RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2003.  október 30. napján megtartott testületi ülésen

Jelen vannak: 10 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján

                               Mezőfi Zoltán polgármester

                               Kapecska Ferencné jegyző

                               Bulejka András csoportvezető

                               Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető 

                               16 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Katona Ernő alpolgármester és Pusztai Edgár képviselők távolmaradásukat nem jelezték. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt:

                         1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

                              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: Megérkezett-e a Regionál Kft-től az ÁRT módosított tervlapja, ami jelöli a majdani autóbusz pályaudvar Zrínyi utcáról történő megközelítésének lehetőségét is?

Kapecska Ferencné jegyző: Sajnos nem érkezett meg a hivatalhoz a módosított tervlap.

Girasek Károly képviselő: Az előző havi ülésen is felvetette, hogy a településen több helyen, nem az elfogadott formájú üdvözlő táblák vannak szabálytalanul kihelyezve, történt-e valami ebben a témában? Vagy el kell távolítani a táblákat, vagy a rendeletet kell módosítani.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

                      2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről

                             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Havas Vilmosné képviselő: Juhász honvédelmi miniszter úr járt a megyében, sikerült-e a polgármester úrnak beszélni vele a lakóterülethez szükséges volt honvédségi területtel kapcsolatban?

Girasek Károly képviselő: A polgárőrségi bejárásnak milyen tapasztalatai vannak? Milyen összeget nyert a könyvtár? Az akadálymentesítés Földhivatallal együtt történő megoldása mit takar?

Mezőfi Zoltán polgármester: A tegnapi nap folyamán az iskola informatikai pályázata beadásra került, 42 millió forint összértékben. Köszöni a pályázatot kidolgozók munkáját. Juhász miniszter úrral nem találkozott. Tudomása van arról, hogy az országgyűlési képviselő urak kértek a nagyoroszi honvédség megszüntetésével kapcsolatban állásfoglalást, segítséget. A miniszter úr őszintén sajnálja, de visszafordíthatatlan a laktanya megszüntetés folyamata.

Havas Vilmosné képviselő: Nem Nagyoroszi vonatkozásában kérdezte, hogy beszélt-e a polgármester a miniszter úrral, hanem a rétsági volt honvédségi terület tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban.

Mezőfi Zoltán polgármester: A polgárőrségi bejáráson semmi említésre méltó esemény szerencsére nem történt. Megállapították, hogy a közvilágítás rekonstrukció segíti a biztonságos éjszakai közlekedést, pozitíven befolyásolja a közbiztonság helyzetét.

Az akadálymentesítés a hátsó bejárat olyan kiszélesítésére irányult, hogy kerekes székkel az épületbe be lehessen jutni.

Az október 23-i ünnepség színvonalas volt, nem vallottak szégyent. Október 23-26-ig országos rendezvények voltak, Rétságon és Felsőpetényben is.

 

Girasek Károly képviselő: A két ülés közötti tájékoztatónak nem arról kell szólnia, merre járt a polgármester, hanem hogy mit intézett. Nem érti, a művelődési központ előtti atrocitásról miért nincs szó a tájékoztatóban, pedig ez súlyos dolog. Az október 23-i megemlékezés méltó ünnepség volt. Új színfoltjai voltak, fegyelmezett, szép műsor volt.

Dr. Tóth Mária képviselő: Köszöni a felkészítő pedagógusok munkáját, a gyerekek nagyon jól szerepeltek az ünnepségeken. Véleménye szerint a gyermekek nevét fel kellene sorolni az ünnepségeken, ennek biztosan örülnének, és meg is érdemelnék. Nem érti viszont, hogy az önkormányzat miért csak Mindszenthy emlékművet koszorúznak, a kopjafát nem. Két emlékhely van, nemcsak egy. Hiányolja, hogy a művelődési központ igazgatója az október 6-i megemlékezés és koszorúzás során nem említette a polgármester nevét.

Jávorka János képviselő: Eddig minden évben mindkét emlékhelyet koszorúzta az önkormányzat. Valami technikai hiba lehetett.

A képviselő-testület a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22.§./3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirendek elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.

Javasolja a Termőföld bérletére vonatkozó kérelem című napirend felvételét. Az írásbeli előterjesztés kiadásra került, azt a Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta.

A képviselő-testület a javasolt napirend felvételét 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Girasek Károly képviselő: Javasolja, hogy a 7./ napirend legyen 4./ napirendként tárgyalva.

A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.

Napirend
Előterjesztő

1./ 2003. évi költségvetés módosítás
Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Beszámoló a Napközi-otthonos óvoda tevékenységéről, a
Sztruhár Istvánné vezető óvónő
      Pedagógiai Program megvalósulásáról
3./ Helyi adó rendeletek végrehajtása, adóellenőrzések tapasztalata
Kapecska Ferencné jegyző
4./ Napközis konyha működtetése
Kapecska Ferencné jegyző
5./ Gépkocsi tárolók és építési telkek kialakíthatóságáról a 
Büki László vezető főtanácsos
     laktanya területén
6./ Lakásépítéshez kapcsolódó területvásárlási kérelem
Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása
Kapecska Ferencné jegyző
8./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
Kapecska Ferencné jegyző
9./ Tájékoztató a kiemelt feladatok végrehajtásáról
Mezőfi Zoltán polgármester
10./ Termőföld bérletére vonatkozó kérelem
Kapecska Ferencné jegyző
11./ Egyebek

                     1./ 2003. évi költségvetés módosítás

                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Tűzoltó egyesület által, pályázattal beszerzett feszítő-vágó támogatására vonatkozó előirányzat módosítást, és hiányolta, hogy az írásbeli támogatási kérelem nem áll rendelkezésre. A bizottsági ülést követően a parancsnok benyújtotta a kérelembe. A 2 millió Ft értékű eszköz beszerzéséhez 1,5 millió Ft-ot nyertek. Az 500 eFt saját erőhöz vállalkozói, alapítványi és önkormányzati támogatással 350 eFt kaptak, a hiányzó 150 eFt-ot kérik támogatásként annak érdekében, hogy a számlát ki tudják fizetni.

A Város Szolgálatáért járó jutalmak fedezete a számfejtés előtt került rögzítésre, nem lett figyelembe véve, hogy a nyugdíjasnak kevesebb a levonása. Járulékkal együtt iskolánál 29-eFt-tal, fogorvosi szolgálatnál 4 eFt-tal kevesebb, a művelődési központnál 18. eFt-tal több a szükséges előirányzat, melyek 15 eFt-os különbözete a tartalék előirányzatát növeli. A helyesbítés átvezetése nem érinti a költségvetés főösszegét.

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A felmerült kérdésekre adott válaszok nagy többsége a leírt megállapításokat, illetve adatokat pontosította. Az előterjesztéssel kapcsolatos érdemi észrevételek voltak:

Furcsa lenne, ha a módosításban nem testületileg megalapozott döntéseknek adnának helyet. Eddig a módosításokban sorra azok a tételek köszöntek vissza, amelyekről a testület döntött, illetve amelyekkel foglalkozott. A tűzoltó egyesület 150 eFt-os támogatása nem ilyen megalapozottan került a módosításba. Nem a támogatással, vagy mértékével van gond, hanem a módszerrel, mivel nem volt előzetes döntés, sem valamilyen testületi állásfoglalás, sem kötelezettségvállalás a kérdésben. Ez a mód, noha nem törvénytelen, mert a döntésig még nem jutott el, nem járható, ilyen legközelebb ne forduljon elő. Javaslat volt, hogy a testület ezt a kérdést külön tárgyalja. A javaslatot a bizottság fele nem szavazta meg, tehát nem támogatta. Viszont azt kezdeményezte, hogy a tűzoltó egyesület hivatalosan kérje a támogatást az önkormányzattól. Ezzel együtt a 150 eFt-ot természetesen javasolják megadni. Felvetődött, hogy a jubileumi jutalmakat ne az intézménynél, hanem központi, mintegy tartalékalapban tervezzék. Ez nem járható út az ÖNHIKI pályázat miatt. Elhangzott felvetés arra vonatkozóan, hogy a tanulólétszámmal kapcsolatos vizsgálatok szükségesek, mivel a létszám évről évre csökken, ennek következményeit minden tekintetben meg kell vizsgálni. Az iskolában van egy szolgálati lakás, amely kihasználatlan. A túlóra csökkenés abból adódik, hogy a tanulócsoportok száma csökkent. A cigány kisebbség tartalékalapjában van 175 eFt, nem érthető a nehezményezésük, amiért nem kaptak testületi támogatást rendezvényükhöz. Állampapír bevétellel kapcsolatban hangzott el válaszként, hogy a költségvetés tervezésekor ilyen és hasonló esetekben az árfolyamok várható alakulása természetesen nem látható előre, ezért nem is tervezhető pontosan a bevétel.

A bizottság a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést hagyományosan precíz, pontos, jól összeállított anyagnak tartja, és 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja.

Girasek Károly képviselő: A tűzoltó eszköz beszerzés támogatása külön döntést igényel. Helyteleníthető, ha a pályázathoz az induló forrás nem áll rendelkezésre, fedezetlen pályázat ne szülessen. Elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

Mezőfi Zoltán polgármester: Mérföldkövet jelent a feszítő-vágó beszerzése az egyesületnek. BM törekvése a vonulós önkéntes köztestület létrehozása. Rétság erre potenciális jelölt.

