 7. §. /1/ bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak keresetbe tartozó juttatásai 2003. évi tényleges összegére, valamint azok munkaadói ozó közalkalmazottak keresetbe tartozó juttatásai 2003. évi tényleges összegére, valamint azok munkaadói járuléka 1 %-ának megfelelő, 1.562 eFt-os támogatási igény benyújtásra kerüljön. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak 1 főre számított keresetbe tartozó – 13. havi illetmény nélküli - juttatását 6 %-al növeli.
A képviselő-testület a rendelt hatálya alá nem tartozó OEP körben foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és hivatásos tűzoltók részére az 1 főre számított keresetbe tartozó - 13. havi illetmény nélküli – juttatásit 2004. évben a 2003. évi teljesítéshez viszonyítva 5 %-kal emeli, annak egyszeri kereset-kiegészítésként történő kifizetését engedélyezi. 
Az egyszeri kereset-kiegészítések intézményenkénti összegét, fedezetét az alábbiak szerint biztosítja.
Megnevezés
Bérnöv.
Járulék
összesen
Kereset-kiegészítés fedezete
.
összeg
. .
közp.tám.
Jutalom keret
egyéb önk. támog.
Rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak
Óvoda /13,5 fő/
1 158 000
370 560
1 528 560
254 760
267 300
1 006 500
Ált.. isk. napközi, konyha 
4 547 000
1 455 040
6 002 040
1 000 340
910 800
4 090 900
Házi segítségnyújtás /1fő/
47 500
15 200
62 700
10 450
19 800
32 450
Műszaki csoport
/5 fő/
314 000
100 480
414 480
69 080
99 000
246 400
Önk. intézm.ellátó
53 000
16 960
69 960
11 660
29 700
28 600
Hiv. tűzoltóság
57 000
18 240
75 240
12 540
62 700
Műv. Közp. és könyvtár
925 000
296 000
1 221 000
203 500
217 800
799 700
Összesen:
7 101 500
2 272 480
9 373 980
1 562 330
1 544 400
6 267 250
Rendelet hatálya alá nem tartozók
Egészségügyi ágazat
1 094 000
350 080
1 444 080
.
389 100
1 054 980
Igazgatási ágazat 
1 629 000
521 280
2 150 280
.
455 400
1 694 880
Hivatásos tűzoltók 
333 300
106 656
439 956
. .
439 956
összesen
3 056 300
978 016
4 034 316
0
844 500
3 189 816
Mindösszesen
10 157 800
3 250 496
13 408 296
1 562 330
2 388 900
9 457 066
A költségvetés módosításakor a járulékkal növelt egyszeri kereset-kiegészítés 13.408 eFt-os összegének fedezetét 1.562 eFt központi támogatásból, 2.389 eFt jutalom és járulék előirányzatból, 9.457 eFt-ot kiadási megtakarításból és többlet bevételből kell biztosítani. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelt hatálya alá tartozó közalkalmazottak 1 főre számított keresetbe tartozó – 13. havi illetmény nélküli – juttatásait 2004. évben a 2003. évi teljesítéshez képest 6 %-kal növeli, és a juttatást december 10-ig egyszeri kereset -kiegészítésként kifizeti. 
Az egyszeri kereset-kiegészítés intézményenkénti összegét, fedezetét az alábbiak szerint biztosítja. 
Határidő: igénylés benyújtására azonnal kifizetésre: december 10.
Felelős: intézményvezetők
igénylésért és költségvetés módosítás előkészítéséért: Kapecska Ferencné jegyző 
.
