RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2003. augusztus 28. napján megtartott testületi ülésen

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján

                         Mezőfi Zoltán polgármester

                         Kapecska Ferencné jegyző

                         Bulejka András csoportvezető

                         Lichtenberger Edit jkv. vezető

                         20 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, Dr. Katona Ernő alpolgármester később érkezik az ülésre. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt:

                                           1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

                                                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi Bizottság augusztus 26-án ülésezett, két családnak állapított meg 250-250.000 Ft, és egy családnak 350.000 Ft kamatmentes kölcsönt. A Videó Klub helyiségére egy érdeklődő van, kegyeleti szolgáltatással kapcsolatos iroda és bemutatóterem céljára szeretnék a helyiséget bérelni.

Girasek Károly képviselő: A hatályos rendeletünk vonatkozik-e az önkormányzatra? A 34 hektáros, lakóterület bővítéshez szükséges terület megszerzésével kapcsolatban mi a következő lépés? Parlagfű irtás ügyben milyen intézkedések történtek? A honvédségi patak medre parlagfüves, írtja-e valaki? Közlekedési anomáliák ügyében történt-e intézkedés?

Mocsári Gergely képviselő: A közvilágítás korszerűsítésével mindenki elégedett. A plusz szolgáltatások is megvalósultak. A templom kivilágítása, és Pusztaszántón 11 lámpatest felszerelése megtörtént. Garázsoknál is van már világítás.

Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen a jogszabályok vonatkoznak a hivatalra is. A parlagfű irtás országos program. Általános iskolások gyűjtötték, erről az iskolaigazgató tájékoztatta is őt. Javasolja Girasek úrral dolgozzanak ki programot ez ügyben a jövőre nézve.

Mocsári Gergely képviselő: Sajnos az iskolásokon kívül süket fülekre talált a felhívás, ami a Hangadóban is megjelent.

Kapecska Ferencné jegyző: Több belterületi ingatlantulajdonos részére küldtünk felszólítást a gyommentesítésre, ami eredménnyel is járt.

Girasek Károly képviselő: A közterületen elhelyezhető reklámtáblák ügyében kérdezte, hogy vonatkoznak-e az önkormányzati rendeletek a hivatalra. Nem szabványos rétsági címert tartalmazó külön táblát helyeztek ki a városi köszöntő tábla elé. A városközpontba is került egy tájékoztató tábla. Mérete alapján elfér az általuk kialakított keretre is. A parlagfű irtással kapcsolatban nem programot kell csinálni, hanem irtani azt. A jegyző felszólításra vonatkozó válaszát elfogadja, de úgy tűnik szankciókat is kell alkalmazni. Közlekedési anomáliákra nem kapott választ. Autóbuszok járdán közlekednek, összetörve azt. A sörözőhöz és a Fornetti üzlethez is felállnak a buszok a járdára.

Mocsári Gergely képviselő: A csatorna-beruházás jelenlegi állása bíztató. A kivitelezési terv állítólag nem kész teljesen, ez nem okoz-e problémát a továbbiakban?

Bulejka András csoportvezető: A kivitelező rendelte meg a tervet. Meg kellett várni, amíg a kivitelező kiválasztásra került. Az ütemtervhez viszonyítva lemaradás nincs. Kb. 3 napos előny van jelenleg a kivitelezésben. 1400 m csatorna került lefektetésre, ez 130 lakás bekötését jelenti. Terv alapján a kivitelező ígéretet tett a kapacitás növelésére.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, beszámolót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

2./ Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

                     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: Az augusztus 20-i nagyparkolóban történő kenyérszentelés előkészítésére a polgármester megbízást kapott a testülettől. Úgy tűnik ez nem volt eredményes, hiszen az nem a városi ünnepségen, hanem a katolikus templomban történt meg. A Pintér műveknél tett látogatáson az önkéntes tűzoltósággal kapcsolatos tárgyalás mit takar? Szélerőmű mikor lesz, és mi célt szolgál?

Dr. Szabó Mariann képviselő: Dr. Papp Ferenc milyen középiskola kialakításra gondol Rétságon?

Havas Vilmosné képviselő: Kiss Péter kancellária miniszter tájékoztatásában milyen Rétságot érintő téma hangzott el?

Mezőfi Zoltán polgármester: Bencsik Tibor atya többször is elmondta, hogy a templomban kívánja a kenyérszentelést megtenni. Kitartott emellett az álláspontja mellett. Szeretettel várt mindenkit. Ő tudomásul vette az atya ezen kívánságát, és ezt a képviselőkkel is ismertette. Pintér műveknél a vonulós tűzoltóság megszervezésével kapcsolatos volt a tárgyalás. A rétsági rendőrkapitánnyal együtt vett részt ezen az egyeztetésen. Szélerőmű akkor lesz, ha a testület azt megszavazza. Egy vállalkozó kereste fel, Gyulán most építik a szélerőművet, magyar beruházásról van szó. Az alternatív energia források iránt megélénkült az érdeklődés, amit elősegíthetett talán a paksi erőmű meghibásodása is. Ebben a témában rövidesen egy egyeztetésre kerül majd sor. Papp Ferenc egy budapesti magániskola tulajdonosa a XIV. kerületben. A soproni egyetemmel egy Budapestre kihelyezett konstrukciót működtetnek. Itt volt azóta a rektor is, tetszik neki is a helyszín. A szlovák határ közelsége is dominál a témában, hiszen a határon átnyúló képzéseket is szeretnék biztosítani. Kiss Péter kancellária miniszter munkaüggyel kapcsolatos tájékoztatást tartott. A program, amiről szó volt nem kevés önrészt igényelne, 50 ember foglalkoztatását támogatnák kb. 1 évig, de utána egyideig az önkormányzatnak kell a foglalkoztatást biztosítani.

/Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre./

Girasek Károly képviselő: Ez a tájékoztató sok pontatlanságot tartalmaz. Önkéntes tűzoltóságot jelez a polgármester, de a hivatásos tűzoltóságról tárgyaltak. Testületi felkérés volt a polgármester felé, hogy Bencsik Tiborral a kenyérszentelés helyét a Nagyparkolóban jelöljék meg. Sok rétsági sértve érzi magát, hogy ez nem így történt. A csatorna-beruházás indításáról a lakosság nem kapott kellő tájékoztatást.

Dr. Tóth Mária képviselő: Kéri a jegyző asszonyt, hogy alkalmazza az SZMSZ előírását, hogy a testület vita nélkül fogadja el a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.

Girasek Károly képviselő: Felkészületlen volt a polgármester augusztus 20-i beszéde. Szó sem esett az Alkotmányról.

Dr. Tóth Mária képviselő: (elhagyja helyét) Jegyző asszony figyelmeztesse a képviselőt, hogy ebben a témában vita nem lehet.

Girasek Károly képviselő: Csatorna beruházás megkezdése a két ülés között volt. Az első kapavágástól informálni kellene a testületet, és a lakosságot, pl. a Hangadón keresztül.

Dr. Tóth Mária képviselő: Kéri a polgármester urat, az SZMSZ szerint járjon el Girasek képviselő úrral szemben, mivel a jegyző asszony ezt nem teszi meg.

Mezőfi Zoltán polgármester: Megvonja a szót Girasek képviselő úrtól.

Dr. Tóth Mária képviselő: A jegyző éljen a jogával és kötelezettségével, ami a törvényekben benne van.

Girasek Károly képviselő: A júniusi rendkívüli ülésen törvénytelenül jártak el vele szemben. Kapott most is szót, mások meg belebeszélnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ azt tartalmazza, hogy a két ülés közötti beszámolót vita nélkül fogadja el a testület.

Dr. Tóth Mária képviselő: Úgy látszik a két főnök közül nincs aki eligazítsa Girasek képviselőt.

Girasek Károly képviselő: „Most Mária vezeti az ülést?”

Dr. Tóth Mária képviselő: „Nem, de nem is maga”.

Mocsári Gergely képviselő: A hagyományosnak mondható középiskolának Rétságon sajnos nincs létjogosultsága. Most viszont megtudta, hogy nem Rétság és térségére épülne, hanem újfajta szervezéssel indulna a középiskola kialakítása, anyagi eszközöket hoznának, és hallgatókat is. Augusztus 20-i kenyérszenteléssel ez még egyszer ne forduljon elő, ugyanis lehet máshonnan is papot hozni, aki vállalja a nagyparkolóban történő kenyérszentelést a rétsági lakosoknak.

