RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. március 25. napján megtartott testületi ülésen

 
 Jelen vannak:  12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján

                        Mezőfi Zoltán polgármester

                        Kapecska Ferencné jegyző

                        Bulejka András csoportvezető

                        Lichtenberger Edit jkv. vezető

                        4 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Katona Ernő alpolgármester, és Pusztai Edgár képviselő később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt:

1./   A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző: A 34 ha-s területtel kapcsolatos beadványra a MÁK válaszolt egyedül. Érdemben nem tudnak vele foglalkozni, mert még nem adták át részükre át a területet.

Girasek Károly képviselő: Garázsépítésre vonatozó felhívás ismételten megjelent, van-e jelentkező már?

Kapecska Ferencné jegyző: Továbbra sincs jelentkező.

Girasek Károly képviselő: A Kábel TV-vel kötött megállapodás a szolgáltató részéről nem valósul meg. Lakossági fórumot sem csináltak. Az alpolgármester fogadó óráját minden hónap utolsó csütörtökjén tartja. Szeretne azon részt venni, de az a testületi ülés időpontjában, minden hónapban utolsó csütörtökjén van. Mikor tartja ténylegesen a fogadó óráját?

Kapecska Ferencné jegyző: Írásban kérték a szolgáltatót, hogy a megállapodást tartsa be, és adjon tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek módosításának engedélyeztetéséről. A válasz tegnap érkezett meg.

Mezőfi Zoltán polgármester: tájékoztatni fogja az alpolgármestert a fogadóórával kapcsolatos felvetésről.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2./   Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről

                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Varga Miklós OTP igazgatóval folytatott beszélgetésről kicsit bővebben szeretne hallani.

Girasek Károly képviselő: Március 1-én Népszabadságban megjelent cikkel kapcsolatban a polgármester kért-e írásban helyreigazítást?

Jávorka János képviselő: Az önkéntes tűzoltók kapnak-e az önkormányzattól munkájukért valamilyen formában juttatást?

Kapecska Ferencné jegyző: A költségvetésben éves szinten 300 eFt önkéntes tűzoltó tiszteletdíj szerepel, mely a parancsok utalványozása alapján negyedévente került kifizetésre. A juttatás mértéke eltérő, pl. gépkocsivezető többet kap, mint a szertáros. A kommunális adó alól 1 ingatlan vonatkozásában mentesülnek a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók.

Havas Vilmosné képviselő: Akinek nincs ingatlana, valamilyen más formában kellene, hogy megkapja abban az értékben a támogatást.

Mezőfi Zoltán polgármester: Az OTP kereste meg őt, hogy a laktanyában egy közös lakásépítésnek van-e lehetősége? Az OTP tulajdonhoz ragaszkodik általában, itt ez a helyzet még nem tiszta. A Népszabadságtól nem kért írásbeli helyreigazítást, szóban tette azt meg. A laktanya jelenlegi helyzetéről készül cikk, abban fog a helyesbítés szerepelni.

Girasek Károly képviselő: Tisztelettel, de azt kell mondania, hogy a polgármester „amatőr sajtós”. Kefelevonatot kell, hogy kapjon, és utána jelenhetne meg csak a cikk. A helyreigazításra a médiát a sajtótörvény is kötelezi. Ez a cikk Interneten is megjelent, több helyről is megkeresték őt, hogy mi is a helyzet a városban. Kérdezik, hogy a polgármesternek elképzelése sincs a jövőről? Eddig Rétságot példaként emlegették, most elképzelés sincs? Így nem lehet nyilatkozni. Sajnos a cikkben leírt példa igaz. A cikk 3 példát hoz fel, két pozitívet, és Rétságot, mint negatív példát. A kistérségi társulást vérig sérti a cikk. Nincs perspektíva, nincsenek tervek. Elégtelen a városvezetés, ezt a cikk így ki is mondja. A cikkben leírtak igazak, mert nincs programunk. Napról-napra élünk, ez elégtelen. Helyreigazítás ezt a tényt nem változtatja meg.

Mezőfi Zoltán polgármester: Volt előttük egy projekt, amit nem fogadott el a testület. Nem nyilatkozott, nem is nyilatkozhat a térség polgármesterei nevében.

A két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.

/Pusztai Edgár képviselő megérkezett az ülésre./

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22.§./3/ bekezdése alapján a meghívón szereplő napirend felvételéről, illetve munkatervben szereplő napirend levételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.

A következő napirendek felvételét javasolja.

1./ Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vételár részletfizetése. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai hétfőn megkapták. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. 7. napirendként javasolja megtárgyalni.

2./ Római Katolikus Plébánia Hivatala templom felújítás támogatási kérelme. A kérelmet a képviselők megkapták, azt a Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 8. napirendként javaslom tárgyalni.

A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Munkatervben szereplő, Választási Bizottságok felülvizsgálata című napirend levételét az indokolja, hogy a szavazatszámláló bizottságok módosítása nem szükséges. Mindkét szavazatszámláló bizottságban 3-3 tag és 3-3 póttag van. A következő általános országgyűlési választásra létrehozandó szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig megválasztott tagok vállalták, hogy a június 13-i Európai Parlamenti választások lebonyolításában közreműködnek.

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A  meghívón szereplő és kiegészített napirendeket a képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyal:

Napirend
Előterjesztő
1.
Beszámoló a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról
Pénzmaradvány elszámolás
Mezőfi Zoltán polgármester
2.
Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2003. évi költségvetési beszámolója
Kapecska Ferencné jegyző
3.
ÖNHIKI pályázat benyújtása
Mezőfi Zoltán polgármester
4.
Palóc Nagykereskedelmi Kft. terület vásárlási kérelme
Büki László főtanácsos
5.
Üzlettulajdonosok terület vásárlási kérelme
Büki László főtanácsos
6.
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba belépés
Bulejka András csoportvezető
7.
Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vételár részlet fizetése 
Kapecska Ferencné jegyző
8.
Római Katolikus Plébánia Hivatala templom felújítás támogatási kérelme
Kapecska Ferencné jegyző
9.
Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Mezőfi Zoltán polgármester
10.
Egyebek