Szavazásra teszi fel a Tűzoltó Egyesület 150 eFt támogatásra vonatkozó kérelmét, aminek a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát.

 

87/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét.

A 2 millió Ft értékű feszítő-vágó beszerzéshez szükséges saját erő biztosításához 150.000 Ft önkormányzati támogatást  nyújt.

Az előirányzat változást rendeleti átvezetése után a 150.000 Ft az Önkéntes Tűzoltó Egyesület számlájára átutalható.

Határidő: november 3.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a módosító javaslattal együtt a 2003. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és megalkotta következő rendeletét.                    2./ Beszámoló a Napközi-otthonos Óvoda tevékenységéről, a Pedagógiai Program

                          megvalósulásáról

                         Előterjesztő: Sztruhár Istvánné vezető óvónő

Sztruhár Istvánné vezető óvónő: A mai nap folyamán tekintették át a biztonság technikai feladatokat, többek között a terasz állagát. Az esetleges balesetveszély elhárítására megtaláltak a megfelelő megoldást.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen 11 fő volt jelen, határozatképes volt az ülés. Kérdésként hangzott el: Hogyan lesz kiképezve a logopédus? Hogyan értékelik a kihasználtságot? Mi az oka a sok hiányzásnak? Milyen szempontok alapján állapítják meg a „hátrányos helyzetű” besorolást? Soknak tűnik a 10 %.

Válaszként elhangzott: A Gyógypedagógiai Főiskola logopédia szakára lesz beiskolázva 1 fő óvodapedagógus, ez két éves képzést jelent, ha végez, több gyerekkel tudnak foglalkozni majd. A kihasználtság, amely egész évre vetítve 58 %-os, elsősorban a kiscsoportos korosztálynál előforduló gyakori megbetegedések miatt ilyen alacsony, ehhez még a nyári időszakban a szülők szabadsága miatt hiányzó több gyermek járul hozzá. A középső, illetve nagycsoportosok között lényegesen kevesebb a betegség miatti hiányzás. A hátrányos helyzet megállapítása elsősorban a Nevelési Programban rögzített szempontok alapján történik, illetve az egyéb információk figyelembe vételével, melyek az óvónők rendelkezésére állnak.

Az elhangzott vélemények főbb megállapításai a következők voltak: A beszámoló jól összeállított, és jól tükrözi az óvodában folyó tevékenységet, jó színvonalú nevelő-oktató munkát tár elénk. Felfedezhető egyfajta folytonosság a szakmai munkában. Az óvodában rendelkezésre állnak a minőségi munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, ez köszönhető egyrészt a fenntartó önkormányzat megfelelő odafigyelésének, pozitív hozzáállásának, másrészt az óvoda saját erejéből és egyéb lehetőségeit is igyekezett maximálisan hozzátenni a feltételek megteremtéséhez, tehát nemcsak elvárásokat támaszt, hanem maga is megtesz mindent a körülmények megfelelő alakításához. Az óvónőkre jellemző a nyíltság, problémák, konfliktusok természetesen itt is vannak, de ezeket a nevelőtestületen belül kezelni tudják és igyekeznek úgy rendezni, hogy az egymás közötti kapcsolatok ne szenvedjenek kárt. Nagyon sok és eredményes pályázatot készítenek, ez feltétlen dicséretes, ugyanígy az alapítványuk működése is. Kiemelendő még, hogy jelentős a továbbképzések száma, melyek nagy része ingyenes a szervezés és lebonyolítás felvállalásának segítségével, ebben jelentős a kezdeményező készségük, ezáltal is erősítve a térségi szerepüket. Dicséretes még a város közéletében, a különböző rendezvényeken való aktivitásuk (külön is megemlítésre került, hogy a bizottsági ülésen is megjelentek az óvónők, ez jó, mert közvetlenül hallhatják a véleményeket). A jövőbeni feladatok között a minőségfejlesztési program kiépítése az elsődleges, de fontos a szülőkkel való kapcsolat erősítése, valamint majd az SZMSZ módosításának elvégzése. Az épületnél a terasz helyreállítása, ennek anyagi fedezetének biztosítása az egyik fontos megoldandó feladat. A bizottság elfogadásra ajánlja a beszámolót a Képviselő-testületnek.

Havas Vilmosné képviselő: Az óvónők 3/4-ed része részt vett a bizottsági ülésen, ami igen jó. A beszámoló korrekt, jól összeállított. A gyerek érdeke legyen mindig, mindenben az elsődleges szempont, utána következhet minden más. A nevelőtestületben meg van az a képesség, hogy a gyermekek érdekében ezt a munkát továbbra is jó színvonalon végezzék. Jó szülői együttműködés nélkül ezt a munkát nem lehet jól végezni. Az önkormányzat a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja. Az óvoda dolgozóinak jó egészséget, türelmet és további eredményes, jó színvonalú munkát kíván. A beszámolót elfogadásra javasolja.

Mocsári Gergely képviselő: Kiemeli, hogy a folytonosság dicsérendő, azt továbbra is tartani kell. Évtizedekre visszamenően jól dolgozik az óvoda, a képviselő-testület folyamatosan biztosítja a működés feltételeit. Az óvoda maga is dolgozik azon, hogy további támogatásokhoz juthassanak, bővítsék a költségvetés adta lehetőségeket. Valamennyi pályázati lehetőséget kihasználnak akár úgy is, hogy a továbbképzések megszervezésében vállalt munka eredményeként érnek el megtakarítást. Elismerése a jó munkáért, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Girasek Károly képviselő: Az óvoda közösségének társadalmi szerepvállalását is ki kell emelni. Mint az óvónők, mint az intézmény ilyen irányú tevékenysége megfelelő. Szinte „túl jó” a beszámoló, gondokról nem is szól. A fontos, megoldandó feladatokat is kerüljenek bele legközelebb a beszámolóba.

Mezőfi Zoltán polgármester: Közéleti szerepvállalás fontos. Sok nagyvárosi óvoda eljöhet Rétságra tapasztalatcserére. Híve és támogatója, hogy a jövő év egyik feladata a terasz balesetmentesítése legyen, melyhez az alapítványi támogatásokat is figyelni kell venni.

Szavazásra teszi fel a napközi-otthonos óvoda tevékenységéről szóló határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

88/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a napközi-otthonos óvoda tevékenységéről, a Pedagógiai Program végrehajtásáról szóló beszámolót, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az óvodai ellátás tárgyi és személyi feltételei rendelkezésre állnak, az óvodai nevelés megfelelő szakmai színvonalon biztosított.

Az óvoda közössége a pályázati lehetőségek kihasználásával, illetőleg alapítványi támogatással folyamatosan bővítik az óvodai ellátásra fordítható anyagi eszközöket.

A Pedagógiai Program megvalósulását, a jó szakmai színvonalú óvodai oktatást továbbra is biztosítani kell. A jelenleg balesetveszélyes terasz felújításának költségét az alapítványi támogatás figyelembe vételével a 2004. évi költségvetésben ütemezni kell.

Határidő. folyamatos, és költségvetés készítés

Felelős: Sztruhár Istvánné óvodavezető

Dr. Szabó Mariann képviselő távozik az ülésről.

                      3./ Helyi adó rendeletek végrehajtása, adóellenőrzések tapasztalatai

                           Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A kérdésekre adott válaszok pontosították az előterjesztést. A bizottság tagjai általában dicsérőleg szóltak az adóügyi munkáról, az ügyintézés minőségéről, a tapasztalható segítőkészségről. Elismerést és köszönetet érdemel, hogy nem kötelező feladatvállalásokkal is segíti az ügyfelek adózással kapcsolatos tennivalóinak pontosabb ellátását. Észrevétel volt, hogy noha a jelzálog bejegyzés formálisnak tűnhet, mert több országos hatóság megelőz bennünket, mégsem az, mert élni kell vele, ha valaha is a pénzükhöz akarnak jutni. A társas vállalkozásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások hiányosságai nem könnyítik a munkát. A Cégbíróság, Internet (Igazságügyi minisztérium honlapja), Cégközlöny, egyéb források segítségét lehet többek között igénybe venni. A több éve nagyobb adóhátralékkal rendelkező vállalkozások száma csökkent, jelenleg egy ilyen nagyobb cég van, amelyre jelzálog lett bejegyezve, illetve egy cég van jelenleg felszámolás alatt. Újabb nagy tartozó cég nem „keletkezett”. Aki nem rendelkezik jövedelemmel, annak is van, pl. kommunális adó kötelezettsége, a hátralékok pl. ebből adódnak. Építményadót mindenki fizet a településen, akinek van ilyen előírása, az is, aki nem üzemelteti, de az építménnyel rendelkezik. 2002-ben az ellenőrzések az ideiglenes vállalkozásokra terjedt ki, ami számban kevesebb, de nagyságrendben magas. Az ilyen tematikus ellenőrzéseken túl ott történnek elsősorban ellenőrzések, ahol esetlegesen „gyanús” adatok fordulhatnak elő. A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.

