RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2003.  szeptember 25. napján megtartott testületi ülésen

Jelen vannak:  12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív szerint

                          Mezőfi Zoltán polgármester

                           Kapecska Ferencné jegyző

                          Bulejka András csoportvezető

                          Lichtenberger Edit jkv. vezető

                          10 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Katona Ernő alpolgármester, Mocsári Gergely és Pusztai Edgár képviselő később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt: 

                        1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

                             Elerjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző: A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése közül kimaradt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás felülvizsgálata alapján 27 kiskorú gyermek támogatása megszüntetésre került szeptember 31. napjával.

Girasek Károly képviselő: Tapasztalja, hogy egyes témák a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóból kimaradnak. Amit nem hajtottak végre, az nem szerepel a beszámolóban. Pl. a Zsemberi Ker. ügyében milyen intézkedés történt? A nem előírás szerinti formában megjelenő információs táblák megszüntetésére történt-e intézkedés. A módosított SZMSZ alapján a jegyzőkönyvet az interneten közzé kell tenni, de az augusztusi ülés anyagát még nem látta a város weboldalán. Folyamatos probléma, hogy a menetrendszerinti járatok a nagyparkolóban fordulnak meg, holott ki lett jelölve a buszforduló és várakozó helye is. A kenyeres autó a járdán közlekedik, veszélyeztetve a gyalogosok biztonságát. Kéri az intézkedést.

Kapecska Ferencné jegyző: Véleménye szerint nem ebben a napirendben kellene ezekre a kérdésekre választ adni. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban a testület döntések végrehajtásáról és nem egye képviselők felvetéseiről kell számot adni. Mint arról korábban számot adtunk, az állami tulajdonú területet, függetlenül az önkormányzat által bejelentett térítés nélküli tulajdon jog átvételi szándéktól, a Kincstár a Zsemberi Ker. Kft-nak értékesíti. Az erre vonatkozó megkeresésünkre a Kincstár nem válaszolt A jegyzőkönyvet lemezen időben átadtuk a Művelődési Központnak, hogy azt a város honlapján tegyék közzé. A kialakított autóbusz fordulóról tájékoztatva lettek az üzemeltetők, fokozottabban kell ellenőrizni, hogy betartják-e egyes buszvezetők az előírásokat. Az információs táblák ügyében még nem történt intézkedés. A szabálytalan közlekedéssel kapcsolatos válasz megadására a jelen lévő közterület felügyelőt kéri fel.

Mezőfi Zoltán polgármester: A közlekedési káoszt nem kell bemutatni. Minden busz mellé rendőrt nem állíthatnak. Egy informatikus beállítása önkormányzati szinten jó lenne, az megoldhatná a Weboldal naprakész vezetését is.

 

Girasek Károly képviselő: Nem ért egyet a jegyzővel, hogy ami nincs végrehajtva, nem kell róla beszámolni. Zsemberi-ker ügye jó lenne, ha nem húzódna 4-5 évig. Buszok kérdése fontos, táblát kell kitenni, hogy ne forgolódhassanak a nagyparkolóban. Csak a kiránduló buszok fordulhassanak ott meg.

Végh József Művelődési Központ igazgatója: Időközben a jegyzőkönyv felkerült az Internetre.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

                 2./ Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

                       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: Úgy hallotta, sajtótájékoztató volt a hivatalban, ez miért nem került bele az anyagba? A Mitsubishi szalon átadás is fontos eseménye a városnak, erről sincs tájékoztatás.

Mezőfi Zoltán polgármester: A sajtótájékoztató csütörtökön volt, a Mitsubishi szalon átadásával egy időpontban, míg a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztató ez megelőzően készült el. Mivel egyszerre két helyen nem lehetett, így a sajtótájékoztató végére ért csak a hivatalba vissza, amikor kötetlen beszélgetés folyt az országgyűlési képviselők és jelen lévő, meghívott újságírók, lakosság, valamint a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője között.

Girasek Károly képviselő: Ha a sajtótájékoztató hivatalos rendezvény volt, miért nem tudtak a képviselők, és a lakosság róla? Ha pártrendezvény volt, akkor is meg kellett volna nyilvánosan hirdetni, annál is inkább, mert a hivatal épületében politikai rendezvényt tartani nem lehet, ezt tiltó szabályok vannak életben. Véleménye szerint testületi döntést igényel, ha a hivatal épületében pártrendezvényt tartanak.

/Mocsári Gergely képviselő megérkezett/

Kapecska Ferencné jegyző: Olyan szabályozás nincs életben, ami tiltaná különböző rendezvények megtartását a hivatal épületében. A választójogi törvény értelmében az önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampány tartani nem lehet, de jelen esetben nem kampányról volt szolt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Tudvalevő, hogy az épületben egy pártiroda működik, egy megállapodás alapján már 13 éve. Rendezvényeik is vannak rendszeresen.

A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ 22. §. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirendek elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Javasolja a következő napirendek felvételét.

Girasek Károly képviselő a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását érintő napirendi javaslatot nyújtott be. Az előterjesztés a képviselők részére kiadásra került, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és az „Információs technológia az általános iskolában” pályázat benyújtása. A kiosztott előterjesztést az EMOS Bizottság tárgyalta.

Templom u. 7. szám alatti szükséglakás határozott idejű bérbeadása. A kiosztott előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta.

Szavazásra teszi fel Girasek károly képviselő SZMSZ módosítását érintő napirendi javaslatát, amit a képviselő-testület 9 igen és 2 ellenszavazattal elfogadott. Szavazásra teszi fel az Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és az „Információs technológia az általános iskolában” pályázat benyújtása című napirendi javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A Templom u. 7. szám alatti szükséglakás határozott idejű bérbeadásával kapcsolatos napirendi javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület a módosító indítványokkal együtt a napirendi pontok tárgyalását 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.

Napirend
Előterjesztő
1./ Háziorvosi szolgálatok privatizációja
Dr. Szájbely Ernő EMOS Biz. elnöke
2./ Beszámoló a 2002/2003. évi oktatási évről, a 2003/2004.

     oktatási év indításáról

Sztavrov Lazóné iskolaigazgató
3./ Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és az

     „ Információs technológia az általános iskolában” pályázat

      benyújtása

Sztavrov Lazóné iskolaigazgató
4./ Építési, felújítási, karbantartási feladatok ajánlat kérés

     eljárásának szabályozása

Kapecska Ferencné jegyző
5./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Girasek Károly képviselő
6./ Garázshely kialakítás lehetősége
Büki László vezető főtanácsos
7./ Területvásárlási kérelem
Kapecska Ferencné jegyző
8./ Megállapodás az RKSZ Kábeltelevíziós Szolgáltatóval
Girasek Károly képviselő
9./ Templom u. 7. szám alatti szükséglakás határozott idejű

     bérbeadása

Kapecska Ferencné jegyző
10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok végrehajtásáról
Mezőfi Zoltán polgármester
11./ Egyebek
Zárt ülésen:

12./ Város Szolgálatáért elismerés

Dr. Szájbely Ernő EMOS Biz. elnöke

                    1./ Háziorvosi szolgálatok privatizációja

                         Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Bizottsága 23-án ülésezett, 10 bizottsági tag volt jelen. A képviselő-testület 2003. augusztus 28-án megtartott ülésén foglalkozott a háziorvosi szolgálatok privatizációjával és kifejezte azt a szándékát, hogy támogatja azt. A 67/2003.(VIII.28.) számú határozatában a testület egyúttal meghatározta azokat az alapvető szempontokat, melyeket a megkötendő szerződésekben érvényesíteni kell.

A szerződés-tervezetek elkészültek, a fenti szempontok mellett, a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével. Készült egy megbízási szerződés, melynek melléklete a rendelési időket rögzíti, és készült egy használatba adási szerződés, mely a szakmai feladatok ellátásához szükséges ingatlanok és egyéb vagyontárgyak használatba adásáról szól, ennek mellékletei pedig majd az átadandók részletes leltár szerinti felsorolását fogja tartalmazni.