6./ Sportlétesítmény fejlesztési koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Másodízben kerül elénk ez az anyag. Az előterjesztés a sportpálya fejlesztéséről szól. Volt egy állapotfelmérés, amin részt vett Pancsovai úr, Mezőfi Zoltán és Salgai György. Együtt megtekintették a pályát, erről egy jegyzőkönyv is készült, amely sajnos nem egy szívderítő, I.osztályhoz a szereplés meghatározták a feltételeket (öltöző felújítás, illemhely építése, vízellátás). 2 féle költségvetés Egy teljes körű, amiben a vízszigetelés és amit eddig nem csináltak meg. A szűkített költségvetés a helyi bejárás után készült. Ez az előterjesztés a sportpálya felújításáról szól, és rendez egy régi adóságot is a használatba adási vonatkozásában szerződésben is rögzítenék az eddigi állapotot, hogy az egyesület használja. Girasek képviselő úr benyújtott egy módosítási indítványt, amely épít erre az előterjesztésre csak egy picit kibővíti és belehoz olyan dolgokat amelyek tulajdonképpen az egyesület és a város vezetését és elvárásokat fogalmaz meg. A bizottsági ülésen vita alakult ki, hogyan legyen beépítve. Az önkormányzat elvárja az egyesülettől, hogy az épületet rendeltetésszerűen használja, fenntartását a jó gazda gondosságával végezze. Kulturált körülmények legyenek a rendezvények lebonyolítására. Kitér a sporttámogatásokra és tömegsportra. Pálya melletti tartalékterületnek a későbbi hasznosítására. A vita kapcsán az eredeti előterjesztés kerüljön beépítésre a Girasek úr által leadott anyag. A testület előtt még nincs meg a módosított anyag. Lényeges még rendezni kell még a pályán lévő öltöző tulajdonjogát, mivel a Földhivatali bejegyzésben ez az épület nem szerepel. Még a Honvédség építtette és valamilyen formában az egyesület használatába adta. A bizottság az A változatot támogatta. 
Dr. Szabó Mariann képviselő: Dönteni kellene már ebben az ügyben. Le kell zárni, a bajnokság megy. Minél tovább halogatjuk annál rosszabb. Semmilyen egyezmény az önkormányzat és az egyesület között nincsen. 
Havas Vilmosné képviselő: Használatba adási megállapodást mindenféleképpen kösse meg az egyesület és az önkormányzat. 
Kapecska Ferencné jegyző: A 2005. évi költségvetési lehetőségeink még nem ismertek. Az anyagi eszközök ismerete nélkül nem célszerű kötelezettséget vállalni a sport létesítmény felújításának támogatására. Amennyiben a testület támogatja a fejlesztési költségekhez történő hozzájárulást, a határozatban legyen megfogalmazva, hogy a költségvetés készítésekor a támogatást ütemezni kell. 
Girasek Károly képviselő: Kiegészítésre azért került sor, mivel már eddig is háromszor foglalkoztunk ezzel az üggyel. Ha ők kezelik, joguk legyen a feltételek meghatározására. Nincs határozat hozatali kényszer. Az a határozat szülessen meg, hogy kijelölésre kerüljön a pálya kezelője. Adjuk ki határozatban hogy a pálya kezelőjeként a rétsági önkormányzat az egyesületet bízza meg. Köteles az egyesület szabályzatot alkotni, ami tartalmazza a pálya civil szervezetek, magánszemélyek által történő használatának lehetőségét és feltételeit. A fejlesztésre vonatkozó megállapodás külön legyen megkötve, ami tartalmazza az egyesülettel szemben támasztott önkormányzati elvárásokat is. 
Mocsári Gergely képviselő: Semmi újabb lépést nem tettünk. Az első változat óta semmi nem változott. Szerintem kialakult vélemény van mindenkiben. Használati jogra vonatkozó megállapodás megköthető. 
Jávorka János képviselő: Két részletre kell bontani a kérdést. Viszonyokat rendezni kell. Lépni kell abban, hogy az öltöző és pálya is úgy nézzen ki, ahogy ma elvárható. Kezelői jogot nevesíteni kell. Önkormányzati tulajdon, de néha úgy néz ki, mint ha nem lenne gazdája, nem lenne senkié. Aggálya van a használatba adási szerződés 4./ pontjával, hogy milyen feltételekkel biztosítják más részére a használatot? 
Dr. Tóth Mária képviselő: Fenntartja a véleményét hogy a többi sport egyesület, illetőleg a 3000 fő település költségvetéséhez viszonyítva nagyon sok támogatást kapnak. A többi város pl. Balassagyarmat és Pásztó sport támogatásra fordított összegéhez képest is sokat fordítunk sport és különösen a városi egyesület támogatására, ugyanakkor az intézményeink állaga pedig kritikán aluli, illetve tanév kezdési támogatásként nevetségesen alacsony összeget, 2000 Ft-ot adunk. Elvárható lenne, hogy többet törődjenek a pályával, azt rendben tartsák. Szégyen ahogy kinéz a pálya és környéke, az egyesület többet törődjön a körülményekkel és többet áldozzon rá. 