Havas Vilmosné képviselő: Saját tapasztalata és más véleményei is, hogy megfelelő színvonalon, segítőkészen történik az adóügyek intézése. Nem kötelező felhívásokkal is segítik az adó beszedését, a vállalkozók tájékoztatását. Köszöni ezt a dicséretes jó munkát.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a helyi adó rendeletek végrehajtásáról, és adóellenőrzések tapasztalatairól szóló határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

89/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adórendeletek végrehajtásáról és az adóellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az adóztatási feladatok ellátása az önkormányzati rendelet alapján biztosított. Az adóhátralékok beszedése érdekében következetesen kell alkalmazni a végrehajtási eljárást.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

                     4./ Napközis konyha működtetése

                          Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában többféle megközelítésben elhangzott, hogy a hivatal nem veheti át, mert ez az iskola, mint intézmény felelőssége. Viszont alapos pénzügyi elemzésre van szükség, amelynek egyik lényeges eleme, hogy a konyha elbírja-e a 7 fős létszámot. Az nem helyes, ha az intézmény üzemeltetője nem teszi meg a szükséges lépéseket és azt a hivataltól várja. A hivatal kimondhatja, hogy milyen létszámmal üzemeljen, de a konkrét megoldás nem a hivatal feladata. Sok tapasztalat mutatja azt, hogy máshol és akár korábban is egy üzemi konyhán, kevesebb fővel főztek ugyanennyi, vagy több étkező számára. Ezzel kapcsolatban felvetődött az is, hogy a konyha működésének irányítását (nem vezetését!) az egyik igazgató helyettes feladatává lehetne adni például. Ekörül kisebb vita alakult ki, mert az egyik felfogás szerint ez nem egy pedagógus feladata, viszont mint intézményi működtetés, mégis oda tartozik. Az intézmény vezetője ezért is kap órakedvezményt. Másik lényeges kérdés a nyersanyaggal való gazdálkodás és a rezsiköltség vizsgálata, mert szóbeszédeket hallani, nem jó ilyeneknek táptalajt adni. A HACCP követelményeknek való megfeleléssel számolni kell, erre fel kell készülni, ha esetleg a határidőben módosítás lesz is. A vállalkozásba adás körül megoszlottak a vélemények, a teljes elutasítástól a teljes támogatásig, végül mint lehetséges megoldás megmaradt, de nem született mellette állásfoglalás. A vita alapján végül azt állapította meg a bizottság, hogy a konyha további működéséről csak megalapozottan lehet dönteni. Most csak abban dönthetnek, ami miatt testület elé került a téma: az iskolától vegye át a hivatal. A bizottság az alábbiakat javasolja elfogadásra. A konyha jelen helyzetében maradjon az iskola üzemeltetésében, az önkormányzat a működtetést ne vegye át. Szükséges pontos költségszámítás a konyha teljes működésével kapcsolatban, amely kiterjed többek között az anyagfelhasználástól a fenntartási költségeken át a létszám és bérkérdésekig, a HACCP követelményeknek való megfelelés költségeinek felméréséig egyaránt. Célszerűnek tartják az ajánlatkérő pályázat kiírását lényegében a B változatban foglaltak szerint, legalább azért, hogy a vállalkozásba adás feltételeit, körülményeit, költségeit megismerhessék, ami alapján majdan a döntést meghozhassák. Úgy gondolják, hogy ezek elvégzése után lehetséges, hogy a testület az üzemeltetésről dönteni tudjon.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az iskola vezetése a figyelmet kívánta felhívni arra, hogy a konyha kérdésének rendezése szerintük meghaladja az iskola lehetőségeit.

Mivel az alapító okirat szerint a konyha az iskolához tartozik, ezt a feladatot is el kell látni, legyen felelőse ennek a feladatnak is, legyen megfelelő ellenőrzés, számonkérés, odafigyelés. Most úgy tűnik, nincs gazdája igazán ennek az egységnek. A konyhának a Polgármesteri Hivatalhoz való csatolása nem oldana meg semmit, sőt bizonyos szempontok, így pl. az ellenőrzés terén nem teremtene kívánatos helyzetet. A csökkenő étkező létszám, a közalkalmazotti bérrendezés együttes hatására jelentősen emelkedett a rezsiköltség, amely mára elérte a 154 %-ot. Ezt a folyamatot meg kellene állítani, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy a rezsiköltség csökkenthető legyen. Az általánosan elfogadott norma szerint kb. 70 adagra kellene jutnia 1 alkalmazottnak, ez jelenleg pedig úgy néz ki, hogy 250 adagra 7 alkalmazott jut, így ez pont kétszerese az általánosan elfogadott normának. Többen konkrét példákkal támasztották alá, hogy lehetne okosan spórolni is az étrend összeállításánál. Felmerült, hogy kell-e 8 órában foglalkoztatni élelmezésvezetőt? Többen felvetették, hogy fontos lenne a konyhai dolgozók hiteles tájékoztatása riogatások helyett, melyek csak bizonytalanságot keltenek. Minőségi gondok nincsenek.

Az EMOS bizottság végül is a következő ajánlásokat teszi a Képviselő-testületnek. A konyha szervezetileg maradjon az iskolánál. Készüljön részletes felmérés, készüljenek részletes számítások arra vonatkozólag, hogy amennyiben saját (azaz iskolai) működtetésben marad a konyha, milyen ésszerűsítésekkel lehetne csökkenteni a növekvő rezsiköltséget, milyen lépéseket kellene megtenni ehhez, ezen lépések hatásait számításokkal kellene bemutatni. Ezt a felmérést, illetve számításokat az iskola vezetése és a Hivatal illetékesei végezzék el és mutassák be a felmérések, számítások eredményeit. Készüljenek részletes számítások arra vonatkozólag, hogy a küszöbön álló HCCP rendszer bevezetése milyen átalakításokat, illetve beszerzéseket tenne szükségessé, és ezek mennyibe kerülnének. A pontos helyzetelemzés érdekében támogatja a bizottság azt, hogy a konyha vállalkozásba adására ajánlatkérő pályázat legyen kiírva, hogy megismerhesse a képviselő-testület azt a megoldási formát is, hogy milyen feltételekkel vállalná át vállalkozó ma a konyha működtetését.

Amikor mindezen számítások elkészülnek, illetve pályázatok beérkeznek, akkor lehet majd eldönteni, hogy szem előtt tartva a költségek csökkentését, de legalább ennyire a gyerekek és a többi étkező megbízható és minőségi kiszolgálását, melyik megoldás mellett szólnak nyomósabb érvek, minden szempontot mérlegelve. Nagyon fontos, hogy a döntési folyamat során az érintett konyhai dolgozók is legyenek bevonva e folyamatba, véleményük, javaslataik kerüljenek meghallgatásra.

Girasek Károly képviselő: Szabályozni kell a jövőben, hogy az adott napirendben érintettek tanácskozási joggal lehessenek jelen, és a vita végén véleményüket elmondhassák. Sokszor tárgyalták már a konyha kérdését, de megnyugtató eredmény még nincs. Az iskola vezetőjének nehézséget okoz az intézmény irányítása, de az a véleménye, hogy az maradjon továbbra is iskolai feladat. Igazgató jogköre, hogy a konkrét irányítási feladatot ő, vagy helyettese lássa el. Tartós megoldást kell találni. Létszám-kérdésben nehéz lépést tenni, de „lebegtetni” ezt a problémát nem szabad. Nem támogatja a konyha vállalkozásba adását. Önkormányzat intézményeként kell, hogy működjék. Költségelemzést, a főzött adagokhoz igazodó létszám ellenőrzést el kell készíteni, ami az intézményvezető feladata. A rezsi költségek emelkedését figyelembe véve nem kellett volna betölteni a megüresedő konyhai álláshelyet sem. Fontosnak tartja, hogy az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya fennmaradjon. Saját konyha formájában, iskola vezetés irányításával támogatja a konyha a működtetés elfogadását.

Havas Vilmosné képviselő: Gyermekélelmezésnek a gyermekek érdekeit kell szem előtt tartani. Fájó pontja, hogy az óvoda konyhája meg lett szüntetve. Szállítási és egyéb gondokat felvállalták a dolgozók. Véleménye, hogy továbbra is az iskolához tartozzon a konyha, de összehasonlítás szintjén ajánlatokat lehet bekérni.

Mocsári Gergely képviselő: A legfontosabb, hogy a konyha jól működjön. Nem feltétlenül a szervezeti változást, hanem a gazdaságosabb működést kell megoldani. Normatív támogatás jövőre nem változik. A vállalkozás lehetőségét nem kell teljesen elvetni, ez is a gyermekek érdekét szolgálja, de talán a jelenleg ott dolgozókét is.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Nem most kell a részletekről dönteni. Ajánlatokat csak a lehetőség megismerése céljából kellene kérni. Hosszútávú megoldást kell találni. A jelenlegi szabályozás szerint a vállalkozó a jelenlegi közalkalmazotti bérekkel lenne köteles alkalmazni a dolgozókat. Minden szempontot meg kell vizsgálni, megnyugtató módon kell lezárni a kérdést.

Dr. Tóth Mária képviselő: Úgy tűnik, az igazgató asszony a munkaszerződését akarja módosíttatni. Ezt nem javasolja. Elsődleges a gyerekek, a falu és az ott dolgozók érdeke. Létszámra vonatkozóan központi előírás nincs? Támogatja, hogy a konyha működtetésre kérjünk ajánlatot, de ez után is nagyon körültekintően kell majd eljárni, minden körülményt mérlegelve kell majd dönteni.

Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető: Az óvoda 5. csoport kialakítási kérelme miatt nekik muszáj volt vállalni a plusz feladatot, az óvoda konyha megszűnésekor. 7 fővel a takarítást, mosást is ellátják.

 

Sztavrov Lazóné iskolaigazgató: Figyelem felkeltésnek szánták a HCCP program levezénylése miatt bekövetkező gondok miatt a konyha kérdését. Létszám-kérdésben is a testület feladata a döntés.