1./   Beszámoló a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról

Pénzmaradvány elszámolás

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A 2003. év is nehezen indult, működési hiánnyal kellett számolni. Ennek ellenére az év során a pénzügyi stabilitás biztosított volt, a bevételek 100 % felett, a kiadások 93 %-ban teljesültek. Pénzmaradvány van és nem adósodtak el. Ezt fontos hangsúlyozni. A teljesítés adatai takarékos, megfontolt pénzgazdálkodást mutatnak, ami ebben a helyzetben erénynek számít. A testületi döntések megvalósításának pénzügyi fedezete biztosítva volt, maga a testület sem vállalt fel olyan feladatokat, amelynek pénzügyi fedezetét nem látták biztosítottnak. Alapfeladatok ellátásának színvonala nem csökkent. A központi támogatás sem csökkent összesen, de más formába ment át. pl. SZJA-ba. Dicséretes a pályázatok lehetőségeinek kihasználása, és ez egyre inkább így lesz. Az óvodánál, iskolánál évről évre jelentős emelkedés van a finanszírozásban, még ha ebben a béremelések hatása is benne van. A Művelődési Központ teljesítésével kapcsolatban az hangzott el, hogy a tervezés problémái ugyanazok mint régebben, ebben nincs számottevő változás. A laktanya felértékelése miatt a vagyonmérleg 2 milliárd fölé került, ezzel a vagyonnal jól is kell gazdálkodni. A kintlévőségek, tartozások behajtására hathatósabb intézkedéseket kell tenni, ha kell, bíróságra kell vinni. Erre történnek is intézkedések, pl. jelzálog, forgalomból való kivonás, végrehajtás stb. Erre vonatkozóan konkrét kérdés volt, amelynek utána kellett nézni. A tartozásokat a vagyonleltár (10 sz. melléklet) tartalmazza a 3. oldalon.

A legjelentősebb tételek ebből a december 31-i állapot szerint. Szemétdíj hátralék 1.421 eFt, bérleti díjak elmaradása 1.390 eFt, földterület értékesítés (antenna, Fülöp) 632 eFt, a többivel együtt ez összesen 4.571 eFt, amiből ez évben eddig befolyt 1.378 eFt.

Ugyancsak kérdés volt az át nem hárított szeméttelep kezelés költségeivel kapcsolatban, melynek az adatai a következők: lakossági szemétszállítás 4.271 eFt, szeméttelep karbantartás 2.917 eFt, konténerbérlet + szállítás 555 eFt, lomtalanítás 650 eFt, közterületi szemétszállítás 404 eFt, összesen 8.797 eFt. A pénzmaradványt tekintve elhangzott, hogy ennek nagy része feladattal terhelt, áthúzódó. Összesen szabad rendelkezésű pénz 13.314 eFt. A megmaradt képviselői keret nevesítésére hangzott el javaslat, mivel ezt az előterjesztésben nem találták. A határozati javaslat módosítás ennek megjelenítését már tartalmazza. A Művelődési Központ év végén meghagyott és most visszafizetendő keretével kapcsolatban rövid vita folyt. Ennek lényeges eleme, hogy nem összefüggő, hanem más-más keretekről van szó, ez azért jelenik meg így (pl. a 13. havi kifizetés megelőlegezése van benne).

A bizottság megállapította, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2003. évben kiegyensúlyozott, stabil volt, a megjelölt feladataink pénzügyi finanszírozása biztosítva volt. Az előterjesztett anyag részletes, alapos, kellő tájékozódásra, elemzésekre jó alapot ad. A gazdálkodás irányításában, a pénzügyi megvalósításban dolgozóknak megköszöni és megdicséri a munkájukat. 2004 évben hasonlóan az ésszerű és takarékos gazdálkodásra kell tenni a hangsúlyt. Az ÖNHIKI elbírálásáig a szabad rendelkezésű pénzmaradványt tartalékban kell hagyni.

Mindezek alapján a bizottság a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, az erről szóló rendeletet, valamint a pénzmaradvány elszámolásról szóló módosítva kiadott határozati javaslatot többségi szavazással elfogadásra javasolja.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: A települési hulladék kezelésre igen sokat fordítunk. A konténeres megoldás 550 eFt-ba került, beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket? Úgy tudja évi két lomtalanítást tartalmaz az URÁNUSZ-szal kötött szerződés. Ezt úgy értelmezi, hogy addig csinálják a lomtalanítást, amíg el nem szállítanak minden lomot.

Kapecska Ferencné jegyző: Többé-kevésbé beváltotta a reményt a konténeres megoldás, de sajnos még így is van illegális szemétlerakó hely, illetve egyesek teljes lakás felújítás során keletkezett sittet ide helyezik, ahelyett hogy bérelnének. Így nagyon sokszor kellett üríteni a konténereket, aminek egy részété Csörögre kellett szállítani, ami növelte a költségeket. A szerződés továbbra is két nap ingyenes lomtalanítást tartalmaz, nem két alkalmat.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a szemétteleppel kapcsolatos témát bizottság külön is tárgyalja.

Girasek Károly képviselő: Készüljön írásos előterjesztés, és a bizottság azt megtárgyalja. Zárszámadás arról is szól, hogy a hivatal és intézmények úgy használták-e fel a pénzt, ahogy az jóváhagyásra került. 32 millió forint pénzmaradvány van. A beszámoló részletes, precíz, pontos. Elfogadásra javasolja azt. Azt tükrözi, amit a testület döntött. Nem adósodott el az önkormányzat. A pályázatok figyelése továbbra is szükséges. A korábbi ciklusban tett intézkedések tették lehetővé, hogy a csatorna beruházás elindulhasson.

Mezőfi Zoltán polgármester: Mit ért azon Girasek úr, hogy a korábbi események tették lehetővé a csatorna beruházás megkezdését?

Girasek Károly képviselő: Azt fejti ki, hogy az előző ciklus eredménye, hogy a beruházáshoz szükséges pályázati támogatás többsége megszerzésre került.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Szeméttelep kezelés költsége emelkedett, egyeztetés szükséges a társulás vonatkozásában. Követelések állománya viszonylag magas. Van-e szankció, ösztönzés a hátralékok mielőbbi befizetésére? A beszámoló igen részletes, jó, teljes képet ad a gazdálkodásról, elfogadásra ajánlja.