A bizottsági ülésen kérdésként elhangzott, hogy a körzetekhez tartozó csatolt községek nyilatkoztak-e, hogy hozzájárulnak a használatba adási szerződések megkötéséhez? A tolmácsi, illetve bánki rendelők felszereltsége jelenleg nem felel meg az előírt minimum feltételeknek, ha az ÁNTSZ esetleg nem ad működési engedélyt ezen rendelőkre, kinek kell a felszerelést biztosítani?

Válaszként hangzott el, hogy értesítést kaptak az említett önkormányzatok, írásban még nem jeleztek vissza, de ahogy tavaly is, valószínű, idén is hozzájárulnak a szerződések megkötéséhez. Ha a rendelők felszereltségét az ÁNTSZ esetleg nem megfelelőnek minősítené, a felszereltség kiegészítése a helyi önkormányzat feladatát képezné, de ez a betegek ellátását nem érintené, legfeljebb a csatolt községek rendelőiben szünetelne a rendelés az engedély megadásáig, illetve a hiányok pótlásáig.

Véleményként hangzott el, hogy a három orvos együtt privatizálhasson, ne legyen „vegyes” rendszer. A csatolt községek önkormányzatai legyenek tájékoztatva, hogy mik a kötelezettségeik a rendelőikkel kapcsolatosan. A fűtési költség egy része ne legyen a vállalkozó orvosokra terhelve. A vállalkozóként fizetendő iparűzési adó legyen valamilyen formában visszaadva a vállalkozó orvosnak. Legyen még egyszer átgondolva a jubileumi jutalom kérdése. Senki ne legyen az érintettek közül kényszerhelyzetbe hozva, minden érintett szabadon dönthesse el, milyen formában, milyen jogviszony keretében kíván dolgozni a jövőben.

Az EMOS Bizottság végül is a szerződés-tervezeteket változtatás nélkül javasolja elfogadni, a határozati javaslatnak megfelelően, az abban foglaltak szerint. Fontos, hogy a betegek is megfelelő tájékoztatást kapjanak a változások lényegéről a Hangadón keresztül. A szerződés-tervezeteket véleményezésre meg kell küldeni a Magyar Orvosi Kamara balassagyarmati szervezetének. 

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztett szerződés-tervezetek az új jogszabályoknak és a testület legutóbbi ülésén elfogadott szempontoknak megfelelnek. Több tisztázandó kérdés mellett a felmondási szabályok körül alakult ki rövid vita. A felmondás szabályait azért nem szükséges itt megfogalmazni, mivel a törvény ennek minden esetét részletesen szabályozza. Javaslatként merült fel, hogy csak abban az esetben történjen meg a privatizáció, ha mindhárom együtt akar vállalkozásba menni. Ezt a javaslatot a bizottság nem fogadta el, külön-külön is vállalkozhatnak. Ugyancsak javaslat hangzott el arra, hogy az aláírást kössék határidőhöz. A bizottság a javaslatot támogatta, és a testületnek javasolja elfogadni, hogy a szerződés aláírására október 31-ig kerüljön sor, egyrészt elegendő az idő arra, hogy kellően át lehessen gondolni a feltételeket, másrészt a 2. sz. háziorvos szakvizsgájának eredménye is ismert lesz már abban az időben. Felvetődött a minimum felszerelésről szóló rendelet a tolmácsi, bánki rendelők kapcsán. Helyi önkormányzati feladat a rendelők felújítása, felszerelése, ezt a rétsági önkormányzat nem vállalhatja fel. Ha nem tudják megoldani, akkor a rendelőt be fogják zárni. A bizottság a szerződés-tervezeteket elfogadásra javasolja a testületnek.

/Pusztai Edgár képviselő megérkezett az ülésre./

Dr. Tóth Mária képviselő: Az orvosok a szerződés-tervezetet megkapták-e?

Kapecska Ferencné jegyző: Az orvosok a szerződés-tervezetet időben megkapták.

Girasek Károly képviselő: Működési forma a privatizáció, ellátás nem romolhat a változás miatt. Ha a társközségek a minimális felszerelés hiánya miatt engedélyt nem kapnak, az az egyébként is felszült kapcsolatot tovább rontaná. Azt nem lehet felvállalni, hogy Bánkon és Tolmácson a rendelés megszűnjön. Alapos lakossági tájékoztatás kell, ez nagyon fontos. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az ellátás továbbra is díjmentes, és ténylegesen mit jelent a privatizáció.

Havas Vilmosné képviselő: Tolmácson a polgármester és jegyző ismerik a törvényt, a rendelő folyamatos működéséhez nekik kell a feltételeket biztosítani. Nem látja veszélyesnek a helyzetet.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: A csatolt községeknek hozzájárulnia a 2-es számú szerződéshez kell. Valószínű, hogy hozzá is járulnak. Joguk, hogy bérleti díjért adják a rendelőt, de véleménye szerint nem így fog történni. Betegellátásban változás nem lesz. A II. körzet orvosa október 27-én teszi le a háziorvosi szakvizsgát. Minden akadály elhárul a szerződések aláírása elől.

Mocsári Gergely képviselő: Az egészségügyi ellátás színvonalas biztosítása kiemelt feladat volt eddig is, és továbbra is az marad. Remélhetőleg az orvosok aláírják a megbízási szerződést, és nem érhet ezután minket azt vád, hogy nem járulunk hozzá a privatizációhoz.

Girasek Károly képviselő: Az önkormányzatok készségét ő nem kérdőjelezte meg, de nem fordulhat elő, hogy a privatizáció miatt szűnjön meg a társközségekben a rendelés.

Dr. Tóth Mária képviselő: Mikor kapta meg a két társközség önkormányzata a szerződést, és sürgette-e a hivatal a hozzájárulás megadását. Pár telefont, vagy személyes megkeresést megért volna a hozzájárulás megkérése.

Kapecska Ferencné jegyző: Az augusztus 28-i ülésen döntött a testület a háziorvosi szolgálatok privatizációjáról. A szerződés tervezet ezt követően készült el és került megküldésre a két önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy testületi döntést igényel a hozzájárulás, többszöri sürgetésre nem került sor. Tolmács jelezte, hogy október 6-i ülésén tűzik napirendre a témát, Bánk még nem közölte a döntés időpontját.

/Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre./

Mezőfi Zoltán polgármester: Véleményét a bizottsági ülésen is elmondta. Örül, hogy megszületett a konszenzus.

Dr. Szabó Mariann képviselő: Mint a privatizációban érintett háziorvos bejelenti érintettségét.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Dr. Szabó Mariann képviselő kizárását a szavazásból, amit a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadott el. Szavazásra teszi fel továbbá a háziorvosi szolgálatok privatizációjára vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

78/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok vállalkozásban történő ellátásáról szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező – megbízási szerződéseket, valamint ezen feladatok ellátásához szükséges ingatlanok és egyéb vagyontárgyak használatba adásáról szóló szerződéseket megtárgyalta, azokat jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adási szerződések mellékletét képező részletes leltárak elkészítése után az érintett háziorvosokkal, illetve házi gyermekorvossal a megbízási és használatbavételi szerződéseket aláírja.

A szerződések aláírásának végső határidejét a képviselő-testület 2003. október 31. napjában határozza meg.