Mezőfi Zoltán polgármester: Rossz kapcsolatról nincs szó a Római Katolikus egyház és az önkormányzat között.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Méltatlan az itt kialakult helyzet. Javasolja, pontosítsák az SZMSZ erre vonatkozó részét. Sajnos nem az első eset a mai. Nincsen definiálva a vita fogalma. A vita, vélemény és kérdés három különböző műfaj. Egyértelműsíteni kell az SZMSZ-t.

A képviselő-testület a két testületi ülés közötti tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ 22.§./3/ bekezdése alapján meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirendek elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Girasek Károly képviselő az SZMSZ 25.§. /2/ bekezdése alapján kezdeményezte, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre javaslatát, miszerint a polgármester minden testületi ülésre írásos előterjesztést készítsen a csatorna-beruházás helyzetéről, időarányosságáról, a lakóterület bővítéshez szükséges terület megszerzésére, valamint a laktanya hasznosítására tett intézkedésekről. A kezdeményezés a képviselők részére kiadásra került.

Az augusztus 22-én benyújtott, napirendre vonatkozó javaslatot egy bizottság sem tárgyalta.

Szavazásra teszi fel a napirend felvételére tett kezdeményezést, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal elfogadott.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Javasolják, hogy a 10. napirendi ponton belül az első kérelmet ne tárgyalják, mert két bizottság is tárgyalta, és mindkét bizottságnál az a helyzet alakult ki, hogy tisztázatlanság miatt nem tudták azt érdemben tárgyalni.

A módosító javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a módosító indítványokkal együtt a napirendi pontok tárgyalását, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt:

Napirend 
Előterjesztő
1./  Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet
Kapecska Ferencné jegyző
2./  Beszámoló Rétság város közbiztonsági helyzetéről
Gábriel Géza rendőrkapitány
3./  Tájékoztató a Polgárőrség működéséről, szervezeti forma 
      módosítás lehetőségéről
Jávorka János Egyesület elnöke
4./  Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok működéséről
Glückné Salgai Szilvia elnök
Jónás Pál elnök
5./  Háziorvosi szolgálatok privatizációja
dr.Szájbely Ernő EMOS biz.elnöke
6./  Költségvetés féléves teljesítése
Mezőfi Zoltán polgármester
7./  Város településrendezési tervéve kapcsolatos beadványok
Kapecska Ferencné jegyző
8./  Garázshely kialakításra vonatkozó kérelmek
Kapecska Ferencné jegyző
9./  Kedvezménnyel vásárolt önkormányzati lakás értékesítése
Kapecska Ferencné jegyző
10./ Területvásárlási és eladási kérelmek
Kapecska Ferencné jegyző
11./ Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vételár
        részletfizetése
Kapecska Ferencné jegyző
12./ Rétság helységnév használatának engedélyezéséről
Kapecska Ferencné jegyző
13./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Kapecska Ferencné jegyző
14./ Képzőművészeti alkotás pályázati támogatása
Kapecska Ferencné jegyző
15./ Rendszeres polgármesteri tájékoztató
Girasek Károly képviselő
16./ Képviselői felvilágosítás kérés
Kapecska Ferencné jegyző
17./ Egyebek

1./ Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet

                                 Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Havas Vilmosné Szociális Bizottság elnöke: Minden bizottsági tag felkészülten érkezett az ülésre, hiszen a jövőben ebből a rendeletből kell dolgozniuk. Jól előkészített, vitára alkalmas előterjesztést kaptak. A temetési segéllyel kapcsolatban van javaslatuk, ne legyen jövedelemhez kötött a juttatás, mert sajnos az a kereseti igazolások sok esetben nem fedik a valóságot. A temetési segély összegét egységesen 15.000 Ft-ban javasolják megállapítani. Rászorultság alapján, ahol a keresetek a valóságot tükrözik, külön segély legyen megállapítható a bizottság részéről. A helyi temetések általában 100 eFt-ba kerülnek. Javasolják a „B” változat elfogadását. A rendelet elfogadását javasolják a testületnek.

Több kérdés, vélemény nem volt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a tervezet 21. §. /3/ bekezdés B változatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A temetési segély Szociális Bizottság által javasolt egységes 15.000 Ft-os összegét a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Szavazásra teszi fel a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, a Szociális bizottság módosító javaslatával együtt, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.


 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület
14/2003. /VIII. 29./ számú rendelet
Szociális ellátások rendjéről

  


2./ Beszámoló Rétság város közbiztonság helyzetéről

                             Előterjesztő: Gábriel Géza rendőrkapitány

Gábriel Géza rendőrkapitány: A beszámoló tartalmazza a város közbiztonsági helyzetét, annak megítélését. Eredményeik jók. Kapitányságuk is alulfinanszírozott. Rétságon körzeti megbízott rendőr nincs, így állandó rendőri jelenlétet biztosítani a városban nem tudnak.

Dr. Szabó Mariann képviselő: Úgy tudja, ha büntetést szabnak ki, azt közérdekű munkára lehet váltani. Ő még nem találkozott ilyennel, létezik-e ez a megoldás?

Girasek Károly képviselő: A szabálysértési feljelentések száma csökkent. Valóban a közlekedési morál javult?

Mocsári Gergely képviselő: A személyi állomány összetétele javult?

Majnik László képviselő: A rendőrségi átszervezésről jelenleg mit tudni?

Mezőfi Zoltán polgármester: Ha a szabálysértési feljelentés idekerül a kapitányságról, nem kötelező Rétságon ledolgozni azt. Kevés számban van ilyen eset.

Gábriel Géza rendőrkapitány: A kistérségek alapegységeit ki kell alakítani. Várhatóan az átszervezés után kapitányság nem lesz Rétságon, az csak Balassagyarmaton és Salgótarjánban lesz. A jelenlegi személyi állománynál ismeret van, a gyakorlat hiányzik a fiataloknál. A rendőrt humanizmusra, megértésre kell tanítani.

Girasek Károly képviselő: Statisztikák azt mutatják, hogy a bűnüldözés városunkban jónak mondható. Tamáskodik azzal, hogy a közlekedési morál jobb, igaz, hogy javult, de nem mondható jónak. Országosan 10-12 haláleset történik hétvégéken, és általában nem azok okozzák akik ott laknak. A nagyparkolóban sok szabálytalanság történik. A ki és bekanyarodást naponta megsértik. A rendőri példamutatás, következetesség fontos. Köszöni a munkát, és reméli a kapitányság nem szűnik meg Rétságon.

Havas Vilmosné képviselő: A SZEM mozgalmat létre kell hozni, ne csak az anyagban szerepeljen. Tegyenek érte az önkormányzat részéről is, hogy létrejöjjön.

Mocsári Gergely képviselő: Jó, tagolt az anyag, nem kalandozó. Iskolával való kapcsolatuk példaértékű, a gyermekek nevelésében, felkészítésében. A fiatal rendőrök, koruknál fogva is jobban meg tudják értetni magukat a gyerekekkel.

Patterman Józsefné képviselő: Jónak tartja a beszámolót. Nem tartozik a város a fertőzött területek közé. Drogosok nincsenek, vagy csak nem ismertek? Ittas vezetők kiszűrése jó, de fokozható lenne. Közbiztonságot jónak ítéli meg. Remélhető, hogy a veszélyes anyagok szállítása szabályszerűen történik. A parkolókat sűrűn látogassák, és a kocsmából kijövő autóba szálló embereket figyeljék. További jó munkát kíván.

Gábriel Géza rendőrkapitányAz eredményeik jók. A SZEM mozgalom kiterjesztése társadalmi összefogást jelentene, amiért az önkormányzat, polgárőrség és a lakosság is sokat tehet.

Mezőfi Zoltán polgármester: Gábriel úr a KMB-s rendőr alkalmazására már tett intézkedést, a lakást az önkormányzatnak kell felújítani. A közlekedési helyzet az ő szívügye is.

Szavazásra teszi fel a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

64/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város közbiztonsági helyzetéről  szóló beszámolót, azt elfogadja.

A város közbiztonsági helyzetének javítását, ennek érdekében a szélet társadalmi összegfogást, és együttműködést továbbra is biztosítani kell.