Girasek Károly képviselő: Sportoló tagdíjat fizet azért, hogy sportolhasson. Más se használja úgy a pályát és öltözőt, hogy nem fizet semmit. Pálya az önkormányzaté, a honvédség által épített öltöző még nem tudni, hogy kié, de az egyesületet használatában adták. Tulajdonjog rendezése, illetőleg ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetését rendezni kell. Kötelességünk a létesítményt rendbe hozni. Támogatást csak az anyagra adnánk, azzal el kell számolniuk. 
Dr. Szájbely Ernő EMOS bizottság elnöke: Fogadjuk el az A változatot és a használatbavételi szerződést. Az egyesület 60 napon belül saját szabályzatában rögzítse azokat a feltételeket amelyekkel ő másoknak a pálya használatát lehetővé teszi. Ezt a szabályzatot az egyesület mutassa be az önkormányzatnak, hogy mi is megismerhessük.
Mezőfi Zoltán polgármester: Néveri Tibor úr a pálya korlátozott használati lehetősége miatt beadványt nyújtott be, melyet a képviselők részére kiadtunk. Kéri a testületet, hogy Néveri úr részére biztosítsa a hozzászólási lehetőséget, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
Néveri Tibor: A pálya használati lehetősége nem volt biztosítva a helyi adófizetőknek, sportolóknak. Az egyesületen kívül nincs biztosítva a sportolási lehetőség. Tömegsportolók és öregfiúk is szeretnék használni a pályát és öltözőt. Az emberek befizetik az adójukat akkor. legyen joguk használni a pályát is. A pályát és öltözőt szeretnék használni ingyen, mert az egyesület igen sok támogatást kap az önkormányzattól, végül is az adófizetők pénzéből. Ha pénzt kérnek a használatért, akkor álljanak ki a választójuk elé. Ingyen kérik, mert jelentős támogatást kapnak az önkormányzattól. 
Mocsári Gergely TS bizottság elnöke: Iskolában is fizetni kell a bérletet. Balassagyarmaton a Liget sportpálya az önkormányzat kezelésében van és mindent az önkormányzat fizet. Ha nálunk is az önkormányzat kezelné a pályát, vállalná az összes költséget, akkor lehetne ingyenes mindenkinek a használat. A használat a hozzájárulást is feltételezi. 
Jávorka János képviselő: Költségek felmerülnek a pálya üzemeltetéssel, azt a támogatásból fizetik. 
Girasek Károly képviselő: Úgy értékeli, hogy az öregfiúk és az egyesület között van némi feszültség. Sportolók is fizetnek tagdíjat, nem várható el, hogy ha más minden díj nélkül használja. Megegyezés kellene SE és az öregfiúk között. A két félnek meg kellene egyezni. Nem olyan sok a 2000-4000 Ft/év díj. Más egyesületek pl. a Vadásztársaságnál is van tagdíj. A két félnek meg kellene egyezni, mi nem utasíthatjuk a pályát kezelő egyesületet. 
Néveri Tibor: Megegyezésre törekszünk. Ha használni akarjuk a pályát, akkor biztosítsák a feltételeket. Hajlandók az egyesületbe is belépni, de biztosítsák a belépés lehetőségét. A szerződésben legyen leírva, hogy mennyiért, mit biztosít az egyesület. 