Kapecska Ferencné jegyző: Késedelmi kamat szemétdíj esetében nincs. Ha bírósági végrehajtásra kerül sor, kamattal kell megfizetni. Tavaly a szemétszállítási díj hátralék adók módjára történő behajtással lényegesen csökkent, de a 2003. évi befizetések maradtak el.

Dr. Tóth Mária képviselő: Magas a kintlévőség, jogászt vegyenek igénybe, ha a Pénzügy nem tudja megoldani, bár a pénzügyön dolgoznak elegen. Hathatósabb intézkedés szükséges, ha nem sikerül úgy sem, akkor megfelelő szakembert kell alkalmazni. Elképesztő a gépjármű adó kintlévőség.

Kapecska Ferencné jegyző: Gépjárműadó hátralék esetében behajthatatlanság esetén sor került forgalomból történő kivonatásra, illetve jelzálogjog bejegyeztetésére, de ezek nem jelentenek tényleges bevételt. Ingatlan értékesítés, felszámolás esetén lehetne bevételre számítani, de sajnos ezekben az esetekben az önkormányzatot, megelőzi az állami adóhatóságok igénye.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2003. évi költség végrehajtásáról szóló beszámolót, annak rendelet-tervezetét, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

A pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági módosító javaslatot, miszerint a 2003. évi képviselői keret maradvány 511.600 Ft-os összege  a szabadrendelkezésű pénzmaradvány terhére felhasználásra kerüljön, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. A módosított pénzmaradvány elszámolást a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

20/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2003. évi pénzmaradvány elszámolásra vonatkozó előterjesztést.

A 2003. évi költségvetési pénzmaradvány 26.982 eFt-os módosított összegét, ezen belül a Polgármesteri Hivatal 26.172 eFt-os, a Művelődési Központ 810 eFt-os módosított pénzmaradványát jóváhagyja. A kötelezettségvállalással terhelt – 2. számú melléklet szerinti – 3.668 eFt-os maradványt figyelembe véve a 2003. évi szabad rendelkezésű fejlesztési célú pénzmaradványt 23.314 eFt-tal jóváhagyja, melyből a polgármesteri hivatal pénzmaradványa 22.504 eFt, a Művelődési Központ pénzmaradványa 810 eFt.

A 2004. évi eredeti költségvetésben tervezett 13.255 eFt figyelembe vételével a pénzmaradvány pótelőirányzata 13.727 eFt-tal emelkedik és 26.982 eFt-ra módosul. A módosított pénzmaradványból 3.668 eFt működési célú, 23.314 eFt fejlesztési célú maradvány.

A 13.727 eFt pótelőirányzatból 332 eFt kötelezettségvállalással terhelt és 13.314 eFt szabad rendelkezésű, fejlesztési célú pénzmaradvány.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 13.314 eFt-os még felosztható szabadrendelkezésű pénzmaradványból a – 8 fő képviselő tisztelet díjáról történő lemondással létrehozott – képviselői keret 2003. évi 511.600 Ft-os maradványa ez évben a létrehozott bizottság döntése szerint felhasználásra kerüljön. A fennmaradó 12.802.400 Ft-os szabadrendelkezésű pénzmaradvány pótelőirányzat felosztásáról a képviselő-testület az ÖNHIKI pályázat elbírálását, illetve a 2004. évi fejlesztési feladatok rangsorának kialakítását követően dönt.

A költségvetés módosításakor biztosítani kell a pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzat változások átvezetését.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

2./   Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2003. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy Tolmács és Bánk esetében fizetési kötelezettség nincs. Ha kikerülnek az ÖNHIKI körből, ez meg fog változni. Mindenesetre bölcs önmérsékletet tanúsítanak ebben a kérdésben, ismerve a két önkormányzat hozzáállását, az is a célszerű. Ha majd egy más rendszer lép be, akkor majd lehet érvényesíteni. A társulás szükséges, hasznos az állami támogatás szempontjából is. Akkor korrekt a dolog, ha az együttműködésben, az iskolával kapcsolatos döntésekben minden érintett önkormányzat részt vesz. Sajnos jelenleg nem élnek ezek a társ önkormányzatok megfelelően ezekkel a lehetőségekkel, és az anyagi részvételtől el is zárkóznak. Rétság érdekeit kell képviselniük, a résztvevő társ önkormányzatoknak nyilvánvalóan az ő érdekeiket. A bizottság a beszámolót, határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Az iskola intézményfenntartó társulás szükségességét erősíti. Minden nagyobb településen törekednek a társulás létrehozására, mert többletbevételt jelent. Érdekünk a fenntartása, mert a társulás pénzt hoz a településnek, plusz kiadást nem jelent.

Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2003. évi költségvetési beszámolójának határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

21/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2003. évi költségvetési beszámolóját 132.875 eFt-tal az alábbiak szerint jóváhagyja.

1000 Ft-ban
Cím,

alcím

Intézmény

Feladat

Közvetlen kiadás
Közve­tett kiadás összesen
Kiadás mind­

összesen

Szem. jell.kiad.
Munkaad. jár.
Dologi kiadás
Működési kiad.ö.
Fejleszt.

kiadás

Összesen
3 1
Ált.isk.nevelés
65.679
21.799
5.794
93.272
93.272
     módosított
61.330
20.594
7.522
89.446
0
89.446
     teljesítés
60.976
20.398
6.400
87.774
168
168
87.942
3 2
Fogy.isk.nevelése
3.933
1.294
486
5.713
0
5.713
     módosított
3.147
1.042
494
4.683
0
4.683
     teljesítés 
3.067
1.012
334
4.413
0
4.413
3 3
Napközis ellátás
8.362
2.833
164
11.359
0
11.359
     módosított
8.637
2.915
164
11.716
0
11.716
     teljesítés
8..629
2.915
75
11.619
0
11.619
3 4
Isk.int.étkeztetés
554
554
80
80
13.119
13.753
      módosított
446
446
80
80
12.470
12.996
      teljesítés
470
470
70
70
12.524
13.064
3 5
Isk.int.vagyon
6.152
2.180
6.552
14.884
0
694
15.578
      módosított
6.286
2.213
6.552
15.051
0
694
15.745
      teljesítés
6.287
2.224
5.991
14.502
0
1.335
15.837
Iskolai ellátás össz.
84.126
28.106
13.550
125.782
80
80
13.813
139.675
       módosított
79.400
26.764
15.178
121.342
80
80
13.164
134.586
       teljesítés 
78.959
26.549
13.270
118.778
238
238
13.859
132.875

Az egy tanulóra eső 314.512 Ft működési kiadás és az 1 tanulóra jutó társulási megállapodás alapján számított 270.777 Ft bevétel 43.734 Ft-os különbözete nem éri el az intézményfenntartó társulás és bejáró tanulók normatív támogatásának együttes 56.600 Ft-os összegét, így Bánk és Tolmács Önkormányzatának 2003. évre a társulási megállapodás alapján fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Határidő: azonnal

3./   ÖNHIKI pályázat benyújtása

                           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A korábbiakhoz képest, az egy lakosra jutó elismerhető működési kiadási szint számításnál lesz változás. A működési kiadás országos átlagának maximum 110 %-át ismerik el, de többek között a művelődésre fordított saját eszköz egy része, az átlag 100 %-ig levonásra kerül. A pályázat benyújtását a bizottság támogatja.

Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja az ÖNHIKI pályázat  határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott  és meghozta alábbi határozatát:

22/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 6. számú melléklete 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő, működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatására.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi.

1./ Az önkormányzat lakosságszáma 2003. január 1-én 500 fő feletti, 3028 fő

2./ Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn

3./ Az intézményeinek kihasználtsága eléri a 70 %-ot

4./ Az önkormányzat 3 hónapra, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel – intézményeit is beleértve – nem rendelkezik

5./ Az önkormányzat iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és építményadó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2004. április 20.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

4./   Palóc Nagykereskedelmi Kft. terület vásárlási kérelme

                          Előterjesztő: Büki László főtanácsos

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Ennek a kérelemnek vannak több évre visszanyúló előzményei. A terület a rendezési terv szerint pontosan ilyen célra volt és van jelenleg is fenntartva. Korábban még diszkont jellegű áruházról volt szó, amely az előző időszakban nem nyert támogatást. Ez a kérés lényegesen más és többről szól. A település szempontjából előnyös, a jelenlegi kereskedelmi helyzeten jelentősen javít. Mérsékelheti a Rétságról Vác és Dunakeszi irányába kiáramló bevásárlásokat, ide vonzhatja a környék vásárlóerejét. Azt is nyugodtan figyelembe vehetjük, hogy számunkra nincs eladási kényszer, mert ha ez a kft. nem veszi meg, lesz következő, ugyanis ma már tisztán érezhető tendencia, hogy a kereskedelmi cégek egyre inkább a kisebb, de központi szerepet betöltő városokat, településeket célozzák meg, és már túlnőnek a néhány éve még divatos olcsó-diszkont bevásárló helyeken. A vásárlók igényei is ettől magasabbak. Azt is figyelembe kell venni, hogy ez valójában nemcsak földterület eladásáról szól, hanem egy kereskedelmi piacról is, ezért az ármegállapításban és a feltételekben körültekintően kell eljárni. Az nem lenne szerencsés, hogy az eladott területen nem az valósulna meg, amit szeretnének, ami a lakosok érdeke, vagy esetleg nem is valósulna meg semmi. Éppen ezért bizonyos garanciákat érvényesíteni kellene. Ezek: A Jászteleki út és 2. sz. főút csatlakozási pontjának kiépítését vállalja fel, ez számára létkérdés, ezzel szándékainak komolyságát is bizonyíthatja. Továbbá a leírt szándékok között szerepel pl. épület nagyság, megjelenés, foglalkoztatottak száma, nyitvatartási idő, termékösszetétel, volumen stb, a szerződésben jelenjen meg.  Ebben az esetben jutányosabb, méltányosabb áron kaphatják meg a területet. Noha konkrét összeget a Pénzügyi Bizottság nem állapított meg, az hangzott el, hogy lényegesen magasabb árat kellene megállapítani, mint a Rétságon ma általában kb. 3.000-3.500 Ft/m2 ár, és a szerződésben foglaltak folyamatos (pl. öt évig) teljesítés esetén ennek nagy hányadát kedvezményként betudni, illetve visszatéríteni. A bizottság azt javasolja, hogy a további tárgyalások ebben az irányban történjenek. Ha a cég szándékai komolyak, ezeket mind fel is tudja vállalni, pl. a csomópont kiépítés költségei rövid távon megtérülnének és egyébként ezt mindenütt a kereskedelmi cégek alakítják ki és nem  az önkormányzatok. Tehát ezekkel a feltételekkel támogatja a Pénzügyi Bizottság a kérelmet.

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Nagyrészt egyetértenek a Pénzügyi Bizottság véleményével. Ők konkrét árat is javasolnak. Nagyon részletesen tárgyalták az előterjesztést. A csomópont szerves része lehet a beruházásnak, ez feltétele is annak. Nem telekárról kellene beszélni, mert ez kereskedelmi célra lenne értékesítve. Egyértelmű, hogy a beruházás a település érdeke is. Szükség van rá. A csomópont kialakítása is elemi érdeke a városnak. Garanciális kérdések merültek fel a bizottsági ülésen. Érdek, hogy most, vagy a közeli jövőben megvalósuljon a beruházás. Négyzetméterenkénti és globál ár is elhangzott. 30 millió Ft, + a csomópont kialakításának teljes költsége a javasolt ár.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Egyetért a két bizottság véleményével. 5000 Ft/m2 árnak felel meg a 30 millió Ft. Közel van a telekárhoz. Garanciális elemnek ajánlja, hogy kiegészítésként jelenjen meg a szerződésben egy olyan pont, hogy 30 millió kártérítési igénnyel élhessen az önkormányzat, amennyiben a működéstől kezdődően 5 évig a vállalt termékskála, nyitvatartási idő nem valósulna meg.

Girasek Károly képviselő: Ez a garanciára vonatkozó javaslat nagyon jó. Legyen szigorú a garancia, hogy az ajánlat valóban megvalósuljon. A téma úgy is visszakerül a testület elé, bizonyos finomítások még lehetnek. A garanciák jók, ha komolyan gondolják a beruházást meg lehet velük egyezni.