Határidő: folyamatos

                   Felelős: Gábriel Géza rendőrkapitány és Mezőfi Zoltán polgármester

                3./ Tájékoztató a Polgárőrség működéséről, szervezeti forma módosítás lehetőségéről

                      Előterjesztő: Jávorka János Rétsági Polgárőr Egyesület elnöke

Jávorka János elnök: A Polgárőrség tavasszal átszervezésre került. Cégbírósági bejegyzés is készült. Ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak, sőt tagdíjat fizetnek. 5 fős csoportokban dolgoznak, főleg hét végén. Kéri, ha észrevételük van működésükkel kapcsolatban, jelezzék.

Havas Vilmosné képviselő: Milyen realitása van, hogy gépkocsira pályázni lehet? Mennyi önrészt jelent?

Mocsári Gergely képviselő: Folyamatos működtetést hogyan lehetne megoldani?

Jávorka János képviselő: A rendőrség 46 személygépkocsit adott át az országos polgárőrségnek, erre lehetett pályázni. Összegről még nem tud nyilatkozni.

Girasek Károly képviselő: Dicséretet érdemel a tevékenységért a Polgárőrség. Jó példa arra, hogy az emberek érdekében dolgozni kell. Non-profit, de közcélú tevékenységet folytatnak. A bevezetésben elég szomorú képet mutat a közbiztonság, bár állítólag ezek országos adatok, nem a rétsági helyzetet mutatják.

Havas Vilmosné képviselő: Köszönet az önzetlen munkáért. A költségvetés készítésnél oda kell figyelni, és anyagilag is támogatni az egyesületet. 

Patterman Józsefné képviselő: A nagy átmenő forgalom miatt is jó a polgárőrség léte Rétságon. Köszönet Majnik Lászlónak, aki az előzőekben volt a polgárőrség vezetője.

Mocsári Gergely képviselő: Személyi ismeret nagy előny, hiszen rétságiak a polgárőrök. Segíteni kell a gépkocsi vásárlásban is a polgárőrségnek.

Gábriel Géza rendőrkapitány: Romhány és Keszeg már rendelkezik gépkocsival.

Mezőfi Zoltán polgármester: A pályázati lehetőségek is befolyásolták, hogy a Polgárőrség mint egyesület került bejegyzésre. A tolmácsi polgárőrökkel jól együttműködik a rétsági.

Szavazásra teszi fel a Polgárőrségről működéséről szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

65/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgárőrség működéséről, szervezeti forma módosítás lehetőségéről szóló tájékoztatót, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy a polgárőrség működése kedvezően hat a város közbiztonsági helyzetére. A működés tárgyi feltételeinek biztosítását az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében támogatni kell.

Határidő: folyamatos és  2004. évi költségvetés előkészítése

Felelős: támogatás előkészítéséért Kapecska Ferencné jegyző

                        4./ Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok működéséről

                               Előterjesztő: Glückné Salgai Szilvia Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke

                                                    Jónás Pál Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Dr. Tóth Mária képviselő: A szlovák nyelvtanfolyam beindítása mit takar? Jó lenne az óvodában, és iskolában is, ha csak játékos szinten is, de szlovák verseket, énekeket tanulhatnának a gyerekek.

Mocsári Gergely képviselő: Honnan van a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnökében ekkora energiája, hogy ilyen rövid idő alatt?

Glückné Salgai Szilvia elnök: Művelődési központtal együtt szeretnék a nyelvtanfolyamot beindítani. Felnőttekre gondoltak elsősorban. Az óvodával is felvette a kapcsolatot. Hagyományt szeretnének és majdan az iskolát is bevonni a programba. Egyenlőre az igényt kell felmérni. Klubot is szeretnének létrehozni. A szülei nagy segítséget nyújtanak munkájában.

Girasek Károly képviselő: Más összetételű lett a szlovák önkormányzat. Más feladatokat tűztek ki célul maguk elé. A választási törvény nem teszi kötelezővé, hogy a nyelvet ismerje a kisebbség képviselője. A kultúra iránt érdeklődve került ő is be a szlovák körbe. A nyelvoktatás megvalósításra az önkormányzatnak anyagi háttere nincs. Kezdeményezéshez van joguk. Tanrendi formában véleménye szerint nem megoldható a nyelvoktatás, csak tanfolyam formájában.

Mocsári Gergely képviselő: Új összetételű önkormányzat tevékenysége példaértékű. Megteremtették a nemzetiségi nap alapjait, pénzt sem kértek a városi önkormányzattól erre. Működésük ékes bizonyítéka, hogy szükség van a kisebbségi önkormányzatra. Pályázattal megteremtették a rendezvény fedezetét.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöni a kisebbségi önkormányzat munkáját, jó egészséget kíván a továbbiakra is.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót.

Jónás Pál elnök: Köszöni mindenki segítségét, aki közreműködött a roma-napi rendezvény megvalósításában.

Girasek Károly képviselő: Az elnök úr írja a tájékoztatóban, hogy a képviselő-testületnek nem köszönik meg a támogatást. Ezt nem érti. A polgármesteri keretből kaptak támogatást, és az is az önkormányzat pénze.

Mocsári Gergely képviselő: Kértek a képviselő-testülettől támogatást?

Jónás Pál elnök: Amit a polgármester adott, azt a sajátjából adta, nem a testület adta. Írásbeli választ sem kaptak kérelmükre.

Kapecska Ferencné jegyző: A rendezvény támogatására két kérelmet adtak be, a polgármester és képviselő-testület felé. Július második felében nem volt ülés, azért nem került a testület elé a kérelem. Ellenben a kuratórium tárgyalta a kérelmet, de a kulturális alapból keret hiányában azt támogatni nem lehetett. Bár közvetlen anyagi támogatás nem volt, de az önkormányzat tulajdonát képező Toyota kistehergépkocsi végezte a rendezvény szállítási feladatait, és ez is támogatás.

Jónás Pál elnök: Egyedül Mocsári képviselő úr jelent meg a rendezvényen.

Girasek Károly képviselő: Pozitív a rendezvény, hisz civil összefogást jelképez. Nagy baj, hogy együttműködés helyett feszültségek alakultak ki. A szlovák nemzetiségi napra sem kértek támogatást. Meghívót nem kaptak, propaganda sem volt túl nagy. Keserűség olvasható ki a tájékoztatóból.

Mocsári Gergely képviselő: Ne veszítsék el a kedvüket. Az önkormányzatuk mögött a közösségük néha megoldhatatlan feladatokkal, követeléssel állnak elő. Nincsenek könnyű helyzetben. Fontos a munkájuk, hisz időseket, betegeket segítenek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöni a cigány kisebbség munkáját. Idén váltás van a cigány kisebbségben. A kisebbségek színesítik a település életét. Saját pénze is van a roma-napi rendezvényben, erre célzott az elnök. Komoly összefogás volt, a Rajkó zenekar is országos szintű, akik itt is megjelentek. Jó volt a műsor.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a cigány kisebbségi önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót és meghozta alábbi határozatát:

66/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szlovák és Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót, azt elfogadja.

5./ Háziorvosi szolgálatok privatizációja

                              Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő EMOS bizottság elnöke

Kapecska Ferencné jegyző: A napirend tárgyalása előtt, mivel a bizottsági ülésen is felvetődött, a képviselő döntéshozatalból történő kizárásának lehetőségét ismerteti. Az Ötv. és SZMSZ alapján a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét, de ezt bármely képviselő is megteheti. Az érintettségre vonatkozó bejelentésről a testület minősített többséggel dönt, tehát a bejelentés még nem jelent kizárást, arról külön kell szavazni. A bejelentés elmulasztásához a jogalkotó nem fűz jogkövetkezményt, annak elmaradása még nem teszi a döntést érvénytelenné.