Felelős: leltárak elkészítéséért: Kapecska Ferencné jegyző

Határidő: leltárak elkészítésére: október 18. és szöveg szerint

                2./ Beszámoló a 2002/2003. oktatási évről, a 2003/2004. oktatási év indításáról

                     Előterjesztő: Sztavrov Lazóné iskolaigazgató 

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Bizottsága 2003. szeptember 23-án megtartott ülésén tárgyalta a napirendet. A beszámolóval kapcsolatban több kérdés is elhangzott. Hány tanári állást hirdetett meg az iskola, hogyan alakultak az osztálylétszámok? Milyen a szakos ellátottság aránya, hogyan alakult a túlórák száma? Hogyan alakult a napközis csoportok száma, és a tanulócsoportok száma? Helyiségek száma, azok kihasználtsága milyen az iskolában? A tanórán kívüli foglalkozások hogyan alakultak? Óraadók nélkül hogyan alakulna a szakos ellátottság? Milyen a taneszköz-ellátottság, hol tart e téren az iskola? Túlmunka (túlórák, helyettesítések) hogyan alakult? Az új, angolt tanító óraadó miért az alsó tagozatban, a 3. osztályban tanít? A felsőben a tanulószoba helyett napközis csoport szervezése lehetséges-e, mitől függ az? Milyen szakkörök vannak, ezek működnek-e, elégségesek-e? A lemaradó, lassabban fejlődő gyermekek felzárkóztató képzéseit hogyan kívánja megvalósítani az iskola? Az iskola számára melyik előnyösebb anyagilag, az óraadóként foglalkoztatás, vagy a részmunkaidős foglalkoztatás? Miért kíván az iskola vezetése úgymond megszabadulni a konyha működtetésétől? 

A kérdésekre adott válaszok röviden: Angol, számítástechnikai szakos állás lett meghirdetve. Az osztályok száma összesen 16, 8 alsós és 8 felsős. Átlagos osztálylétszám 23-25 fő, az iskola tanulóinak létszáma 31 fővel csökkent, három nyolcadik osztály helyett már csak kettő van, és összesen 32 elsős tanuló iratkozott be az iskola első osztályaiba. 11 azon tanulók száma, akik iskolaváltás miatt távoztak. A szakos ellátottság 95 %-os, (óraadók nélkül is 90 % felett lenne). A túlmunka kérdése úgy néz ki, hogy rendeződött, a megengedhető mértéket nem lépi túl. A napközit igénybe vevő gyerekek száma 119 az alsó tagozatban, öt napközis csoportban, a felsőben 10 tanuló veszi igénybe a tanulószobát, de ezek közül többen nem járnak rendszeresen. A tanulócsoportok száma 16, helyiségek száma az alsós iskolában 8 tanterem, plusz logopédia, plusz tornaszoba, plusz fejlesztő szakmai műhely terem és a díszterem, a felsős iskolában 14 tanterem, plusz technika terem, tornaterem. Az átlagos kihasználtság 3 óra/tanterem. A taneszköz beszerzések folyamatosan megtörténnek, kb. a tervhez viszonyítva időarányos az ellátottság. Az új angolt oktató óraadó kérte, hogy a harmadik osztályban kezdhessen. A felelős osztályok esetében is lehetséges napközis szervezése, illetve biztosítása, ha a szülők ezt igénylik. Szakkörök működnek: informatika, angol, német, matematika, természet-ismeret - földrajz, természetismeret-biológia, és honismereti szakkörök vannak. Alsó tagozatban heti 8 órában folyik felzárkóztató képzés. Az óraadók számlát adnak, ennek alapján fizeti őket az iskola, a részfoglalkozásúakat pedig a Kjt. szerint fizetik, a két fajta foglalkoztatás kb. hasonló anyagi ráfordítással jár. A konyhától azért kívánna megválni az iskola, mert véleményük szerint ennek működtetése nem tartozik szorosan az oktató-nevelő munkához, az ott keletkező problémák meghaladják az iskola vezetésének lehetőségét, jogkörét.

Hosszú és elgondolkodtató vita folyt érvekkel és megközelítésekkel, melyeket nehéz röviden visszaadni, a teljesség igénye nélkül próbál idézni az elhangzott véleményekből röviden. A beszámolóból hiányoznak olyan fontos tájékoztató adatok (pl. osztály létszámok, tanulócsoportok száma stb.), melyek szükségesek a képviselők tájékozódásához. A tanítási időn kívüli tevékenység kevésnek tűnik, több kellene. Elgondolkodtatók a számok. Óriási pénzeket emészt fel az iskola, de több területen is el kellene mozdulni a racionalitás irányába, nem lehet szó nélkül elmenni a tanulólétszám ilyen mérvű csökkenése mellett, amely várhatóan a jövőben is folytatódik. Emiatt lépni kellene a megfelelő módon és ütemben a következő területeken: termek hasznosítása, kihasználtságuk biztosítása. Tervszerűen, folyamatosan pályáztatni kell a szakos ellátottság érdekében a hiányzó szakokra megfelelő nevelőket kellene keresni, hirdetni kell a hiányszakmákban, az iskola hosszú távú érdeke ezt feltétlenül megkívánja. Át kellene gondolni, hogy 325 fős iskolába kell-e két igazgatóhelyettes, illetve a pedagógus létszámot is a jövőben a tanulólétszámhoz kellene igazítani. A taneszköz-tervet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Nem biztos, hogy a harmadik osztályban kell angol nyelvet tanítani, meg kellene gondolni. Soknak tűnik a csoportbontások száma, szintén át kellene gondolni. Dicséretként hangzott el, hogy jól sikerült a számítógépes terem kialakítása, sok és eredményes pályázatot nyújtott be az iskola, jól működik a fejlesztő műhely, melynek több rendezvénye a térségből is sok érdeklődőt vonzott. Elhangzott még, hogy a nevelő-testület részéről sokszor tapasztalható, hogy nem megfelelő a jó szándékú bírálatok fogadtatása, nem rögtön visszautasítani kell, hanem esetleg elgondolkodni a felvetések jogosságán, igazságtartalmán, hiszen mindenkinek fontos a rétsági iskola, annak is, aki esetleg szóvá tesz bizonyos dolgokat. Nagyon fontos lenne a nyugodt légkör biztosítása, ami bizony nem könnyű feladat a folyton változó elvárások, tantervek közepette (jelenleg is 4-5 féle tanterv szerint oktatnak!). A konyhával kapcsolatban elhangzott, hogy csökken az étkezők száma, ugyanakkor folyamatosan emelkedik a rezsiköltség, amely mára elérte a 152 %-ot. A napi átlagos adagok száma is csökkenést mutat. Ugyanakkor a konyha kialakításával, felszereltségével kapcsolatban jelentősen nőni fognak a követelmények és ezzel együtt a kiadások. A megoldás nem a Polgármesteri Hivatalhoz való átcsatolás, hanem a működtetés alapos átgondolása, a működési forma, létszám és egyebek tekintetében.

 

A beszámolót az EMOS Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a konkrét számokat, adatokat tartalmazó melléklet kerüljön kiosztásra a képviselők között a beszámoló kiegészítéseként. Javasolják, ez év októberében kerüljön ismét kiírásra az Általános Iskola igazgatói pályázata, a tavalyihoz hasonló feltételekkel. A napközis konyha további működtetésének kérdését tűzze napirendre a képviselő-testület soron következő üléseinek egyikén. A Bizottság néhány ajánlást is megfogalmazott az Általános Iskola vezetése felé, amit a határozati javaslat már tartalmaz.

Dr. Tóth Mária képviselő: Gyógy-testnevelésre 79 fő jár. Milyen orvosi igazolás szükséges ahhoz, hogy ezt a fajta ellátást alkalmazzák? Egyébként ez a szám siralmas, nagyon sok az ellátottak száma.

Dr. Szabó Mariann képviselő: Gyermekorvos szűri a gyerekeket, sajnos sok a beteg, és a gerincferdüléses gyermek.

Dr. Tóth Mária képviselő: Hány bejáró van a tantestületben, és milyen szakosok? Figyelemmel kísérik-e az iskolából kikerülő gyermekek további fejlődését, tanulmányait, eredményeiket?

Patterman Józsefné képviselő: 11 tanuló távozott más iskolába, milyen típusúak ezek az iskolák, mi a távozás oka?