Mezőfi Zoltán polgármester: Az érintettek jelen voltak a bizottsági ülésen is és most is. Nem rombolni szeretne az önkormányzat, hanem javítani.

Kapecska Ferencné jegyző: Pályázat meghirdetése nélkül, konkrét ajánlat bekérésére is van lehetőség az ezzel foglalkozó vállalkozásoktól.

 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy a konyha továbbra is az általános iskola irányításával működjön, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A HCCP várható költségeinek részletes költségbecslésének elkészítésére, valamint a rezsi költségek csökkentésére vonatkozó számítások elvégzését a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A be ajánlatot vállalkozóktól a konyha működtetésére vonatkozóan, a javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

90/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a napközis konyha működtetésére vonatkozó intézményi javaslatot, azt nem támogatja.

Az általános iskola kezelésében működő napközis konyha jelenlegi működtetési formáját, üzemeltetésének és irányításának módját nem módosítja.

A szervezett gyermek étkeztetés gazdaságosabb megoldása érdekében:

- részletes számításokat kell végezni a rezsi költségek csökkentési lehetőségére,

- ki kell dolgozni a gazdaságosabb működtetéshez szükséges intézkedéseket, azok anyagi hatását,

- Fel kell mérni a HCCP rendszer bevezetésének várható teljes költségét, valamint a konyha felszereltségének javításához szükséges eszköz beszerzések értékék.

A gyermekétkeztetés vállalkozási formában történő ellátás feltételeinek megismerése érdekében ajánlatot kell kérni a közétkeztetést végző vállalkozásoktól.

Határidő: november 20.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

                     5./ Gépkocsi tárolók és építési telkek kialakíthatóságáról a laktanya területén

                           Előterjesztő: Büki László vezető főtanácsos

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Garázsok építésének felmérése tükrében szakaszolás látszik indokoltnak, belülről, kifelé haladva. Felmerült, hogy a költségek alultervezettek, félmilliós összegbe is belekerül egy-egy garázs. Egyértelmű, hogy a kivezető út a Radnóti útra vezessen. A bizottság nagy többségben egyetért a határozati javaslattal. 10-12 év alatt megtérülés látszik, ebben kell dönteni. 2004. évi költségvetésben ütemezni kell a kialakítás költségét. Az „A” változatot javasolja bizottsága elfogadásra.

Jávorka János képviselő: Örül, hogy az által javasolt garázs kialakítást a testület napirendre tűzte. A 32 db garázs kialakítását javasolja. A belső utakat nem a laktanya főútján keresztül, hanem közvetlenül a Radnóti utcára kellene biztosítani.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Igények felmérése után kerülnek kialakításra a garázsok? Nagyobb járművek vonatkozásában mi az elképzelés? Hogyan lesz megoldható, aki két garázst igényel? Célszerű lenne az igények felmérése után dönteni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Önkormányzati beruházást el tudja képzelni, de a jelenlegi anyagi helyzetet figyelembe véve a tiszta tulajdonviszonyok nem rajzolódnak ki. 5 évig a tulajdonba kapott honvédségi területet nem adhatjuk el. Két év telt el, 3 év lejártával a tulajdon viszonyokat rendezni kell majd. Rugalmasan kell kezelni a későbbiek folyamán az ügyet.

Girasek Károly képviselő. Nem ért egyet. Kellő szerződéssel lehet a költségeket csökkenteni. Nem mindenkinek jó a tulajdon, van aki a bérletet részesíti előnyben. A bérleti konstrukciót támogatja, ami hosszú távon jelent bevételt az önkormányzatnak. Támogatandó a garázsok kialakítása.

Kapecska Ferencné jegyző: A 32 garázs bekerülési költsége minimum 16 millió Ft-ot jelent, aminek forrásoldalát a folyamatban lévő csatorna beruházás miatt nem látja. Akkor jó dolog a bérlet, ha a létesítmény már meg van, de jelen esetben az önkormányzatnak kellene a beruházást finanszírozni, amit 8-10 év után térülne meg. Vegyes konstrukció, tulajdon és bérlet is megoldható lenne.

Büki László vezető főtanácsos: Meghirdetésnél a kategóriákat meg kell kötni, maximum 3 tonna súlyig mehet, a többi már korlátokba esik.

Bulejka András csoportvezető: A teherautók esetében a kapubejárót, fordulási sugarakat stb. figyelembe kell venni. Más a tengelyterhelés. Véleménye szerint a bérleti megoldás előnyösebb.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Javasolja a szakaszolást, lehet, hogy az igények miatt elegendő lenne egyelőre kevesebb garázs kialakítása is.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a napirenddel kapcsolatos, bizottsági javaslattal egyező határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

91/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gépkocsi tárolók kialakítására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.

Egyetért azzal, hogy a volt honvédségi objektum 40. számú épületében 32 db garázs kerüljön kialakításra az önkormányzat beruházásában.

A garázsok kialakításának költségét pontosítani kell. A teljes költség ismeretében el kell végezni a garázs bérletre vonatkozó igények pontos, megalapozott felmérését. Várható bérleti díj összegét az igényfelmérés során úgy kell meghatározni, hogy az egy garázsra jutó teljes bekerülési költség 10-12 év alatt megtérüljön.

A felmérés eredményének függvényében a garázs kialakítás engedélyeztetési eljárását le kell folytatni. A garázs kialakítás költségét a 2004. évi költségvetésben ütemezni kell.

Határidő. igény felmérésre: december 15.

Felelős: Bulejka András főmunkatárs

Dr. Szabó Mariann képviselő visszaérkezett az ülésre.

Mocsári Gergely TK. Bizottság Elnöke: A terület jó helyen van, közművek adottak, talán a szennyvízzel van a probléma. A bizottság egységesen támogatja az előterjesztést, de a 34 ha-s területről nem lehet lemondani. A határozati javaslat elfogadását javasolják.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az elidegenítési tilalom feloldását kezdeményezni kell.

Girasek Károly képviselő: Elsődlegesnek a 34 ha-os területet tartja alkalmasnak a telekalakításra, mely terület mielőbbi megszerzése prioritást élvez. A határozati javaslat ilyetén megfogalmazásával nem tud egyetérteni. A telekalakításnak akkor van értelme, ha az értékesíthető, és tiszta tulajdonviszonyok teremthető. Meg kell keresni Kiss Péter hivatalát az elidegenítési tilalom feloldása érdekében. A Radnóti út tulajdonilag rendezendő feladat.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Illetékes minisztert meg kell keresni. A honvédségi csatorna is rossz állapotban van, az nem is lett átvéve. Rákötésnél meg kell kérni majd a hozzájárulást.

Bulejka András csoportvezető: Megosztási vázrajz költsége nem lesz kidobott pénz. A 10 ha-t egyben nem lehet majd amúgy sem hasznosítani. Ha nem oldják fel a tilalmat, akkor is megosztható önálló helyrajzi számon, és úgy már építési engedély is kiadható.

Büki László vezető főtanácsos: Elvi telekosztási engedély is létezik.

Jávorka János képviselő: Rétságon nincs eladható telek. Jó helyen van ez a terület. Nem befolyásolná a laktanya bármilyen további tevékenységét. A közműveket csak tovább kell vinni a Radnóti útról. 36 lakás van, 30-ban laknak, 6-ban felújítás folyik. Lenne kereslet a lakásokra. Így a leendő garázsok előtt és mögött is lakások lennének, ez biztonságosabbá tenné a garázsokat is.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az építési telkek kialakíthatóságáról szóló határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

92/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi objektum területén kialakítható telkekre vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.

Egyetért azzal, hogy a 356/6. hrsz-ú, volt honvédségi terület megosztásával, az előterjesztéshez csatolt térképvázlat szerint 10 db lakótelek kerüljön kialakításra. A kialakítandó lakótelkek értékesítése érdekében a honvédségi vagyon átvételére vonatkozó ingatlanátadási megállapodás 6.4 pontja alapján kezdeményezni kell a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszterénél az elidegenítési tilalom feloldását.

Felhatalmazza a polgármesteri hivatalt, hogy az ingatlan megosztási munkarészeit megrendelje, melynek költségét a költségvetés módosításakor átcsoportosítással biztosítja.

A 10 db telek alakítás költségét a 2004. évi költségvetésben, a pályázati lehetőségek figyelembe vételével ütemezni kell.

Határidő: megosztási munkarész megrendelésre: november 5.

                elidegenítési tilalom feloldás kezdeményezésre:

                megosztási munkarész elkészültét követő 5 nap

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

               Bulejka András főmunkatárs

               Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

                     6./ Lakásépítéshez kapcsolódó területvásárlási kérelem

                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A szóban forgó terület egyik része zöldterület, a másik a GAMESZ területe. ÁRT módosítására lenne szükség, ha a kérelmet támogatják. A Bizottság tagjai Fóton megtekintették a kérelmező építkezését, kedvező tapasztalatokat szereztek. Kérelmező utólag kevesebb építendő lakást jelölt meg, a terület nagysága miatt. Jó, hogy valaki ilyen beruházást szeretne megvalósítani Rétságon, de ez a terület nem feltétlenül alkalmas erre. Nem maradna élettér. Kritikus pont a közlekedés is. Ellehetetlenítené a 2-es főút be- és kiközlekedését. Bizottság ebben a formában nem támogatja a kérelmet, ugyanakkor jó lenne, ha a Gálik-Megyeri terület mellett megvalósulhatna az építkezés. A kérelemben jelölt ingatlanokra nem támogatja a bizottság az építkezést. A rendezési tervet nem szándékoznak megváltoztatni. A kérelmezőt értesíteni kell a további lehetőségekről.