Dr. Szabó Mariann képviselő: Mint háziorvos, a privatizácóban személyesen érintett.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki úgy véli, hogy nem összeférhetetlen a képviselő ebben a napirendben, és javasolja, hogy szavazhasson a döntésnél, most szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, hogy a képviselő a szavazásban részt vegyen.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az ülésen 10 bizottsági tag volt jelen, így az határozatképes volt. Az ülésen elhangzott, hogy ne vegyék napirendre a témát, hiszen tavaly az orvosok nem írták alá a szerződéseket, annak ellenére, hogy azt számukra elfogadhatónak mondták és a kételyeikre megfelelő választ kaptak a MEP-től, illetve ÁNTSZ-től. Ha mégis napirendre kerül, rögtön a szerződés-tervezeteket kellene vitatni. Az önkormányzat gazdasági helyzete nehéz, az ellátás így is biztosított, a privatizáció nem kerülhet többe, mint a jelenlegi költségek. Egységes szisztéma legyen, csak a három orvos együtt lehessen vállalkozó, elkerülendő a kicsinyes vitákat. A pontokra a bizottság véleménye: 1. pont, nem elfogadható, az új dolgozó választhasson. 2. pont, nem kerülhet be. 3. pont, TB pénzből kell fizetni, mint eddig is a jubileumi jutalmat, esetleg időarányosan megosztva. 4.pont, nem kell vele foglalkozni. 5. pont, nem volt benne az előző szerződésben sem. 6.pont, nem szerződési tétel. Lehet, hogy az van mögötte, hogy a vállalkozói praxist könnyebb értékesíteni. Próbálják meg végleg lezárni az ügyet, indulatok nélkül, józan kompromisszumok keresésével. Még több kört kellene tenni. Szakdolgozók kibújhatnak a feladatok elvégzése alól, ha nem az orvos a munkáltatójuk. A szakdolgozókkal eddig nem volt gond.

A bizottság ajánlásai. Tűzze napirendre a testület a témát, próbálják végigvinni azt. A bizottság támogatja a privatizációs kérelmet. A beadvány pontjai közül: 1. pont – támogatja a Bizottság. 2. pont – nem támogatja a Bizottság. 3. pont – legyenek alternatívák. 4. pont – a törvény szerint legyen a szerződésben. 5. pont – okafogyott. 6. pont – legyen további egyeztetés.

Javasolják, hogy a szerződés-tervezet kerüljön vissza a bizottság, illetve a képviselő-testület elé.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Véleménye egyezik az elnök véleményével, az „A” variációt támogatja. Méltányos az orvosokkal és szakdolgozókkal kapcsolatban is.

Girasek Károly képviselő: Többször foglalkoztak már a témával. Támogatható a praxis privatizáció. Viszont többlet terhet ne jelentsen ez az önkormányzatra nézve. Plusz költségeket az önkormányzat nem tud felvállalni. Újabb elvárásokat az orvosok nem támaszthatnak, ezt meg is kellene fogalmazni. Ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy új igényekben kelljen dönteni.

Mocsári Gergely képviselő: Alapfeladata az önkormányzatnak az egészségügy biztosítása. Eddig jó volt, szerinte ezután is jó lesz, hisz az orvosok ugyanazok maradnak, mint eddig, és ez a cél is. A „B” variációt javasolja elfogadásra, mert aggályai vannak, nem tudni, mit fedez a TB.

Havas Vilmosné képviselő: A jubileumi jutalommal kapcsolatban javasolja, hogy az összeget az önkormányzat előlegezze meg. Pénzügyi helyzet függvényében legyen majd döntés a jubileumi jutalomról. Az önkormányzat minden segítséget megad a privatizációhoz, ne legyen sértődöttség. A betegek szemszögéből kell gondolkozni. Támogatja a privatizációt.

Jávorka János képviselő: Az önkormányzatnak ne legyen többlet terhe, de az ellátás olyan legyen, mint eddig.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Amennyiben lehet, le kellene zárni a témát. Az önkormányzat továbbra is felelős a feladat ellátásért. A „B” variáció sem zárja ki az „A” variációban foglaltakat. Előre nem látható dolgok is jöhetnek. Alapellátásról van szó, ha kell, az önkormányzat segítsen. Időre behívott betegeknél a minőségbiztosítás támogatást ad. Nincs kitétel arra, hogy csak a 3 orvos együtt privatizálhat. Semmi kényszer nincs senkire vonatkozóan.

Girasek Károly képviselő: Kölcsönös megegyezéssel a szerződés módosítható. Épület sajátossága miatt azt gondolja, hogy jobb, ha a három orvos együtt  privatizál.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Egyértelműbb az „A” variáció.

Kapecska Ferencné jegyző: A közalkalmazottaknak a jubileumi jutalmat az esedékessége napján meg kell kapniuk, azt ki kell fizetni. Eddig is a MEP pénzből volt a hasonló kiadás finanszírozva. Mindkét változatnál az önkormányzat fizeti ki a jubileumi jutalmat, de az A változatnál egyértelműen a költségvetést terheli, míg a B változatnál a vállalkozó pénzügyi beszámolójának ismeretében dönt arról, hogy a jubileumi jutalmat áthárítja-e a vállalkozó háziorvosra. Gyakorlatilag a 2004. évben esedékes jubileumi jutalmat meg kell tervezni, és csak 2005-ben dönti el a testület, hogy az leszámlázza-e a háziorvosnak.

Mezőfi Zoltán polgármester: A határozati javaslatot részleteiben bocsátja szavazásra.

A képviselő-testület a határozati javaslat 1.pontját, miszerint a háziorvos vállalkozóként lássák el eddigi feladataikat, 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

2/A pontját a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2/B pontját a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A közalkalmazottként foglalkoztatott kötelező kiadásai közül, az esedékes jubileumi jutalomra vonatkozó A variációt, miszerint azt járulékkal együtt az önkormányzat átvállalja, a képviselő-testület 5 igen szavazattal 8 tartózkodással nem fogadta el. A B variációt, miszerint az önkormányzat megelőlegezi a jubileumi jutalmat és az adott évre vonatkozó pénzügyi beszámoló értékelése után dönt annak áthárításáról, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 nem szavazattal elfogadta.

2/C. pontot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3. pontot azzal a kiegészítéssel, hogy a szeptemberi ülésen kerüljön testület elé a szerződés a testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

67/2003. számú képviselő-testületi határozat:

1./ A Képviselő-testület támogatja a háziorvosok funkcionális privatizációra vonatkozó kérelmét és hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosok vállalkozóként lássák el az eddig közalkalmazottként végzett feladataikat.

2./ A Képviselő-testület a megkötendő szerződésekben érvényesítendő alapvető szempontokat az alábbiak szerint határozza meg:

A./ A háziorvosi szolgálatoknál foglalkoztatott szakdolgozók és kisegítők az Egyesített Egészségügyi- és szociális Intézmény közalkalmazottaiként dolgoznak tovább jelenlegi munkakörükben, kivéve, ha közalkalmazotti jogviszonyukról le kívánnak mondani. Amennyiben a jelenleg foglalkoztatott szakdolgozók közül bármelyikük közalkalmazotti jogviszonya megszűnne, a megüresedett státusz betöltése az érintett szolgálat háziorvosának a feladata, egyúttal az újonnan alkalmazott szakdolgozó munkáltatója a vállalkozó háziorvos lesz.

B./ Az Egészségbiztosítási Pénztár által a vállalkozó háziorvos számlájára leutalt összegből kell fedezni a háziorvosi szolgálatok működési kiadásait az eddigiekhez hasonlóan. A közalkalmazotti státuszban maradó szakdolgozók és kisegítők bérét, járulékait és egyéb kötelező kiadásait, valamint a rendelők fenntartási kiadásait az Önkormányzat havonta leszámlázza a vállalkozó háziorvosok felé.

A közalkalmazottként foglalkoztatottak kötelező kiadásai közül az esedékessé váló jubileumi jutalmat az önkormányzat teljes egészében (járulékokkal együtt) megelőlegezi és az érintettnek az esedékes időpontban kifizeti. A vállalkozó háziorvos által benyújtott, az adott évre vonatkozó pénzügyi beszámoló értékelése után dönti el az Önkormányzat, hogy a bérekhez hasonlóan a jubileumi jutalom összegét, vagy annak egy részét leszámlázza-e a vállalkozó háziorvos felé.

C./ A közalkalmazottként foglalkoztatott szakdolgozók és kisegítők esetében az őket foglalkoztató Egyesített Egészségügyi, és Szociális Intézmény vállaljon kötelezettséget arra nézve, hogy a vállalkozó orvosok felé leszámlázott bérük nem haladja meg a jövőben sem a Kjt. bértáblájában rájuk vonatkozó minimum összeget és az eddigi munkahelyi pótlék összegét.

3./ A megkötendő szerződések megfogalmazásuk után a szeptemberi testületi ülésen jóváhagyásra kerüljenek vissza a képviselő-testület elé.