Sztavrov Lazóné iskolaigazgató: Tereskéről egy, Nagyorosziból egy, Tolmácsról kettő, Bánkról is kettő kartárs jár be tanítani. Az iskolából kikerülők további fejlődését figyelemmel kísérik. Megfelelő következtetéseket levonják, az is megmutatkozik, hogy melyik tantárgyra kell jobban figyelni. A felsőbb iskolákból visszajelzések jönnek, nemcsak az első év után, hanem folyamatosan. Fejes Balázs Vácott tűnt ki számtalan jó eredményével. Úgy érzi, nincs szégyellnivalója az iskolának, a gyerekek megállják helyüket a közép és felsőfokú oktatásban is. A szülő joga, hogy odavigye a gyermekét, ahová akarja. Negyedik osztályosok szülői értekezletére is bejár, a felmerülő kérdésekre válaszol. Elsősorban negyedik után viszik el a gyermekeket a szülők. A Balassi 8 osztályos gimnázium nagy húzóerő, 6. osztály után a keresztény iskolába mennek a gyerekek. A váci Waldorf iskolába is vittek a szülők gyerekeket, de onnan már vissza is hozták őket.

Havas Vilmosné képviselő: Az óvodában kb. 6 éve foglalkoznak megelőzéssel, hogy a kikerülő gyermekeknek ne kelljen igénybe venniük a gyógytestnevelést. A Szociális Bizottság a szociálisan rászoruló, de kiváló eredményeket elérő Fejes Balázst családját kiemelten segélyezte. Vácott, a kiváló eredményeket elért tanulók tiszteletére rendezett ünnepség igen jó kezdeményezés, mi is tanulhatnánk belőle. Fel kell valamilyen módon karolni a tehetségeket, és támogatni kell őket. Keresse a rétsági iskola is az újfajta lehetőségeket, hogy ne érezzenek a szülők késztetést arra, hogy a gyermekeiket más iskolába vigyék. Plusz lehetőségeket, képzési formákat kell találni a tanulók megtartása érdekében.

Mocsári Gergely képviselő: A számszaki kimutatásokat személy szerint ő kérte az iskolától. Szeretné kiemelni az önkormányzat és az iskola viszonyát. Az önkormányzat elegendő pénzt, támogatást ad. Zavartalan, színvonalas működéshez a feltételeket a fenntartó biztosítja. Az átlaglétszám nagyon jó az iskolában. Átlagosan 20, van ahol 15 fő a tanulócsoportok létszáma. Az oktatási törvény szerint akár 30 fő is lehetne. Bontások eredménye több mint ideális. A feladatoknak költségvonzata is van. A Balassiban nincsenek ilyen kedvező létszámadatok. Plusz tevékenység éves szinten hetente 47 óra. Felzárkóztató tevékenységet kevésnek tartja. A jelenleg érvényes törvényi lehetőségek felett biztosítja az önkormányzat a működés feltételeit. A jó ellátási és jó szakmai feltételek adottak. Kevés óraszám van a pedagógusoknál az angol kivételével. A gyermekek között sajnos sok a beteg, tartáshibás gyermek. Velük nehezebb a munka. Sajnos szolgálati lakás nincs a városban, ami az álláshelyek betöltésénél gondot okozhat. Pályázatok kihasználása fontos. Kéri, hogy decemberig legalább bizottsági szinten adjon az iskola tájékoztatást a taneszköz ellátás helyzetéről, a jóváhagyott taneszköz terv végrehajtásáról. A baj, hogy nem mernek változtatni, pl. a konyha kérdésében sem. Radikálisan felül kell vizsgálni a konyha helyzetét és javaslatot tenni a lehetséges megoldásokra.

Girasek Károly képviselő: A megfelelő szintű oktatáshoz a feltételek adottak az önkormányzat részéről. A létszám csökkenés miatt a normatíva kiesés tavaly 3,5 millió Ft volt, és idén is ez várható. Egy városi iskolának vonzáskörzetének kellene lennie. Minőségi színvonal emelés szükséges. Tanórán kívüli foglalkozások, pl. néptánc oktatás, énekkar, színjátszó-kör is olyan vonzerő lehet, ami itt tartja a tanulókat. Javasolja az igazgató helyettesek számának felülvizsgálatát, meg kell vizsgálni szükség van-e két helyettesre. Vannak jó képességű gyermekek, elismerésüknek a módját ki kell munkálni. Rétság is büszke lehet Fejes Balázs teljesítményére. Ösztöndíjat is lehetne alapítani a tehetséges tanulók elismerésére.

Dr. Tóth Mária képviselő: Az igazgató asszony a beszámolója harmadik bekezdésében már védekezik. Kevés az a gyermek, aki mindent ötösre tud. Jó ez az arány. Túlterheltek a gyerekek, sok a lexikális tanulni való, ez így van rendjén, ne süllyedjenek a gyermekek az amerikai színvonalra, hogy azt sem tudják melyik ország hol van. Sok itt tanult gyermek főiskolát, egyetemet végzett. Az „egyszerű” szülők gyermekei közül jutnak többen előre. Nem fogadja el, hogy a gyermekek későn érnek, azért jobb egy-két esetben a felsőbb iskolában az eredményük. Siralmas, hogy nincs a városban pedagógus szolgálati lakás.

Belovai Gabriella igazgató helyettes: Az önkormányzat köteles 657 órát biztosítani, finanszírozni, ők ezt nem lépik át. Törvényesen 30 főt egy-egy tanuló csoport létszáma nem haladhat meg, így kötelező a bontás. Nem kapnak plusz adományt az önkormányzattól, a törvényekben foglalt kötelező finanszírozást biztosítja csak az önkormányzat.

Mocsári Gergely képviselő: Ő azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat jó feltételeket biztosít az oktatáshoz.

Dr. Tóth Mária képviselő: ez a téma megérne külön testületi ülést is. A legfontosabb, hogy az iskola jól működjön a városban.

Mezőfi Zoltán polgármester: Módosító indítványként hangzott el, hogy az iskolai igazgató helyettesek számát meg kell vizsgálni. A módosító indítványt a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodással elfogadta. Másik módosító indítványt, miszerint az iskola december végéig adjon számot a taneszköz terv megvalósulásáról, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványokkal együtt a határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

79/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a 2002/2003. oktatási évről, a 2003/2004. oktatási év indításáról szóló beszámolót, azt elfogadja.

     1./ A tanév indításának tárgyi és személyi feltételei összességében biztosítottak, de a szakos ellátás továbbra is elmarad a 100 %-tól. A teljes szakos ellátás érdekében a jelenleg üres, illetőleg nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyek folyamatos pályáztatásáról gondoskodni kell.

     2./ A szeptember 1-i 325 fős tanuló létszám 31 fővel elmarad a tanév záró létszámtól. A tanulólétszám csökkenését nagymértékben befolyásolta, hogy a végzős 58 fő nyolcadikos helyett csak 32 első osztályos tanuló kezdte meg a tanévet. A népességi adatok alapján a tanulólétszám további csökkenése várható. A tanulócsoportok száma eggyel csökkent, mind a nyolc évfolyamon két párhuzamos osztályban folyik az oktatás. A tanulólétszám és tanulócsoportok számának csökkenése miatt, az intézmény költségtakarékosabb működtetése érdekében fel kell mérni a tantermek és egyéb helyiségek kihasználtságát, egyéb hasznosításának lehetőségét. A pedagógusok és igazgatóhelyettesek engedélyezett létszámát a tanulócsoportok számának figyelembe vételével kell megállapítani.

3./ A tanulócsoportok csoportbontásának indokoltságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

4./ A képviselő-testület 36/2000. (V.25.) számú határozatával jóváhagyott kötelező eszköz és felszerelési jegyzék teljesítését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, annak végrehajtásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

5./ A napközis konyha működtetésére vonatkozó intézményi javaslatot a gazdaságosabb működtetés lehetséges szervezeti formáit is bemutatva az októberi ülésen kell előterjeszteni.

6./ Az iskola igazgatói pályázat kiírását az októberi testületi ülésen elő kell terjeszteni.

Felelős: 1. - 4. pont Sztavrov Lazóné igazgató

               5. - 6. pont: Kapecska Ferencné jegyző

Határidő: 1. és  3. pont folyamatos

                 2. és 4. pont december 31.