Girasek Károly képviselő: Határozati javaslattal egyetért. A rendezési tervvel ellentétes területvásárlási kérelemmel felesleges több órát foglalkozni, azt nem kellett volna testület elé terjeszteni. A kérelem a rendezési terv alapján nem támogatható, ÁRT-ba ütközik. Nem kellene „begyűjteni” olyan indítványokat, ami ütközik a szabályozásokkal. Egyébként kérelmező szándéka becsülendő, van a városban lakásépítésre kijelölt terület, azokat kell felajánlani.

Kapecska Ferencné jegyző: A rendezési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá, a módosítás is az ő jogköre. A testületnek kell eldöntenie, hogy kívánja-e a tervezett lakásépítés miatt az övezeti besorolást módosítani, illetve ezt követően a területet lakásépítés céljára értékesíteni. A testület döntését igénylő kérelmeket a testület elé kell terjeszteni.

Jávorka János képviselő: Ő is volt Fóton. Látták a jó színvonalon épített, egyedi létesítményt. A minőség is jó, jó anyagokkal dolgoznak, 3 ütemben építkeznek. Ezen a kért területen viszont ezt sajnos nem lehet megvalósítani. 30 % saját erő mellett OTP hitellel finanszírozzák a lakásépítést. Ajánlotta a Gálik-Megyeri vonalat, erre kérelmező sem igent, sem nemet nem mondott.

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem ért egyet a bizottság javaslatával. Folytatódjon a tárgyalás a kérelmezővel, a lehetőségek feltárásában. Ha más ilyen irányú kérelem kerül a testület elé, azt is tárgyalják meg, bárki az ajánlattevő.

Szavazásra teszi fel a lakásépítéshez kapcsolódó területvásárlási kérelemmel kapcsolatos bizottsági javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta következő határozatát.

93/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakásépítéshez kapcsolódó 282/7 és 285 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó területvásárlási kérelmet, azt a hatályos településrendezési terv előírásai miatt nem támogatja.

A 13/2003.(VI.30.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és mellékletét képező szabályozási tervek szerint a 282/7 hrsz-ú terület zöld terület, a 285 hrsz-ú terület falusias beépítési övezetbe tartozik. A településrendezési tervben rögzített terület-felhasználási módot a képviselő-testület nem változtatja meg.

Az egyébként támogatandó tömbszerű lakásépítés érdekében a kérelmezőt tájékoztatni kell a településrendezési terv szerinti építési lehetőségekről.

Határidő: értesítésre november 5.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

               Büki László vezető főtanácsos

dr.Szabó Mariann képviselő távozott az ülésről.

                     7./ Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása

                          Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Bizottsága a pályázat kiírását az alábbiak szerint javasolja. Képesítés előírásánál a „B” változatot javasolják.

A képviselő-testület a javaslatot, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A pályázat elbírálásnál ne jelentsen előnyt az idegen nyelv és a számítástechnika ismeret, ezt kérik kihagyni a határozatból. A képviselő-testület az indítványt 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az igazgatói megbízás az „A” változat alapján 5 éves időtartamra szóljon. A képviselő-testület a javaslatot, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Juttatásokkal kapcsolatban a bizottság az „A” változatot, 230 %-ot javasolja elfogadni. A javaslatot 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta a képviselő-testület.

A pályázat benyújtásának határidejét az „A” változat alapján 30 napban állapítsák meg. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A pályázati kiírás ne csak az Oktatási Közlönyben, hanem az Interneten is jelenjen meg. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola igazgatói pályázat kiírásával kapcsolatos bizottsági javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

94/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Általános Iskola igazgatói állás betöltésére.

Képesítési és egyéb feltételek:

- szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség

- legalább 10 éves szakmai gyakorlat vagy 5 éves iskolai vezetési gyakorlat

- erkölcsi bizonyítvány

Az igazgatói megbízás 2004. augusztus 1. napjától 5 éves időtartamra szól.

Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: Vezetői pótlék a pótlékalap 230 %-a.

A pályázatot a többször módosított 138/1992.(X.8.) számú Korm. rendelet 5.§. (8) bekezdése szerint kell elkészíteni.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.

A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Polgármestere – 2651 Rétság, Rákóczi út 20. – címére kell megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2004. május 31.

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás Oktatási Közlönyben és Interneten való közzétételéről és pályáztatási eljárás előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: pályázati felhívás megküldésére: november 10.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

                     8./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

                          Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Kapecska Ferencné jegyző: október 22-e volt a beadási határidő, de az ünnepek után, 27-én még egy pályázó utólag hozta kérelmét. Sarankó Hajnalka Rétság, Radnóti út 9. I/2. szám alatti lakosról van szó. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karára jár. A családban az eltartottak száma 1 fő. Egy főre eső havi jövedelmük 38.586 Ft. Édesanyja egyedül neveli. Kollégiumi ellátásban nem részesül, mindennap bejár, útiköltség és tankönyv árak is magasak. A Szociális bizottság a kérelmet tárgyalta.

Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: Nehéz az igazságos döntés a benyújtott kereseti igazolások alapján. Sajnos azok nem mindig tükrözik a valóságot. 27 főiskolás és egyetemista van a városban, ebből 18-an folyamodtak támogatásért. Sajnos több olyan rászoruló is van, aki nem adta be kérelmét. Van szülő, aki nem engedte meg gyerekének, hogy kérjék a támogatást. Rangsorolva próbálták a kérelmezők támogatását megállapítani. A gyermek egyedül nevelése, rokkantnyugdíjas szülő, több tanuló gyermek egy családban, és szociális rászorultság volt a mérvadó. A Megyei Közgyűlés a további támogatásnál a rangsort veszi figyelembe. A támogatás havi összegét 34.500 Ft-ban javasolják megállapítani. A rangsort és a támogatás összegét az alábbiak szerint javasolja a bizottság elfogadásra.

1./ Fejes Balázs 5.000 Ft, 2./ Faggyas Szabolcs 4.000 Ft, 3./ Gregor Katalin 3.000 Ft, 4./ Holp Gergely 2.000, 5./ Holp Judit 2.000 Ft, 6./ Balla László 2.000, 7./ Magyar Zoltán 2.000 Ft, 8./ Bányai Erika 2.000 Ft, 9./ Gruhala Mária 2.000 Ft, 10./ Matusz Béla 2.000 Ft, 11./ Hajnis Dorottya 2.000 Ft, 12./ Sarankó Hajnalka 1.500 Ft, 13./ Kovács Elvira 1.500 Ft, 14./ Majer Szilvia 1.500 Ft, 15./ Kondás Katalin 1.000 Ft, 16./ Tóth József 1.000 Ft.

Jávorka János képviselő: Mivel kis település Rétság, és mindenki ismer mindenkit, egy-egy kereseti igazolás meglepetést okozott neki.

Girasek Károly képviselő: Néhány esetben nem ért egyet a szociális rászorultsággal. Aki szemérmes és nem adta be a kérelmet, lehet, hogy jobban rászorult volna a támogatásra. Indítványozza az önkormányzati ösztöndíj alapítását.

Dr. Tóth Mária képviselő: Több névnél nem ért egyet a javasolt összeggel és rangsorra. Ha már mindenki kap támogatást, szíve szerint mindenkinek egyformán adna.

Kapecska Ferencné jegyző: „B” típusú támogatást kapott az önkormányzattól Koncz Eszter, de ő már nem rétsági állandó lakos, kéri támogatásának megszüntetését. A képviselő-testület a jegyző javaslatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Szociális bizottság javaslatát a kérelmezők rangsorára és támogatásuk összegére vonatkozóan, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

95/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokat, és az alábbiak szerint döntött.

Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató pályázók közül, az együtt élő családtagok egy főre eső alacsony jövedelmét, valamint tartós betegséget figyelembe véve, 2004. március 1-től – 2005. január 31-ig 10 hónap időtartamra

1./ Fejes Balázs Rétság, Orgona köz 3. szám alatti lakos, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója részére havi 5.000 Ft,

2./ Faggyas Szabolcs Rétság, Jókai u. 41. szám alatti lakos, Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar hallgatója részére havi 4.000 Ft,

3./ Gregor Katalin Rétság, Rózsavölgy u. 15. szám alatti lakos, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikációs Szak hallgatója részére, havi 3.000 Ft,

4./ Holp György Gergely Rétság, Rákóczi út 43. szám alatti lakos, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar, hallgatója részére időtartamra, havi 2.000 Ft,

5./ Holp Judit Rétság, Rákóczi út 43. szám alatti lakos, Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatója részére havi 2.000 Ft,

6./ Balla László Rétság, Nógrádi u. 24. szám alatti lakos, Dunaújvárosi Főiskola hallgatója részére, havi  2.000 Ft,

7./ Magyar Zoltán Rétság, Rózsavölgy u. 6. szám alatti lakos Budapesti Műszaki Főiskola hallgatója részére havi 2.000 Ft,

8./ Bányai Erika Rétság, Takarék u. 25.I/3. szám alatti lakos, ELTE BTK hallgatója részére, havi 2.000 Ft,

9./ Gruhala Mária Rétság, Takarék u. 7. szám alatti lakos, Pécsi Tudományegyetem hallgatója részére, havi 2.000 Ft,

10./ Matusz Béla Rétság, Mező u. 19. szám alatti lakos, BMF Neumann János Informatikai Kar hallgatója részére havi 2.000 Ft,

11./ Hajnis Dorottya Rétság, Széchenyi u. 3. szám alatti lakos, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem hallgatója részére, havi 2.000 Ft,

12./ Sarankó Hajnalka Rétság, Radnóti u. 9. I/2. szám alatti lakos, Eötvös Lóránd Tudományegyetem hallgatója részére havi 1.500 Ft,

13./ Kovács Elvira Rétság, Körtefa u. 6. szám alatti lakos, Szegedi Tudományegyetem hallgatója részére, havi 1.500 Ft,

14./ Majer Szilvia Rétság, Körtefa u. 12. szám alatti lakos, Eszterházy Károly Főiskola hallgatója részére, havi 1.500 Ft,

15./ Kondás Katalin Rétság, Rákóczi út 59. szám alatti lakos, Budapesti Műszaki Főiskola hallgatója részére, havi 1.000 Ft,

16./ Tóth József Rétság, Nógrádi u. 9. szám alatti lakos, Gödöllői Szent István Egyetem hallgatója részére havi 1.000 Ft ösztöndíjat állapít meg.