                    Határidő: szöveg szerint

                    Felelős: Dr. Szájbely Ernő intézményvezető

                                 Kapecska Ferencné jegyző 

6./ Költségvetés féléves teljesítése

                                        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Rövid vita után, melyben a szoborfelújítás, a közterület használati díjak, valamint a Művelődési Központ bevételeinek alakulásával kapcsolatos észrevételek hangzottak el, a pénzügyi bizottság úgy foglalt állást, hogy a költségvetés féléves teljesítése időarányosan jól alakult. Az előterjesztés szokásos módon alapos, precíz, elfogadásra javasolják a testületnek a határozati javaslat szerint.

Girasek Károly képviselő: Technikai beszámolóról van szó, ez egy visszajelzés a testület felé. A művelődési központ gazdálkodásával kapcsolatban el kell mondani, hogy túl van tervezve a működési célú bevétel. Szakmai programok elmaradtak, és ebből is származik a kiesés. A költségvetés készítésekor mindig észrevételezi a bevételek túl tervezést. A költségelemzésnél általában neki van igaza. Az egyebekhez tartozik, de a költségtakarékosság miatt itt teszi szóvá, hogy a magas csatorna díjakat az is befolyásolja, hogy a város központban sok helyen, még az intézményeknél sincs külön esővíz elvezetés, az a csatorna rendszerbe folyik. Javasolja, hogy most a csatorna műszaki felülvizsgálata során térjenek ki esővíz különválasztásának lehetőségére is. Elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Mocsári Gergely képviselő: Iskola-óvoda esetében nem egyezik az oktatási és a gazdasági év. Időarányos teljesítés az iskolánál 50 % alatti. Arra biztatja a vezetést, hogy a tervezett keretet használják fel, ne maradjon felhasználatlan előirányzat. Mérjék fel, milyen anyagi eszközeik vannak szabadon, és azt tartalommal töltsék meg.

Kapecska Ferencné jegyző: Június 30-ig tartalmaz a beszámoló adatokat. A karbantartás pénzügyi teljesítése a II. félévben jelentkezik, ugyanakkor a tervezett jubileumi jutalom sem kerül teljesen felhasználásra, mivel az ütemezettől kevesebben kérik jogviszonyuk megszüntetését nyugdíj miatt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

68/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2003. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, valamint a működési hiány ellenére az önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosított volt. Az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett a szennyvíz program ez évi ütemének megvalósítását biztosítani kell.

A működési célú hitel igénybevétele helyett a tervezett kiadások és bevételek pontos felmérésével a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester


7./ Város településrendezési tervével kapcsolatos beadványok

                        Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Mocsári Gergely TK. Bizottság elnöke: A pusztaszántói átminősítésre vonatkozó beadványt bizottsága hosszasan tárgyalta. Lakóparkot szeretnének kialakítani, mintegy 300 lakossal számolnak. Különleges építményekre gondoltak. Elgondolásuk szerint az önkormányzat a bonyolításban nem venne részt, a teljes beruházási értéket ők finanszírozzák. A beadványban kértek ellentétesek a jóváhagyott rendezési tervvel, más irányba terjeszkedik a város. Jelenleg a városban építési terület nincs.

Igények lennének. Kispénzűek viszont ott építtetni nem tudnának. A bizottság többséggel a kérelmet nem támogatja. 

Girasek Károly képviselő: Fájlalja, hogy a településrendezési térképek nincsenek itt. Úgy döntöttek, hogy az a terület nem beépíthető. Tartózkodik ettől a döntéstől, támogatni véleménye szerint nem lehet.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Veszélyeket hordozhat egy ilyen mértékű lakásépítés Pusztaszántón. Pusztaszántó nem szervesen kapcsolódik Rétsághoz. 300 fő egy községalakítás feltétele.

Dr. Tóth Mária képviselő: Ezt a kérelmet támogatni kell. Pusztaszántó mondhatni Rétság egyik külvárosa. Valamikor külön közigazgatási terület volt, de már a XVI. században sem volt önálló. Az aggályokat nem érti. Igazoltnak látja véleményét, mintha egyesek meg akarnák akadályozni, hogy Rétságon legyen telek. A volt honvédségi területen állítólag lesznek telkek, de mikor azt nem tudni. A Szőlő dombon sem járultak hozzá a telkek kialakításához. A rendezési terv módosítható. Támogatja a kérelmet, a rendezési terv ilyen irányú módosítását.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Pusztaszántón Ipari Park van, ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni. Kezdeményezi, hogy név szerinti szavazással döntsön a testület ebben a jelentős kérdésben.

Dr. Tóth Mária képviselő: Ha külön település alakulna ki, a vagyont, illetőleg területet arányosan kellene megosztani.

Kapecska Ferencné jegyző: Teljesen új település esetén, megállapodás hiányában arányos megosztás lehet.

Jávorka János képviselő: Aggályai vannak neki is, a 34 ha-os területre kellene koncentrálni inkább. Ha egyidőben indulna a két építkezés, beláthatatlan feladatokat hoznának magukkal. Akkora lenne a teher, hogy 5-10 év kellene, amire mindkét feladatot meg tudnák oldani. Ha ez a kérelem elfogadásra kerül, Rétság elveszti, amit 10-12 év alatt szerzett.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

Szavazásra bocsátja, Csuhaj Ernő Pusztaszántó rendezési tervének módosítására, lakásépítési övezet kialakítására vonatkozó beadványának támogatását:

A képviselők az alábbiak szerint szavaztak. /névsor a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Girasek Károly
tartózkodom
Dr. Szabó Mariann
tartózkodom
Majnik László
nem
Dr. Tóth Mária
igen
Patterman Józsefné
igen
Jávorka János
nem
Pusztai Edgár
nem
Mocsári Gergely
tartózkodom
Kotroczóné Somosi Éva
nem
Havas Vilmosné
nem
Dr. Szájbely Ernő
nem
Dr. Katona Ernő
igen
Mezőfi Zoltán 
igen


 


A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem támogatja Csuhaj Ernő Pusztaszántó rendezési tervének módosítására, lakásépítési övezet kialakítására vonatkozó kérelmét.

Girasek Károly településrendezési terv módosítására – a város északi részén, a belterületi határtól a vízműig tartalék intézményi terület – irányuló kezdeményezése

Mocsári Gergely TK. Bizottság elnöke: A bizottság nagy többsége nem támogatja a beadványt, miszerint a szántó helyett intézményi terület-felhasználás legyen a rendezési tervben megjelölve.

Girasek Károly képviselő: Tervezési, vagy szemléleti hiba van. Látja, hogy olyan helyzet alakult ki, hogy személyi kérdés lett a témából. Nem tervről, hanem személyről döntünk, ez nem jó. Nincs illúziója javaslata elfogadásáról. Kéri, hogy név szerinti szavazással döntsön a testület beadványáról.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Girasek képviselő név szerinti szavazásra tett javaslatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

Szavazásra bocsátja: Girasek Károly településrendezési terv módosítására vonatkozó, a város északi részén a belterületi határtól a vízműig terjedő, tartalék intézményi területre irányuló kezdeményezését.

A képviselők az alábbiak szerint szavaztak. /névsor a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Girasek Károly
igen
Dr. Szabó Mariann
igen
Majnik László
nem
Dr. Tóth Mária
nem
Patterman Józsefné
nem
Jávorka János
tartózkodom
Pusztai Edgár
tartózkodom
Mocsári Gergely
tartózkodom
Kotroczóné Somosi Éva
nem
Havas Vilmosné
tartózkodom
Dr. Szájbely Ernő
tartózkodom
Dr. Katona Ernő
nem
Mezőfi Zoltán 
nem

A képviselő-testület Girasek Károly településrendezési terv módosítására tett kezdeményezését 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el, és meghozta alábbi határozatát:

69/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési tervvel kapcsolatos beadványokat.

A településrendezési terv módosítására irányuló - Csuhaj Ernő Pusztaszántó rendezési tervének módosítására, lakásépítési övezet kialakítására vonatkozó, valamint Girasek Károly a város északi részén a belterületi határtól a vízműig terjedő, tartalék intézményi terület-felhasználás megjelölésére - kezdeményezését nem támogatja, a rendezési tervet nem módosítja.

                    Határidő: értesítésre szeptember 5.