                 5. és 6. pont szöveg szerint

                     3./ Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és az „Információs

                          technológia az általános iskolában” pályázat benyújtása

                          Előterjesztő: Sztavrov Lazóné iskolaigazgató

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Javasolja a bizottság a képviselő-testületnek, hogy éljen a lehetőséggel és az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot és az ehhez szükséges önrészt a jövő évi költségvetésben ütemezze. A pályázat elkészítésének ez évi költségét (150 eFt) az iskola költségvetéséből biztosítsa. Ugyancsak tárgyalta a bizottság az iskola Pedagógiai Programjának benyújtott módosítását, azt támogatja.

Girasek Károly képviselő: A pályázat előkészítési díja 150 eFt, más költség nem merül fel az önkormányzatnak?

Kapecska Ferencné jegyző: 150 eFt-ról tudott először, de most az ülés előtt kapott tájékoztatást, hogy plusz Áfa és sikerdíj is szerepel a megbízási szerződés tervezetben, ami után meggondolandó, hogy a pályázat elkészítésre kössünk a szerződést, vagy azt készítsük el magunk, tekintettel arra, hogy nagyon sor részanyagot egyébként is nekünk, illetőleg a pedagógusoknak kell elkészíteni.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Bizottsága is javasolja elfogadásra a pályázatot, nemcsak számítógép modernizálást jelent, hanem a terem berendezésére, nyílászárók rendbetételére is fel lehet használni. A pályázat feltétele, hogy a Pedagógiai Program a kiadottak szerint módosításra kerüljön.

Girasek Károly képviselő: Pontatlan adatokat kaptak. Ha egyszer 150 eFt a pályázat készítés díja, akkor az annyi is legyen. Egy ilyen pályázatot helyben is meg lehet írni, sikerdíjat kérni nonszensz.

Dr. Tóth Mária képviselő: Akármilyen szegény a város, szomorú, ha 150 eFt-ot adnának, de 200 eFt-ot már nem a pályázatra, ha az ténylegesen annyiba kerül.

Dr. Szabó Mariann képviselő: A gyerekek érdeke, hogy a pályázat elkészüljön, és sikeres legyen.

Havas Vilmosné képviselő: A sikerdíjról eddig szó sem volt. 

Girasek Károly képviselő: A pályázat benyújtását elmulasztani nem lehet, de sikerdíjról szó sem lehet.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola Pedagógia Program módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

80/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola – 40/2001.(V.31.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott – Pedagógiai Program módosítását az alábbiak szerint elfogadja.

1./ A Pedagógiai Program I. fejezet 2. pontja az alábbiakkal kiegészül:

- Az emberi szuverenitás magába foglalja a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességét. Ehhez fejlett kommunikációs képességekre és viselkedés kultúrára van szükség. Ez mind a társadalmi beilleszkedésnek, mind az egyéni boldogulásnak alapvető feltétele. Ehhez hozzátartozik az idegen nyelv megfelelő elsajátíttatása. Ezen terület feltételeinek, eszközrendszerének javítását csoportbontásokkal, korszerű nyelvkönyvek, multimédiás nyelvoktató programok használatával kell megvalósítani. 

- Az általános társadalmi modernizáció, az uniós csatlakozás, az életmód átalakulása megkívánja a lépéstartást az informatikai forradalommal. A számítógépterem korszerűsítésével, új számítógépes szaktanterem felszerelésével lehetőséget kell biztosítani arra, hogy minél több évfolyamon – tanórák, vagy tanórán kívüli foglalkozások keretében- diákjaink megismerkedhessenek a számítógép, a számítógépes hálózatok használatával, annak előnyeivel.

2./ A II. fejezet a – bevezető mondat után az alábbiakkal egészül ki.

-Célunk, hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja.

-Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre.

3./ Az V. fejezet 1. pontja – a 2. mondat után – az alábbiakkal egészül ki.

     A tanórákon is egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az információs és kommunikációs technológia (IKT) használatára, hiszen ez megfelel a jelenlegi gazdasági fejlődési tendenciáknak, és egyre inkább a későbbi munkavállalás alapvető feltételévé válik. Az IKT technológia, az e-tanulás alkalmazása csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket, fejleszti a gyermekek kritikai gondolkodását, nagyobb a motiváció, a tanulás hatékonysága.

Az alapkészségek – matematika, anyanyelvi, idegen nyelvi, kommunikációs készségek-fejlesztésében, az ismeretek jobb elsajátíttatásában alkalmazni kell ezt a technológiát már tanórákon is.

Az alsó tagozatos játékos fejlesztő-oktató programok a tanulmányi munka megvalósítási szakaszában nyújthatják a legnagyobb segítséget. A számítógépes programok használata növeli a motivációt, igénybe veszi a gyermekek emlékezetét, képzeletét, igazodva a gyermekek életkori sajátosságaihoz játékos formában biztosítja az ismeretszerzést, az ismeretek elmélyítését. A technológia megkönnyíti a differenciálást, az értékelést is. Az e-tanulás a gyermekek számára nem kényszer, hanem élvezetes játék, melyben mindannyian sikerélményekhez juthatnak. A felső tagozatos gyermekek számára az e-tanulás lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók a szaktárgyi, pl. fizikai, kémiai, földrajzi oktatóprogramok használata során olyan ismereteket szerezzenek, amelyekhez sem tapasztalatszerzés, sem tanórai kísérletek során nem juthatnak hozzá. A virtuális könyvtárak, az enciklopédiák, lexikonok, irodalmi és zenei gyűjtemények használata növeli a tanulói aktivitást, változatossá teszi a tanórákat. A technológia alkalmazása így nemcsak az alapkészségek fejlesztésének, hanem az ismeretszerzésnek is fontos eszközévé válik.

4./ Az V. fejezet 2/C. pontja az alábbiakkal egészül ki.

A napközis és tanulószobai foglalkozások legfontosabb feladata a tanórán megszerzett ismeretek elmélyítése, a megtanultak gyakoroltatása. Az IKT-technológia alkalmazásával az ezeken a foglalkozásokon végzett munka is hatékonyabbá tehető. Lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók – akár személyre szabott – foglalkoztatásával hátrányaikat ledolgozhassák, hiányosságaikat pótolhassák. Ennek feltétele a nevelők közötti folyamatos információcsere.

5./ Az V. fejezet 2/e. pontja az alábbiakkal egészül ki.

A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon nagyobb teret kell adni az IKT-technológiának, az e-tanulásnak.

Az IKT – technológia használatával a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek jobb eredményeket érnek el, mint más hagyományos módszerekkel. Az e-tanulás lehetővé teszi az egyéni oktatást és értékelést. Fontos szerepet6 játszik az egyenlőtlenségek ellensúlyozásában, a későbbi továbbtanulás és munkavállalás feltételeinek megteremtésében. Hatékonyan alkalmazható az integrált oktatásban, valamint felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon. 

Az IKT-tecnológia a tehetséggondozásban, versenyekre való felkészítésben is egyre nagyobb szerepet kap. A technológia segítségével a tanulók képessé válnak az önálló ismeretszerzésre, szélesebb körben jutnak hozzá információkhoz, segédanyagokhoz. Az e-tanulás lehetővé teszi a tananyag rugalmas változtatását, fejleszti a tantárgyak integrációját.

Felelős : Sztavrov Lazóné igazgató

Határidő: folyamatos

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az „Információs technológia az általános iskolákban” pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

81/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Kft. által az „Információs technológia az általános iskolákban” című Phare-program I. alapprogramjára a pályázat benyújtására kerüljön.

Az általános iskola IT labor kialakítására, az alapkészségek fejlesztését elősegítő oktató programok beszerzésére, a labor kialakításához kapcsolódó terem kialakításra, valamint akadálymentesítésre vonatkozó, előzetes számítások szerint maximum 40 millió Ft értékű pályázathoz – eredményes pályázat esetén a szükséges 4 millió Ft saját erőt a képviselő-testület 2004. évi költségvetésében ütemezi.

A pályázat kb. 150.000 Ft-os költségét az általános iskola ez évi költségvetése terhére kell biztosítani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a pályázatot benyújtsa.

Határidő: október 31.