Az ösztöndíj pályázatokra vonatkozó bírálati lapokat november 20-ig a Nógrád Megyei Önkormányzat részére meg kell küldeni.

Koncz Eszter részére az 1/2001. (I.10.) számú határozattal megállapított havi 1.000 Ft ösztöndíjat  visszavonja, mivel a Rétság, Nyárfa u. 9. I/3. szám alatt bejelentett állandó lakását megszüntette.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

                     9./ Tájékoztató a kiemelt feladatok végrehajtásáról

                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán polgármester: Az október 23-i ünnepség megszervezését külön köszöni Végh József igazgató úrnak, és Kelemen Ágnesnek a művelődési központ dolgozójának.

Mocsári Gergely képviselő: A Budapesti Európa 2000. középiskola látogatása hasznos volt. Jól működő intézményről van szó, eredményei tiszteletreméltóak. Kinőtték 10 év alatt az intézményt, új szárnyat építettek. Kihelyezett tagozatokat is működtetnek. Látszik, még tovább is fognak terjeszkedni, irigylésre méltó a helyzetük.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja a testületnek, hogy együtt utazzanak oda, és nézzék meg az iskolát.

Girasek Károly képviselő: Elégedetlen a tájékoztatóval. A kiemelt feladatok végrehajtásról kér a testület tájékoztatót. Hathatós, komoly intézkedést várna el, ehelyett ki vannak oktatva, hogy melyik §. mit takar. A térségben volt a honvédelmi miniszter, miért nem tárgyalt vele a polgármester a fontos feladatokról? Érdemi előlépés nem történt a lakóterület bővítéséhez szükséges terület megszerzésére.

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tudott róla, hogy a honvédelmi miniszter a megyébe jön.

Girasek Károly képviselő: Interneten is rajta volt, hogy Nagyorosziba látogat. Érdemi előrelépés nem történt a honvédségi ingatlan megszerzésével kapcsolatban. Komplett koncepció kell a laktanyával kapcsolatban. Csatornával kapcsolatos tájékoztatóval kapcsolatban lesújtó a véleménye. Szőlő utcában személyesen járt, 20-30 cm-es sáv ott maradt, a feltört utat nem töltik fel. A csatornáról szóló tájékoztatót elfogadja, a honvédségi területtel kapcsolatosat nem, és erre kéri képviselő-társait is.

Mezőfi Zoltán polgármester: Olyan végrehajtást kér tőle Girasek úr, amit egyik napról a másikra nem lehet véghezvinni. A polgármester a testület nélkül egyébként sem oldhatja azt meg. 7 éve lakatlan a laktanya.

Kapecska Ferencné jegyző: lakóterület bővítéshez szükséges terület megszerzése sajnos nem az önkormányzaton múlik. APV Rt ismételten megerősítette, nem tartozik a beépítetlen terület hozzájuk. A honvédségnek kell azt visszavenni, és Nemzeti Földalaphoz hasznosításra átadni. Írásbeli tájékoztatásuk alapján várhatóan decemberben kerül erre sor. Információk szerint biztos, hogy térítésmentesen nem kaphatjuk meg a területet.

 

Dr. Szájbely Ernő képviselő. Véleménye szerint, ha ennek a napirendnek a címét megváltoztatnák, kevesebb vita kerekedne belőle. Rossz a cím, javasolja a „Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról” megnevezést.

Dr. Tóth Mária képviselő: Csodálatosnak tartaná, ha a laktanyában megvalósulna valami. Mindent el kell ennek érdekében követni. Vannak kapcsolatokkal rendelkező képviselők és bizottsági tagok, korábban mégsem rendeződtek a dolgok. Pl. a Művelődési ház tulajdonviszonya sem. Akkor nem ez a fiatalember volt a polgármester, Ön viszont már képviselő volt akkor is Girasek úr. Gresina Istvánnak és Önnek is lett volna már lehetősége rá, hogy rendezzék az ügyet. Hogy lehet most számon kérni, azt, amibe nem léptek korábban? Már az is nagy dolog, hogy a jelenlegi polgármester ennyit tett. Konkrét lépéseket kell tenni. Nem érti, hogy lehet, hogy a Művelődéi Központtal kapcsolatos költségek felét nem fizeti a HM?

Girasek Károly képviselő: A képviselő asszonynak igaza van, az előző polgármestert is számon kérték többször is ebben az ügyben. Ő, mint képviselő mást nem is tehet, csak sürgetheti a megoldást.

 

Dr. Tóth Mária képviselő: Az eltelt egy év alatt többet nem is várhatnak a polgármestertől.

Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek képviselő úrnak megmutatta a HM-ből érkezett válaszlevelet, ami a Művelődési Központ helyzetét is taglalja.

Dr. Tóth Mária képviselő: A Művelődési ház ráfordítás költségének felét a HM-mel ki kell fizettetni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott.

                     10./ Termőföld bérletére vonatkozó kérelem

                             Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita akörül bontakozott ki, hogy a 3 év hosszúnak, a bérleti díj kevésnek bizonyult. Felvetődött, hogy a rendeletünk szerinti 6 forint/m2 árat lenne célszerű alkalmazni. Elhangzott, hogy a 15 kg búza megfelelése kormányrendeleteken alapszik, a mindenkori tőzsdei árfolyam szolgál alapul. Ilyen feltételekkel máshol is vannak bérelt földek. Végül a bizottság a 6, illetve 3 év kikötése miatt és az alacsonynak bizonyult bérleti díj miatt a kért feltételekkel a határozati javaslat „B” változata szerint nem támogatja.

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Bizottsága véleménye megegyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével. Határozati javaslat „B” változatát javasolják elfogadásra.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a termőföld bérletére vonatkozó határozati javaslat B változatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott meghozta alábbi határozatát.

96/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 046 hrsz-ú szántó művelési ágú terület bérletére vonatkozó kérelmet, azt nem támogatja. A területet a felajánlott bérleti díjért nem adja bérbe.

Határidő: értesítésre november 5.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

Napirend után:

Girasek Károly képviselő kérdése a polgármesterhez, „Miért nem tanul Polgármester úr, avagy meddig tartanak a törvénysértő intézkedések”.

Girasek Károly képviselő: Ismerteti a testülettel a jegyzőkönyvhöz csatolt, polgármesterhez intézett kérdését, miszerint hogyan lehetséges, hogy egy hivatalos fejléccel a polgármestertől küldött levél nem kerül iktatásra, mégis aláírva, tértivevénnyel postázzák? Hogyan lehetséges, hogy a polgármester a képviselő-testület jogát elvonva, közvetlen szakmai ügyben beavatkozik egy önálló intézmény munkájába? És végül: Meddig tartanak még a törvénysértő intézkedések?.

Mezőfi Zoltán polgármester: Véleménye szerint joga figyelmeztetést adni az intézményvezetőnek. Tértivevénnyel küldte át, épp azért, hogy nem publikus. Egyébként a Hangadó programjából nem derült ki, hogy a rendezvényt ki szervezte. Arra figyelmezteti az igazgatót, ha kevés a látogató, át kell a színteret tenni egy másik terembe.

Girasek Károly képviselő: A választ nem fogadja el. Akivel az ember együtt akar dolgozni, azzal nem levelezni kell. Egy polgármester legyen annyira körültekintő, hogy mielőtt figyelmeztet, tájékozódik. Baráti gesztus jobban szolgálja a célt. Reméli a jövőben ilyenre nem kerül sor.

Dr. Tóth Mária képviselő: Írásban figyelmeztette az igazgatót, helytelennek megítélt dologra hívta fel a figyelmet, ehhez egy főnöknek joga van, naponta akár 28-szor is. Nem érti Girasek Károly miről beszél. A polgármester a főnöke az igazgató úrnak. Ez figyelmeztetés, nem fegyelmi.

Jávorka János képviselő: Beszélt-e az írásbeli figyelmeztetés előtt a polgármester az igazgatóval?

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem.

Jávorka János képviselő: Véleménye szerint ez a baj. Elkerülhető lett volna a sok vita, ha ez megtörténik.

Girasek Károly képviselő: A polgármester nem főnöke az igazgató úrnak. Egyéb munkáltatói jogokat gyakorolhat, de nem főnöke. Szakmailag csak a képviselő-testület joga számon kérni.