Salgai György: SE elnöke miért nem kapott meghívót, ha a Néveri úr kapott. Pálya elő volt készítve, voltak fordulók. Senkit sem küldtek el a pályáról, ha eljöttek nyugodtan használhatták a pályát, senkit nem zavartak el. Baráti társaság is lejött focizni, biztosították nekik az pályát és az öltözőt. Erdősi József nyírja nálunk a füvet és ezzel támogatja a SE-t. Egyesületi tagdíj évi 3000.-Ft/fő, a pártoló tagoknak 4000 Ft/fő, ifjúsági 1500 Ft/fő. Belső szabályzat rögzíti a tagfelvételt és a tagdíj fizetés. A vezetőség dönt a tagfelvételről. Kb. 1,5 évi pártoló tagság utána lehet véglegesíteni. Öregfiúk közül két fő kereste meg az egyesületet, a pályát biztosították, két mérkőzést játszottak. Megállapodás akartak kötni az öregfiúkkal, ami tartalmazza a pálya előkészítést öltöző takarítást valamint a pártoló tagsági díj megfizetést, de a megállapodást nem írták alá. Együttműködéshez két fél kell. Tehettünk volna többet a pályáért az erőnkből ebben az évben ennyire tellett. Senkit nem gátolnak a pálya használatában. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a pálya használatba adási szerződését, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. A határozati javaslat A változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással elfogadta.
89/2004. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport pálya fejlesztési és használati jog átadási koncepcióját, azt támogatja.
A Rétság Városi Sport Egyesület működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását fontosnak tartja, és vállalja, hogy 
2005. évben :
  • sport öltöző fűtési rendszer kiépítéséhez, padozat cseréjéhez 2005. május 1 –ig 1.000 eFt
  • sport pálya utcafronti kerítésére, beléptető rendszer kiépítésére 2005. szeptember 1-ig 2.000 eFt
2006.évben
  • sport öltöző vizes blokk teljes felújítására 2006. június 30-ig 2.000 eFt támogatást biztosít 
  • belső korlát rendszer és drót kerítés építéséhez 2006. szeptember 30-ig 1.000 eFt támogatás biztosít. 
A képviselő-testület a sportlétesítmény fejlesztési támogatás a Városi Sport Egyesülettel megkötendő, az önkormányzat elvárásait is tartalmazó külön megállapodás alapján biztosítja..
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 295 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú sportpálya használati jogát átadja a Rétság Városi Sport Egyesület részére.
Az egyesület 60 napon belül szabályzatban rögzítse a sportpálya használatával kapcsolatos használói jogait és kötelezettségeit. A szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy egyesületen kívül más civil és egyéb szervezet, a város és intézményei milyen feltételekkel használhatják a sportlétesítményt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adási szerződést aláírja. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
.
7./ Riasztó – tájékoztató rendszer átadása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyöntetűen egyetért az előterjesztéssel, és elfogadásra javasolja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Riasztó – tájékoztató rendszer átadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogad. 90/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elektronikus riasztó-tájékoztató rendszer tulajdonjog átadásra vonatkozó javaslatot, azt támogatja. 
A honvédelmi körzethez tartozó települések működőképes riasztó-tájékoztató rendszerének biztosítása érdekében hozzájárul, hogy a Réságon telepített –0-ra leírt – két elektronikus szirénavégpont eszközei térítésmentesen a BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközök térítésmentes átadására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő. október 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
.
8./ Szelektív papírgyűjtés 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A vitában az az álláspont alakult ki, hogy nem támogatjuk, azaz a B. változatot javasoljuk elfogadni. Ugyanis az a véleményünk, hogy úgy tűnik, a vállalkozó sem biztos a dolgában. ugyan szerepet játszhat egy valamikori tényleges szelektív hulladékgyűjtésre való szoktatásban, de ilyen feltételekkel ez az önkormányzat részéről véleményünk szerint nem támogatható. Költséget jelent nyakukon maradhat, igazán nem jelent semmire megoldást. A hulladékgyűjtés, elszállítás biztosított, néhány év múlva a hulladékgyűjtésben amúgy is változások lesznek. Tehát a B. változatot támogatjuk, ennek elfogadását javasoljuk.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem tartaná korainak most elkezdeni a szoktatást a szelektív gyűjtéshez.
Mocsári Gergely képviselő: Kisebb településeknél is történt már e témában előre lépés. Korábban elkezdhető a szoktatás. Kevesebb, pl. egy konténer elhelyezésével is el tudja képzelni a papír gyűjtés megkezdését. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Vállalkozó vállalja a szállítást?