                    Felelős : pályázat előkészítésért: Sztavrov Lazóné igazgató és 

                                                                         Bulejka András főmunkatárs

                4./ Építési, felújítási, karbantartási feladatok ajánlat kérés eljárásának szabályozása

                        Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen az alábbi javaslatok hangzottak el.

1.1. pont: 1 millió forintot támogatják, kiegészítés a pont végére, „ha egy adott pályázat másképp rendelkezik.

4.2. pont: 3 millió forintot támogatják.

4.3. pont : ugyanúgy a 3 millió forintot támogatják.

5.3. a) pont: beszúrás : ……..jegyző által kijelölt ….

6. pont: A részvételi felhívást és a nyílt eljárás ajánlati felhívásait a képviselő-testület jóváhagyása után lehet közzétenni.

7.3. – 7.4. – 7.5. pontokat javasolják összevonni: minden esetben a szakértői munkacsoport javaslata alapján, a képviselő-testület dönt soron következő  vagy rendkívüli ülésen.

Az 1.1. ponttal kapcsolatban vita alakult ki a költségvetésben tervezett és nem tervezett megfogalmazások körül, melyre új javaslat is született, ezt azonban a bizottság nem támogatta.

A fenti módosításokkal javasolják elfogadni a  szabályzatot.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: A szabályzat elkészítése nem kötelező, de indokolt és hasznos. A Pénzügyi Bizottság módosító javaslataival együtt elfogadásra javasolják a szabályzatot.

Girasek Károly képviselő: Támogatja a bizottság javaslatait. Véleménye, hogy szükséges egy ilyen szabályzat. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatait:

- 1.1. pont: 1 millió forintot és a  kiegészítést, miszerint „kivéve, ha egy adott pályázat másképp rendelkezik” a  képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

4.2. pont: 3 millió forintot a képviselő-testület  10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

4.3. pont: 3 millió forintot a képviselő-testület  10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta. 

5.3. a) pont: beszúrás : „a jegyző által kijelölt” műszaki ügyintézőt  a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

6. pont módosítását, miszerint „A részvételi felhívást és a nyílt eljárás ajánlati felhívását a képviselő-testület jóváhagyása után lehet közzétenni” a  képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

7.3. – 7.4. – 7.5. pontok összevonását, miszerint „valamennyi eljárás esetén a szakértői munkacsoport javaslata alapján, a kivitelezőről a képviselő-testület dönt soron következő vagy rendkívüli ülésen” a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta.

A fenti módosításokkal az építési, felújítási, karbantartási feladatok ajánlat kérési eljárásának szabályzatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát:

82/2003. számú képviselő-testületi határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építési beruházások, karbantartások ajánlatkérési eljárásnak és elbírálásának rendjére vonatkozó, a jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot jóváhagyja.

Az építési jellegű feladatok ajánlatkérési és elbírálási rendjét a szabályzat szerint kell biztosítani.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Kapecska Ferencné jegyző

Határidő: folyamatos

                                 5./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

                                      Előterjesztő: Girasek Károly képviselő

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A javaslat időnként parázs és személyeskedésektől sem mentes vitát eredményezett. A bizottsági tagok többsége a javaslatot támogatta, a módosításokat szükségesnek tartotta. Praktikus a szabályozás, a gyakorlat többször igazolta, hogy a szabályozásra szükség van. Más részről elhangzott az, hogy „új ciklus, új élet”, a változtatások a polgármester személyével függenek össze, csak olyan színvonalúak, mint a legtöbb előterjesztés.

Módosító indítványként hangzott el, hogy a 2. bekezdés utolsó mondata a módosításból maradjon ki, ezt a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta. A javaslatot a bizottság többségi szavazással javasolja a testületnek elfogadásra.

Girasek Károly képviselő: Módosító indítványt támogatja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Pénzügyi Bizottság javaslatával, miszerint a tervezet utolsó mondata kimarad. A módosított rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2003. (IX.26.) számú rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított
9/1995. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

                             6./ Garázshely kialakítás lehetősége

                                   Előterjesztő: Büki László vezető főtanácsos

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Az igények nagyok. Az egészségháznál lévő négy garázs mellé még négy garázs képzelhető el.Bár elég szűk a bevezető út, alkalmas-e, hogy még több autót kiszolgáljon? A mentőállomás kérdése mennyiben kapcsolódik ehhez az ügyhöz. Mindenképpen szükséges a kérdést felülvizsgálni. A bizottságnak információi nem voltak. A határozati javaslat A változatát támogatják, de a mentőállomás kérdésével együtt kezelve. A laktanyában 32 garázs kialakítására van lehetőség. Ezt pontosabban felül kell vizsgálni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Tájékoztatáson vettek részt, ahol a végleges mentőállomás kérdése is felvetődött. Van lehetőség a fejlesztésre. Két-három évet mondott a mentőszolgálat salgótarjáni vezetője a megvalósításra, ez kb. 30 milliós befektetést jelentene. 130-140 m2 terület kell a mentőállomáshoz, így az egészségház 1600 m2-es telke megfelelő helyszín lehet a végleges mentőállomás kialakítására. Két hét múlva jönnek az OMSZ-től felmérni a területet. Kihajtó szélesítése szükséges, de a József Attila út sem legalkalmasabb a mentő közlekedésre. A mentőállomás sem akadályozza a 4 db garázshely kialakítását, a kettő nem zárja ki egymást. Támogatja a garázsok kialakítását.

Havas Vilmosné képviselő: Hány garázshelyre van jelentkező idáig?

Büki László vezető főtanácsos: két kérelmezőről tud, de nem erre a területre vonatkozóan.

Kapecska Ferencné jegyző: Eddig öt garázshelyre érkezett kérelem.

Girasek Károly képviselő: Az anyag egy területet hoz. A feladat az volt, hogy több helyet vizsgáljanak meg, ahol garázsokat lehetne kialakítani. Fontos a feladat megoldása. „A” javaslatot nem tudja kezelni. Ha a mentőállomás odakerül, ott nem igazán lehet közlekedni. A mentős dolgozóknak a saját autóikkal is parkolniuk kell valahol. Véleménye, hogy a mentőállomás munkáját a garázsok zavarhatják. A mentőállomással kapcsolatos döntést meg kell várni, utána lehet az ottani garázsok kialakításáról tárgyalni. A honvédségnél igen masszívan megépített garázsok, ma is garázsok. Teremgarázsokat is lehetne építeni és bérbe adni. Van aki három garázshelyet is igényelne. Készüljön tervvázlat. A laktanyában kialakítandó garázsokat támogatja, ott a rendezési terv is jelöli ennek kialakítást.

Majnik László képviselő: 2 m-es sáv megvásárlása lenne szükség az út szélesítéshez.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: „A” változat utolsó mondatát javasolja módosítani, hogy a mentőállomás kérdésével együtt kell kezelni az ügyet.

Jávorka János képviselő: A laktanyában gyorsabban meg lehetne valósítani a garázsok kialakítását és nem csak 4 darabot. A 40-es számú épület korábban is gépjárművek tárolását biztosította, beton aljzat, és beton födém van, megosztva 32 garázst lehetne kialakítani. Az részletkérdés, hogy hány lépcsőben oldanák meg. 3-4 garázzsal nem mennek sokra. Ez a megoldás a laktanya hasznosítását sem veszélyeztetné.

Kapecska Ferencné jegyző: A TK bizottság ülésén az a változatot támogatták, hogy a mentőállomás kérdésével együtt kell kezelni a garázshelyek kialakítását. A településrendezési terv tartalmazza a volt honvédségi objektum környékén a garázsokat, de ez kicsit kiesik a városközponttól, ezért is nem tartalmazta ezt a lehetőséget előterjesztés. A honvédségnél történő garázs kialakítás esetén azt is fel kell mérni, hogy igény esetén azt az önkormányzat alakítsa-e ki, vagy maguk a majdani bérlők.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: A napközis udvaron nem lehet kialakítani garázsokat? Véleménye szerint ez is megoldás lehetne. OMSZ-nek a helyzetét ismerve 1-2 év alatt nem fog ide beruházni. Szakmai szempontok alapján az orvosi ügyeletet a mentőállomással együtt kell elhelyezni. A terület nagysága elég, a jelenlegi 4 garázs mellé még 3 elférne úgy, hogy az nem zavarná és nem veszélyeztetné a majdani mentőállomás működését. A bejáró jelenleg is szűk. Célszerű lenne a kiszélesítése és az erre vonatkozó eljárást már most meg kellene kezdeni. A járművek fordulási sugarát és sok más előírást is figyelembe kell venni, mely alapján maximum 3 garázs férne el. Tovább kell a lehetőségeket keresni. A garázshelyek továbbra is maradjanak önkormányzati tulajdonban, az csak bérlettel kerüljön hasznosításra.