Dr. Tóth Mária képviselő: Aki a munkáltatói jogokat gyakorolja, az a Főnök.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Mérlegelési jogkör, hogy elegendő-e szóban, vagy írásban kell figyelmeztetni a dolgozót. Az írásbeli figyelmeztetés ténye kiderült. Egyeztetési kötelezettség, és jogorvoslati lehetőség is van. Mindkét félnek van igazsága. A polgármesternek van joga, de szóban is el lehetett volna a problémát intézni. Az írásbeli figyelmeztetés más súlyosabb. Ennek viszont nyomának kell lenni. Iktatva kellett volna lennie, mivel 15 napon belül fellebbezésnek lehet helye. Ehhez joga van a figyelmeztetésben részesülőnek. Esetleges későbbi fegyelminél hivatkozni lehet az előző írásbeli figyelmeztetésre, vagy figyelmeztetésekre, de a dolgozónak lehetőséget kell a védekezésre minden esetben biztosítani. A megfelelő módot meg kell tartani.

Dr. Tóth Mária képviselő: A jegyző asszony tudott-e az írásbeli figyelmeztetésről?

Kapecska Ferencné jegyző: Nem. Akkor értesült róla, amikor Végh úr az átvételt követően erről tájékoztatta.

Végh József Művelődési Központ Igazgatója: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Főtér című műsort itt a térségben forgatják, sikerült annyi témára felhívni a figyelmet, hogy három adás is készül Rétság és környékéről.

Ismerteti a képviselőkkel a polgármester úr írásbeli figyelmeztetését, valamint az Ő általa írt válaszlevelet (Mindkét beadvány csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Egyebek:

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Mentőállomás fűtés korszerűsítéshez kért támogatást. Ezt a bizottság nem támogatja. Véleményük szerint nagyon alacsony költséggel, a szigetelések javításával, esetleg egy újabb radiátor bekötésével a fűtés hatékonysága lényegesen javítható.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az épület kellően fűtött, az orvosi rendelők miatt is. Hőkülönbségek vannak, de a mentőállomás jó helyzetben van. Felmérés csak telefonon keresztül készült a fűtés korszerűsítés várható költségéről. Elsősorban szigetelési problémák vannak, nyílászárók javításával meg lehet a problémát oldani, illetőleg szükség esetén a radiátor bővítés is megfelelő.

Mezőfi Zoltán polgármester: 5 éves évfordulója lesz december 1-én a mentőállomásnak. Gesztus értékű segítséget el tud képzelni. Tartózkodni fog a szavazásnál.

Bulejka András főmunkatárs: Az egységes fűtési rendszert nem szabad felbontani, mert annak káros következményei lehetnek, a gyermekrendelő vonatkozásában is.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a mentőállomás fűtés korszerűsítésével kapcsolatos 800-1000 eFt önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelem elutasítását, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát:

97/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezetének a Rétság, Rákóczi út 32. vonatkozó kérelemét, azt nem támogatja.

A fűtési rendszer leválasztásához anyagi támogatást nem biztosít.

Határidő: értesítésre november 8.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

 

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Nógrád Turizmusáért Egyesület az önkormányzat részére megküldte a Tourinform iroda további fenntartására és működtetésére vonatkozó megállapodás tervezetét. A megállapodás tervezete elég irreális, nem támogatják annak elfogadását, mivel nem önkormányzati feladat ilyen szervezet fenntartása. A tervezet alapján a pályázati támogatással működő rétsági iroda további fenntartásához az önkormányzatnak berendezett, telefonnal felszerelt irodát, telefon és posta költség vállalását, irodaszert, a dolgozók bérének járulékait kellene vállalni.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Munkaügyi Központ támogatásával működik az iroda. Jó lett volna, ha legalább rétsági személyeket alkalmaztak volna.

 

Girasek Károly képviselő: Helyet adna a Nógrád Turizmusáért Egyesületnek, de semmi egyéb mást nem. Fontos lenne a turizmus támogatása, ha működésének lenne eredménye. Irreális elvárást fogalmaztak meg.  Az iroda működése érdeke lehet az önkormányzatnak, de nem feladata.

 

Végh József Művelődési Központ igazgatója: Fontosnak tartja, hogy legyen a térségben idegenforgalmi iroda, de ez a jelenlegi konstrukció nem megfelelő.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Nógrád Turizmusáért Egyesület által megküldött az önkormányzat anyagi kötelezettség vállalását tartalmazó megállapodás-tervezet elutasítását, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

98/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Turizmusáért Egyesület rétsági irodájának fenntartásával kapcsolatos megkeresését, azt nem támogatja.

Az önkormányzat működési hiányos költségvetése nem teszi lehetővé, hogy nem kötelező önkormányzati feladatként, a térségi feladatot ellátó, a város érdekeit közvetlenül nem szolgáló, rétsági iroda további működtetés érdekében berendezett irodát biztosítson, illetőleg működési kiadások, valamint a dolgozók járulékának fizetésére kötelezettséget vállaljon.

Határidő: értesítésre november 8.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Nábelek doktornő írásban benyújtotta lemondását közalkalmazotti jogviszonyáról, nem kíván tovább a településen dolgozni. Minél előbb utódot kell találni a helyére. Ha ez sikerül rövid időn belül, a további felmondási időtől eltekintenek. A doktornő most táppénzen van.

A Művelődési Központ igazgatója két tájékoztatót is küldött, bizottságuk tárgyalta azokat. A sorozatos rongálásokról van szó, és a kávéház szerződésének megszűnéséről. A sorozatos rongálásokról való tájékoztatást tudomásul vette a bizottság. A kávéház megszűntetése ügyében az a véleményük, hogy a két jogi személyiség próbáljon egyezségre jutni a helyiségek jelenlegi állapotával kapcsolatban. Utána térjenek vissza a témára. 8 napos határidőre gondolt a bizottság.

Girasek Károly képviselő: Úgy érzékeli, hogy sajnálatos módon a rongálás és a bérlet megszűnés összefügg. Jogilag a kötött szerződés nem elég részletes, inkább a bizalomra épült annak idején. A bérleményt használható módon kell visszaadni. Ne legyenek betört ablakok, stb. Fertőtlenítő meszelés is kell. Kulturált emberek mindkét oldalról betartják a szabályokat. A Cégbíróság kivonatából kiderül, hogy a polgármester a Bt-ben kültag. Erkölcsi felelőssége van. Randalírozás történt, a kávéház tulajdonosa, és a művelődési ház igazgatója tudta nélkül csak úgy nem repülhetnek ki székek a helyiségből. Furcsa, hogy az önkormányzat intézményében ilyen dolgok történhettek. A Bt. a Művelődési Ház tulajdonát használta, felelős érte. A közterület-felügyelő bűnpártolást elkövetve rendet rakott a randalírozás után, mielőtt a rendőrök a nyomokat rögzíthették volna. Erről sajnálatos módon egy szó sem esett a két ülés közötti beszámolóban. Javasolja, hogy a jegyző írásbeli figyelmeztetésben részesítse a közterület-felügyelőt. Ennél fogva látja, hogy a két dolog összefügg egymással. Súlyos erkölcsi teher ez a polgármesternek. Más polgármester ilyen esetben lemondana.

Mezőfi Zoltán polgármester: A könyvesbolt előtt is történt ilyen randalírozás, rongálás. Visszautasítja Girasek képviselő úr megállapítását. Nem adta rosszabb állapotban vissza a helyiséget, mint amilyenben az átvételkor volt. A leltári tárgyak megvoltak, a kitört üveget kifizeti, bár nem tudja mikor tört az ki.  Lezártnak tekinti ezt a történetet, az átadás-átvétel megtörtént. Szerződés szerint semmiféle olyan kötelezettsége nincs a Bt-nek, amit ne teljesített volna. Használhatatlan állapotban vették át a helyiséget. A bérlet, illetve a Bt. megszűnése adóval együtt évi 2 millió forint kiesést jelent az önkormányzatnak és 3 munkahely megszűnt. További törvényi kötelezettségük nincs.

Dr. Tóth Mária képviselő: Szerződésszerűen adta vissza a Bt. átadás-átvételkor a helyiséget? Az átadás-átvételkor során felvetődtek ezek a dolgok? Meggyőződése, hogy azért nem folytatódhat a bérlet, mert a polgármesternek is volt része a vállalkozásban. Nem tudja, mit kezd a helyiségekkel művelődési ház igazgatója. Legalább addig jártak a művelődési házba a fiatalok, amíg a kávéház működött. Az önkormányzat költségvetéséhez viszonyítva igen nagy arányban kapja meg a művelődési központ a működéshez szükséges fedezetet. Kevés olyan hasonló település van az országban, ahol ennyit áldoznak a közművelődésre. Mit akar az igazgató úr a megüresedett helyiségekben csinálni? Meggyőződése, hogy azért nem került meghosszabbításra a szerződés, mert a bérlővel gondja van.

Végh József Művelődési Központ igazgatója: Visszautasítja Dr. Tóth Mária állítását, hogy azért nem hosszabbította meg a szerződést, mert a polgármester is érintett. Segítségkérő levelet küldött az önkormányzatnak. Közművelődési céloknak nem tudnak helyet adni, ezért kell a helyiség.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Úgy látja a képviselő asszony bizonyos kérdésekben prekoncepcióval áll az emberekhez. Úgy nyilatkozik most is, hogy a polgármester személye miatt nem lett meghosszabbítva a szerződés. 3 éve, amikor a művelődési ház igazgatói beosztására a pályázat ki volt írva, már úgy nyilatkozott Végh József, hogy azzal a helyiséggel más célja lenne, ha ő lenne az igazgató. Mezőfi polgármester úr is ott ült azon a bizottsági ülésen - mint bizottsági tag - ahol ez elhangzott. Akkor még senki nem tudta, hogy két év múlva ő lesz a polgármester. Nem a polgármester személye miatt nem lett a szerződés meghosszabbítva.