Mezőfi Zoltán polgármester: Szándéknyilatkozatot adott csak a vállalkozó. Ha a testület támogatja, a szállításra szerződést kell kötni a vállalkozóval. A konténer beszerzés fedezeteként a telefon átszervezésből történő költségmegtakarítást is eltudja képzelni. Más konstrukciók, pl. részletfizetés lehetősége is rendelkezésre áll. Megköszönné, ha a testület támogatná a javaslatot, és elindulhatna a szelektív papírgyűjtés. 
Girasek Károly képviselő: Másodjára tárgyalják a szelektív papírgyűjtést, de most sincs jól előkészítve. Nem biztos, hogy ez a legjobb módja a hulladék gyűjtésnek. Nem fog annyi hulladék képződni, hogy megérje a vállalkozónak, illetve hogy lényegesen csökkenjen a lakossági hulladék mennyisége. A lakosság sincs még felkészítve. Hulladék rendeletünkhöz is hozzá kellene nyúlni, ha a szelektív papírgyűjtést bevezetnénk.
Dr. Szájbely Ernő EMOS bizottság elnöke: Nem csak anyagi kérdésről van szó. Nem a papír szelektív gyűjtése a legfontosabb, amikor az környezetbarát és lebomlik. Veszélyes hulladékról lenne szó azt megértené, mivel az szennyezi a környezetet és a gyűjtés sincs megoldva. 
Mocsári Gergely képviselő: Veszélyes hulladék gyűjtése nagyobb költséget jelent. Biztos, hogy egyesek mást is raknának a konténerbe, de akkor is el kell kezdeni. A színes papír is veszélyes hulladéknak számít. Nem az összes teher hárulna az önkormányzatra. Egy tároló 150 eFt-os beszerzési költségét ki lehetne fizetni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A PED palack lehet a következő lépés. Pusztaberki, Horpács település is szeretne belépni a szeméttelep társulásba, amiért fizetniük is kellene nekünk. Ebből is megoldható lenne a fedezet. 
Girasek Károly képviselő: Nevelést el lehet kezdeni, hogy a gyerek a papírt vigye MÉH telepre. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A szelektív papírgyűjtéssel kapcsolatban elhangzottak variációk már a múlt testületi ülésen. Ha azokban nem történt változás, nincs miről beszélnünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a szelektív papírgyűjtéssel kapcsolatos határozati javaslat Pénzügyi Bizottság által támogatott B változatát, amit a képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és 3 tartózkodással elfogadott. .  91/204. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szelektív papírgyűjtés feltételinek megteremtésére vonatkozó előterjesztést, azt nem támogatja. 
A szelektív hulladék gyűjtés feltételeit az Észak –Kelet Pest Megyei Regionális Hulladék gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás keretében, később oldja meg.
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
.
9./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Van–e már konkrét számunk, hogy a szennyvíz csatornára hány bekötés történ? 
Bulejka András: augusztus 15-ig 386 db bekötés volt. 
Girasek Károly képviselő: Német partnernek szánt válasszal egyetért, de a fordítást ők vállalják. A laktanya hasznosításra vonatkozóan sok ajánlat kellene, amiből lehetne válogatni. 
Kapecska Ferencné jegyző: Népszabadságban megjelent a lakóterület egy részét érintő, a 0148/5 hrsz-ú telephelyre vonatkozó árverési hirdetmény. Erre a területre az elővásárlási jogunk be van jegyezve. A meghirdetett ár 1.070/m2, összesen 6 millió Ft. Több jelentkező esetén lesz árverés. A legmagasabb árat kínálóval kötik meg a szerződést azzal, hogy az csak akkor lép életbe, ha az önkormányzat nem él elővásárlási jogával.
Mocsári Gergely képviselő: Bekötések érdekében sürgeti, hogy a talajterhelési rendelet minél előbb kerüljön a testület elé. Sokan csak tavaszra akarnak a növényzet védelme miatt rákötni.
Kapecska Ferencné jegyző: Októberi testületi ülésre tervezzük a talajterhelési díj rendelet tervezet benyújtani, addigra a feltételek adottak lesznek, mivel a csatorna hálózat átadásra kerül. A talajterhelési díj fokozatosan kerül bevezetésre, nem biztos, hogy kellően ösztönzi a rákötést. 