                    Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

8./ Garázshely kialakításra vonatkozó kérelmek

                                     Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági vitában szó esett arról, hogy korábban Szilveszter Gézáné által kért területen már volt kezdeményezés garázsépítésre, amely akkor el lett utasítva, elsősorban az ott lakók tiltakozása miatt. A bizottság a határozati javaslattal egyetért, mivel a rendezési terv sem teszi lehetővé, hogy ott garázs épülhessen. Meg kell vizsgálni, hogy hol lehet a városközpontban garázsokat kialakítani, akár a szeptemberi ülésre is elő lehet készíteni.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Bizottsága véleménye megegyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével. Nem támogatják a kérelem elfogadását a rendezési terv előírásai miatt. Keresni kell a garázs kialakítás lehetőségét.

Girasek Károly képviselő: A rendezési-terv kimunkálása közben végig kérte a tervezőt, adjon alternatívát a sorházas lakások garázs építési lehetőségére. A volt honvédségi területre jelöl a terv garázshelyet, van is erre igény. Felmérni fel lehet, de nem valószínű hogy a központban megoldható. Nem kell elkapkodni, de keresni kell a megoldást.

Jávorka János képviselő: Laktanyán belül, ahol a terv jelöli, 42 garázshelyet lehetne kialakítani.

Dr. Szabó Mariann képviselő: Szeptemberre hozzák be ezt a megoldási lehetőséget.

Mezőfi Zoltán polgármester: Közelben kellene megoldani a garázsok építését, pl. az orvosi ügyelet udvarán.

Dr. Tóth Mária képviselő: Az ügyeletnél megoldható lenne a garázshely kialakítás, senkit sem zavarna.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Szilveszter Gézáné garázshely kialakításra vonatkozó határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy meg kell vizsgálni a központban a garázshely kialakítás lehetőségét, és azt a szeptemberi ülésen elő kell terjeszteni. A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Újvári Istvánné kérésével kapcsolatban az kapott erős hangsúlyt, hogy az érintett lakók hozzájárulását ki kell kérni, és ha ez megvan, akkor kerüljön értékesítésre 1.200 Ft/m2 áron. Tehát a határozati javaslat B. változatát támogatják ezzel a kitétellel. Garázshely építés helyéül szóba jött a bizottsági ülésen a gyógyszertár mögötti terület, az orvosi ügyelet udvara, a napközi konyha udvara, stb. Ha ez megtörténik, akkor ezeket a lehetőségeket ajánlani lehetne a lakóknak.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Bizottsága is támogatja a kérelmet, de előtte a társasház lakóinak véleményét ismerni kell. „B” változatot javasolják.

Girasek Károly képviselő: Javasolja, hogy ezt a kérelmet ne kelljen ülésre visszahozni, a polgármester ellenőrizze a lakók véleményét, utána aláírhatja a szerződést.

Dr. Tóth Mária képviselő: Költségkímélést jelent ez a döntés Újváriéknak. Ha nem támogatják az érintett lakók, nem kell feleslegesen megfizetnie a költségeket.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Újvári Istvánné garázsépítésre vonatkozó határozati javaslat B. változatát, miszerint a közterület megosztással kialakuló garázshely a területmegosztás költségének vállalása és 1200 Ft/m2 áron értékesíthető, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintettek előzetes hozzájárulását be kell szerezni. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta következő határozatát:

70/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a garázshely kialakításra és megvásárlására vonatkozó kérelmeket.

1./ Szilveszter Gézáné Rétság, Korányi F. u.1/D.II/5. szám alatti lakos településrendezési terv előírásaival ellentétes garázshely kialakítására vonatkozó kérelmét elutasítja. A Korányi utcai lakótömb közötti zöldterületet a településrendezési terv megtartja, azon garázs nem helyezhető el.

2./ Újvári Istvánné Rétság, Orgona köz 1. szám alatti lakos garázshely kialakítására vonatkozó kérelmét támogatja. Hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 134/30 hrsz. közterület megosztásával, az Orgona köz 1. szám alatti társasházhoz közvetlenül kapcsolódva, a társasház iskola felőli falának feléig – a Rákóczi út irányába – 15 m2-es garázshely kerüljön kialakításra. A kialakított garázshely 1.200 Ft/m2 áron a kérelmező részére értékesíthető. A vételáron felül a vevőt terheli a megosztás teljes költsége.

A terület megosztás megrendelése előtt be kell szerezni az érintett társasház közvetlenül szomszédos ingatlan tulajdonosainak egyetértő nyilatkozatát.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést fentiek szerint megkösse.

Határidő: értesítésre szeptember 5.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

9./ Kedvezménnyel vásárolt önkormányzati lakás értékesítése

                                 Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat szerint a kérelmet támogatja.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Bizottsága véleménye megegyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével. Támogatják a határozati javaslat elfogadását.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kedvezménnyel vásárolt önkormányzati lakás értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

71/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bagyinszki Antal és felesége Rétság, Nyárfa u. 10. II/5. szám alatti – volt önkormányzati – lakás tulajdonosának kérelmét, azt támogatja.

A kérelmezők egészségügyi és szociális körülményeit figyelembe véve, az 1999. évben értékesített lakásra 2004. augusztus 4-ig kikötött visszavásárlási jogáról lemond.

A visszavásárlási jog törlése érdekében a Földhivatal felé intézkedni kell.

Határidő: szeptember 5.

Felelős : Kapecska Ferencné jegyző


  


10./ Területvásárlási és eladási kérelmek

                                   Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Horváth Tamás kérelme ügyében a vita akörül folyt, hogy célszerű-e felszabdalni a területet, vagy egyben kellene megtartani. Az is felmerült, hogy igazából nem tudni, hogy mit akar a kérelmező ott megvalósítani. Az is elhangzott, hogy nem kell mindig arra várni, hogy majd jön egy nagyobb, ha valaki akar valamit tenni, azt ne akadályozzák meg. A bizottság végül a határozati javaslat „A” változatát támogatja, miszerint egyben kívánják értékesíteni a területet.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Kérdésként hangzott el a bizottsági ülésen, hogy kívánja megosztatni a területet. A bizottság nem tudott a kérelemben állást foglalni.

Dr. Tóth Mária képviselő: Nem kell gátolni ezeket a törekvéseket. Nem muszáj egyben hasznosítani a területeket. Több évig vártunk és várhatunk a nagy befektetőkre. Támogatja a kérelmet, a terület megosztás utáni értékesítését.

Mezőfi Zoltán polgármester: Személy szerint támogatja a kérelem elfogadását. Szavazásra teszi fel Horváth Tamás területvásárlási kérelmére vonatkozó, a Pénzügyi Bizottság által javasolt A változatát, miszerint a terület megosztáshoz a testület nem járul hozzá, a területet egyben kívánja hasznosítani. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Vana Sándorné által felajánlott terület megvételét a határozati javaslat szerint a bizottság nem javasolja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Vana Sándorné terület-felajánlására vonatkozó határozati javaslatot, miszerint a pusztaszántói területet az önkormányzat nem vásárolja meg. A javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát:

72/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtott terület vásárlási kérelmekben az alábbiak szerint döntött.

1./ Horváth Tamás Rétság, Jászteleki u. 19. szám alatti lakos területvásárlási kérelmét nem támogatja. A kereskedelmi és szolgáltatási célra fenntartott 780 hrsz-ú 3008 m2 nagyságú terület megosztáshoz nem járul hozzá, azt egyben kívánja hasznosítani.

2./ Vana Sándorné Szentendre, Wolf G. u. 7. szám alatti lakos ingatlan felajánlását nem fogadja el, a tulajdonát képező 931 hrsz-ú, 5330 m2 nagyságú belterületi ingatlant nem vásárolja meg.

Határidő: értesítésre szeptember 5.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

11./ Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vételár részletfizetése

                      Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a kérelmet támogatja, a részletfizetési lehetőség elfogadását javasolja - határozati javaslat szerint - a testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a részletfizetési kérelemre vonatkozó határozati javaslat iránti, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

73/2003. számú képviselő-testületi határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Farkas Jánosné és Farkas János Rétság, Jókai u. 27. szám alatti lakosok – tartós használatra juttatott – lakótelek vételár részletfizetésére vonatkozó kérelmét, azt támogatja.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a kérelmezők részére 1970-ben tartós használatba ingyen juttatott 458 hrsz-ú, 1191 m2 nagyságú lakótelek – 8/2000.(X.26.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított – 238-200 Ft-os vételára havi egyenlő részletekben 2004. június 30-ig kerüljön megfizetésre.

A tulajdonjog átvezetésére a vételár teljes megfizetésével egyidejűleg kerülhet sor.

Határidő: értesítésre 2003. szeptember 5.

Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

12./ Rétság helységnév használatának engedélyezéséről

                                        Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Az „A” változattal egyezően, nem támogatják a kérelmet, mert nem is tudják, hogy a cég valójában mivel foglalkozik, de egyébként is a helységnév használatához valamit tenni is kell Rétság városért.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat Pénzügyi Bizottság által támogatott „A” változatát, miszerint nem járul hozzá a Rétság helységnév használathoz. A javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát.

74/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Metrofon 11 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégnevének megváltoztatásához kapcsolódó, Rétság helységnév használatra vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja. A kiegészített kérelem sem tartalmazza a jelenleg budapesti székhelyű kft. szükséges céginformációját, mely alapján megítélhető lenne, hogy a gazdasági társaság elnevezésében a Rétság helységnév használat sértheti-e az önkormányzat érdekét.

Határidő: értesítésre szeptember 5.

Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

13./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

                                        Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyöntetűen támogatja a határozati javaslatot.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

75/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. évben is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatához.

Az „Általános Szerződési Feltételek” szerinti pályázati kiírást szeptember 30-ig közzé kell tenni. A pályázatokat október 22-ig lehet benyújtani.

Határidő: szöveg szerint

Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

14./ Képzőművészeti alkotás pályázati támogatása

                                                Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A vitában elhangzott, hogy amikor erről szó volt, természetesen támogattuk, de nem erről szólt a dolog. Ezek az anyagi vonzatok nem is merültek fel. Nyilvánvalóan értékes alkotás jönne létre és ez az összeg az értékétől messze elmarad. Tartalmilag nem kérdés, nemes gesztus. Ami gondot okoz, az a szellemi szabadfoglalkozású elszámolás, ez okoz költségeket. Módosító javaslat a bizottság részéről az, hogy a határozati javaslatban fogalmazzuk meg, hogy további anyagi terheket az önkormányzat nem vállal. Ezzel a kiegészítéssel javasoljuk a határozati javaslat elfogadását.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság módosító indítványával, miszerint több anyagi támogatás nem vállal, a képzőművészeti alkotás pályázati támogatására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

76/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képzőművészeti alkotás pályázati támogatás igénybevételével kapcsolatos előterjesztést.

A Képzőművészeti Lektorátus 300.000 Ft-os pályázati támogatás igénybevétele érdekében hozzájárul, hogy a díszteremben elhelyezésre kerülő „Parnasszus lépcsői” alkotás művészi díjának 120.000 Ft-os járulék költsége elszámolásra kerüljön.

A költségvetés módosításakor a 120 eFt nem tervezett kiadás fedezetét átcsoportosítással kell biztosítani.

A művészeti alkotás elkészítéséhez a képviselő-testület több anyagi támogatást nem vállal.

Határidő: szöveg szerint

Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

                                   15./ Rendszeres polgármesteri tájékoztató

                                          Előterjesztő: Girasek Károly képviselő

Girasek Károly képviselő: Szándékát világosan leírta, azt a képviselők is megkapták. Nem elegendő a 34 hektáros területtel kapcsolatban egy levél küldése. Minden hónapban kéri ezekben a fontos ügyekben az írásbeli részletes tájékoztatást, amit külön napirend keretében javasol tárgyalni. Így ez a téma is vitatható lesz.

Kapecska Ferencné jegyző: Napirend kezdeményezése joga a képviselőknek. Ami eddig a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban szerepelt, azt a kezdeményezés elfogadása esetén külön napirendként tárgyalja a testület. A lakóterület bővítésére szükséges terület megszerzése nem tőlünk függ, az még nem került átadásra a kincstárnak hasznosítására, egyébként az erre vonatkozó választ a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló mellé lett csatolva.

Mezőfi Zoltán polgármester: A kezdeményezés többes számban íródott, de egyedül Girasek képviselő úr írta alá.

Girasek Károly képviselő: „Királyi többes-t” használt.

Mezőfi Zoltán polgármester: A csatornahálózat kivitelezésével kapcsolatos kérdést úgy gondolja a munka ellenőrzésével megbízott Bulejka András csoportvezető úr felé kellene intézni, ő koordinálja a feladatot. Bulejka úr naprakészen tud minden kérdésre válaszolni. 1,4 km a lefektetett csatorna. A laktanyával kapcsolatos intézkedés a két testületi ülés közötti fontosabb események tájékoztatóban van leírva.

Mocsári Gergely képviselő: Ő is kezdeményezője volt, hogy legyen ilyen tájékoztatási forma. A beadványban szereplő 3 kérdés kardinális kérdés. Akár nemleges válasszal is, de legyen írásos nyom. A három kérdés közül egyben biztosan van miről beszámolni. Így egy csokorba kerülne a három kiemelt feladat, jobban lehetne követni.

Girasek Károly képviselő: Nem elégedett az eddigi tájékoztatással. A polgármesternek részletes tájékoztatási kötelezettsége van. Elégedetlen az intézkedések ütemével. Tudomása szerint a lakóterülettel kapcsolatban is voltak tárgyalások. Kéri, hogy napirend keretében legyen a három téma tárgyalása.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői indítványt, miszerint a képviselő-testület külön napirend keretében tárgyalja a határozati javaslatban szereplő témákat. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadta és meghozta alábbi határozatát.

77/2003. számú képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy ezen határozatát hatályon kívül helyező döntéséig minden testületi ülésre készítsen részletes írásos jelentést

- a csatorna-beruházás helyzetéről, időarányosságáról, a tett intézkedésekről

- a lakóterületnek kijelölt honvédségi terület megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről

- a laktanya hasznosításában tett intézkedésekről.

Az írásos tájékoztató tartalmazza az intézkedések részletes felsorolását, és azok hatásának bemutatását, valamint számszaki kimutatásokat.

Határidő: szöveg szerint

Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

                               16./ Képviselői felvilágosítás kérés

                                       Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Kapecska Ferencné jegyző: Dr. Tóth Mária képviselő által benyújtott felvilágosítás kérésre, az SZMSZ előírása szerint írásban válaszolt 15 napon belül. A felvilágosítás kérés és válasz is kiadásra került a képviselőknek. Az SZMSZ szerint a soron következő ülésen a képviselő-testület dönt a válasz elfogadásáról. Kéri a képviselő asszonyt és képviselő-testületet, hogy a választ fogadja el.

Dr. Tóth Mária képviselő: Nem fogadja el beadványára a választ. A jegyző asszony elzárkózik az elől, hogy valódi felelősöket jelöljön meg. A 2. pont érthetetlen számára. Attól, hogy valaki egy bérleményt bezárt, de foglalja a helyet, miért nem kell bérleti díjat fizetnie? Egyértelmű, hogy az ingatlan a város területét foglalja. Minősíthetetlen az is, hogy az egyik pontban Hevesi Klárát jelöli meg a jegyző asszony, ennyi erővel a közmunkásokat, vagy takarítókat is megjelölhetné. Nem hagyja ennyiben a témát. Úgy látszik, attól függ, hogy kiről van szó, és nem kell bérleti díjat fizetnie. A város millióktól esik el. A szolgalmi joggal kapcsolatban sem érti, mit írt a jegyző. A kivitelező kitől kapja a pénzt? Közkutak téli elzárását Hajnis Imre végzi, de ki ellenőrzi, hogy a munka elvégzésre került-e? Eddig miért nem történt meg ez az ellenőrzés? Fegyelmi felelősségrevonást, kártérítés megítélését javasolja. Nem fogadja el az adott válaszokat.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői felvilágosítás kérésre vonatkozó választ, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

                             17./ Egyebek

Jávorka János képviselő: A Korányi úti lakók elmondása szerint Girasek képviselő úr miatt nem tudják a kábel hálózatot építeni a lakótelepen.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönő levelet kapott Szlovákiából. Az íjászok gyermeknapon voltak Szlovákiában, ahol sikeres volt a szereplésük. Büszke az íjászokra, köszöni munkájukat.

Mocsári Gergely képviselő: A csatorna kivitelezéssel kapcsolatos munka eredményes, jó. A kivitelező olyan munkát végez, ami elvárható, de ezt a saját műszaki felügyelet is nagymértékben befolyásolja. Bulejka úr megbízása jó lépés volt, a lakosság részéről elégedettség hallatszik, elismerésére is gondolni kell. A műszaki ellenőrzéssel megbízott cég képviselője még nem is volt Rétságon amióta a kivitelezés folyik.