Havas Vilmosné képviselő: Jó ötlet a 30 millió forint megfizettetése, amennyiben nem valósul meg a beruházás, és nem tartják be a szerződésben vállalt termékskálát, és nyitvatartási időt. Ebből kiderülhet, hogy komolyan gondolják-e a beruházást.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Területfejlesztési Ügynökségnél érdeklődött, a Palóc Nagykereskedelmi Kft. pályázataival nincs semmiféle probléma. Sikeres pályázatokat adnak le, korrekt a kapcsolat velük. Nem az itt élő vállalkozók ellen szól ez az előterjesztés, és a kérelem támogatása. Az itt élőkért van. 10 ezer féle árucikkről van szó, ez messze meghaladja a jelenlegi üzletek kínálatát.

Mocsári Gergely képviselő: A Palóc Nagyker. ajánlata tartalmazza, az áruskálát, és a helyi vállalkozásoknak történő hely biztosítását. Rétság ezzel kiszélesedne.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a bizottság módosító javaslatát, – miszerint a terület 30 millió Ft-os eladási ára mellett a csomópont kiépítést is a kft-nek kell biztosítani, és kiegészítő megállapodásban kell vállalni, hogy amennyiben 5 éven keresztül nem biztosítja a működtetést, és a ajánlott termékskálát, nyitvatartási időt 30 millió Ft kártérítést fizet az önkormányzatnak– a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:

23/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Palóc Nagykereskedelmi Kft. általános élelmiszer áruház építéshez kapcsolódó területvásárlási kérelmét támogatja.

A város és környéke kereskedelmi ellátási színvonalának  javítása érdekében hozzájárul, hogy a 2. számú főút, Börzsönyi és Jászteleki utca közötti, gazdasági, kereskedelmi szolgáltató tevékenység céljára kijelölt területen lévő, 729 és 789 hrsz-ú – összesen 5.896 m2 nagyságú – ingatlanok általános élelmiszer áruház építés céljára eladásra kerüljenek.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett áruház megépítéséhez szükséges önkormányzati tulajdonú terület értékesítéséről az alábbi feltételekkel tárgyaljon.

A terület 30 millió Ft-os eladási árának megfizetése mellett a – rendelkezésre álló terv szerint – kft.-nek ki kell építeni a Jászteleki út 2. számú főútra történő kicsatlakozás csomópontját is. Kiegészítő megállapodásban kötelezettséget kell vállalni, hogy 30 millió Ft kártérítést fizetnek az önkormányzatnak, ha a működés megkezdésétől számított 5 évig nem tartják fenn a benyújtott szándéknyilatkozatban szereplő kereskedelmi, szolgáltatási színvonalat, áruválasztékot, nyitvatartási időt.

A terület fenti feltételek szerinti értékesítésére vonatkozó tárgyalás eredményéről a képviselő-testületet következő ülésen tájékoztatni kell.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

5./   Üzlettulajdonosok terület vásárlási kérelme

                          Előterjesztő: Büki László főtanácsos

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott a vitában egyrészt az, hogy sokkal előbb kellett volna a vállalkozóknak a saját megfelelési problémáikat megoldani és ennek felelősségét az önkormányzat nem vállalhatja fel. Ugyanakkor megfelelő feltételekkel az eladás támogatható. Biztosítani kell egy megfelelő, rendezési terv szerinti, városképbe illő megjelentést. Másrészt jelenleg teljesen megoldatlan a közlekedés, az épületet megkerülve, a füvön, parkon keresztül történik, amelyre megoldást kell keresni. Ha nem is azonnal, mert ez nem is valósítható meg, de a megoldásba be kell vonni az érintett vállalkozókat annak tükrében, hogy a Korányi és Petőfi utakat összekötő belső elkerülő út ott fog elvezetni. Elhangzott, hogy a többi tulajdonosnak is fel kellene ajánlani a területvételt, de erre nem lehet őket kötelezni. Sajnos az is igaz, hogy kezdettől rendezetlen viszonyok vannak azon a területen. Az sem lenne fair dolog, ha most a vállalkozókkal végeztetnék el azokat a feladatokat, amelyek az önkormányzat (a korábbi időszakokban is) mulasztásai miatt megoldatlanok. Végül a bizottság a terület eladását az „A” változat szerint javasolja.

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Véleményük megegyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével.

Girasek Károly képviselő: Kiépült egy üzletsor, de most nem felel meg az előírásoknak. Támogatja a kérelmet, de a döntés nem csak erről szól. Nem látott képet, hogy hogyan is néz majd ki az üzletsor. A Madách és Korányi utca között a rendezési terv szerint majd kiépül az út, a megjelenésnek utcafrontnak megfelelőnek kell lennie. Az egységesebb megjelenés érdekében ösztönözni kell a másik két tulajdonost is, hogy vegyék meg a területet, bár erre kötelezni őket nem lehet. A beközlekedési lehetőséget is biztosítani kell. Az építők részéről is jogos elvárás, hogy az út mielőbb elkészüljön.

/Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre./

Havas Vilmosné képviselő: Számára egyértelmű, hogy támogatni kell a vállalkozók kérelmét. Az uniós előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás további biztosítása érdekében szükséges az üzletek bővítése.

Dr. Szabó Marianna képviselő: Támogatja a kérelmet, mert ilyen kereskedelmi egység csak egy van a településen.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Voltak már ilyen helyzetben, feltétlen támogatni kell a kérelmet. Rendezett helyzetet kell teremteni. Itt jegyezi meg, hogy egy teljesen lerobbant autó áll a volt ételbár mögött, intézkedni kell elviteléről.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az üzlettulajdonosok terület vásárlási kérelmére vonatkozó, bizottságok által támogatott A változatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta következő  határozatát:

24/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rompos Dezső és társai üzlet -bővítéshez szükséges területvásárlási kérelmét, azt támogatja.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 412/14 hrsz. ingatlan térképvázlat szerinti megosztásával kialakuló, kérelmezők tulajdonát képező üzletekhez közvetlenül csatlakozó összesen 54 m2 terület 3.500 Ft/m2 áron eladásra kerüljön. A szükséges földhivatali megosztási munkarészek költsége a vételáron felül a kérelmezőket terheli.

Határidő: értesítésre március 31.

Felelős: Büki László főtanácsos

6./   Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba belépés

                          Előterjesztő: Bulejka András csoportvezető

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Végül is ez a legjobb és legolcsóbb megoldás akkor is, ha sok benne a bizonytalansági tényező. Ezért az „A” változat szerint javasolják elfogadni. 