Havas Vilmosné képviselő: Sokan rákötnek a rendszerre úgy, hogy az nincs bejelentve,
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
.
Egyebek:
Majnik László Pénzügyi bizottság elnöke: Miczki Erzsébet év végi nyugdíjba vonulása miatt a jegyző kezdeményezte, hogy a betanulás érdekében járuljon hozzá a testület, hogy október 15-től az új dolgozó felvételre kerüljön. Új dolgozót kell felvenni, a betanulást biztosítani kell. A Pénzügyi bizottság támogatta kezdeményezést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a pénzügyi csoport új dolgozójának október 15-től történő felvételét, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott. 92/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a pénzügyi csoport vezetőjének év végi nyugdíjba vonulása miatt az ellátott feladatok átadása, a szükséges gyakorlat megszerzése érdekében az új dolgozó október 15-től felvételre kerüljön.
Az október 15-től történő alkalmazás miatti többlet költség bérmegtakarításból nem biztosítható fedezetére a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A képviselői keretből 18.700 Ft felhasználását kezdeményezik, az október 3-i judo rendezvény kupáira.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői keretből a Judo Kupa díjra 18.700 Ft felhasználását, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott. 93/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a képviselői keretre tervezett előirányzat terhére az október 3-i rétsági judo verseny kupáira 18.700 Ft kerüljön felhasználásra. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: kifizetésért Kapecska Ferencné jegyző
Jávorka János képviselő: A volt laktanya területére 2 rétsági személy jogtalanul behatolt. Történt–e intézkedés az ügyben?
Mezőfi Zoltán polgármester: Rövidesen el fog menni a feljelentés a rendőrségre. 
Girasek Károly képviselő: Piac téren a volt áruháznál elhelyezett kerítés ügyét többször szóvá tettem, mivel az balesetveszélyes. Intézkedés nem történt. Szakember vizsgálja meg, hogy a kerítés az előírásoknak megfelelően, törvényesen került-e elhelyezésre. Ha nem, intézkedjenek az elbontására. 
     Pénzügyi Bizottság ülésén felvetettem, de már előtte is többször kértem, hogy a Nagy Parkoló ki és bejáratát esztétikai és közlekedés biztonsági szempontok miatt hozzuk rendbe. A csatorna kivitelezés segíti felvetése megvalósítását, mivel itt is sok bontás történt. Nem lenne szerencsés, ha a helyreállítás a régi rossz állapot szerint történne. Kis szigeteket lehetne létrehozni betonszegéllyel, megfelelően kialakítva a be és kihajtó sávot. Virág ládákat, táblákat ebben a szigetekben lehetne kialakítani, az elkészített látványterv szerint. Ez a megoldás védetté tenné a be és kijáratot is. Indítványozom, hogy költsünk most rá, és felbontás utáni helyreállítás már a látványterv szerint történjen. 
Bulejka András: A bekért árajánlat szerint ez a javasolt megoldás kivitelezésének költsége áfá-val együtt 510 eFt. Felvonulási költség nem merül fel, illetőleg a helyreállítás költsége is beszámításra került. A kivitelező akkor tudja vállalni, ha holnap megkapja a megrendelést, mivel a rekonstrukció befejezési határideje igen rövid. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi a Nagy Parkoló be és kijáratának a látványterv szerinti kivitelezését, és az ahhoz szükséges bruttó 510 eFt költség biztosítását, melyet a képviselő-testület 10 igen, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadott 94/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagy Parkoló ki és bejáratának kialakítására vonatkozó képviselői javaslatot, azt támogatja. 
Hozzájárul, hogy a benyújtott látványterv szerint a parkoló be- és kijáratánál, valamint középen betonszegéllyel ellátott szigetek kerüljenek kialakításra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kivitelezést a PENTA Általános Építőipari Kft-nél megrendelje. 
A kivitelezés 510 eFt-os bruttó költségének fedezetére a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. 
Határidő: azonnal és szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Girasek Károly képviselő: Kérésemre ki lett osztva a polgármester úrhoz címzett intézkedés kérés, mert nem fordulhat elő, hogy a Polgármesteri Hivatalban egy képviselőt atrocitás érjen. A polgármester úr pozitívan állt hozzá, mivel elnézést kért és ez tőle nagyra értékeli. A polgármester úr szóban figyelmeztette a két asszonyt, hogy ilyen többet ne forduljon elő, de ezt szeretném ha írásban is megtörténne. A sértés nem a polgármester úr részéről érte, de ő nem jól kezelte az adott helyzetet. 