Havas Vilmosné képviselő: Biztosan több jelentkező lesz a garázsokra, milyen módon fogják kiválasztani, hogy ki építhet ott garázst.

Dr. Tóth Mária képviselő: Támogatja az egészségház udvarán kialakítandó garázsokat, nem kizárva a laktanyában való megvalósítást. Sorsolással lehet majd eldönteni ki kap garázs építésre lehetőséget.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a garázshelyek kialakításával kapcsolatos határozati javaslat „A” változatát, azzal a módosító indítvánnyal, hogy a garázshelyek és mentőállomás kérdését együtt kell kezelni. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Szavazásra teszi fel a volt honvédségi objektum 40. számú épületének garázsok céljára történő kialakításának előkészítését, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

83/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 395/2. hrsz-ú területen kialakítható garázshelyekre vonatkozó előterjesztést.

Támogatja, hogy a feltételek megteremtése esetén a 395/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen a majdani mentőállomás terület igényét is figyelembe véve, 4 db garázshely kerüljön kialakításra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az építési szabályzat szerinti szélességű út kialakítása érdekében a 393 hrsz-ú, valamint a 395/1 hrsz-ú terület tulajdonosaival egyeztetést folytasson a területek megosztásának lehetőségéről, a terület út céljára történő igénybevételének pénzügyi feltételeiről. Az egyeztetés eredménye és a terület megosztás költségeinek ismeretében dönt a testület a konkrét garázshelyek kialakításáról.

Meg kell vizsgálni, a volt honvédségi objektum 40. számú – korábban járművek tárolására használt - épületének garázsok céljára történő átalakításának lehetőségét. Fel kell mérni a kialakítható garázsok számát, az átalakítás költségét, valamint a Radnóti utcáról történő közvetlen bejárat megnyitásának lehetőségét. A felmérés alapján a képviselő-testület következő ülésén dönt a garázs kialakításról, illetőleg annak módjáról.

Határidő: egyeztetésekre, felmérésre október 31.

Felelős : egyeztetésekért: Mezőfi Zoltán  polgármester

               felmérésért Bulejka András és  Büki László

7./ Területvásárlási kérelem

                                   Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Az első kérelemben olyan területről tárgyaltak, amiről kiderült, hogy nem is eladható. A rendezési terv szerint út, az ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen területről van szó. Nincs miről tárgyalni, az utat be kell jegyeztetni, a határozati javaslat elfogadását támogatják.

Girasek Károly képviselő: Döntés volt a vizsgálatról, el lett felejtve. Itt a rendezési terv előírása szerint értékesítés nem lehet. Szó szerint kéri a továbbiakat vastag betűvel rögzíteni a jegyzőkönyvben. „A térképen lévő jel ennek a jelenlegi telekutcának a végén egyértelmű térképészeti jel arra, hogy a tervező utasítása az, hogy az utca egyenes folytatását és a jobbra való folytathatóságát fenn kell tartani. Ez a kis csizma formájú jel azt jelenti, miként egy telken a bejelölt négyzet nem játékkocka, hanem lakás. Felhívja a figyelmet, aki a hatósági engedélyt, vagy egyebet kiadja, itt a rendezési terv előírásaitól törvényesen eltérni nem szabad.”

Patterman Józsefné képviselő: Ez hatósági munka, van szakember, ez nem a testület dolga.

Dr. Tóth Mária képviselő: Girasek úr felszólalása nem tartozik a napirendi ponthoz.

Büki László vezető főtanácsos: A rendezési terv egyértelműen a rajzi megjelölés mellett új közlekedési területet erre az ingatlanra nem jelöl. A jel lehetséges úthosszabbítási lehetőséget jelent. Terület átminősítése, ha a testület úgy dönt, beépítetlen területről közútra, jogi lépés, technikailag megoldható.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: A második kérelem a FÜLÖP-Hús kérelme. Támogatják a kérelmet, 4.000 Ft/m2 eladási árat javasolnak. Egy probléma viszont van, a testületnek volt egy döntése, miszerint biztosítani kell a majdani buszpályaudvar kijáratát a Zrínyi utcára, de ez a térképén nem szerepel, jelenleg nem állapítható meg, hogy a majdani út érinti-e a kérdéses területet.

Büki László vezető főtanácsos: Beszélt a tervezővel, aki személy szerint is és mint tervező, a Piac térről a Zrínyi utcára való kihajtást nem tartja indokoltnak, és szakmailag nem tartja elfogadhatónak. Egyik ok, hogy a Zrínyi utca szélessége nem elég, a másik ok, a Piac tértől keleti irányban a rendezési terven jelölve van egy Kossuth utcai és Zrínyi utcai közötti széles átvezető útszakasz. A patakra két hidat kellene tervezni, ha az eredeti megoldás mellett marad a testület.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: A tervező véleményét ismerték akkor is, amikor a jelenlegi megoldást javasolták.

Girasek Károly képviselő: Kételkedik, nem érti, hogy fogalmazhat meg egy tervező, és hogy képviselhet egy tervezői véleményt a polgármesteri hivatal dolgozója, amikor a testület erről már döntött. Nem joga a tervezőnek a döntés után véleményt, kritikát mondani. A bemutatott térkép nem a valóságot mutatja. Fegyelmi eljárást kell kezdeményezni az ellen, aki nem valós térképet visz a bizottság elé. A rajz egy térképen sem szerepel, amit eddig látott. 8-9 m-es kihajtásra alkalmas utat rá kell rajzolni a térképre. Szándékosan megtévesztő térképet kapott a bizottság, ez tűrhetetlen. Ne döntsenek most, hogy aztán 5 év múlva meg lebontassák az épületet. Amíg az út nincs jelezve, ne szavazzanak. Ez bűncselekmény, okirat hamisítás ami történt. Egyébiránt a kérelmet támogatná, de amíg térképen az út nincs jelölve, dönteni nem lehet.

Dr. Tóth Mária képviselő: Rendezési tervet tárgyaló testületi ülés jegyzőkönyvében mi szerepel?

Kapecska Ferencné jegyző: A rendezési terv tárgyalásakor képviselői kezdeményezésre a testület elfogadta azt a javaslatot, hogy a majdani buszpályaudvarról a Zrínyi utcára is legyen kihajtási lehetőség. Ezt szerkezeti tervek tartalmazzák, de a térképen nem került jelölésre. Jelenleg a szöveges leírás és térképi állapot ellentmond egymásnak. Az 59 m2 területet nem valószínű, hogy érintené a majdani út.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, miszerint addig ne legyen döntés, amíg a térképre nem rajzolják rá az utat. Az indítványt a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:

84/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott terület vásárlási kérelmekben az alábbiak szerint döntött.

1./ Tomcsányi Péter és Tomcsányi Katalin 774 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület vásárlási kérelmét, a hatályos településrendezési terv előírása miatt nem támogatja. A 13/2003.(VI.30.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott településrendezési tervben, a Szérűskert utca folytatásaként útnak jelölt 774 hrsz-ú területet nem értékesíti. A településrendezési terv szerint útnak jelölt 774 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület művelési ág változásának átvezetésére, annak útként történő ingatlan-nyilvántartására intézkedni kell.