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Bizottságának is ez a véleménye, sok választásuk nincs. A problémát meg kell oldani, bár egyenlőre sok a bizonytalanság.

Girasek Károly képviselő: Egyetért a bizottságok véleményével. Átnézte a szerződést, vannak nem egyértelmű megfogalmazások. Nem a legelőnyösebb a szerződés, de szükségszerű. Jó képviseletre kell törekedni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba való belépéssel kapcsolatos határozati javaslat A változatát,  amelyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

25/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási és Önkormányzati Társulásba való belépéssel kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az Önkormányzat rendes tagként felvételt kíván nyerni az Észak-Kelet Pest Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz, elfogadva és magára nézve kötelezőnek ismeri el annak Alapító Okiratát.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat vállalja belépéskor a belépési díj 50 Ft/fő, valamint a mindenkori éves tagdíj (20 Ft/fő) megfizetését, a Társulás számlájára. (Továbbá az Alapító Okirat 8. pontjában nevesített elsődleges célprojekt megvalósításához szükséges teljes költségekből reá lakosságarányosan eső önrész saját forrásból történő biztosítását).

Egyidejűleg a Képviselő-testület általános érvénnyel felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulás legfőbb szervében, az Alapító Okirat által meghatározott módon képviselje az Önkormányzatot, ideértve a jogosultságot minden olyan társulási dokumentum aláírására is, amelynek elfogadása nem jár az Önkormányzatot terhelő anyagi természetű kötelezettségvállalással.

Határidő: március 29.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

7./   Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vételár részletfizetése

                          Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Javasolja bizottsága a részletfizetés engedélyezését.

Girasek Károly képviselő: Támogatja a kérelmet, de indítványozza, utalják a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe a hasonló kérelmeket.

Kapecska Ferencné jegyző: Kevés a hasonló lakótelek már, nem indokolja, hogy a bizottság hatáskörébe utalják. 

Dr. Tóth Mária képviselő: Önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés joga nem ruházható át.

Kapecska Ferencné jegyző: Az ingyenesen tartós használatba adott telkek lakás tulajdonos vagy gyermeke részére történő eladásról a képviselő-testület már döntött, gyakorlatilag a részletfizetés engedélyezés átruházásáról lehetne szó, de az ügyek alacsony száma miatt az nem indokolt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vételár részletfizetésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

26/2004. számú képviselő-testületi határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Jánosné Rétság, Jókai u. 21. szám alatti lakos – tartós használatra juttatott – lakótelek vételár részletfizetésére vonatkozó kérelmét, azt támogatja.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a kérelmező részére 1971-ben tartós használatba ingyen juttatott 458 hrsz-ú, 1262 m2 nagyságú lakótelek – 8/2000.(X.26.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított – 252.400 Ft-os vételárát és 25 % áfá-t tizenhat havi egyenlő részletekben 2005. július 31-ig kerüljön megfizetésre.

A tulajdonjog átvezetésére a vételár teljes megfizetésével egyidejűleg kerülhet sor.

Határidő: értesítésre 2004. március 31.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

8./   Római Katolikus Plébánia Hivatala templom felújítás támogatási kérelem

                          Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A kérés körül hosszadalmas vita alakult ki, amelyben teljesen ellenkező vélemények csaptak össze. Egyik részről az volt a hozzáállás, hogy nem támogatható, a korábbi támogatások sem voltak igazából akkor szükségesek, mert pl. anélkül is tudtak volna pályázni és a pénzt másra költötték. Emellett a templom kivilágítása is önkormányzati pénzből történt, ami nem kis összeg és vehetik akár támogatásnak is. Amikor az önkormányzat ilyen gesztusokat tesz, akkor a plébános úrtól is elvárható lenne bizonyos gesztus, pl. a kenyérszentelés ügyében. Az egyházra természetesen szükség van, de ne az önkormányzat finanszírozza. Amíg a saját felújításokat, problémákat nem tudjuk megoldani, mert nem jut rá pénz, akkor addig ne támogassák azt a felújítást, ami esetleg még nem is égetően fontos. A másik oldalon elhangzott, hogy nem szerencsés időszakban érkezett ugyan a kérés, mert lerobbant intézmények vannak, millió helyre kellene pénz, de végül is a templom a településé, a felújítás bizonyára időszerű, ha pedig pályázaton a többszörösét lehet nyerni annak, amit önerőként biztosítani kell, akkor ez a kérés támogatandó. Nem beszélve arról, hogy mintegy 1200 katolikus vallású él a városban, tehát jelentős lakosságarányt is érint.

A vitában arról is szó esett, hogy a költségvetést is jó lenne látni, erre lehetőség is lett menet közben. Az összeget pontosan látva elhangzott, hogy talán alacsonyabb összeg is elég lenne, meg a feltüntetett feladatok egy része másképp is, akár olcsóbban, akár társadalmi munkában is elvégezhető lenne. Az is felvetődött, hogy ha ez több ütemben valósul meg, elegendő lenne talán egy kötelezettségvállalás és a pénz átutalása később, akár 2005. elején is megtörténhetne. Szó esett még az állam és az egyház szétválasztásáról, de akkor a pártok finanszírozását is érinteni kellene, de ez már nem a mi kompetenciánk. Végül a bizottság nagy többséggel a 700.000 Ft támogatás megadását javasolja azzal a kitétellel, hogy amennyiben megvalósítható, csak kötelezettségvállalás történjen, és az összeg átutalását minél későbbi időpontra kell tolni.

Mocsári Gergely képviselő: A templom az egyház tulajdona, de a város értéke, kincse. Közös érdek annak megóvása. Dicséretes, hogy az egyház vezetői tesznek is azért, hogy ez a közös érték megmaradjon, és pályázatok útján a felújítást megoldják. Egymás kölcsönös támogatása közös érdek, ez más területen a jövőben is nyilvánuljon meg.