     Kiosztásra került még egy levél, amit a Plébánia Hivatal küldött a Képviselő-testület, polgármester és jegyzőnek címezve. Még Végh úrnak is megküldték azzal, hogy a Hangadóba is jelenjen meg, de ezt utólag visszavonták. Felháborítónak tartom, hogy olyan állítások vannak - nem vélemények - ami méltatlan. Vannak benne tévedések. Akinek gondja van vele, beszélje meg. Személyesen bejelentkezett az atyához és megbeszélte vele a beadványt. Nem kérik, hogy a Hangadóban jelenjen meg. A Plébános úr a képviselő-testülethez írta a levelét, és érdekeltek hozzájárulása nélkül semmilyen levél sehol nem jelenhet meg újságban. Fenntartja azt a véleményét, hogy augusztus 20-án közös kenyérszentelés legyen. Plébános úr elmondta a véleményét és azt elfogadtam. Nagyra becsüli az egyház közösségformáló szerepét, munkájukat, de lehetnek más vélemények. Fejezzük ki azon véleményünket, hogy nagyra értékeljük munkájukat és továbbra is együtt kívánunk velük dolgozni. A Hangadó szerkesztőségének egyik tagja Szávai Attila elvitte a levél másolatát és félő, hogy megjelentetheti máshol a levelet. Összeférhetetlennek tartja, hogy a Hangadó és más lap szerkesztő bizottságának is tagja, és a Hangadóban meg nem jelenhető cikkeket más lapban teszi közzé.
Mocsári Gergely képviselő: Hivő embernek tartja magát. Nem biztos, hogy ez a fajta levelezés jó, lehet információ hiánya is. A levélnek a fele nem Girasek úrról szól. Vannak benne csúsztatások. Levonhatják a tanulságot a testületről, holott a levél nem pontos adatokat tartalmaz. Volt olyan hangversenyen ami a templomban tartottak, de egy egyházi képviselő sem volt. Felkeresi a Plébános urat és elmondja a véleményét. 
Jávorka János képviselő: Semmi baja az egyházzal. Valami rossz hangulat szítás az állampolgárok felé. Úgy néz ki, mint ha a képviselő-testületnek nem lenne jó kapcsolata az egyházzal. Orgona felújításról nem tudott. A hó eltakarítás pedig mindig nagyon jól meg van oldva a József Attila utcában is.
Girasek Károly képviselő: Nem a plébános úr írta, a levelet, náluk is van egy képviselő-testület. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Meg kellett volna hívni őket is. Várszegi úr kapott- e meghívót a testületi ülésre?
Mezőfi Zoltán polgármester: Az atya azt kérte, hogy a levélről tájékoztassam a testületet. A felolvasás helyett célszerűbb volt annak kiadása. Ez a levél nem előterjesztés csak egy tájékoztató. Ez publikus.
Girasek Károly képviselő: Ez a levél nem publikus és nem járul hozzá, hogy közzétegyék.
Dr. Tóth Mária képviselő: Természetes, hogy a levél publikus, mivel nem zárt ülés és a jegyzőkönyv felkerül az Internetre, bárki olvashatja. A plébánosról példát lehet venni. Milyen volt, és milyen lett a Plébánia Hivatal amióta idekerült az atya. Örülhetünk, hogy a Plébánia Hivatal ilyen szépen fel van újítva, ami nem mondható el a polgármesteri hivatalra, vagy az intézményeinkre. Szégyen ahogy kinéznek az épületeink. Szégyen ahogy a Művelődési Ház felirata kinéz, a vezetőnek gondoskodni kellene a rendbetételérő. Szégyen, hogy az iskola kerítése is félig lett csak lefestve, elfogyott a festék? Örvendetes dolog, hogy a Polgármester úr és a Havasné kitüntetést kapott, de a hangadóban ez nem jelent meg. Elvárja a kitüntetések a Hangadóban is jelenjenek meg. Elvárja, hogy a Hangadóban a tényeknek megfelelően, reálisan jelenjenek meg a cikkek. Polgármester úr ön az intézményvezetők főnöke, akárhogy is vitatják ezt egyesek.