2./ Fülöp-Hús Húsipari Kft – Göd, Pesti u. 60/a. – 209/9 hrsz-ú, 59 m2 nagyságú üzlethely vásárlási kérelmében a település rendezési terv szabályozási terv műszaki leírásának és térképének eltérése miatt, a képviselő-testület által elfogadott, a majdani autóbusz-pályaudvart és Zrínyi utcát összekötő közlekedési terület térképi  feltüntetését követően dönt.

Határidő: értesítésre szeptember 30.

                  művelési ág változás átvezetésére november 30.

Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

                    8./ Megállapodás az RKSZ Kábeltelevíziós Szolgáltatóval

                         Előterjesztő: Girasek Károly képviselő

Girasek Károly képviselő: Több bizottsági tárgyalás után alakult ki egy megállapodás tervezet, ami kiosztásra is került. Ez mindkét félnek megfelelő feltételeket tartalmaz. Kéri a megállapodás tervezetet fogadja el a testület. Ha nem kerül a megállapodás aláírásra, pályázat útján más szolgáltatót kell keresni.

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A vitában az kapott hangot, hogy a szolgáltatás több tekintetben is jogsértő, mert nem felel meg a HIF jóváhagyásainak és az ÁSZF szabályozásainak. A szolgáltató rendszeresen olyan helyzeteket teremt, amelyeket nehéz tisztázni. A tervezet nem jó, csak jelentős módosításokkal fogadható el. Régóta téma az ügy, jó lenne pontot tenni annak végére, megnyugtató módon. Az önkormányzatnak a lakosságot kell védenie. Ugyanakkor lehetnek rugalmasabbak bizonyos kérdésekben, ha ezzel előreviszik az ügyet. Hangot kapott az, hogy ha a szolgáltató inkorrekt, akkor hogyan lehetséges egyáltalán szerződni vele. Akkor fel kell jelenteni, ez kötelesség. A szerződésben szankcionálási módokat is meg kellene fogalmazni. Javasolják a 4.1 pont …HIF által jóváhagyott beszúrását elfogadni. 4.2. pontban …….a város lakásainak 50-52 %-át alapul venni. 4.4. pontban azonnal biztosítani kell a fejállomásnál – ezt a törvény írja elő – és a Művelődési Házba éréstől ott …….beszúrását. 4.5. pont azonnal működtetni kell, határidő nélkül. 9. pont: Balassagyarmati Városi Bíróság illetékességét kell kikötni. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a szerződést csak ezekkel a módosításokkal javasolja elfogadni, végül is a kiadott újabb tervezet ezeket tartalmazza.

Mocsári Gergely TK bizottság elnöke: A véleményük ugyanaz, mint a Pénzügyi Bizottság véleménye. A lakosság érdekeit kell figyelembe venni.

Girasek Károly képviselő: 180-200 eFt támogatást ad az önkormányzat, amit ellentételezni is kér.

Kiss Attila István RKSZ képviselője: Van egy apró részlet, hogy december 31-ig nem tudják vállalni az ügyfélszolgálat megszervezését, kérik január 31-ig megadni a határidőt. A művelődési ház bekötését sem tudják december 31-ig megoldani, mert 60 nap az átfutási idő, és mínusz 5 fok alatt nem köthetnek be.

Girasek Károly képviselő: Az egyik kérés méltányolható, viszont az ügyfélszolgálatot, ha oly módon is, hogy hetente a hivatal egyik helyiségébe valaki kiszáll, úgy is meg kell oldani.

Kiss Attila István RKSZ képviselője: Köszöni a lehetőséget. Az ügyfélszolgálat megoldására január 31-ig itt a hivatalban kér helyet. A művelődési központ bekötését december 31-ig vállalni nem tudja, mivel addig a szükséges engedélyeket sem lehet beszerezni, nem a kivitelezést elvégezni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy a megállapodásból kikerüljön a Művelődési Központ december 31-ig történő bekötése, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. A megállapodás-tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

85/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a RKSZ Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft-vel megkötendő, a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodást megtárgyalta, azt jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

                    Határidő: október 31.

                    Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

             9./ Templom u.7. szám alatti szükséglakás határozott idejű bérbeadása

                  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a napirend határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

86/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Templom u. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú szükséglakás 2003. október 1-től – 2004. április 30-ig terjedő határozott időre Szabó Istvánné rétsági lakos részére, havi 2.000 Ft díjért bérbeadásra kerüljön.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: október 1.

Felelős: Bérleti szerződés előkészítéséért Kapecska Ferencné jegyző

                                          10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok végrehajtásáról

                                                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: Helyes volt a döntés, hogy ilyen tájékoztatásra szüksége van a testületnek. A csatornázással kapcsolatos tájékoztatás részletes. Nem elégedett viszont a másik két témáról szóló tájékoztatással. A lakóterület bővítéshez szükséges terület témájában nem elég egy intézkedés egy hónap alatt. A laktanya hasznosítás kérdésében is kevesli az intézkedést. Jó, hogy a főépületet megtekintették, de az egész laktanyát érintő koncepció megszületése előtt ebben nem dönthetnek. Elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

                                    11./ Egyebek

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja, hogy az októberi ülés 30-án legyen. A képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

November 20-án lesz a busz-kamion baleset szomorú évfordulója, egy helyi fafaragó emléktáblát faragna, amit a kínai bolt falára tennének fel. A kínai boltos ehhez hozzájárult. A tábla felirata „ 2001. november 20-i közlekedési baleset áldozatainak emlékére” A tábla elhelyezését a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Javasolja, hogy az egyéves munkáról lakossági fórum keretén belül számoljanak be a művelődési központban. Hasznos lenne az orvos privatizáció miatt is. Az időpont később kerül egyeztetésre. A képviselő-testület a javaslatot 13 igen, egyhangú szavazással elfogadta.

Girasek Károly képviselő: Gondok vannak a Hangadó terjesztéssel, felül kell vizsgálni. A 2-es út javítását kezdeményezni kell, mert különösen a buszmegállókban felgyűrődött az aszfalt.

Kapecska Ferencné jegyző: A 2-es út javításával kapcsolatban a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht-t már megkerestük. 

Dr. Szájbely Ernő képviselő: A védőnők pályázaton nyertek 1 millió Ft értékben számítógépet. Önerő nélkül sikerült a pályázat. Gyógymasszőri állásban változás történt. Közös megegyezéssel elment egy gyógymasszőr. A 3. állást egyenlőre nem töltik be, mivel szeptember 1-től a finanszírozás lényegesen csökkent, gondot okozhat a kiegészítő alapellátás későbbi működtetése, így jobb, ha egyenlőre 2 fővel dolgoznak. Fél évre bérbe adta a gyógymasszőri helyiséget, masszázs és infra szauna működtetésre. Egy mobil laboros céggel megállapodást kötött, ingyenes hallásszűrést fognak végezni Rétságon, október 14-én.

Mocsári Gergely képviselő: Megalakult a Börzsöny – Cserhát Iskolaszövetkezet, központja sajnos nem Rétság, hanem Romhány. Az előkészítésbe nem vonták be sem Nagyoroszit, sem Diósjenőt, sem Rétságot. A Pedagógiai Intézet bevonásával a minőségfejlesztésre biztosított 720 Ft/fő normatív támogatás közös felhasználásában gondolkodnak.

Patterman Józsefné képviselő: Helyreigazítást kér a Hangadó következő számában, mert a helyesírási hibát nem Patterman József, hanem a szerkesztőség követte el.

Dr. Tóth Mária képviselő: A Hangadó tartalmát, stílusát, szerkesztését nem tartja megfelelőnek. Legújabb számnál kikéri magának, az augusztusi események rangsorolását. Nem méltó a templom belső képe mellé tenni azokat képeket, amit megjelentettek. Ne minősítsék a szentmisét, hogy méltó-e vagy sem. Végh úr az érzelmi életét ne a Hangadóban élje ki. A Kázmér nevű úr ne írjon, mert állati nagy baromság jelent meg tőle. Kéri, hogy az önkormányzat pénzén ne a saját szösszenéseit és Kázmér baromságát közöljék.

Több tárgy nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést bezárta.

kmft.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné

                   polgármester                                 jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-