Girasek Károly képviselő: Az egyház társadalmi szerepét nagyra értékeli. Alkotmányos kötelesség az államot és egyházat külön kezelni. Önkormányzatnak nem az a feladata, hogy azért vegyen fel hitelt, hogy az egyházat támogatni tudja. Saját intézményei is felújításra szorulnak, de sajnos azt is halogatni kényszerülnek. Sajnos a helyi plébános sem tiszteli meg az embereket azzal, hogy kenyérszentelést a megszokott helyen oldja meg az augusztus 20-i ünnepen. Az egyház Rétságon folyamatos támogatást kap. Az iskola sanyarúbb helyzetben van, mint a templom, pedig oda is a város gyermekei járnak. Az egyház nem vállal át önkormányzati feladatot, teszi a dolgát, az önkormányzat is végezze dolgát. A tető felújítására már adtak támogatást, nem is olyan régen, talán le sem kellene még szedni azt. 550 eFt-os javaslat elhangzott a bizottsági ülésen, a beruházás elhúzódó, egy részét idén, a másikat a következő évben kellene folyósítani, ütemezetten.

Kapecska Ferencné jegyző: Egyeztetett az egyház képviselőjével. A képviselő-testület 700 eFt -os kötelezettségvállalása a pályázat benyújtásához elegendő lenne. A támogatást nem feltétlenül az idén, hanem a jövő év elején kell ténylegesen átutalni a kivitelezés ütemének megfelelően. Több ajánlatot kértek be a felújítási munkákra, mely alapján kerül összeállításra a pályázati költségvetés.

Patterman Józsefné képviselő: Mocsári úrral egyetért, Girasek képviselő úrral viszont nem. Elhiszi, hogy Girasek úr sok mindenhez ért, de nem feltétlenül a tető felújításhoz. Ne próbálja elmagyarázni, mit kell felújítani, és mit nem. A belső szerkezet beázott, a fal már beomlott. Rétságon a gyerekek jó körülmények között tanulhatnak az iskolában. A gyerekek a templomban is tanulnak, nemcsak az iskolában. Amikor 500 eFt-os víz elfolyt, az nem volt lényeges. Tibor atya kapcsolata jó az önkormányzattal. Kenyéráldást a parkolóban méltatlan helyszínnek tartja. Keresi a megoldást, hogy mindenki elégedett legyen. Támogatja a kérelmet. Az egyházi támogatást az egyházmegyék kapják, annak egy része kerül le a településekre.

Dr. Tóth Mária képviselő: Támogatja a kérelmet. Az egész városról szól a dolog, a város egyik dísze kell, hogy legyen templom. Nem a pap, hanem a templom kapja a támogatást. A templomban a gyerekek is jót tanulnak.

Dr. Szabó Marianna képviselő: Támogatja a kérelmet. Ha most van rá szükség a pályázathoz, most kell adni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Római Katolikus Plébánia Hivatal felújításra vonatkozó támogatási kérelem határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta következő határozatát:

27/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Római Katolikus Plébánia Hivatal templom felújítására vonatkozó támogatási kérelmét, azt támogatja.

A templomtorony és tetőszerkezet felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés SAPARD pályázati támogatással tervezett 10 millió Ft-os kiviteli költségéhez 700.000 Ft támogatást biztosít.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felújítási költségekhez szükséges sajáterő kiegészítéseként 700.000 Ft támogatást biztosít, mely összeget eredményes pályázat esetén a kivitelezés ütemének megfelelően, legkésőbb 2005. január 31-ig a Római Katolikus Plébánia Hivatal számlájára átutal.

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

9./   Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról

                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: Véleményeket tartalmaz a tájékoztató, nem tetteket. Hathatósabb intézkedésekre van szükség a telek alakításhoz szükséges terület megszerzése érdekében.

Kapecska Ferencné jegyző: A 34 hektáros területtel kapcsolatban tavaly olyan tájékoztatást kaptunk, hogy decemberben átkerül a rendelkezési jog a Kincstárhoz, ezzel szemben ez a mai napig nem történt meg. Számtalan megkeresésünk válasz nélkül marad. Senki nem tudja megmondani, hova lehet fordulni, ki az illetékes a területről rendelkezni.

Dr. Tóth Mária képviselő: A laktanya hasznosítással kapcsolatban, a nyilvántartott érték és ár között óriási a különbség.  Az egyház megbízható partner. A laktanya hasznosítási ügyben meg kellene keresni őket is. Bánki üdülőterületen már a háború előtt és után is zsidó gyerekeket üdültettek, talán ezen a vonalon is lehetne tájékozódni, hátha vannak kötődések.

Mezőfi Zoltán polgármester: Egy izraeli befektető képviselőjével tárgyalt ma reggel, a rendezetlen viszonyok miatt sajnos többen visszariadnak. Nem zárkóznak el egy hosszabb távú bérleti szerződéstől sem. Egyeztetések folynak, pénzről még nem esett szó.

Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vett.

10./ Egyebek

Girasek Károly képviselő: A két ülés közötti tájékoztatóban nem szerepel az amúgy gondosan megszervezett, lebonyolított március 15-i ünnepség. Az nem hangzott el az ünnepségen, hogy az idén 15 éves a város. Furcsállja, hogy a város ünnepén meghívásra az országgyűlési képviselő úr beszédet mondott. A módszert kifogásolja. A képviselő-testület jogköre lett volna meghívni őt, vagy más párt képviselőjét is. Egyoldalú politikai szereplés, bár a beszéde mértéktartó volt. Az ünnepség méltó volt.

Kapecska Ferencné jegyző: 500 eFt-os pályázati lehetőség van az uniós csatlakozást népszerűsítő programsorozatra, melyhez szükséges a határozati javaslat szerinti felhatalmazás.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a programsorozatra vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát:

28/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Európai Uniós csatlakozást népszerűsítő programsorozatra vonatkozó pályázat a Miniszterelnöki Hivatalhoz benyújtásra kerüljön.

A képviselő-testület a programsorozat lebonyolításával intézményét, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár-t bízza meg.

Határidő: pályázat benyújtására április 5.

Felelős: Végh József igazgató

Jávorka János képviselő: A szemétszállítással kapcsolatban többen jelezték neki, hogy a kukákat szanaszét hagyják ürítésük után, félrehajigálják őket. A hivatal melletti kihajtás veszélyes, mert végig parkolnak az autók. Ez ügyben kér valami megoldást.