Mocsári Gergely képviselő: Az önkormányzat mögötti rész és a Sas bolti lejáró állapota kritikán aluli. A vállalkozó is hozzájárulna a lejáró karbantartásához. A tél beállta előtt valamit ki kell találni, ez nem csak a vállalkozó, hanem az ott lakók érdeke is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Télen borzasztó körülmények vannak, aláírás gyűjtés is volt a lejáró megoldása érdekében. Vállalkozó is hozzájárulna a lejtős szakasz feltöltéshez.

Patterman Józsefné képviselő: Az URÁNUSZ kft dolgozói a szemétgyűjtés során dobálják a kukákat, azokat összetörik. A Kft-felé intézkedést kér. 

Bulejka András: Meg kell nézni, hogy mit szeretnének, és milyen műszaki megoldás lehetséges a lejáró, illetőleg parkoló karbantartására. Kivitelezőtől kell kérni árajánlatot. Nagyon meredek a terep, így Földhivatal sarkától kellene kezdeni a lejárót. 

Girasek Károly képviselő: Az elődök felelőtlensége, mert nem gondolkodtak még autó parkolóban sem. Nem csak a vállalkozó, hanem a lakóközösség miatt kell végleges megoldást találni, és együtt kell kezelni a parkolót és lejárót. Ad-hock megoldás nem célszerű. Műszaki megoldás és költségvetés kell, hogy dönteni lehessen róla. 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: A mai napon súlyos szavakat használtunk, és mondtunk ki. Eltérő vélemények, csúsztatások, pontatlanságok a Hangadóban megjelennek, ami lehet tévedés, de lehet szándékos is. Pl. a sport túlzott támogatása jelent meg, holott a foci túlzott támogatása hangzott el. Mielőtt ítélkezünk gondoljuk meg. 

Dr. Szájbely Ernő EMOS bizottság elnöke: Befejezéséhez közeledik az utóbbi idő legnagyobb beruházása, a csatornázás. Záró ünnepség keretében megköszönhető a résztvevők, kivitelezők, tervezők, Vízmű, a hivatal ezzel foglalkozó dolgozóinak munkája, illetőleg Gresina úr kivitelezés fedezetét megteremtő, azt előkészítő ténykedése. A képviselő-testülete egy szűkebb körű fogadást szervezhetne, kb. 30 fővel, az előkészítő bizottság, képviselők, kivitelező lebonyolító részvételével, ahol ez a jelentős beruházás ünnepélyes keretek között lezárható. Javasolja, hogy a testület bízza meg a polgármestert ennek előkészítésével, anyagilag nem olyan nagyon megterhelő. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szervezés már folyamatban van, készülnek rá. Október 15. a beruházás hivatalos átadása. 
Mocsári Gergely képviselő: Van olyan dolgozó aki sokat tett a szennyvízhálózat kivitelezése ügyében, javasolja méltó anyagi elismerését.
Girasek Károly képviselő. Mind a két felvetéssel egyetért. A munkáltatói jog gyakorlója gondoljon az elismerésre. A mentőállomás átadásánál is volt egy kis ünnepség, most, ennek a jelentősebb beruházásnak a lezárásakor is lehet tartani. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem tartom szükségesnek nagy cirkusz rendezését. Nem hiszem, hogy kellene egy ilyen ünnepség. Nem valószínű, hogy a város lakói örülnének ennek. A Bulejka Andrásnak pedig munkaköri kötelessége volt a kivitelezés felügyelete. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a szennyvízprogram befejezésére a fogadás megrendezését 50.000 Ft költséggel, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 ellen szavazattal elfogadott.

95/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szennyvízprogram kivitelezésének befejezését követően, ünnepélyes keretek között kerüljön elismerésre a beruházás előkészítésében, megvalósításában közreműködők munkája. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ünnepséget előkészítse, melynek költségeire 50.000 Ft használható fel.
Határidő: november 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Több tárgy nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt, és a nyílt ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-