Dr. Tóth Mária képviselő: Nem tudja értelmezni amit Mocsári képviselő úr mond. A jegyzőtől hatáskört vont el a testület, amikor Bulejka urat megbízta a kivitelezés műszaki ellenőrzésével, a koordináló feladattal. Bulejka úr megfelelő végzettséggel rendelkezik a kivitelezés ellenőrzésére, munkaköri feladatként látja el, amiért fizetést kap. Aggálya csak a hatáskör elvonás miatt van.

Girasek Károly képviselő: Nincs megfelelő tájékoztatás a csatorna kivitelezéséről. Akadályokról, problémákról is kell tájékoztatni a testületet. Nagy áldozattal végzi Bulejka úr a rábízott feladatot. Jól halad a kivitelezés. Lakosságot is kell tájékoztatni folyamatosan.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ez azt jelenti, hogy kicsik az elvárások?

Bulejka András csoportvezető: Jó, hogy a testület foglalkozik a témával, és az is jó, hogy a lakóknak nem kell a hivatalba jönni problémáikkal, hanem a helyszínen megoldható minden. A kivitelező figyelmesen, precízen dolgozik. A műszaki ellenőr teszi a dolgát, a szerződés szerinti 10 naponkénti ellenőrzést biztosítja, az építési naplót is vezetik, melyben rögzítik az ellenőr jelentését.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az augusztusi EMOS ülésen tárgyalták a művelődési központ SZMSZ-ét, azt elfogadták, Így hosszú idő először van jóváhagyott SZMSZ-e az intézménynek. Napokon belül befejeződik az egészségház felújítási munkáinak kivitelezése.

Kezdeményezi, hogy a szeptemberi ülés 18-ia helyett 25-én legyen.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta, hogy a szeptemberi ülés 25-én kerüljön megtartásra.

Kopjafa körül az állványokat le kellene szedni, ha kész a tisztítás. Közbeszerzési rendelet átdolgozását tűzzék napirendre a szeptemberi vagy októberi ülésre. Patkányirtásban történt-e lépés a településen?

Dr. Tóth Mária képviselő: Sajnálja, hogy Végh József Művelődési Központ igazgató nincs már itt, mivel ő a Hangadó főszerkesztője. A Hangadó jogellenesen működik, mert a szerkesztő bizottság tagjainak száma csökkent, 1 fő lemondott. A szerkesztő bizottságnak nincs joga, hogy költségvetési, gazdasági intézkedést hozzon, hogy ingyenes reklámról tájékoztasson. Törvénysértő, hogy egyesek folyamatosan, ingyenesen hirdetnek. Kikéri magának, hogy a Hangadóban, ami egy millió Ft-ba kerül a városnak, egy oldalon keresztül egy Kázmér nevű író arra bíztassa ifjabb Majnik Lászlót, hogy a tehetsége miatt jobb lenne neki ha nem a városban lakna. Örülni kell a tehetséges fiataloknak és itt kell tartani őket. Kikéri továbbá magának, hogy az 1 perces, önéletrajzi jegyzetekkel traktálják a lakosságot. Tudja, kinek szánták az 1 perces jegyzetet, de meg fogja kérdezni. Végh József patriótának tartja magát, önmaga írja ezt magáról, de nem önmagunkról kell írni. Abszolút törvényellenesen működik a Hangadó szerkesztősége.

Hekli Éva kéri a Templom utcai lakás kiutalását a téli időszakra, most beköltözne.

Takarítónők mikor kaptak utoljára fizetésemelést?

Kapecska Ferencné jegyző: 2002. évben kaptak a takarítónők béremelést.

Dr. Tóth Mária képviselő: Mindenki más kapott béremelést, szeretné ha az irodai dolgozók fizetését követné a takarítónők bére is.

Girasek Károly képviselő: Elégedetlen volt most a Hangadóval. Nem lett a szerkesztő bizottság összehívja. Vidéki riportokkal volt tele a lap. Az Internet siralmas, összevisszaság van. A testület joga felelősségre vonni a szerkesztőséget. Végh úr kérésére a kalendárium szerkesztése is a szerkesztő bizottság feladata lett volna, de mégsem hívta őket össze. A szerkesztő bizottság kilépett személyét pótolni kell. Ingyenes hirdetés nem jogellenes, kis lakossági hirdetés megengedett.

Levágták a faágakat, ahol a vezetékbe beleértek, de sajnos csak egy helyen.

Patterman Józsefné képviselő: Tapasztalja, hogy az önkormányzat hirdetőjén pl. romhányi eladó ház hirdetése is ki van függesztve. Kéri leszedni , bárki bármit ne helyezhessen el a jövőben a hirdetőkön.

Girasek Károly képviselő: Megtisztelő feladat, hogy a Kábel Tv-vel kapcsolatos ügyintézést rábízta a testület, de neki engedélyezési joga nincs. Sajnos a megállapodás nem jött létre, furcsák a tapasztalatai. Kiss úr nem veszi figyelembe a testület döntését, hogy ő koordinál ebben a kérdésben. Ő csak a jegyző asszonnyal hajlandó tárgyalni. Szeretne a lakosság számára garantált, korrekt szolgáltatást nyújtatni. Kiss úr kérte szerződésszerűen megfogalmazni a témát, ő ezt meg is csinálta, de Kiss úr a tárgyalásra már egy másik szerződéssel jött. Önkormányzat nem tud alapcsomagot fizetni több millió forintért a rászorulóknak. Kb. 4 hónapja felvették a bekötés díját, jogosulatlanul. Ügyfélszolgálati irodájuk megszűnt. Ő is előfizetője Kiss úrnak. Most nincs miről tárgyalni, mivel a megállapodás nem jött létre. Internetről általános szerződés feltételeit le lehet tölteni, a megjelöltektől eltérő utcákban is szolgáltat Kiss úr. Hajlandó rugalmasabban kezelni a témát, de alapkérdésekben nem. Készséges ügyintézést várna el. Ha a megállapodás létrejön, akkor kell a témát ismételten napirendre tűzni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Mikorra várható a megállapodás létrejötte? Ügyfélszolgálati iroda legyen, ez a kérése. Volt aki másik szolgáltatót javasolt a város másik felén a kábel TV-bekötésének megoldására.

Kiss Attila István: A Girasek úr által átadott szerződés nem szerződés, hanem kívánságlista. Milliós hozzájárulást ők nem kértek. Addig a szerződés sajnos nem jöhet létre, amíg le nem ülnek, és nem tárgyalják azt meg. Szeretnének szolgáltatni, de nem minden áron. Kéri, hogy a bejelentésekről írásban kapjon értesítést. A szolgáltatással kapcsolatban tudtával nincsen panasz. Az itt élők szeretnék a bekötést megoldani. Sajnos a kívánságlistát felvállalni nem tudják. 60 %-os a rákötés, és folyamatosan érkeznek az igények. Az átadásra a műszaki osztályt meghívták, arra sem ment el senki. Kéri, hogy támogassák a kábel TV-re rácsatlakozni kívánó lakók kérését. Girasek úrral sajnos nem igazán tud tárgyalni, szeretné, ha nem csak ő intézné ezt a feladatot. Az önkormányzatnak csak a tulajdonosi hozzájárulása kell a terület használatához.

Girasek Károly képviselő: Visszautasítja, nem miatta nem valósul meg a kábel TV bevezetése.

Mocsári Gergely képviselő: Nem tudta, hogy illegális a kábel TV üzemeltetése, semmi panaszt nem hallott a szolgáltatásra. Ez az ügy sajnos vakvágányra futott, személyes üggyé alakult át.

Kiss Attila István : A távközlési törvény szerint nem illegális a működtetés. Sajnos szerződés a város egyik felére még nincs kész.

Styasznyi Ivánné rétsági lakos: Nem érti, miért védik Kiss Attilát? Az ő pénzét is felvette, szolgáltatást meg nem nyújtott. A jegyző asszony felé is jelezte problémáját. A takarítónők két éve nem kaptak fizetésemelést.

Mocsári Gergely képviselő: Ha megbízza a testület, társul Girasek úr mellé a kábel TV ügyének intézésében, a kért megállapodás előkészítésében.

Girasek Károly képviselő: A legfontosabb amit kér, hogy ügyfélszolgálati iroda legyen.

Több tárgy nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.


 


kmft.


 


                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné

                   polgármester                                 jegyző

<
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-