Majnik László képviselő: A feladatok rangsorolására létrehozott ad hoc bizottság elkezdte a munkát. A hivatalban és művelődési központban a felmérés befejeződött, a többi intézmény még hátra van. Következő testületi ülésre hozzák be a teljes anyagot. A teljes rangsor kialakítása előtt is javasolják, hogy a költségvetésben tervezett néhány feladat végrehajtása már kezdődjön meg. Így a konyha előírásoknak való megfeleltetésre, a művelődési ház villanyhálózat felújítása és terem festése, valamint a hivatalban Internet bővítés illetve a hangosítás, archiválás feltételeinek megteremtése.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az ad hoc bizottság  javaslatát, miszerint a költségvetésben tervezett  konyhai felújítás, művelődési központ  villanyhálózat felújítás és terem festés, a hivatali Internet bővítés,  hangosítás és  archiválás  megvalósítása megkezdődhet. A javaslatot a testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 

29/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul, hogy a költségvetésben tervezett valamennyi fejlesztési feladat rangsorának kialakítása és jóváhagyása előtt az alábbi, halaszthatatlan feladatok megvalósítása megkezdődjön:

- napközis konyha ütemezett felújítása, tervezett eszközök beszerzése,

- művelődési központ villanyhálózat felújítása, terem festése,

- polgármesteri hivatal Internet hálózat bővítés, valamint hangosítási és archiválási eszközök beszerzése.

Határidő: folyamatos

Havas Vilmosné képviselő: Úgy hallotta, hogy április 1-től több közhasznú munkást lehet foglalkoztatni?

Kapecska Ferencné jegyző: A pályázatot beadták, válasz még nem érkezett. A kis települések sajnos háttérbe szorulnak.

Mocsári Gergely képviselő: A közlekedési morál a terepmotorosok között nem a legjobb. Órákon keresztül pörgetik a motorokat, és nagy sebességgel száguldoznak, fokozódott a balesetveszély. A kresz-parkot is tönkreteszik. Az iskola gyakorló-kert egy része nyáron gondozatlan.

Jávorka János képviselő: A Mindszenthy emlékmű környékét rendbe kellene hozni. Az emlékművet gondozni kell.

Patterman Józsefné képviselő: Sajnos az üzemek létszámcsökkentés során, elsősorban a rétsági lakosok munkaviszonyát szüntetik meg, míg más településről bejárókat foglalkoztatják. Oda kellene hatni, hogy a cégek vezetői ne a rétsági állandó lakosok munkaviszonyát szüntessék meg.

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem egyszerű dolog a magánszférára hatni. Kistérségi társulás ülésén vett részt, ahol a polgármesterek foglalkoztak a turinform iroda további működési feltételeinek megteremtésével. A társulás polgármesterei kezdeményezték, hogy valamennyi önkormányzat 20 Ft/fő hozzájárulást biztosítson az iroda 2004. évi működési költségeinek fedezetére. Ez városunknak kb. 60 eFt kiadást jelent.

Girasek Károly képviselő: Az iroda projektet tegyen le. Az összefogás jó dolog. A 60 eFt hozzájárulás jelképes összeg, de ezért le kellene tenni valamit. 2 főt alkalmaznak ezen a területen, de számottevő eredményt felmutatni nem tudnak. Díjazás nélkül Végh József többet tett a turizmus fejlesztése, népszerűsítése terén.

Majnik László képviselő: tesznek valamit, de még nincs eredmény egy év után sem.

Patterman Józsefné képviselő: Nem tud semmit az iroda működéséről, bővebbet lehetne-e hallani?

Kapecska Ferencné jegyző: A novemberi testületi ülésen már foglalkozott ezzel a témával a testület. Akkor azt kérték, hogy a pályázati támogatással létrehozott iroda további működtetéséhez az önkormányzat, kizárólag a rétsági önkormányzat kb. 5-600 eFt-ot biztosítson. Természetesen ezt a testület nem vállalhatta, így került a kistérségi társulás elé, mint térségi feladatot ellátó iroda további működtetése.

Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja a  turinform iroda  működési költségeinek 20 Ft/fő hozzájárulással történő támogatását, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal 5 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

30/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérségi Területfejlesztési Társulás turinform iroda működési költségeinek biztosítására irányuló kezdeményezést, azt támogatja.

A rétsági turinform iroda 2004. évi működési költségeinek biztosítása érdekében lakosonként 20 Ft/fő, 2004. évben 59.920 Ft támogatás biztosít.

A hozzájárulás fedezetének biztosítása érdekében a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

Dr. Szájbely Ernő képviselő: A média egyre többet foglalkozik a helyi adó eltörlésével. Komoly stádiumban van az iparűzési adó megszüntetés lehetősége, ami igen rosszul érintené az önkormányzatot. A munkahely teremtő beruházásokhoz adott adómentesség lassan lejár, jövőre már jelentős bevételre tehetnénk szert. Egy levelet fogalmazott meg az iparűzési adó fenntartását szorgalmazva, melyet a képviselők aláírásával az országgyűlési képviselőknek, minisztériumoknak javasol elküldeni. Túlzott illúziói nincsenek, de még is fel kell hangunkat emelni az iparűzési adó tervezett megszüntetése ellen, hátha van még lehetőség a módosításra. Kéri képviselő társait, aki egyet ért a levéllel, azt szíveskedjen aláírni.

Dr. Tóth Mária képviselő: Nem látja értelmét annak, hogy túl sok helyre elküldjék a levelet. Ki kellene választani, ki az igazán illetékes.

Girasek Károly képviselő: Több helyre is el kell küldeni a levelet. Ez egy demonstráció, figyelem felhívás.

Végh József Művelődési Központ Igazgatója: Kéri a testületet, döntsenek a május 1-i ünnepség helyszínéről. Számos élő szerződésük van már, de kellene tudnia a pontos helyszínt. Az iskola vagy a foci pálya a lehetséges helyszín.

Girasek Károly képviselő: Jó lenne, ha az idén nem három helyszínen lenne egyszerre a majális, hanem a város együtt ünnepelne.

Salgai György rétsági lakos: Május 1. napján bajnoki forduló lesz a foci pályán.

A képviselő-testület a május 1-i ünnepség helyszínét az iskola mellett, a tavalyi helyszínen jelölte meg.

Mezőfi Zoltán polgármester: Balla Mihály országgyűlési képviselő faxot küldött, melyben köszöni, hogy a bensőséges március 15-i ünnepségen részt vehetett.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.


 


kmft.


 


              Mezőfi Zoltán                                               Kapecska Ferencné

               polgármester                                                         jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-