Sorozatos újságcikkek jelennek meg, állítólagos „rétsági lokálpatrióták” elnevezés mögé bújnak megfogalmazóik. Sejti kikről van szó, és nem érti ezt a módot. Nem érti, miért nem vállalja fel a véleményét az, aki újságban cikket jelentet meg. A cikk arra utal, hogy vannak bizonyos lokálpatrióták, akik jobbnál jobb ötletekkel bombázzák a képviselő-testületet, de a szocialista többségű önkormányzati képviselők azt sorra leszavazza. Ilyen „hülyeséget” leírni az újságírónak, már elnézést, nem tudja Surányi úr ezt honnan veszi, de ebben a képviselő-testületben a Majnik úr az egyetlen MSZP-tag. Nem tartja ezt elfogadhatónak, nagyon kéri, próbáljanak egymáshoz úgy viszonyulni, hogy a lokálpatriótákon kívül más is aggódik a település sorsáért, és azért tenni is akar. Senki nem akar itt azért megakadályozni semmiféle fejlődést, mert Mezőfi Zoltán a polgármester. Választások után elindult már ez a dolog, és sajnos nincs vége. Ezt a fajta gondolkodást tegyék félre, őt ne szocialistázza senki.

 

Dr. Tóth Mária képviselő: Nem érti, az ő nyilatkozatához hogy jön ez a téma, miért neki mondja a képviselő úr? Ő valóban lokálpatriótának tartja magát, de ezzel az emberrel ő nem beszélt.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Azért függ össze a két felszólalás, mert a képviselő asszony azt mondta, azért nem lett meghosszabbítva a kocsma szerződése, mert Mezőfi Zoltán, aki érdekelt a Bt-ben, a polgármester.

Dr. Tóth Mária képviselő: Megismétli, neki is ez a véleménye. Ha ő polgármester lenne, nem üzemeltetne kocsmát. Az egy öröm, hogy a polgármester más úton is tud törvényes jövedelemhez jutni. Örül annak, hogy a polgármestere anyagilag egyre jobban független. Nem is érti, miért kellett azt a játékot eljátszani, hogy ne adja a nevét a kocsmához, mikor mindenki tudta, hogy az övé. 5 évvel ezelőtt a jelenlegi polgármester, és Önök egy plakáton szerepeltek. Akkor miért kell felvetni, hogy senki nem gondolta, hogy Mezőfi Zoltán lesz a polgármester. Azt az utolsó percig sem lehet tudni, hogy ki lesz a polgármester, csak akkor, amikor a szavazás eredménye végleges.

Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek Károly képviselő úr rongálással, és Lokomotív kávéház bezárásának összekapcsolására vonatkozó hozzászólásánál miért nem hangzott el, a prekoncepció kifejezés? Úgy látta, az utóbbi időben az együttdolgozás szorosabb lett. Testületi ülésre ezt a témát nem szabad idehozni, nincsen rá szükség.

Girasek Károly képviselő: A téma azért került ide, mert az önkormányzat egyik jelentős intézményéről van szó. Más intézmény hasonló helyzetében is idekerült volna a testület elé a téma. Volt is erre már példa. A szerződésnek szigorúbb feltételeket kellett volna tartalmaznia, csalódnia kell, úgy látja nem lesz megállapodás a károkozással kapcsolatban.

 

Végh József Művelődési Központ Igazgatója: Nem éltek a rendkívüli 1 hónapos felmondási lehetőségükkel, megvárták, amíg a szerződés 2003. szeptember 30-ával megszűnt, akkortól kérték csak vissza a helyiséget. Csatolja az árajánlatokat, amit a helyiség rendbetételére kapott szakemberektől. Egyébként lesz mire hasznosítani a helyiséget, jelenleg is 5 fizetős tanfolyam működik egy időben. Az egyik tanfolyam néha csak a folyosón kap helyet. A tüdőszűrősöknek sem tudtak a házban helyet adni.

Mocsári Gergely képviselő: Nem hiszi, hogy Mezőfi Zoltán annak idején egy ennél rosszabb állapotú helyiségbe beköltözött volna.

 

Girasek Károly képviselő: Valóban nem voltak annak idején sem túl jók az állapotok, de a második helyiség ingyenes használata fejében Mezőfi Zoltán vállalta a felújítást. Jelenleg nincs egy szék, kézben marad a kilincs.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja a következő bizottsági ülésen beszéljék ezt meg.

Girasek Károly képviselő: Rendőrséggel szemben rendszeresen szabálytalanul parkol 1-2 autóbusz. Kidöntötték a buszmegállót jelző kresztáblát. A Nógrád Szerkesztősége szinte kizárólagosan használ bérleti díj nélkül egy irodát a Hivatal épületében. Ebben a kérdésben testületi döntés szükséges. Utólag jutott tudomására, hogy országgyűlési képviselő fogadóórát tartott Rétságon, egyetlen egy plakátot látott, de már csak miután a fogadónap elmúlt. Ezentúl a Hangadóban ez jelenjen meg. A parókia mellett garázs épül, szerinte szabálytalanul.

Jávorka János képviselő: Kéri a jegyzőt, hogy Majer Lászlót és Kurisné Pintér Katalint szólítsák fel, a volt laktanya területéről szállítsák el a sok szemetet. Több cserép lecsúszott a tetőkről, azokat pótolni kellene.

Dr. Tóth Mária képviselő: Balassagyarmat felé korai autóbusz járat indítása lenne szükséges. 6 órára kell több dolgozónak is munkahelyére beérni, és a kereskedelmi iskolások gyakorlata is ekkor kezdődik. Nem megoldható jelenleg a bejutásuk.

Kapecska Ferencné jegyző: A VOLÁN-t nem lehet kötelezni plusz járatok indítására, ha nekik veszteséges a járat, azt nem indítják, vagy éppen megszüntetik.

Dr. Tóth Mária képviselő: Hekli Éva szólt neki, hogy Salgai György haragszik rá, ugyanis miatta kellett a közkutat lezárazni a focipályánál. Ő telefonon jelezte a jegyzőnek, hogy a közkútról locsolják a pályát. Nem fizethetnek több százezer forintos vízdíjat. Ő azt nem mondta, hogy a kutat le kell zárni. De ha csak így lehet megoldani, hogy a város pénzén ne locsoljanak, akkor le kell zárni. Úgy tudja, hogy a sportegyesület elnöke Gresina István, meggyőződése, ő nem tudott az esetről. Ilyeneket nem fog tűrni, már százezres vízszámlákat fizetnek. Tiltakozik az ellen, hogy a közmunkások a város pénzén, a város eszközeivel, a város üzemanyagával takarítsák a sportegyesület által használt faház környékét.

Mocsári Gergely képviselő: A vidékiek csodálkoztak, hogy miért nem tudnak a sportolók vizet inni a kúton. Méltatlan egy városi sportegyesülethez, hogy kutat sem biztosítanak az ideérkező játékosoknak, és nézőknek. Úgy tudja, hogy a települések két végén máshol is meghagyták a közkutakat.

Kapecska Ferencné jegyző: Személyesen nem látta, hogy locsolják-e a pályát. A sportegyesületnek van önálló vízórája, a díjat fizetik. Megkereste Salgai Györgyöt, aki úgy nyilatkozott, nem használják a közkutat, arról nem locsolta, azt akár le is szerelhetik, mivel az egyesületnek erre szüksége nincs. A településen az indokolt helyeken megmaradtak a közkutak, onnan történik a parkok locsolása is. A közkutak után jelenleg átalányt fizetünk, lehet, hogy az órák felszerelése után többe kerülne a vízdíj.

Dr. Tóth Mária képviselő: Azt, hogy erről a kútról locsoltak, ő is látta. Azt nem tudja, hogy Salgai György volt-e, de fénykép van róla.

Salgai György rétsági lakos: Arról a közkútról locsolás nem volt részükről.

Dr. Tóth Mária képviselő: Jelentsen föl, mert én láttam, és tanuk is vannak.

Salgai György rétsági lakos: El tudja mondani, hogy két aknájuk is van, amiben akkora a talajvíz, hogy búvárszivattyúval rá tudják nyomatni a vizet a pályára. A közkutat a tűzoltók gyakorlásképpen használják, de erre nekik állítólag engedélyük is van. A pályát a tűzoltóságnak ők adták át, gyakorlás céljára. Az egyesület elnöke egyébként Hajdúk János, nem Gresina István. Faház környékét egyszer kaszálták le közmunkások. Meg kell nézni a faház használatba adására vonatkozó dokumentumot, mert szerinti a körötte lévő területet nem adták át.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Spektiva 2000 Kft-nek új ügyvezető igazgatója van, Szeiber László személyében. Úgynevezett anyaműszakot indít a Kft., így az anyukák is el tudnak helyezkedni, műszak előtt az óvodába tudják gyermekeiket vinni, műszak végén pedig értük tudnak menni időben.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.


 

 

kmft.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné

                   polgármester                                 jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-